Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 18. marts 2015 kl. 18:30

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj.

Sagsfremstilling

Park- og Vejcenteret har gennemgået parkeringsbegrænsningerne på de private parkeringsarealer ved Ishøj Station.

Generelt er der på de private parkeringspladser en tidsbegrænsning på 1 eller 2 timer i dagtimerne. Om aftenen og om natten er der på de fleste af pladserne et forbud mod parkering. Parkeringspladserne er forbeholdt ejerne og lejerne af ejendommene, som  derfor er undtaget for parkeringsbegrænsningerne.

Kontrollen med parkeringsbegrænsningerne foretages af private virksomheder, som har opsat skilte med reglerne for parkering. Oversigt over skiltningen er vedlagt som Bilag A og B.

Parkeringsbegrænsningerne er i overensstemmelse med de tinglyste dokumenter og vedtæ¦gterne for grundejerforeningen, dog med en enkelt undtagelse, idet boligselskabet Vildtbanegård har udlånt 7 af deres parkeringspladser til Movia. De 7 pladser anvendes til tjenestekøretøjer. De 7 pladser skal ifølge vedtægterne anvendes til parkering for boligselskabet lejere, samt en 2 timers begrænsning om dagen.

Afsnit omhandlende parkering i de tinglyste dokumenter og vedtægterne for grundejerforeningen er vedlagt som Bilag C.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalgets vedtager, at orienteringen tages til efterretning.
Grundejerlauget indkaldes til drøftelse af parkeringsbegrænsningerne.

Beslutning

Tilføjelse til indstillingen:
... og at udvalgsformanden arrangerer et møde med grundejerlauget i Ishøj Centrum.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der ønskes opført en ny tagetage med saddeltag på eksisterende bebyggelse med fladt tag. Udvidelsen af boligen vil overskride bebyggelsesprocenten og højden i henhold til lokalplan 1.15.

Sagsfremstilling

Ansøgning om dispensation til højere bebyggelsesprocent, samt overskridelse af højden for ejendommen Torslundevej 109 har været forelagt Teknik og Bygningsudvalget den 18. september 2014. På mødet blev det besluttet, at sende sagen til nabohøring, høring hos Kroppedal Museum samt Torslunde Bylaug og derefter tage stilling til ansøgningen igen.

Naboen som berøres af bygningshøjden, har ikke haft bemærkninger. Kroppedal Museum mener, at der bør bygges i stil med det oprindelige hus eventuelt med stråtag, så huset fremstår som et sammenhængende længehus. Torslunde Bylaug mener, at den påtænkte tagetage vil forskønne bebyggelsen, men at stråtaget bør bevares.

Ejeren af ejendommen søger om dispensation til, at kunne etablere en ny tagetage med saddeltag på eksisterende bebyggelse med fladt tag. Ejendommen ligger med facaden ud til Torslundevej og er en sammenbygning af et oprindeligt hus med stråtag og en tilbygning med fladt tag.

Der er afholdt møder med bygherre, for at finde den bedst mulige løsning på den nye tag-etage. Løsningen medfører, at hovedhuset bibeholder eksisterende spær og forskellen mellem det gamle hus og tilbygningen med det nye tag, vil dermed kunne ses i proportionerne. Huset er ikke udpeget som bevaringsværdigt.

En ny tagetage vil også betyde, at bygningshøjden overskrides, da gavlen kun vil ligger 1 meter fra naboskel. Det er denne del af tilbygningen, der anvendes som udhus. Der vil i forbindelse med tagudvidelsen ikke komme indbliksgener mod nabo, da gavlen fortsat kun vil være et udhus i en etage uden vinduer, hvor der er åbent til kip eller med gitterspær.

Der dispenseres generelt til en bebyggelsesprocent i området på op til 30%. Da boligen kun udvides med tagetagen ændres det bebyggede areal ikke. Der kan dispenseres til en bebyggelsesprocent på op til 35% indenfor Kommuneplanens rammer.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at der gives dispensation til det søgte. 

Beslutning

 Sagen tages af dagsordenen, da udvalget ønsker supplerende oplysninger.

