Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 18. februar 2015 kl. 18:30

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Rullebåndet ind til Bilka skal vendes, så der bliver direkte adgang fra Parkeringskælderen ind i Bycenteret. Herved udvides kælderplanet ud mod Byhaven for at få plads til rullebåndene, og det kræver en dispensation fra lokalplan 1.42.

Sagsfremstilling

Steen og Strøm søger på vegne af Danica Ejendomsselskab APS om at etablere 2 nye rullebånd i Bycenteret fra Bilka`s parkeringskælder op til Lille Torv i stueplanet.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.42.

Bycenteret udvides i kælderplanet med ca. 28 m
2 ud mod Byhaven, og der etableres en ny flugtvejstrappe fra kælderen ud til Byhaven. Tagkonstruktionen, i forbindelse med udvidelsen, indeholder et ovenlysvindue, der er udformet som glaspyramide på terrænet i Byhaven.

Byhaven ejes af Ishøj Kommune, (matrikel nr. 6do Tranegilde By, Ishøj).

Ishøj Bycenter, ligger iht. lokalplan 1.42 § 7.0 i område 1, og bebyggelsens afgrænsning er vist på kortbilag C-områdeinddeling og arealudlæg. Udvidelsen i kælderplan kræver en dispensation fra lokalplanens § 7.0, da den overskrider byggefeltet iht. kortbilag C.

Naboorienteringen vurderes at være af underordnet betydning og udelades. 

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at der gives dispensation til det ansøgte, da arealet der inddrages ikke forringer brugsværdien af Byhaven 

Beslutning

Tiltrådt. 

Lovgrundlag

Lokalplan 1.42 § 7.0 foreskriver, at:" Ny bebyggelse og lignende må kun opføres inden for de på Bilag C med krydsskravering viste byggefelter".

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.