Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 19. januar 2021 kl. 16:30

Via Microsoft Teams

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.97 Boligområde, Industrivangen 2-8 i offentlig høring i 2 uger. Forslaget er, med få ændringer, identisk med lokalplan 1.87, som blev vedtaget i 2019. Dette forslag giver mulighed for samme bebyggelse samt en udvidelse af lokalplanområdet med 169 m2 fra Industriskellet 10.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 1.97, der omfatter et område i Det Lille Erhvervsområde. I forslaget udvides lokalplanområdet med et mindre areal på 169m2 fra Industriskellet 10.


Lokalplanen vil fortsat gøre det muligt at bygge ca. 135 nye boliger på Industrivangen 2-8 efter samme principper og bestemmelser som i den nugældende lokalplan 1.87. Foruden Industrivangen 2-8 indeholder lokalplanforslaget en lille del af Industriskellet 10, der i lokalplanen udlægges til et grønt rekreativt område, da det senere hen skal udvikles til en rekreativ grøn plads med plads til regnvand for de omkringliggende boligområder i Det Lille Erhvervsområde. Byggeretten fra den grønne plads, der udgør 1,5 %, kan udelukkende anvendes på Industrivangen 2-8, der således vil have en bebyggelsesprocent på 101,5 %. Muligheden for køb af byggeretter er i overensstemmelse med helhedsplanens principper.

Ændringerne i lokalplanforslaget omhandler følgende:

  • Udvidelse af lokalplanområde: Et mindre areal af industriskellet 10 tilføjes til det eksisterende lokalplanområde som grundlag for at hæve bebyggelsesprocenten med 1,5 %.
  • Del af redegørelsestekst vedr. oversvømmelsesrisiko er tilføjet og i overensstemmelse med ændring i planloven. Ændringen får ingen betydning for byggeriet.

Da der er tale om få ændringer fra den nuværende lokalplan 1.87, foreslås det at fastsætte høringsperioden til 2 uger samt forkorte den efterfølgende politiske proces, således at den endelige vedtagelse ved 2. behandlingen uddelegeres til Teknik- og Bygningsudvalget.

Lokalplanforslaget offentliggøres med afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport for lokalplanforslag, da der er tale om få ændringer fra lokalplan 1.87.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.97 Boligområde, Industrivangen 2-8 sendes i offentlig høring i 2 uger og endelig vedtages på Teknik- og Bygningsudvalget.

Beslutning

Tiltrådt, idet høringsperioden udvides til 4 uger.
Særindstilling: Lennart Nielsen (V) og Annelise Madsen (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da ejerform ikke er kendt. Desuden ønskes høringsperioden udvidet til 8 uger.

Bilag

Resume

Der skal tages stilling til, om ophævelsen af byggesagsgebyret for virksomheder skal videreføres i 2021 for at understøtte det lokale erhvervsliv under Corona-krisen.  

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2020 og frem til den 7. april 2020 udgjorde byggesagsgebyret kr. 500 pr. time tidsforbrug for sagsbehandling.

I forbindelse med COVID-19, og som en del af Kommunens hjælpepakke til private borgere og erhvervslivet, vedtog Byrådet den 7. april 2020, ”at byggesagsgebyret ophæves resten af året". Mindreindtægten på 350.000 kr. medtages i efterårets budgetopfølgning.” (vedlagt som bilag).

Med efterårets budgetaftale blev det vedtaget, at byggesagsgebyret for de private borgere fjernes permanent fra 1. januar 2021.

Da pandemien stadig ikke er ovre, kan det overvejes, om byggesagsgebyret skal ophæves for erhvervslivet første halvår 2021. Dette vil medføre en mindreindtægt på ca. kr. 111.000.

Lovgrundlag

Byggelovens § 28 stk. 1.

BR § 39.

Økonomi

Mindreindtægt i byggesagsgebyrer for erhvervslivet på ca. kr. 111.000 for første halvår 2021.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at byggesagsgebyret ophæves for erhvervslivet første halvår 2021, grundet COVID-19 pandemien fortsat hærger.

Beslutning

Tiltrådt.
Sagen fremlægges Teknik- og Bygningsudvalget på ny inden anden halvår 2021.

Bilag

Resume

For at realisere efterårets budgetaftale ift. byggesagsgebyrer, skal byggesagsgebyret inddeles i sagstyper samt skal der træffes en beslutning om timepris.

Sagsfremstilling

Med efterårets budgetaftale blev det vedtaget, at byggesagsgebyret fjernes permanent fra 1. januar 2021 ift. visse sagstyper.

Notatet Byggesagsgebyr (vedlagt som bilag) forklarer nærmere om byggesagsgebyrer iht. lovgivningen. Kort opsummeret handler det om:

  • Der kan vælges at 1) opkræve gebyr, 2) undlade gebyr eller 3) opkræve gebyr for visse sagstyper
  • Der kan vælges at opkræve gebyr efter tidsforbrug eller som et mindre fast gebyr. Dette kan ske særskilt for forskellige sagstyper
  • Der kan kun opkræves gebyr efter ligebehandlingsprincippet
  • Sagstyper skal inddeles efter objektive og saglige kriterier med en klar definition af sagstypen samt fx anvendelsen
  • Sagstyper, der ikke opkræves gebyr for, skal udgifterne til behandling af disse sager dækkes af kommunen

Pr. 1. januar 2020 udgjorde byggesagsgebyret kr. 500 pr. time tidsforbrug for sagsbehandling. Det forslås, at gebyret fortsat opgøres efter tidsforbrug for sagsbehandling og at samme timepris på kr. 500 bibeholdes i 2021. (I perioden 8. april til 31. december 2020 valgte Byrådet at fjerne byggesagsgebyret for både private borgere og erhvervslivet som en del af COVID-19 hjælpepakken).

Da nogle sagstyper fortsat skal opkræves byggesagsgebyr iht. efterårets budgetaftale, kræves en definition af disse sagstyper - inddelt efter typer af byggeri. De sagstyper som fremadrettet skal være pålagt byggesagsgebyr er opridset i notatet "Sagstyper omfattet af byggesagsgebyr" (vedlagt som bilag), fx erhvervsbyggeri, staldbygninger, etageboligbyggeri, master, småbygninger/sekundær bebyggelse hvor anvendelsen er i erhvervsøjemed mv.

Sagstyper, som ikke er medtaget i notatet, som fx enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse, småbygninger/sekundær bebyggelse fx garager, carporte mv. hvor anvendelsen ikke er i erhvervsøjemed, vil ikke være omfattet af byggesagsgebyr og bliver således gebyrfrie.

Såfremt dagsordenspunkt nr. 2 ”Byggesagsgebyr 2021 – Forlængelse af COVID-19 hjælpepakke” bliver tiltrådt, træder gebyret for sagstyperne først i kraft pr. 1. juli 2021.

Udvalget vil få forelagt en sag om byggesagsgebyrerne igen ultimo 2021 ift. eventuelle beslutninger til kommende budgetaftale til efteråret.

Lovgrundlag

Byggelovens § 28 stk. 1.

BR § 39.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der opkræves byggesagsgebyr for sagstyperne nævnt i notatet "Sagstyper omfattet af byggesagsgebyr" og

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at byggesagsgebyret opkræves efter tidsforbrug med en timepris på kr. 500 og

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at såfremt dagsordenspunkt nr. 2 ”Byggesagsgebyr 2021 – Forlængelse af COVID-19 hjælpepakke” bliver tiltrådt, træder gebyret for de omfattede sagstyper først i kraft pr. 1. juli 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orientering om centrale konklusioner fra Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2021-2030.

Sagsfremstilling

Færdselssikkerhedskommissionen udkom i november 2020 med en handlingsplan for trafiksikkerheden i perioden 2021-2030. Handlingsplanen er todelt i dokumenterne 'Mål og Strategier' og 'Anbefalinger til indsatser'. Begge dokumenter er vedlagt som bilag.

2030-mål

Færdselskommissionens mål for 2030 er følgende:

1. Højst 90 mennesker må blive dræbt på de danske veje i 2030

2. Højst 900 mennesker må komme alvorligt til skade

Tallene svarer til en halvering ift. perioden 2017-2019, og lever op til EU’s målsætning om reduktion af dræbte i trafikken. Kommissionen tilføjer desuden, på baggrund af inddragelse af data fra Landspatientregisteret, et tredje mål:

3. Højst 10.000 mennesker må komme lettere til skade i trafikken

Det er første gang, at der i handlingsplanen er medtaget data fra landspatientregistret til beskrivelse af udviklingen i antal kvæstede. Det har vist sig, at give et andet perspektiv på både omfang og fordeling på trafikantgrupper end de officielle ulykkestal, der er baseret på politiets registreringer. I den officielle ulykkesstatistik var der 1862 alvorlige personskader i trafikken i 2018, mens der er registreret over 5000 i Landspatientregistret. Derudover er det bemærkelsesværdigt, at de bløde trafikanter udgør over 80 % af de alvorlige personskader i Landspatientregistret. De tal peger på, at færdselssikkerhed, i højere grad end i dag, bør have strategisk fokus på at forebygge ulykker med bløde trafikanter.

Indsatser

Reduktionen af antal dræbte og tilskadekommene er stagneret indenfor den sidste årrække. År 2020 markerer sig med historisk lave tal, med estimeret 155 dræbte samt en reduktion i antallet af tilskadekomne, men det må i høj grad tilskrives corona (Kilde: https//www.vejdirektoratet.dk/pressemeddelse/foreloebige-tal-peger-paa-historisk-faa-draebte-i-2020) , og lever derudover stadig ikke op til de oprindelige mål om højst 120 dræbte og 1000 alvorligt tilskadekomne. Det understreger, at det er afgørende, at der bliver taget de nødvendige politiske beslutninger og afsat de nødvendige ressourcer, hvis 2030-målene skal nås.

Konkret peger Færdselskommissionen på, at kommunerne spiller en rolle i b.la. indsatser som

  • Undervisning og kommunikation. Her fremhæves særligt et fokus på trafiksikkerhedsindsatser, hvor børn og unge færdes i deres fritid.
  • Vejudformning og trafikregulering. Herunder større udbredelse af trafiksikkerhedsrevision i forbindelse med nye vej/trafikanlæg samt vejtekniske tiltag som brug af rumriller i vejmidten for at forebygge mødeulykker og 2 minus 1 vej for større sikkerhed for bløde trafikanter, hvor der ikke er cykelsti og/eller fortov.
  • Samarbejde. Samarbejde blandt forskellige aktører, herunder stat, regioner, kommuner, politikredse, skadestuer, erhvervsliv og civilsamfundsorganisationer.

Med den nye opmærksomhed på de bløde trafikanter som en særligt udsat gruppe er det desuden nødvendigt frem mod 2030 at have et endnu højere fokus på fodgængeres og cyklisters trafiksikkerhed. Det gøres endnu mere aktuelt af mange kommuners arbejde med CO2-neutrale transportformer, hvor man forsøger at få flere til at gå og cykle fremfor fx at køre i bil. Dermed flytter man trafikanter fra en transportform med lavere ulykkesrisiko til en transportform med højere ulykkesrisiko. Kommissionen nævner, at det vil være oplagt at stille krav om trafiksikkerhedsrevision af klimatilpasningsprojekter og herigennem sikre, at trafiksikkerhed tænkes ind i arbejdet med at mindske CO2-reduktion.

Nærmere relation til arbejdet med færdselssikkerhed i Ishøj Kommune

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan giver et indblik i den nationale situation. I budgetforliget 2021 for Ishøj Kommune er der afsat 300.000 kroner til en undersøgelse af trafiksikkerheden i Ishøj Kommune. Dermed får vi i Ishøj et lokalt indblik, der kan stå som supplement til det nationale, og de handlinger, der derudfra besluttes for at øge sikkerheden. I arbejdet med den lokale trafiksikkerhedsundersøgelse er det relevant at overveje konklusioner og fokusområder fra Færdselssikkerhedskommisionen, og særligt den nye viden om bløde trafikanter som særligt udsatte.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Grundejerforeningen Ørnekærgård inviterer, i skriftlig henvendelse til Byrådet, Teknik- og Bygningsudvalget til besigtigelse af forholdene på Stamvejen og Ishøj Søvej.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Ørnekærgård fremsendte i forbindelse med Byrådsmødet den 5. januar 2021 en række skriftlige spørgsmål. Da spørgetiden, grundet COVID-19, var aflyst, er der sendt skriftligt svar fra borgmesteren på henvendelsen. Henvendelsen og svarbrevet er vedlagt som bilag.

En del af henvendelsen omhandler et ønske om at anlægge fortov på østsiden af Ørnekærs Vænge Stamvej samt fortov langs Ishøj Søvej og Ishøj Parkvej, da der her er problemer med niveaufri adgang til busstoppested. I den forbindelse inviterer grundejerforeningen Teknik- og Bygningsudvalget til at mødes på stedet for at drøfte forholdene. Af borgmesterens svar fremgår det, at det er op til udvalget at beslutte om man ønsker at tage imod denne invitation.

Da borgmesteren, på vegne af Byrådet, har afgivet svar på Grundejerforeningens fremsatte spørgsmål, administrationen er i gang med at undersøge forskellige løsninger og at COVID-19 situationen vanskeliggør et fysisk møde, er der som udgangspunkt ikke grundlag for et sådant møde ved mindre, at det er et ønske hos udvalget. Derfor lyder indstillingen, at Teknik- og Bygningsudvalget på nuværende tidspunkt ikke tager imod invitationen. Når de forskellige løsninger fremlægges, kan det overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at Teknik- og Bygningsudvalget besøger området i den forbindelse.


Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at udvalget ikke tager imod invitationen fra Grundejerforeningen Ørnekærgård på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at administrationen på næste udvalgsmøde præsenterer forskellige løsninger, hvorefter udvalgets formand og næstformand mødes med repræsentanter fra grundejerforeningen.


Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser.

Orientering om midlertidig dispensation fra BPV 10 ifm. parkeringsareal for besøgende til vaccinationscenteret

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Region Hovedstaden om at omdanne Ishøj Idræts & Fritidscenter til vaccinationscenter frem til juli måned. I den forbindelse har der været behov for et parkeringsareal for besøgende til vaccinationscenteret. Den eksisterende grusbane ved Idrætscenteret har været den mest oplagte løsning, men ville kræve dispensation fra Byplanvedtægt 10, der foreskriver, at området forbeholdes til offentlige formål (ubebygget grønt park- og idrætsområde), jf. § 2.  Af hensyn til overholdelse af den stramme tidsplan ift. klargøring ifm. vaccinationscenteret har administrationen den 13. januar 2021 administrativt meddelt midlertidigt dispensation til asfaltering af grusbanen til anvendelse som parkeringsareal for besøgende til vaccinationscenteret.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.