Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 18. juni 2019 kl. 16:30

Mødelokale 8D, etage 8, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

På Teknik- og Bygningsudvalgets møde d. 23. april blev der orienteret  om status på vareelevatoren ved Ishøj Rådhus og dens nedbrud. Efterfølgende er der udarbejdet en tilstandsvurdering, som fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Med baggrund i udfordringerne med Rådhuselevatorerne har Center for Ejendomme fået udarbejdet en tilstandsvurdering af Balslev rådgivende ingeniører A/S.

Rådgiveren forslår, at der igangsættes en øget service af elevatorerne og en øget rengøring af elevatorerne mhp. at forbedre driften. Dette er igangsat.

Herudover peger rådgiveren på en primær forbedring, hvor elevatorerne styringen af elevatorerne ændres. Ændringen betyder, at kun den nærmeste/ledige elevator kører, når der bliver tilkaldt en elevator. I dag kører alle elevatorer, når der trykkes på tilkaldeknappen. Ved denne foranstaltning vil slid på trækkabler mv. mindskes. Det forslås derfor, at der indhentes tilbud på udskiftning af styring, så dette bliver muligt. Det foreslås desuden, at der også efter forslag fra rådgiver indhentes pris på indkøb af printkort, som kan ligge på lager. Det er forventningen, at det kan mindske nedetid ved driftsproblemer.

 

Elevatorerne vurderes herefter kunne køre ca. 4 år, hvorefter der vil være behov for større vedligeholdelse af trækbælterne (som i 2018), en udgift som er skønnet til ca. 1,5 mio. kr. , og som kan prioriteres indenfor den centrale pulje til bygningsvedligeholdelse. Det vurderes ikke, at der er behov for en total udskiftning.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at tager tilstandsvurderingen til efterretning og ligeledes tage til efterretning, at Center for Ejendomme igangsætter og/eller afklarer de beskrevne forbedringsforslag.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Forbedringerne forslås finansieret over vedligeholdelsesmidlerne. Prisen på de foreslåede arbejder er afgørende for, om arbejderne udføres i 2019 (hvor der er vedtaget en handleplan), eller om de skal prioriteres i forbindelse med handleplanen for vedligehold i 2020.

Bilag

Resume

Center for Ejendomme har igangsat projektering af et nyt lægecenter i Brohuset. I dette dagsordenspunkt fremlægges forslag til bydende firmaer til godkendelse, og der gives en orientering om den videre proces. 

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har indgået en lejeaftale med nogle læger, der skal flytte ind i en ny lægeklinik i Brohuset. Der er ansøgt og besluttet anlægsmidler til etablering af den nye lægeklinik. Indretningen (bilag A) og tidsplanen (bilag B) er aftalt med og godkendt af lægerne. Det forventes, at lægerne kan overtage lokalerne ultimo 2019.

Projektering og byggeledelse varetages af Ingeniørfirmaet Torkil Laursen A/S.

Projektet udbydes i indbudt licitation i henhold til Tilbudsloven. Udbudsmaterialet sendes ud til entreprenører ultimo juni. 

Det forslås at følgende firmaer afgiver tilbud:
Casadana (lokal – udfører pt. ombygningen af lokaler til hjemmeplejen i Brohuset)
Ivan Madsen (lokal)
Julius Nielsen (udfører rådhusrenovering pt.)
Faxe Snedkeren (udførte Bygning O på Strandgårdsskolen)

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager,
at ovenstående entreprenørfirmaer indbydes til at afgive tilbud,
at tager den videre proces for projektet til efterretning,

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at borgmesteren bemyndiges til at underskrive kontrakt med den valgte entreprenør

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er givet anlægsbevilling til udførelse af opgaven. Der er modtaget tilskud fra pulje til finansiering heraf. 

Lovgrundlag

Tilbudsloven 

Bilag

Resume

Forvaltningen har modtaget flere henvendelser om etablering af gadesalg og lignende, og det skal vurderes, om der kan udstedes en eller flere midlertidige tilladelser.

Sagsfremstilling

Med henblik på salg af spise- og drikkevarer fra Foodtrucks eller lignende, er der modtaget flere ansøgninger om kommunens tilsagn til dette.

Ansøgere ønsker at kunne bevæge sig rundt i byen efter, hvor kunderne opholder sig. Ansøgningerne indeholder blandede ønsker til placering og salgssted. Konkret er indkommet to ansøgninger, hvor den ene ansøger ønsker at sælge kaffe fra cykel på primært stationsforpladsen, og den anden ansøger ønsker at sælge tyrkisk street food foran Ishøj Gymnasium
. Next har sagt nej til tidligere henvendelse fra en ansøger med en pølsevogn, fordi Next ikke ønsker konkurrence til deres forpagter af kantinen.

Forhold omkring håndtering af affald, tidsperiode for ophold og områder for placering skal specificeres i en evt. aftale.Tilladelserne forudsætter at færdelsreglerne overholdes, og det præiceres er ikke tilladt at spærre fortove. Det foreslås, at der indgås midlertidig aftale for sommeren 2019 med de to ansøgere, hvorefter forløbet evalueres.

Hvis der skal være en permanent mulighed for gadesalg, skal det overvejes, om Ishøj kommune, på linje med flere andre kommuner, skal udarbejde retningslinier for håndtering af sådanne salgssteder.  

 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der indgås aftale med 2 pilotforsøg på gadesalg jf. ovenstående, og at administrationen udarbejder retningslinjer gældende for en periode på 3-4 måneder, som skal opfattes som en prøveperiode til efterfølgende evaluering.  

Beslutning

Ny indstilling:

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der ikke indgås aftale med 2 pilotforsøg på gadesalg jf. ovenstående.
Tiltrådt.

Lennart Nielsen (Venstre) ønsker sagen overført til Økonomi- og Planudvalget og Ishøj Byråd.

Økonomi

Der er ikke økonomi forbundet med de to pilotprojekter.  

Lovgrundlag

En liberalisering af Næringsloven i 2014 har fjernet kravet om, at almindelig handel skal finde sted fra et fast forretningssted, hvilket som udgangspunkt giver mulighed for mobilt gadesalg fra cykler, knallerter, trækvogne og indregistrerede motorkøretøjer i hele kommunen (såkaldte Foodtrucks).

Bilag

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har opstartet forundersøgelsen af en sydlig Ring 5 vejforbindelse. Den skal vurdere muligheden for at etablere en motorvej fra Køge til Frederikssundsvej. Forundersøgelsen kan danne grundlag for at dimensionere en eventuel senere VVM-undersøgelse af en Ring 5 vejforbindelse og medvirke til et beslutningsgrundlag herfor.

En forundersøgelse af en sydlig Ring 5 vil tage udgangspunkt i de tidligere undersøgelser, men vil komme dybere i de konkrete forhold i korridoren. Vejdirektoratet tager udgangspunkt i tidligere analyser, bl.a. den strategiske analyse af en Vestlig ringkorridor i Hovedstadsområdet fra 2013 (bilag)

Vejdirektoratets analyser understøtter, at der er størst trafikalt potentiale i en sydlig Ring 5 mellem Køge og Frederikssundsvej. Det er også blevet konkluderet, at der kunne være trafikale perspektiver i en sydlig Ring 5 1/2 med en vestligere linjeføring. Det anbefales i kommissoriet, at der tages udgangspunkt i en korridor som beskrevet i den strategiske analyse vedrørende Ring 5 og 5 1/2, hvor relevante effekter af en mere konkret linjeføring vurderes nærmere.

Der foretages en beskrivelse af eksisterende forhold og gennemgang af de undersøgte korridorer fra den strategiske analyse med fokus på sammenhæng med det øvrige vejnet i den sydlige og vestlige del af hovedstadsområdet.

Der vil også blive foretaget en nærmere analyse af et eller flere relevante forslag til en vejforbindelse, samt de arealmæssige behov og blandt andet under hensyntagen til bysamfund i korridoren, miljøforhold m.v. Der vil blive udarbejdet forslag til mulige etapeopdelinger, hvis det vurderes relevant.

I forbindelse med forundersøgelsen er der nedsat et teknikerudvalg med de berørte kommuner i korridoren, hvor Vejdirektoratet kan orientere om undersøgelsen, og der kan være gensidige drøftelser af relevante emner. Der kan også via teknikerudvalget nedsættes en eller flere arbejdsgrupper til drøftelse af specifikke problemstillinger. Direktør Marie Louise Madsen repræsenterer Ishøj Kommune.  

Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen om "Ring 5 - Oplæg fra Grønt Forum". Begge sager forelægges også Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sagen bliver taget til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Lennart Nielsen (Venstre) afventer stillingtagen.

Bilag

Resume

Grønt Forum har på mødet den 2. maj 2019 drøftet en kommende Ring 5 trafikforbindelse og opfordrer Ishøj Kommune til at vurdere en eventuel støtte til Ring 5 udfra et bredere grundlag end den forundersøgelse, som kommunen har besluttet at medfinansiere.

Sagsfremstilling

Grønt Forum har vurderet, at forundersøgelsen udelukkende tager stilling til forhold omkring etablering af en ny motorvej/motor-trafikvej, men ser ikke på de mere overordnede miljøeffekter.

Grønt Forum anbefaler, at der gives en mere kvalificeret vurdering af de effekter, som Grønt Forum, jævnfør vedlagte indstilling til Klima og Miljøudvalget, har diskuteret.

