Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 18. maj 2016 kl. 19:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ejerne af Torslundevej 170 (Torslundegaard) ønsker at overdrage landbrugsejendommen til deres voksne børn. Da ejerne samtidig ønsker fortsat at blive boende på ejendommen, ansøges om landzonetilladelse til at bygge en aftægtsbolig.

Sagsfremstilling

I forbindelse med generationsskifte på landbrugsejendommen Torslundegaard, Torslundevej 170, matr.nr. 4g, Torslundemagle By, Torslunde, ansøges om tilladelse til at opføre en aftægtsbolig til de nuværende ejere. Hovedhuset ønskes overtaget af deres voksne børn. Der vil således fremover i alt være 2 enfamiliehuse på ejendommen.

Ejendommen er beliggende i landzone. Da ejendommen er på 23 ha, og dermed under 30 ha, kan planlovens undtagelsesbestemmelse om generationsskifteboliger ikke anvendes. Derfor kræver den ansøgte aftægtsbolig en landzonetilladelse.

Ejendommen er beliggende i transportkorridoren, der skal sikre overordnede arealreservationer til infrastruktur mv. Selvom arealreservationen til transportkorridoren umiddelbart forbyder nyt permanent byggeri, så vurderes det, at et forbud i det konkrete tilfælde vil være for indgribende i forhold til ejerens udnyttelse af ejendommen.

Lovkravet er, at tilladelsen skal offentliggøres i 4 uger, før den kan udnyttes. I den periode kan dispensationen påklages, herunder kan stilles krav om vilkår for fjernelse af bygninger i transportkorridoren.
For ejendommen vil der i forbindelse med en landzonetilladelse blive udarbejdet og tinglyst servitutter, der 1) forhindrer fremtidig udstykning af aftægtsboligen fra hovedejendommen, 2) forhindrer udvidelse af boliglængens grundplan til mere end 180 m
2 og 3) stiller krav om at opretholde beplantning i ejendommens østlige skel.

Sagen har været i høring hos Plan, der anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte, jf. bilag.

Sagen har været i høring hos naboer, og der er ikke modtaget indsigelser.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der i dette særlige tilfælde meddeles landzonetilladelse til en aftægtsbolig beliggende i landzone og i transportkorridor.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 35, stk.1.

Bilag

Resume

Ejer af Værket ved Thorsbro på Allevej 27 har ansøgt om landzonetilladelse til at opsætte et midlertidigt mini-vandværk

Sagsfremstilling

Ejer HOFOR A/S af Værket ved Thorsbro på Allevej 27 har ansøgt om at opsætte 3 containere i forbindelse med opstilling af et pilotanlæg til forsøg med blødgøring af vandet og test af et kommende grundvandsfilter på værket. Pilotanlægget opbygges som et mini-vandværk.

Ejendommen ligger i landzone, og opstilling af pilotanlægget kræver derfor en landzonetilladelse.

Anlægget er midlertidigt og forventes værende i brug i ca. 8 måneder (ca. 1. juli 2016 – 1. marts 2017). Efter forsøgenes afslutning vil containerne blive fjernet.

Anlægget indbygges i 3 blå stålcontainere placeret oven på hinanden. Samlet højde er ca. 8,4 meter. Største længde er ca. 6 meter. Anlægget opsættes i en afstand af 2 meter syd for eksisterende maskinhus.

Det forventes, at den ansøgte landzonetilladelse, byggetilladelse, udledningstilladelse og dispensation fra skovbyggelinje færdigbehandles inden det ønskede opstartstidspunkt. Byggeriet forudsætter, at alle ovennævnte tilladelser og dispensation meddeles.  

Sagen er sendt i nabohøring, og eventuelle indsigelser vil blive fremlagt på mødet. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles landzonetilladelse til det midlertidige mini-vandværk.

Beslutning

Til indstillingen tilføjes:

... fremtil 1. juli 2017, hvor anlægget skal være fjernet.

 

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 35, stk.1

Bilag

Resume

Ejer af Vibeholms Vænge 15 søger lovliggørelse af småbygningers samlede længde i skel på 18 m. Byggeretten er 12 m, og en overskridelse heraf kræver at der foretages en helhedsvurdering.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har den 22. februar 2016 modtaget en ansøgning om lovliggørelse af skelbyggeri på Vibeholms Vænge 15.

Skelbyggeriet omhandler følgende småbygninger placeret nærmere naboskel end 2,5 m:
1) carport med skellængde på 5 m 
2) overdækning med skellængde på 3 m
3) to udhuse med skellængde på hhv. 8 m og 2 m

Tilsammen udgør disse bygningers længde i skel i alt 18 m.

Der er i Ishøj Kommune givet delegation til, at der kan dispenseres administrativt for småbygningers længde i skel op til 18 m, såfremt der ikke modtages væsentlige indsigelser ved en naboorientering.

Der er ved naboorientering modtaget negative indsigelser fra begge berørte naboer og Grundejerforeningen. Indsigelserne omhandler primært, at bebyggelsen giver indtryk af overbebyggelse, og at de betegner skelbyggeriet som en væsentlig overskridelse af byggerettens 12 m længde i skel, som der ikke ønskes skabt præcedens for i området.

Ejer har fremsendt bemærkninger om, at han vil behandles retfærdigt og ikke stilles ringere, end hvis hans naboer ikke havde gjort indsigelser.

Da skelbyggeriet ikke overholder byggeretten på en maksimal samlet længde af bygninger i skel på 12 m, kræver byggeriet en afgørelse ud fra en helhedsvurdering.

Ud fra en helhedsvurdering vurderes det, at det opførte skelbyggeri virker for dominerende på en enkelt naboside. Byggeriet anbefales derfor reduceret med en længde på 2 m mod Vibeholms Vænge 13 (resulterende i en længde mod dette skel på 14 m), og at det resterende byggeri godkendes med en samlet længde i skel på 16 m.
 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at det opførte skelbyggeri kræves reduceret med en længde på 2 m mod Vibeholms Vænge 13, og at det resterende byggeri godkendes med en samlet længde i skel på 16 m. 

Beslutning

Indstillingen retttes til:

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at det opførte skelbyggeri godkendes med en samlet længde på 18 m.


Tiltrådt.

 

 

Lovgrundlag

Byggeloven § 22. Bygningsreglement BR15, kap. 2.2 (Byggeret) og kap. 2.3 (Helhedsvurdering). 

 

Bilag

Resume

Sagen vedr. beboelse på ejendommen Søhesten 6B sendes til Erhvervs- og Vækstministeren.

Sagsfremstilling

Kommunen har den 17. februar 2016 modtaget en ansøgning fra Anne og Torben Jakobsen om forlængelse af tidligere givet dispensation til beboelse på ejendommen Søhesten 6B, Matr.nr. 44k, Tranegilde By, Ishøj.

Teknik- og Bygningsudvalget har den 13. april 2016 vedtaget, at der ikke meddeles dispensation til det ansøgte og at boligen fraflyttes senest den 1. oktober 2016, og beboerne flytter folkeregisteradresse.

Den 3. april 2016 blev sagen forelagt Byrådet under spørgstiden. Spørgeren blev oplyst om, at sagen sendes ind til Erhvervs- og Vækstministeren hvor kommunen har frist til den 25. maj til at indsende ønsker til fingerplanrevisionen.

Indstilling

Teknik - og Bygningsudvalget vedtager, at effektueringen af Teknik- og Bygningsudvalgets beslutning stilles i bero, indtil vi har svar fra Ministeren.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Resume

Ansøger har søgt om at terrænregulere op til 1 meter i forbindelse med "DanX's" nye transportterminal i Winthersminde.

Sagsfremstilling

DanX har i forbindelse med deres byggeprojekt i Winthersminde søgt om at terrænregulere på hele grunden. For at opnå en tilfredsstillende og funktionel gulvkote i bygningen og et tilsvarende funktionelt adgangsareal rundt om bygningen, ønsker de at regulere/udjævne terrænet ca. 1,1 meter. Der er tale om en udjævning af grunden, hvor de graver af forest på grunden og fylder op omkring den 100 meter lange bygning. Den resterende overskudsjord ønskes fordelt ud på det grønne areal mod motorvejen. Dette vil være den økonomisk mest fordelagtige løsning for virksomheden, da der er tale om en meget stor mængde jord, der ellers skal køres bort og deponeres.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.74 - Winthersminde Erhvervsområde Syd. Ejendommen er beliggende i delområde 2.

Det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens krav til at terrænet maksimalt må reguleres med +/- 0,5 meter. Ændringen i terrænet medfører ikke problematikker i forhold til at håndtere af regn- og overfladevand på egen grund. Landskabligt ændres grundens naturlige fald ikke væsentligt.

Det er vurderet at sagen ikke skal sendes i naboorientering da det ansøgte ikke medfører gener i forhold til naboskel.

Sagen har været i høring hos Center for Park, Vej og Miljø og i Plan, der ikke har nogen kommentarer til projektet..

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at der meddeles dispensation til det ansøgte,
at der meddeles delegation til, at der administrativt kan dispenseres fra lokalplanens krav om en maksimal terrænregulering på 0,5 meter inden for lokalplanområdet.

Beslutning

Til indstillingen tilføjes:

Udvalget noterer sig, at overskudsjorden fordeles på det grønne areal på egen grund.

 

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 3 i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Som forudsætning for udarbejdelsen af lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19, Strandhaven er der blevet udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget omhandler området, hvor omdannelsesområdet i helhedsplanen for 'Det lille erhvervsområde' er udpeget samt bilforhandlerne og Ishøj Seniorværksted ud mod Ishøj Strandvej.

Kommuneplantillæggets ændringer i rammerne tager udgangspunkt i Helhedsplanen for 'Det lille erhvervsområde', der blev vedtaget i september 2015.

Kommuneplantillægget vil dele den eksisterende kommuneplanramme op i to kommuneplanrammer - én der gælder for omdannelsesområdet, og én for de resterende virksomheder ud mod Ishøj Strandvej. Den nye kommuneplanramme for omdannelsesområdet fastsætter nye rammer for bebyggelsesprocent, bygningshøjder og etageantal, samtidig med at den sætter nye rammer for, hvilket erhverv der må være i området. Kommuneplanrammen for erhvervet mod Ishøj Strandvej viderefører de gældende rammer for den eksisterende kommuneplanramme. Fremadrettet med anvendelse som værksteder, kontor- og serviceerhverv. 

Der er udarbejdet en miljørapport for kommuneplantillægget, som behandles i Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sende kommuneplantillæg nr. 3 i høring i 8 uger sammen med forslag til lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19, Strandhaven og miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanforslaget.

Beslutning

Til indstillingen tilføjes:

Udvalget anbefaler 10 ugers høring grundet sommerferien.
 

Tiltrådt.

 

 

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19, Strandhaven i offentlig høring i minimum 8 uger. Samtidig hermed offentliggøres en miljørapport af lokalplan 1.75 og kommuneplantillæg nr. 3.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre en boligbebyggelse i en del af 'Det lille Erhvervsområde', hvor der i september 2015 blev vedtaget en helhedsplan for området. Lokalplanområdet dækker over to tidligere erhvervsgrunde og har en størrelse på ca. 8.600 m2.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 106 boliger med fire foreskellige boligstørrelser fra 55 m
2 til 108,5 m2. Placeringen af boligbebyggelsen ligger som en spiral på grunden med to-etagers bebyggelse ud mod Ishøj Strandvej og randbebyggelse langs Industriskellet og videre ind på grunden, så der bliver dannet et indre gårdrum. Bebyggelsen er i skiftende bygningshøjder med et maksimum etageantal på op til seks. De forskellige højder skal sikre, at kommende bagvedliggende boligbyggeri stadig har udsigt mod Strandparken fra de øverste etager. Bebyggelsens facader vil blive opdelt med både forskydninger og materialer, så den visuelt får udtryk af at være opbygget af selvstændige bygninger. Ud mod Industriskellet giver lokalplanen mulighed for en kantzone, der markerer overgangen mellem byrum og bygning og skaber plads til ophold og mødesteder langs bebyggelsen. Med baggrund i ønsket om klimatilpasning i helhedsplanen sætter lokalplanen krav om håndtering af regnvand ved hjælp af forsinkelse. Det kan f.eks. ske via bassiner, wadier og grønne tage.

Der bliver i lokalplanen sat krav om 1 parkeringsplads per bolig, da lokalplanområdet ligger indenfor det stationsnære område med maksimum 1.200 meter til stationen.

Der er udarbejdet en miljørapport, da både lokalplan og kommuneplantillæg er omfattet af miljøvurderingsloven. Den behandles i Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19, Strandhaven sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger sammen med kommuneplantillæg nr. 3 og miljørapporten for lokalplanforslag og kommuneplantillæg.

Beslutning

Til indstillingen tilføjes:

Udvalget anbefaler 10 ugers høring grundet sommerferien.
 

Tiltrådt.

 

 

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage lokalplan 1.70 Tangloppen Camping på Ishøj Havn.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for campingpladsen på Ishøj Havn, der giver mulighed for at opføre en forpagterbolig, en lagerbygning opført i tilknytning til administrationsbygningen og giver mulighed for vinteropbevaring af campingvogne samt lovliggørelse af de eksisterende bygninger i lokalplanområdet.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 7. marts til 2. maj 2016. I høringsperioden er der indsendt to høringssvar. Et fra en advokat der repræsenterer ejerne af campingpladsen. Det omhandler en anmodning om en større bolig, at boligen bliver en helårsbolig og at campingpladsen kan overgå til vintercampering. Det andet høringssvar er fra ARKEN og omhandler en korrektion i kortbilagene. Derudover har Plan været i dialog med Erhvervsstyrelsen omkring kilen og strandbeskyttelseslinjen.

Lokalplanområdet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, åbeskyttelseslinjen og i kystkile. De medfører restriktioner på, hvad der kan opføres i lokalplanområdet. Erhvervsstyrelsen administrerer Fingerplanen, der fastlægger kilerne. Kystdirektoratet administrerer strandbeskyttelseslinjen (tidligere Naturstyrelsen), hvor åbeskyttelseslinjen bliver administreret af Ishøj Kommune.

Efter en drøftelse med Erhvervsstyrelsen er det ikke muligt at imødekomme høringssvaret fra advokaten og ejerne af campingpladsen, da Erhvervsstyrelsen ikke vil give tilladelse til helårsbolig og vintercampering. Dialogen med Erhvervsstyrelsen har desuden givet anledning til at præcisere i lokalplanen, hvad Naturstyrelsen tidligere har tilkendegivet, at de vil dispensere fra med hensyn til kile og strandbeskyttelseslinje. Samtidig har bestemmelserne fået tilføjet præciseringer i forhold til bebyggelse og hegning på baggrund af en tidligere dialog med Naturstyrelsen. ARKENs høringssvar giver ikke anledning til ændringer. Høringsnotat og høringssvar ligger som bilag.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at imødekomme de forslåede ændringer i lokalplanforslaget
at lokalplan 1.70 Tangloppen Camping på Ishøj Havn endeligt vedtages og offentliggøres

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven.

Bilag

Resume

Skovrejsningsprojektet nord, øst og syd for Ishøj Landsby er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, og det skal derfor undersøges, hvorvidt der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. På baggrund af den udarbejdede screening (undersøgelse) vurderes det, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at projektet ikke skal undersøges nærmere i en VVM-redegørelse. Afgørelsen skal offentliggøres med en klageadgang på 4 uger.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune ønsker at etablere 26,5 ha skov nord, øst og syd for Ishøj Landsby.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen skal nyplantning af skov screenes for eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. Såfremt screeningen viser, at der kan være væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der foretages en fuld miljøvurdering (en såkaldt VVM-redegørelse).

På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke er væsentlige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen af, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, skal offentliggøres med 4 ugers klageadgang. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside umiddelbart efter vedtagelsen.

Punktet behandles både på Klima- og Miljøudvalgets møde og på Teknik- og Bygningsudvalgets møde.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at skovrejsningsprojektet nord, øst og syd for Ishøj Landsby ikke er VVM-pligtig.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Bilag

Resume

Ansøgning om midler fra markedsmodningsfonden til udvikling og opsætning af støjdæmpende autoværn.

Sagsfremstilling

I 2015 søgte Silent City (tidligere LAUST) om støtte fra markedsmodningsfonden til NAG projekt (støjdæmpende autoværn). Det lykkedes ikke at opnå støtte, men fonden anbefalede os at søge igen.

NAG projektet består af følgende:
Virksomhederne Volkmann & Rossbach og Richard Müller A/S samarbejder om at producere perforerede autoværnsbjælker med tilhørende monteringsstolper. Rockwool International skal sammen med Rich. Müller A/S producere de tilhørende støjskærme.

Opstilling af støjskærmene sker på udvalgte lokaliteter i Vallensbæk og Ishøj. Kommunerne skal stå for at lave aftaler med relevante entreprenører og igangsætter arbejdet. Dette vil foregå i tæt samarbejde med Volkmann & Rossbach, som har udarbejdet monteringsvejledning.

Projektet er næsten det samme som 2015. Det forudsætter, at materialerne/autoværnene betales af fonden og de deltagende virksomheder, og at kommunerne bidrager økonomisk til entreprenørarbejdet.

Ishøj Kommune har administrativt sagt ja til en forhåndstilkendegivelse af vores interesse i projektet, som eventuelt kan blive en del af støjafskærmningen mod motorvejen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Kommunes andel af entreprenørudgifterne er anslået til 150.000 kr. i 2017. Hvis ansøgningen godkendes af Markedsmodningsfonden skal Ishøj Kommune tage endelig stilling til, om kommunen vil deltage og bidrage økonomisk.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.