Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 18. august 2020 kl. 16:30

Mødelokale Fyrsten - Ishøj Rådhus, etage 2

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende lokalplanforslag 1.91 Winthersminde Erhvervsområde i høring i 2 uger.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål er at samle hele Winthersminde Erhvervsområde, inklusiv den nordligste spids i én lokalplan, sikre en ensartet anvendelse af områdets muligheder og sammenskrive bestemmelserne fra de to tidligere lokalplaner 1.74. Winthersminde Syd og 1.77. Winthersminde Nord. Lokalplanen sikrer, at området forsat kan anvendes til transport- og distributionserhverv samt produktionserhverv med stort transportbehov og tilhørende administration og servicefunktioner. Lokalplanen sikrer også, at Winthersminde Erhvervsområde fortsat fremstår med et sammenhængende udtryk, hvor arkitektur, skiltning, belysning, beplantning og veje udgør en helhed for erhvervsområdet.

Den nordligste del af Winthersminde Erhvervsområde, som ikke tidligere har været lokalplanlagt, ligger primært i transportkorridor, men kan anvendes som ekstra areal til midlertidig parkering.

Der er i lokalplanforslaget justeret på bestemmelser om beplantning, skiltning og oplag. Parkering og beplantningszone adskilles, så beplantningszonen langs motorvejen kan reduceres og anvendes som ekstra areal til midlertidig parkering, og der bibeholdes en beplantningszone på 15 meter langs motorvejen, som friholdes for parkering. Der gives mulighed for yderligere skiltning, og oplag på den enkelte ejendom specificeres.

Ifølge Planlovens § 24, er der mulighed for at afkorte den offentlige høring fra 8 uger til 4 uger, og såfremt lokalplanen er af mindre betydning, kan byrådet foreslå en høring på 2 uger. Det blev på møde i Ishøj Byråd d. 3.9 2019 besluttet at fastsætte høringsperioden til 2 uger. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sende lokalplanforslag 1.91 Winthersminde Erhvervsområde i høring i 2 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven §15.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endeligt at vedtage lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret samt kommuneplantillæg nr. 11. Det indstilles, at behandlingen af lokalplanen udskydes til efter, det har været muligt at afholde et borgermøde.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter et område beliggende på hjørnet af Ishøj Stationsvej og Ishøj Parkvej i tilknytning til bebyggelsen Gadekæret og muliggør opførelse af ca. 48 boliger i varierende højder fra 2 til 4 etager. Byggeriet øst for Mosegårdsstien opføres som en 2 etages rækkehusbebyggelse, og ovenpå placeres der enfamilieshuse i henholdsvis 1 og 2 plan. Alle boliger er forbundet via broer og opholds- og fællesarealer i flere niveauer.  I områdets vestlige del opføres der en etagebebyggelse i 2 etager med mindre boliger.

Som forudsætning for lokalplanen er kommuneplanrammen ændret, således at den geografiske afgrænsning er tilpasset lokalplanafgrænsningen. Derudover er anvendelsen ændret til boligformål, den maksimale højde for bygninger ændret til 14 meter, og den maksimale bebyggelsesprocent ændret til 75.

Det har været muligt at påklage afgørelsen af miljøscreening i fire uger. Afgørelsen er ikke påklaget.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i høring siden 6. februar 2020. I perioden har Ishøj Kommune modtaget høringssvar, der fremgår i høringsnotatet.

Der har været afholdt orienteringsmøde og borgermøde på følgende datoer:

  • Bo-Vest afholdt orienteringsmøde for Gadekærets beboere 21. november 2019 i Gadekæret.
  • Ishøj Kommune afholdte borgermøde 15. maj 2020 for stueetagen og 1. sal på Ishøj Boulevard 6. Mødet blev afholdt i samlingssalen, og lejlighederne med front ud mod lokalplanområdet blev inviteret.
  • Ishøj Kommune inviterede Seniorrådet til et særskilt møde 15. maj på Ishøj Kommunes Rådhus, som de valgte ikke at deltage i.

12. august 2020 var der arrangeret et borgermøde for alle borgere i Ishøj Kommune vedr. lokalplanforslag 1.80. Borgermødet blev aflyst i en officiel pressemeddelelse med den begrundelse, at det var formodningen, at borgermødet ville få et andet fokus end det, der oprindeligt var planlagt og i stedet handle mere om bekymringen for at invitere folk til møde på et plejecenter i en periode med corona.