Lovgrundlag

Lokalplan 1.15 §6.12 forskriver at: "Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25" og
§6.17  forskriver at: ”Mod naboskel eller sti må højden ikke være over 1.4 x afstanden til skellet."

Der er i lokalplanen ikke gældende bestemmelser om tagmaterialer.

Bilag

Resume

Dispensation fra at nedsive regnvand på egen grund på ejendommen Brentedalen 6F.

Sagsfremstilling

Plan-, Bygge- og Miljøcenter har den 21. november 2014 udstedt en byggetilladelse til opførelse af et enfamiliehus på 200 m2 på ejendommen Brentedalen 6F, matr. nr. 8ap Tranegilde.

Den 28. november 2014 har Plan-, Bygge- og Miljøcenter givet tilladelse til etablering af en faskine til nedsivning af regnvand på egen grund.

HusCompagniet søger nu dispensation til at udlede regnvandet til offentlig regnvandskloak på pga. for højt grundvandspejl.

Deres støbe- og kloakmester har konstateret for højt grundvandspejl, hvilket vil medføre, at faskinen vil være fyldt hele tiden, og ikke vil kunne optage regnvand, når det regner.

Jordbundsforholdene er ikke egnet til nedsivning, idet jordbunden hovedsageligt består af ler og moræneler, hvilket betyder, at vandet i faskinen ikke vil kunne nedsives. Se vedlagte geoteknisk rapport side 8.

Ishøj Forsyning er indforstået med, at regnvandet udledes til offentlig regnvandskloak og har ikke yderligere bemærkninger til det ansøgte.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles tilladelse til, at regnvandet kan udledes til offentlig regnvandskloak på baggrund af jordbundsforholdene og udtalelsen fra Ishøj Forsyning.

Teknik- og Bygningsudvalget giver hermed Plan-, Bygge- og Miljøcenteret delegation til at meddele dispensation fra tilsvarende bestemmelser i lokalplan 1.63 i Tranegilde Landsby.

Beslutning

 Tiltrådt.

Lovgrundlag

Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.63 - Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby.
Af § 7.16 fremgår det, at regnvandet skal nedsives på egen grund.

Bilag

Resume

Naturgasselskabet HMN ønsker at udlægge naturgas på Torslundevej 79 - matr.nr. 13o, Torslundemagleby. Området indgår ikke i naturgasplanen, men betragtes som naturgasforsyningsområdet.

Sagsfremstilling

Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.56 fra 2006, der fastlægger bestemmelserne for 11 boliger.
Jf. Bygningsreglementet må der ikke etableres naturgas i ny bebyggelse, med mindre
Byrådet har truffet beslutning før den 15. juni 1990 om, at området er udlagt til naturgasforsyning, og der er etableret naturgasnet i området.

Halvdelen af ejendommene indgår ikke i Naturgasplan 1982, men matriklen ligger i et område, der allerede er forsynet med naturgas og er omfattet af tilslutningspligt til naturgas jf lokalplan 1.56.

Sagen har været drøftet med Energistyrelsen, der har oplyst, at såfremt der er udlagt naturgasledninger i et område med tilknytning til et eksisterende naturgasforsyningsområde, kan Byrådet beslutte, at området kan være et naturgasforsyningsområde.
Afgrænsning for det samlede naturgasforsyningsområde i Torslunde fremgår af bilag.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag om, at udvide naturforsyningsområdet til også at omfatte matr.13o,13aa og 13ø Torslunde, godkendes.

Beslutning

Tiltrådt. 

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven, 24. november 2014
Projektbekendtgørelsen, 2. juni 2014
Bygningsreglement nr. 10, 2014

Bilag

Resume

Ringby-Letbanesamarbejdet har udarbejdet en Grøn-Blå strategi for Ringbyen. Grøn-Blå strategi er ikke en fysisk plan. Strategien er et værktøj til at udpege grønne bykiler, lokale grønne arealer og forbindelser. Den detaljerede afgrænsning og konkrete udpegning vil ske i de enkelte kommuners kommuneplaner og i dialog med Naturstyrelsen.

Sagsfremstilling

Styregruppen for Ringby-Letbanesamarbejdet besluttede på møde den 14. maj 2013 at indgå i et dialogprojekt mellem Naturstyrelsen, Region Hovedstaden og de 10 ringbykommuner om ’en fælles grøn-blå strategi’ i handlingsprogrammet for implementering af den fælles politiske målsætning.