Grønt Forum arbejder desuden videre med et bud på, hvad der på transportområdet kan gøres i Ishøj for at fremme andre transportformer end biler. I den forbindelse støtter man op om udarbejdelse af en mobilitetsplan/strategi/undersøgelse, der peger på muligheder for at udvikle den bæredygtige transport i Ishøj. Grønt Forum bidrager meget gerne til dette arbejde.

Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen om "Forundersøgelse af Ring 5". Begge sager forelægges også Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter Grønt Forums henvendelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2019 på driftsområderne, jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Resultatet viser forventede samlede mindreudgifter på 2,9 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2019 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Budgetopfølgningen viser overordnet en forventet mindreudgift på 2,9 mio. kr. Det er endnu tidligt på året og der kan derfor ske bevægelser i retning af både mer- og mindreforbrug i den resterende del af året. Budgetopfølgningen skal derfor ses i dette lys. Administrationen vil foretage 2. budgetopfølgning 2019 til efteråret.

De forventede mindreudgifter fordeler sig med 0,4 mio. kr. indenfor servicerammen, mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 1,7 mio. kr. Budgetopfølgningen vedrører driftsområderne, men der medtages også et konkret mindreforbrug på en anlægspost på 0,8 mio. kr.

Under Teknik- og Bygningsudvalgets områder forventes der et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detajljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet for Teknik- og Bygningssudvalgets områder. Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning. Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget godkender budgetopfølgningen, herunder at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).  

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Som angivet i notatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendgørelse om kommunernen budget og regnskabsvæsen.

Bilag

Sagsfremstilling

Parkeringsplads ved Ishøj Søvej.

Der er ved budgetvedtagelsen afsat 900.000 kr. til udvidelse af parkeringspladsen ved Ishøj Søvej.  

På Strandgårdskolen er der et stort problem med manglende parkeringsmuligheder til skolens ca. 120 ansatte, samt brugerne af kommunens skoletandpleje og Søstedet.

De to pavilloner ved Søstedet er nedtaget i efteråret 2018. Der er et ønske om, at området gøres mere trygt ved at erstatte eksisterende beplantning med ny og mere åben beplantning, samtidig med at der kommer flere parkeringspladser med ny belysning. Der skal derudover indrettes en affaldsgård til at håndtere affald fra Søstedet og hjemløseboligerne. Det er i forbindelse med affaldsgården og dens betjening nødvendigt, at der ændres på tilkørselsforholdene til parkeringspladsen i henhold til vedlagte tegning.

Bilag: Tegning over parkeringspladsen.  


Information om seniorbofællesskaber .

Punktet videresendes fra Social- og Sundhedsudvalget til inspiration.

Bilag: Brev fra Transport, Bygnings- og Boligministeren, Erhvervsministeren og Ældreministeren, offentliggørelse af afrapportering og pjece om seniorbofællesskaber.


Liste over administrativt meddelte afgørelser.
Bilag:
Liste fra april-maj 2019.


BOLIGPOLITIK: DRØMME, PLANER OG MARKED
Byplanmødet den 3.-4. oktober 2019 i Køge.

Man kan kun deltage i en session og en udflugt, men ved tilmeldingen skal der angives tre sessioner og tre udflugter, som man ønsker at deltage i - i prioriteret rækkefølge.

Sessioner:

A. Politik eller strategi - Debat om kommunale visioner og værktøjer
B. Udsatte boligområdet - også en del af byen
C. Inviter bofællesskaberne indenfor
D. Styrket kvalitet - i boliger og boligområder
E. Fra gentrificering til spøgelsesbyer
F. Workshop: Hvordan bor vi i fremtiden
G. Byggefællesskaber - Learning from Tübingen
H. I forhandlingsrummet - inspiration til partnerskaber om bæredygtig byudvikling
I. Masterclass: Forstå dit lokale boligmarked
J. Kan vi bygge os til livskvalitet
K Mellem myndighed og boligmarked

Udflugter:
1.  Køge - fra klassisk købstad til ny kystbydel
2. Køge og de store byudviklingsprojekter
3.  Boligtrends gennem 120 år
4.  Detailhandel, service og kultur - fælles veje til levende bymidter
5.  Erhvervsbyen Køge
6. Køge Kyst - et samlet blik på det store byudviklingsprojekt
7.  Byliv, byrum og kultur på Sdr. Havn
8.  Faxe og ildsjælene - kommunen som medspiller
9.  Lejre - bæredygtighed og stærke fællesskaber
10. Søhøjlandet i Ringsted - fremtidens landsbyliv
11. Bydele og boligpolitik i Roskilde
12. Roskilde og bofællesskaberne
13. Stevns - bosætning 360 grader rundt.

Læs mere via linket: https://www.byplanlab.dk/byplanmoede2019

Beslutning

  • Til efterretning.

Bilag