Det er aktuelt forventningen at et borgermøde efter al sandsynlighed ikke vil kunne afholdes i 2020, men må skydes til 2021. Det skal overvejes om lokalplanen skal i fornyet høring ifm. afholdelse af et senere borgermøde i 2021.

Høring af lokalplanforslaget er ifm. med Covid-19 blevet udsat tre gange. Første gang fra 4. marts til 11. maj. Så fra 11. maj til 22. maj og endelig fra 22. maj til 17. august 2020.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at behandlingen af lokalplan 1.80 boliger ved Gadekæret samt kommuneplantillæg nr. 11 udskydes til efter, det har været muligt at afholde et borgermøde.

Beslutning

Tiltrådt, med følgende tilføjelse i indstillingen: ... og at lokalplanen sendes i fornyet høring i forbindelse med borgermødet.

Lovgrundlag

Planloven.

Bilag

Resume

I forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for Strandgårdsparken er det konstateret, at en stor andel af grundejerne har etableret faste hegn uden en udvendig beplantning. Dette er i strid med den gældende lokalplan og den seneste dispensation for hegn fra 1986.

Teknik- og Bygningsudvalget bedes tage stilling til, om det nuværende krav om udvendig beplantning skal fastholdes i den kommende lokalplan, eller om grundejerforeningens ønsker om faste hegn uden udvendig beplantning skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Der er en stor andel grundejere, som har opsat faste hegn i forskellige materialer og farver, som ikke er i overensstemmelse med lokalplanen og/eller dispensationen fra 1986, og hvortil der ikke er meddelt dispensation. Generelt er der mange eksempler på, at der er opstillet faste hegn enten som adskillelse mellem private grunde eller som afskærmning for vind og indblik, uden at disse er begrønnet med beplantning.

I den nyligt vedtagne kommuneplan 2020 er der stort fokus på den grønne struktur og grønne forbindelser. Netop de offentlige stier og veje er forbindelser, der leder videre til de grønne kiler, og beplantningen på disse udgør derfor - ud fra administrationens vurdering - en vigtig brik i denne grønne struktur.

Administrationen har foretaget den seneste registrering i juni 2020 (se bilagene). Det er administrationens vurdering, at det faste hegn mod vejene og hovedstien virker meget dominerende i vejprofilen. Det faste hegn kan få en mere grøn og imødekommende karakter, hvis det begrønnes med beplantning foran, så afgrænsningerne mod veje og stier bliver mere grøn og opleves mere frodigt (de grønne markeringer i bilaget).

Det er særligt boligrækkerne langs hovedstien, Lundestien og vejene, Ishøj Søvej, Ishøj Parkvej og Ishøj Boulevard, der er de mest synlige i området. Her udgør hegnet en stor del af den grønne vejprofil, hvorfor det er vigtigt, at der her gøres en særlig indsats for at fastholde kravet om den udvendige beplantning af faste hegn.

Hvis Teknik- og Bygningsudvalget følger administrationens anbefaling om, at kravet om udvendig beplantning ved veje og hovedstier fastholdes, vil administrationen tage initiativ til lovliggørelse af forholdene på ca. 90 ejendomme. Administrationen vil behandle eventuelle ansøgninger om dispensation i forbindelse hermed. Ved behandlingen af dispensationsansøgninger vil der som udgangspunkt gives afslag til grundejere beliggende ved hovedstier og veje.

Administrationen er i dialog om problemstillingen med grundejerforeningen i Strandgårdsparken. I forbindelse med den seneste dispensationsansøgning fra 2013, havde grundejerforeningen samlet samtlige grundejere til en dialog om hegnsproblematikken. På dette tidspunkt ønskede et stort flertal af de fremmødte at fjerne kravet om udvendig beplantning. Dette ønske fastholdes af bestyrelsen i dag.

Hvis Teknik- og Bygningsudvalget ønsker at følge grundejerforeningens ønske og lovliggøre det faste hegn ved vedtagelse af den nye lokalplan, så kan samtlige grundejere sætte faste hegn, uden at de behøver at begrønne det. Derudover vil konsekvenserne på længere sigt være, at et stort boligområde vil miste meget af sin grønne vejprofil, og områdets karakter vil dermed ændres i en væsentlig grad.