Der er lagt vægt på, at strategien skal understøtte kommunernes planlægning af de grønne arealer og blå områder (fx vandløb, vandbassiner og søer) i byomdannelsen frem for at udpege egentlige arealer. Derfor indeholder strategien en metode for, hvordan de enkelte kommuner kan udpege og indarbejde grønne bykiler, lokale grønne arealer og forbindelser i planstrategien og kommuneplanen.
Dialogprojektet er en del af Fingerplan 2013.

Den videre proces
Grøn-Blå strategi godkendes i de enkelte byråd i første kvartal 2015. Efterfølgende skal der udarbejdes en publikation og en pressemeddelelse til formidling af dialogprojekternes resultater.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at Grøn-Blå strategi for Ringbyen godkendes
at strategien ikke giver anledning til bemærkninger.

Beslutning

Tilføjelse til indstillingen 1. at:
... og at udpegning og indarbejdelse af grønne bykiler, lokale grønne arealer, og forbindelser indarbejdes i Kommuneplan 2018-2022.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Transportministeriet har sendt VVM-redegørelse for Letbane Ring 3 i forudgående høring hos ejerne, de 11 kommuner og Region Hovedstaden. Det er muligt at komme med bemærkninger til redegørelsen, inden den bliver sendt i offentlig høring.

Sagsfremstilling

VVM-redegørelsen tager udgangspunkt i Lov om en letbane på Ring 3, hvor linjeføringen, placeringen af stationer og af kontrol- og vedligeholdelsescentret er fastlagt og er udarbejdet på baggrund af udredningsrapporten (marts 2013). Parallelt med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er der arbejdet med et dispositionsforslag for letbaneprojektet. Dispositionsforslaget vil indeholde en detaljering af det projekt, der blev udviklet i Udredningen og som dannede grundlag for Principaftalen og for Lov om letbane på Ring 3.
Proces for høring
Transportministeriet tilretter VVM-rapporten på baggrund af de indkomne høringssvar, i det omfang det findes relevant. VVM-rapporten forventes at blive sendt i offentlig høring i maj-juli 2015 i mindst otte uger. Transportministeriet står for høringen med mulighed for, at kommunerne og regionen kan holde borgermøde lokalt.

Efter den offentlige høring udarbejder Transportministeriet en Hvidbog. VVM-redegørelsen og hvidbogen vil danne grundlag for forslag til anlægslov, som forventes fremsat i Folketinget i efteråret 2015 og vedtaget omkring årsskiftet 2015-2016.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Byrådet fremsender et høringssvar til den forudgående høring af VVM-redegørelsen hvor det fremgår, at redegørelsen ikke giver anledning til bemærkninger. 

Beslutning

 Tiltrådt.

Økonomi

Intet at bemærke.  

Lovgrundlag

Lov om letbane på Ring 3, nr. 165 af 26/02/2014 og Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr. 1184 af 06/11/2014

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om adminstrativ budgetopfølgning pr. 31. januar 2015.

Der er foretaget en administrativ budgetopfølgning pr. 31. januar 2015. Der er tale om en tidlig opfølgning med henblik på at vurdere om forudsætningerne i budgettet passer med de faktiske forhold.

Samlet set tegner der sig et forventet merforbrug på 8,8 mio.kr., heraf 7,0 mio.kr. indenfor serviceudgiftsrammen. Den væsentligste årsag kan henføres til, at der på børneområdet under Familiecentret skønnes merudgifter på op til 7,5 mio.kr.

I vedlagte bilagsmateriale, der udsendes til udvalgene med henblik på at orientere om resultatet af opfølgningen, er der redegjort for den administrative budgetopfølgning.

I notatet af 4. marts 2015 er der særskilt redegjort for udfordringerne på Familiecentrets område samt angivet forslag til mulig finansiering.

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt kun fremsættes sag om ansøgning om tillægsbevilling til de forventede merudgifter på Familiecentrets område.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen om den administrative budgetopfølgning pr. 31. januar 2015 til efterretning.

Beslutning

 Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

 Til efterretning.