Referat
Teknik- og Bygningsudvalget torsdag den 18. september 2014 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende lokalplanforslag 1.71 Boligbebyggelse på Kirkebjerggård i offentlig høring i minimum 8 uger.  

Sagsfremstilling

Plan-Bygge og Miljøcenter har i samarbejde med Lind & Risør udarbejdet et lokalplanforslag for en tæt-lav boligbebyggelse på Kirkebjerggård i Ishøj Landsby.

Lind & Risør har købt ejendommen, hvor Kirkebjerggård er beliggende idag. Det er ønsket med en ny lokalplan, at kunne opføre 22 nye boliger i 1,5 plan med en størrelse på ca. 145m2.  Der er i lokalplanforslaget lagt vægt på, at den kommende bebyggelse i størrelse, udformning og materialer kan passe ind i landsbymiljøet.

I lokalplanforslaget er der også indarbejdet en løsning på afledning af regnvand i form af åbne vandrender og et fælles grønt opholdsareal med et forsinkelsesbassin. Der er også stillet krav om, at vand kan afledes til et tilstødende område ved Gadekæret, hvor der er planer om at etablere et nyt regnvandsbassin.

Alle nuværende bygninger på grunden nedrives. Den nye bebyggelse vil bestå af 8 dobbelhuse samt 2 huse med 3 boliger i hver. Ud mod Ishøj Bygade vil der blive placeret et hus med 3 boliger, som i facadeudtryk minder om Kirkebjerggårds nuværende hovedbygning. Bebyggelsen vil fremstå med hvidpudsede facader og sorte tage.  

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.71 Boligbebyggelse på Kirkebjerggård vedtages og sendes i offentlig høring i perioden d. 10. oktober til d. 5. december 2014.   

Beslutning

Tiltrådt.

Sidste afsnit i punktet, linie 2 og 3 rettes: "Ud mod Ishøj Bygade vil der blive placeret et hus med 3 boliger" ændres til: "hvoraf den ene placeres mod Ishøj Bygade"

Lovgrundlag

Planloven § 13 og15                  
  

Bilag

Resume

Der er på Torslunde Bygade 26, som ejes af Peer Ploug, etableret en overkørsel med en bredde på lidt over 11 meter.

Overkørslen er udvidet for cirka 4 år siden. Der er ikke givet tilladelse til udvidelsen af Ishøj Kommune.

Ejeren ønsker overkørslen lovliggjort med den nuværende bredde på 11,15 meter. Der gives sjældent tilladelser til overkørsler breddere end 7,0 meter ved parcelhuse.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget en klage fra Annette Bendsen og Arne Frøsig Rasmussen, Torslunde Bygade 23. Klagen omhandler blandt andet bredden af genboens overkørsel (Torslunde Bygade 26, som ejes af Peer Ploug).

Klagen er vedlagt som Bilag A, relevant afsnit er markeret med rødt. Luftfoto fra 2014 er vedlagt som Bilag B.  

Overkørslen er udvidet for cirka 4 år siden, fra en bredde på cirka 7 meter til lidt over 11 meter. Der er ikke givet tilladelse til udvidelsen af Ishøj Kommune. Billeder af den ny overkørsel er vedlagt som Bilag C og D. 

Park- og Vejcenteret har kontaktet Peer Ploug, som efterfølgende har fremsendt en ansøgning om lovliggørelse af hans overkørsel med den nuværende bredde på 11,15 meter. Ansøgningen er vedlagt som Bilag E.

Der er en hastighedsbegrænsning på 40 km/t, og en begrænset trafikmængde på vejstrækningen. Kroppedal Museum har oplyst, at det fjernede stendige ikke var fredet.  

Sagen afviger fra tidligere sager behandlet i Park- og Vejcenteret, idet overkørslen er integreret i en større havemur.  

Ved parcelhus giver Ishøj Kommune almindeligvis tilladelse en enkelt overkørsel med en maksimal bredde på 3,0 meter, eller en dobbelt overkørsel på maksimalt 7,0 meter. Tilladelsen gives hvis overkørslen ikke medfører forringelser af trafiksikkerheden, eller hvis overkørslen ud fra en overordnet betragtning af området kan etableres hensigtsmæssigt.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives afslag til bredde på 11,15 meter men tilladelse til en dobbelt overkørsel med en maksimalbredde på maksimalt 7,0 meter, idet denne bredde vurderes at være hensigtsmæssig og ikke forringer trafiksikkerheden.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, § 71 og § 111.

 

Bilag

Resume

I forbindelse med asfaltering af Ishøj Bygade udskiftes skildpaddebump til pudebump.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Bygningsudvalgets møde i august 2014 blev det besluttet at bevare chikanernes placering, men at skildpaddebumpene fjernes i forbindelse med asfaltering af Ishøj Bygade.
 
Efter asfaltering skal der etableres nye bump, og her skal der tages stilling til, om det igen skal være skildpaddebump eller pudebump. Et pudebump er et asfaltbump, der er tilpasset bussens sporvidde, så der ingen gener er for chauffør eller passagerer. Personbiler vil derimod få det ene hjulpar op på bumpet, og vil derved få nedsat hastigheden.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at udskifte skildpaddebump til pudebump i forbindelse med asfaltering af Ishøj Bygade.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Udgift til bump afholdes over Park- og Vejcenters driftsbudget.

Bilag

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget ændringer af Loven om Trafikselskaber med en ny fordelingsmodel, som træder i kraft 01.01.2016.

Den ny fordelingsmodel for buslinjerne i Movias område indeholder følgende:
 
Buslinjer, der kører i én kommune, finansieres uændret kun af kommunen.
For buslinjer, der kører i to eller flere kommuner, dækkes 80 % af tilskudsbehovet af de kommuner linjen kører i med antal køreplantimer som fordelingsnøgle. De resterende 20 % dækkes solidarisk af alle kommuner i regionen efter befolkningstal.

 
Ny linjefordeling
 
Regionerne overtager alle S-, N- og næsten alle R-buslinjer fra kommunerne. Yderligere buslinjer kan overtages, hvis de anses for af regional betydning. I loven lægges der op til, at alle buslinjer, som kører igennem 3 eller flere kommuner, skal vurderes i forhold til regional betydning.

Ifølge "Loven om Trafikselskaber" skal kommunerne bidrage til finansieringen af Movias administrative udgifter svarende til de ekstra udgifter, regionerne påtager sig ved overtagelsen af buslinjer.

 
Høringsforslag til fordelingsmodel og linjefordeling
 
Movia har den 27.06.2014 udsendt et høringsforslag til fordelingsmodellen og til hvilke buslinjer regionerne skal overtage.
 
Movia foreslår en overgangsordning for kommuner, der får større omkostninger, så de har en tid til, at effektivisere busbetjeningen eller finde de nødvendige ekstra midler.
 
Effekterne foreslås gennemført med 33 % i 2016, 66 % i 2017 og med fuld effekt fra 2018, og er gældende for både øget udgifter og besparelser.
 
 
Betydning for Ishøj Kommune
 
Ishøj Kommune betaler i dag 4,1 mio. kr. og den samlede konsekvens af ny fordelingsmodel er beregnet til en merudgift på 0,5 mio. kr.
 
For Ishøj Kommune betyder det konkret, at linjerne 97N og 120 overføres til regional finansiering.

Indstilling

Teknik- og bygningsudvalget indstiller at godkende forslaget og fremsende et høringssvar om godkendelsen, ligesom de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgettet som tekniske korrektioner.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Merudgift til kollektiv trafik på 0,5 mio. kr. der gennemføres over tre år, med 33 % i 2016, 66 % i 2017 og med fuld effekt fra 2018, hvilket betyder at der skal afsættes kr. 4.265.000 i 2016, kr. 4.430.000 i 2017 og  kr. 4.600.000 i 2018 til den kollektive trafik.

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 25. august 2014.
 
I budgetforslaget er der en ubalance på 35,9 mio. kr. for budget 2015 ex. indregning af særtilskud, som i budget 2015 udgør 28,2 mio.kr. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et inspirationskatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.
 
Byrådet har oversendt budgetforslaget – herunder inspirationskataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 7. oktober 2014.
 
Budgetforslaget har været udsendt til høring i råd, institutioner m.v., samt til drøftelse og information i MED-udvalgene frem til den 2. september 2014. Alle høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 22. september 2014.
 
Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2014 af 12. august 2014 samt inspirationskataloget af 12. august 2014.
 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at budgetforslaget godkendes.

Beslutning

.. med den tilføjelse, at projektforslaget for Torslundevej indarbejdes i overslagsårene 2016 og 2017. Projektforslaget fremskyndes, såfremt der kan opnås andel i uforbrugte puljemidler afsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet til anlægsprojekter. Der vedlægges projektbeskrivelse (pkt. 91A) og bilag over samlede udgifter. Samtidig konstateres, at de besparelser indenfor udvalgets område, der indgik i inspirationskataloget, ikke indgår i sparekataloget.

 

Tiltrådt.

Bilag