Fastholdes det nuværende krav om udvendig beplantning, vil administrationen tage initiativ til lovliggørelse af forholdene på ca. 90 ejendomme, således at alle grundejere ved Lundestien og vejene Ishøj Søvej, Ishøj Parkvej og Ishøj Boulevard, der ikke overholder hegnsreglerne, vil modtage et påbud om at følge lokalplanens bestemmelser for hegning.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at det nuværende krav om udvendig beplantning ved faste hegn skal fastholdes ved veje og hovedstier, og at ressourcerne findes ved at køre geokodningen ned på et lavere blus i en periode.

Beslutning

Tiltrådt med følgende ændring:

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at imødekomme de ønsker til faste hegn uden udvendig beplantning, som grundejerforeningen har udtrykt i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan for Strandgårdsparken, dog må hegnene ikke være lodrette og højst være 1,80 meter.

Økonomi

100 sager svarer til ca. et årsværk.

Lovgrundlag

Planloven.

Bilag

Resume

Strandparken har mange og store visioner for fremtiden, og bestyrelsen har derfor besluttet at igangsætte et arbejde, der skal videreudvikle Strandparken og dennes rekreative tilbud for både lokale og gæster udefra. NORRØN arkitekter arbejder på en strategisk udviklingsplan samt en samlet identitet for parken, som bygger videre på Visionsplanen fra Hasløv & Kjærsgaard og de nye muligheder i Fingerplanen 2019.

Den strategiske udviklingsplan er et udkast, som er godkendt af Strandparkens bestyrelse. Udvalget kan kommentere, hvorefter arbejdet vil blive rettet til.

Sagsfremstilling

Strandparkens bestyrelse har igangsat nedenstående arbejde med udvikling af en strategisk udviklingsplan og ny identitet med henblik på i en efterfølgende fase 3 at udarbejde et fælles tværkommunalt projekt.

De 5 kommuner (Strandparkens bestyrelse) ønsker med denne fælles indsats at søge et samarbejde med nogle fonde om at udnytte fingerplanens nye muligheder om at skabe nye rekreative faciliteter i Strandparken for oplandets borgere og i lokalmiljøernes hverdagsliv.

Afslutningsvis ser strandparken dette som en unik chance for at revitalisere områdets udgangspunkt og sætte Strandparken på landkortet som et rekreativt tilbud af regional karakter.

I projektets fase 1 og 2 er det blevet arbejdet med at styrke den fælles fortælling om Strandparken og Strandparkens identitet. Dette arbejde er baseret på input fra Strandparkens sekretariat, Strandparkens bestyrelse og planchefer og direktører fra de fem kommuner. Strandparken er opstået som klimasikringsprojekt og er blevet skabt med landskabet, for befolkningen.

Den strategiske udviklingsplan skal sikre en fælles retning og prioritering af de mulige indsatser i parken, så der skabes en strategisk retning for, hvordan man forløser de mange potentialer i indsatserne. Den strategiske udviklingsplan forankres i en fælles kernefortælling for hele Strandparken, så der skabes en fælles identitet, både grafisk, kommunikativt og fysisk. Den strategiske udviklingsplan er således et arbejdsredskab til at skabe overblik og en langsigtet retning for udviklingen i Strandparken.

Projektet fortsætter med fase 3 i efteråret, hvor den strategiske udviklingsplan udmønter sig i en række udviklingsprincipper og konkrete indsatser, som løfter Strandparken som helhed, men samtidig passer til kommunernes konkrete behov. Fase 3  vil blive fremlagt de samme udvalg som denne første del.

Sagen bliver behandlet politisk i alle fem kommuner.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der arbejdes videre med strategien for Strandparkens udvikling.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Strandparken forventer ikke, at strategien har økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune.

Bilag

Resume

Efter to prøveopsætninger af mulig belysning af broerne, er vi desværre nødt til at foretage nogle ændringer i konceptet for lysprojektet. Det foreslås, at der arbejdes videre med en løsning, hvor der udelukkende anvendes lysprojektioner med LED.

Sagsfremstilling

Center for Park, Vej og Miljø fremlagde på Teknik- og Bygningsudvalgsmødet den 21. april 2020 et forslag til koncept for belysning af broerne i lysprojektets etape 4. Konceptet bestod af en kombination af LED lys og refleksfolie, der skulle illustrere temaet luft. Det blev besluttet, at der kunne arbejdes videre med dette koncept.

LIGHTBUREAU (tidligere ÅF Hansen og Henneberg) har siden arbejdet på at finde frem til den rigtige løsning med refleksfolien. Den 16. juni 2020 blev der udført en prøveopsætning, hvor der blev monteret refleksive elementer på brodækket over parkeringsarealet ved Ishøj Svømmehal. Ved prøveopsætningen i dag-, skumrings- og aftentimerne, blev det konstateret, at reflekserne ikke levede op til ønskerne for lysprojektet.

De gav kun en synlig effekt for bilister, der kørte gennem området. Der var ingen tydelig effekt af reflekserne for forbipasserende eller ved ophold i området nær broen. Reflekselementernes udseende var heller ikke tilfredsstillende i hverken dag- og nattetimer, da de lignede påmonterede klistermærker og derfor ikke blev oplevet som en integreret del af broens konstruktion. LIGHTBUREAU arbejdede derefter videre med en løsning, hvor man malede broen i refleksivt materiale, men det blev vurderet, at effekten heller ikke her var tilfredsstillende.

Konklusionen på de to prøveopsætninger er derfor, at det ikke kan lade sig gøre at få et tilfredsstillende resultat med refleksivt materiale i form af folie eller maling, og at det er nødvendigt at arbejde videre med en løsning, hvor der udelukkende anvendes lysprojektioner med LED. På den måde får man både en tilfredsstillende løsning i dag-, skumrings- og aftentimerne. Der vil blive arbejdet på en løsning, som giver samme oplevelse af temaet ”luft”.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der arbejdes videre med en løsning, hvor der udelukkende anvendes lysprojektioner med LED, som giver en oplevelse af temaet ”luft”.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet et forslag til gennemførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejder på kommunens betonbygværker i 2020 på baggrund af et generaleftersyn fra 2019.

Sagsfremstilling

Broconsult har i 2019 udført generaleftersyn af alle kommunens bygværker. Generaleftersynet anbefales udført hvert femte år og omfatter en tilstandsvurdering af de enkelte konstruktionselementer samt for bygværket som helhed. Skader registreres med angivelse af årsag og forslag til udbedringer.

På baggrund af generaleftersynet er der udarbejdet et forslag til reparations- og vedligeholdelsesarbejder i 2020.  

Der er foretaget en prioritering af over- og underføringer (OF og UF) mv. med det formål at sikre den nuværende brokapital. Denne optimering er sket ud fra hensyntagen til tilstandskarakter og den økonomiske ramme. 

Renoveringsforslag fremgår af oversigtskort.   

Renoveringsarbejderne udføres i perioden fra januar til oktober 2020.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager forslaget til prioritering af renoveringsarbejderne til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Udgifter til renovering betonbygværker afholdes over Center for Park, Vej og Miljøs driftsbudget. Driftsmidlerne er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Bilag

Resume

Vejdirektoratet har foretaget et hovedeftersyn af tilstanden på de kommunale veje, og der er på baggrund af eftersynet udarbejdet en oversigt over slidlagsarbejder for 2020.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i april 2020 foretaget et hovedeftersyn af tilstanden på de kommunale veje, hvor skaderne er blevet registreret på baggrund af en visuel gennemgang. Hovedeftersynet er vist på kortbilaget med skadespoint indtegnet.

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet en oversigt over slidlagsarbejder for 2020.

Der er fortaget en prioritering med det formål at sikre den nuværende vejkapital. Denne optimering er sket ud fra hensyntagen til sammenhængende strækninger, skadespoint, trafiktal, vejklasser, belægningstyper og midler til asfaltreparationer.

Strækninger med dårligt slidlag er ikke medtaget, hvis der forventes større gravearbejder i kørebanen eller en stor ekstraordinær belastning af vejen, eksempelvis ved byggeri og jordkørsel.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager forslaget til prioritering af slidlagsarbejder til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Udgifter til vedligeholdelse af asfaltbelægninger afholdes over Center for Park, Vej og Miljøs driftsbudget. Driftsmidlerne er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Bilag

Sagsfremstilling

Jord på DanX’s ejendom i Winthersminde er fjernet.


Lister over administrativt meddelte afgørelser.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag