Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 19. april 2022 kl. 16:30

Mødelokale Vandværket, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

BYG-teamet fra Center for Byudvikling kommer forbi og introducerer dem selv.

Sagsfremstilling

BYG-teamet har lavet en præsentation samt et oplæg over udviklingen i byggesagsbehandlingen i Ishøj Kommune, som de vil orientere udvalget om.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Renoveringen af Gildbroskolens hal har været i udbud, og der er kommet tilbud ind, hvor det på baggrund af forhandlinger med de bydende har været muligt at indgå en kontrakt med Øens Murerfirma, der ligger inde for den samlede økonomiske ramme på 12 mio. kr.

Sagsfremstilling

Sagen har tidligere været behandlet på byrådsmøde d. 06.04.2021, og i august 2021 blev det aftalt med Gildbroskolen og Center for Kultur og Fritid, at arbejdet skal udføres i forår/ sommer 2022.

Udbuddet af opgaven er udført i et presset marked, og det har været svært at få firmaer til at byde på opgaven. Flere firmaer har først accepteret deltagelse og er efterfølgende sprunget fra, så der har kun været to bydende på opgaven. Arbejdet omhandler:

 • at nedbryde og bortskaffe eksisterende gulvkonstruktion,
 • at udgrave hele terrændækket for etablering af nødvendigt dræn under selve gulvkonstruktionen,
 • at etablere ny gulvkonstruktion og lave ny gulvbelægning.


Arbejderne bliver udført iht. tidsplanen, jævnfør bilag 1.


Orienteringen forelægges samtidigt i Teknik- og Bygningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.

Økonomi

Budgettet til renoveringsopgaven udgør 12 mio. kr., heraf udgør tilbuddet fra entreprenør ca. 8,5 mio. kr. inkl. særpriser. Indledende undersøgelser, Rådgiverydelser til projektering, udbud og byggeledelse udgør ca. 1 mio. kr. Herefter henstår ca. 20% til uforudsete udgifter, hvilket er nødvendigt, da der bl.a. kan være ukendte jordbundsforhold.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Beredskab 4K ansøger om overdragelse af kompetence fra byggemyndighed til Beredskab 4K til at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold samt udstede påbud og forbud, når der er konkret risiko for personskade.

Sagsfremstilling

Normalt kan beredskabet kun skride ind over for ulovlige eller farlige forhold, som falder inden for beredskabslovgivningen. I en række konkrete tilfælde kan beredskabet imidlertid få behov for at gribe ind og f.eks. forbyde anvendelse af en bygning eller en konstruktion til et givent formål med hjemmel i byggeloven. Dette forudsætter, at kompetencen er overdraget fra kommunalbestyrelsen til beredskabet, da kompetencen med det nye Bygningsreglement ellers er overgået til byggemyndigheden.

Kommunalbestyrelsen har som noget nyt fået mulighed for at henlægge beføjelser og pligter til beredskabet, så beredskabet på stedet kan træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning eller konstruktion udgør et ulovligt forhold efter denne lov, og der samtidig er en konkret risiko for personskade. De kan dog alene henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold. Det gælder eksempelvis, hvis en overtrædelse registreres fredag aften, og en afgørelse ikke kan vente til mandag morgen.

Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelsen til beredskabet til i forbindelse med brandsyn at udstede påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger. Forbud kan dog kun udstedes ved en konkret risiko for personskade.

Kompetenceoverdragelsen vurderes relevant i tre tilfælde, se bilag:

 • Situation 1: Telte og arrangementer, fx campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet
 • Situation 2: Øvrige objekter, fx flugtveje, der er spærret
 • Situation 3: Ulovlig anvendelse af bygninger og andre akutte situationer, hvor kommunen ikke selv indenfor et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse, fx brandmæssigt ulovlig anvendelse af lokaler.

Ovenstående omfatter alle situationer, hvor Beredskab 4K enten tilkaldes eller er på stedet i forbindelse med beredskabets sædvanlige opgaver. Efter beredskabets opfattelse kan der i alle tre situationer være tale om alvorlige mangler, som konkret vurderes til at kunne medføre personskade i forbindelse med en evt. brand.

Beredskab 4K fremsender i alle ovennævnte situationer en kopi af afgørelsen til kommunens bygningsmyndighed i umiddelbar forlængelse af afgørelsen.

Kompetenceoverdragelsen sker for at prioritere borgernes sikkerhed, således en unødig forsinkelse eller mangelfuld reaktion fra byggemyndigheden undgås i de tilfælde, hvor en kommunal byggesagsbehandler ikke kan træffes inden for rimelig tid. Ansøgning om overdragelse af kompetence er sendt til alle 4 ejerkommuner hos Beredskab 4K: Ishøj, Greve, Vallensbæk og Høje Tåstrup.

Overdragelse af kompetencen kræver en tilsvarende ændring af Beredskab 4K’s vedtægter, se bilag.

Lovgrundlag

Byggelovens § 16 C:

Stk. 6
Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for personskade, jf. dog stk. 8.

Stk. 7
Beføjelser og pligter kan alene henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold, jf. dog stk. 8.

Stk. 8
Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelsen til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til i forbindelse med brandsyn at udstede påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger. Forbud kan med henlæggelsen alene udstedes, når der er en konkret risiko for personskade.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller:

- at Beredskab 4K overdrages kompetencen i medfør af byggelovens § 16 C, stk. 6 til at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning eller konstruktion udgør et ulovligt forhold efter byggeloven, og der samtidig er en konkret risiko for personskade. Overdragelsen af kompetencen sker udelukkende i de tilfælde, hvor det ikke er muligt indenfor rimelig tid at træffe en byggesagsbehandler fra den relevante kommune.

- at Beredskab 4K overdrages kompetencen i medfør af byggelovens §16 C, stk. 8 til at udstede påbud og forbud i forbindelse med overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger. Forbud kan dog kun udstedes ved en konkret risiko for personskade.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På baggrund af et politisk ønske om at få udarbejdet et kort over cykel- og stisystemer i Ishøj kommune foreslås det, at der udarbejdes at opdateret digitalt kort på området.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har i dag et netværk af stier og ruter, der kan benyttes, hvis man ønsker at gå eller cykle rundt i kommunen. Stisystemet anvendes både af lokale Ishøj borgere og af borgere fra andre kommuner - herunder turister, som besøger Ishøj eller kører igennem kommunen på fx. cykel.


Stisystemet fremgår allerede i dag på et trykt turistkort, ligesom kommunen løbende leverer informationerne til mere digitale kort på fælles nationale portaler, såsom Friluftsguiden og Ud-i-naturen. Derudover arbejder administrationen helt aktuelt med at udarbejde et fysisk kort over stier og ruter omkring Store Vejleå. Sidstnævnte laves i samarbejde med de fire omkringliggende kommuner, og kortet forventes færdigt i løbet af sommeren.


Grundlaget for kommunens arbejde med digitale og fysiske kort er det Geografiske InformationsSystem (GIS) - et computerbaseret system, som bruges til at registrere, bearbejde og præsentere data, der knytter sig til et bestemt sted (også kaldet geodata). Ofte integreres geografiske data med andre IT-systemer, således at organisationen kan opnå en større synergieffekt.


GIS softwaren muliggør kombinationen af flere forskellige geografiske typer af data, hvorved man relativt nemt kan danne sig et overblik over et område mht. forskellige ting som; højde, jordbundsforhold, bevoksning, bebyggelse, befolkningssammensætning, klimaudfordringer, trafik mm.


Et nyt kort med cykelstier/-ruter og øvrigt stisystem vil kunne fremstilles i GIS som et digitalt kort på baggrund af aktuelle grunddata. Kortet kan ligeledes vises i kommunens eget "KortInfo", som en digital løsning, der tilgås via kommunens hjemmeside i en internet-browser. I forbindelse med arbejdet vil de eksisterende cykelruter blive opdateret og indgå i de kommende indberetninger i Friluftsguiden og Ud-i-naturen.


Borgerne tænkes informeret om det nye cykelkort via ishoj.dk og kommunens sociale medier.

Økonomi

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, men det kan betyde at andre opgaver i GIS-kontoret nedprioriteres.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at der udarbejdes et opdateret digitalt kort over kommunens stisystemer, og at kortet bl.a. vises på kommunens hjemmeside under "KortInfo".

Beslutning

Tiltrådt, med tilføjelse om, administrationen fremlægger forslag til en fase 2 af kortet med henblik på, at udvalget kan foretage en prioritering af indhold i en evt. fase2, hvor der sker involvering af Grønt Råd. 

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 1.96 samt Kommuneplantillæg nr. 2.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omfatter Ishøj Søndergade 3, samt Pilemøllevej 6-10 i den sydøstlige del af Ishøj Landsby.


Forslaget gør det muligt at opføre 21 nye boliger som dobbelthuse og enfamiliehuse, og der er stillet krav i lokalplanforslaget til blandt andet højde, materialer, beplantning, byggelinjer, klimatilpasning samt antallet af nye boliger.


Lokalplanforslaget, samt forslag til kommuneplantillæg, har været i høring i otte uger, og i perioden har Ishøj kommune modtaget fire indsigelser, der omhandler trafik, reduktion af skovbyggelinje, højde og etager, drænledning, terrænregulering, en tidligere afgørelse fra 2003 fra Naturklagenævnet, den løbende dialog mellem borgere og Ishøj Kommune i lokalplanprocessen og bilag-IV arter.


Administrationen foreslår ændringer til placering og formulering af §´er, der omhandler byggelinjer, samt afløbskoefficient og befæstelsesgrad. Beskrivelse og bemærkninger til indsigelserne fremgår af høringsnotatet.


Miljøministeriet har derudover sendt en sindet-skrivelse, hvori der beskrives, hvor meget de har i sinde at reducere skovbyggelinjen med på lokalplanområdet, når de skal lave en endelig afgørelse, efter lokalplanforslaget og kommuneplantillægget vedtages endeligt. Sindetskrivelsen har betydet, at der konkret er ændret i bebyggelsesplanen for Pilemøllevej 6-10, så byggelinjerne her vil stemme overens med Miljøstyrelsens krav til afstande fra skoven til ny bebyggelse på delområdet B. Den nye bebyggelsesplan for delområde B er vedhæftet høringsnotatet. Miljøstyrelsens sindetskrivelse er også vedlagt som bilag.


Afgørelsen af miljøscreening af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg har været i høring i 4 uger, og der er ikke modtaget indsigelser hertil.

Lovgrundlag

Planloven

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.96 Boligområde, Ishøj Landsby Syd samt kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt og offentliggøres med de forslåede ændringer.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter at udsætte sagen til behandling på næste møde da udvalget ønsker at besigtige område inden beslutningen.

Ishøjlisten (1) har en særindstilling om, at den nuværende indstilling kan tiltrædes. 

Bilag

Resume

På mødet i februar 2022 blev det principielt besluttet, at der skulle arbejdes videre med en ny idrætshal, der kunne rumme en basketbane og sende sagen i høring hos skolebestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget. Høringssvarene er nu kommet ind, og både skolebestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget kan acceptere en hal, der kan rumme en basketball bane i stedet for en større - og dyrere - hal der kan rumme en håndboldbane. Her skal der træffes endelig beslutning om hallens størrelse.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen peger i deres høringssvar på, at en baskethal vil give den bedste sammenhæng og proportion ift. deres SFO bygning, legeplads, atletikbane og resterende udeareal. Udearealet vægtes særligt, da støjvoldsprojektet har reduceret arealet betydeligt. Skolebestyrelsen nævner desuden, at man i den videre proces skal sikre, at den nye tilkørselsvej er stor nok til personbiler, såvel som redningskøretøjer. Se bilag 1 for fulde høringssvar.


Folkeoplysningsudvalget indstiller i deres høringssvar, at der arbejdes videre med en hal, der kan rumme en basketbane (15x28 m), volleybane (9x18 m) samt tennisbane (8,23x23,77 m), der kan leve op til de respektive forbundskrav, hvad angår banestørrelse og udenomsarealer. De påpeger, at materialet på nuværende tidspunkt ikke er retvisende, da de ikke overholder Dansk Basketball Forbunds krav til størrelse. Derfor skal man i den videre projektering inddrage de respektive foreninger og råd for at sikre, at den nødvendige idrætsaktivitetsviden kommer med fra start. Det betyder, at SFO-delen bliver mindre, og selve hallen bliver større, men den samlede størrelse er ens. Desuden indstiller de, at der skal undersøges muligheder og økonomi til en springgrav for gymnastikudøvere. Se bilag 2 for fulde høringssvar.


Administrationen tager opmærksomhedspunkterne til efterretning og sikrer, at der sker den nødvendige brugerinddragelse, når først rammen for projektet er besluttet. I den videre projektering vil muligheden for en springgrav desuden blive undersøgt og taget med i projektet, såfremt budgetrammen kan overholdes.

Sagen forelægges Teknik- og Bygningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget samtidigt.

Økonomi

Hvis man ønsker at fastholde den oprindelige indstilling, hvor der lægges op til en idrætshal med stor spilleflade (håndboldbane), scenarie 1, vurderes det, at økonomien samlet udgør 22 mio., og derved overskrides den oprindelige økonomiramme med 7 mio. kr. Økonomien til den store hal fremgår af bilag 3. Den afledte drift af bygningen (drift, forbrug og VL) forventes at udgøre ca. 1,25 mio. kr. årligt. Dette er udgifter, der indgår i servicerammen og vil have effekt, når hallen står færdig i 2024. Hvis der gives yderligere anlægsbevilling, skal dette ses i sammenhæng med det samlede anlægsloft for kommunen, og det skal konkret vurderes, om der er plads i forhold til det samlede forventede anlægsforbrug i de konkrete budgetår, da en evt. merudgift vil belaste anlægsloftet.


Hvis man reducerer arealet, så spillefladen rummer en basketbane, vurderes det, at den oprindelige økonomiramme på 15 mio. kan overholdes. Den afledte drift af bygningen forventes at udgøre ca. 800.000 kr.


Der søges nu om 4 mio. kr frigjort af den oprindelige økonomiske ramme på 15 mio kr.

Markedet er i højkonjunktur, og derfor er prisniveauet for større byggerier svært at forudsige.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der igangsættes halprojekt i størrelsen, der kan rumme basketbane mm.,og der søges anlægsbevilling på 4 mio. kr. til færdigprojektering og byggemodning med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2022. Der søges anlægsbevilling til selve udførelsen, så der er indhentet priser efter udbudsfasen.

Beslutning

Tiltrådt tilføjelse om, at der udføres en undersøgelse muligheder for at opføre en springgrav. 

Ishøjlisten (1) særindstiller, "at den tidligere byrådsbeslutning fra d.2.3.2021 fastholdes. Hvor man har besluttet at arbejde frem imod en halstørrelse med mål baseret på en håndboldbane.Det har længe været et ønske fra idrætsforeningernes side, da de nuværende faciliteter er under pres. Vi kan ikke se i den nye sagsfremlæggelse, hvordan det påvirker anlægsrammen."

Bilag

Resume

Teknik- og Bygningsudvalget og Økonomi- og Planudvalget orienteres om tidsplanen for udbudsprocessen frem til, det er valgt, hvem der skal bygge Etape 3 af Brohuset.

Konkret lægges op til, at valget af tilbudsgivere godkendes i Teknik- og Bygningsudvalget og Økonomi- og Planudvalget i juni 2022. Når tilbuddene ligger klar lægges op til, at valget af vindertilbuddet og dermed, hvem der skal stå for byggeriet af Brohusets Etape 3, godkendes i både Teknik- og Bygningsudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet i december 2022/ januar 2023.

Sagsfremstilling

Kort status på Brohuset

Etape 2, som skal huse Ishøj Genoptræning, er i fuld gang med at blive bygget. Tidsplanen holder og det forventes, at Ishøj Genoptræning kan flytte ind i september 2022.


Baggrund for sagen

I efteråret 2021 besluttede Byrådet, at Etape 3 skulle bygges i 3 etager. Etape 3 indeholder lokaler til Borgerservice, Center for Beskæftigelse og Erhverv, Teknisk Drift & Service, Hjælpemiddeldepotet, et kantineområde samt Brohusets udearealer. Der blev i forbindelse med beslutningen afsat yderligere rådighedsbeløb i budget 2022-2025 på 30 mio. kr. i hhv. 2023 og 2024 til opførelse af Brohuset. Forhøjelsen af rådighedsbeløbet betyder, at Etape 3 skal i EU-udbud.


Udbudsmaterialet udarbejdes med afsæt i brugernes behov. Udbuddet bliver udformet som en totalenterprisekonkurrence, hvor behovene til bygningen beskrives uden, at vi som bygherre på forhånd har fastlagt, hvor de forskellige funktioner skal placeres. Tilbuddene indeholder derfor bud på, hvordan alle de beskrevne behov kan indfries - herunder også, hvor de forskellige funktioner bedst placeres i bygningen.


I processen for udbuddet behandles

 • Valg af tilbudsgivere i Teknik- og Bygningsudvalget d. 21. juni 2022 og besluttes i Økonomi- og Planudvalget d. 27. juni 2022
 • Valg af vinderen af udbuddet i Teknik- og Bygningsudvalget d. 13. december 2022, i Økonomi- og Planudvalget d. 19. december 2022 og besluttes i Byrådet januar 2023.


Brohuset forventes at stå færdigt i februar 2025.


Når der er indgået kontrakt med vinderen, udarbejdes en samlet tidsplan for byggeriet af Etape 3.Lovgrundlag

EU-udbudsloven

Økonomi

Der er i 2022 afsat anlægsmidler på 40,0 mio. kr. til etableringen af Brohuset. Beløbet afholdes under kommunens anlægsramme. Der er i overslagsårene 2023 og 2024 afsat anlægsmidler på hhv. 43,0 mio. kr. og 30,8 mio. kr. Det forventes, at byggeriet færdiggøres indenfor de afsatte anlægsmidler og det forventes, at Etape 3 koster 97,6 mio. kr.


Den afledte drift af Brohuset forventes afholdt indenfor det afsatte driftsbudget (der er således ikke en yderligere påvirkning af kommunens serviceramme).

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen om procesplanen til efterretning.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over administrativt meddelte dispensationer eller landzonetilladelser.


Årshjul

Årshjul for Teknik- og Bygningsudvalget for 2022 er vedhæftet bilag 2 til orientering.


Status på lovliggørelsessag på Torslundemaglevej 134

Ejerne af ejendommen har den 18.02.2022 sendt et forslag til lovliggørelse til Administrationen, hvorefter Administrationen den 22.03.2022 har foretaget tilsyn på ejendommen.


Følgende fra lovliggørelsesforslaget kan imødekommes ifm. lovliggørelsen:

 • Sprosser i vinduespartierne mod gården
 • Opdeling af værksted, lagerbygning og bolig


Dertil er der stillet følgende krav fra Administrationens side til ejerne:

 • Krav om nedtagning af to aflange vinduer i facaden ud mod gården
 • For de facader, der er gemt bag beplantningsbæltet, vil der blive krævet en tinglysning om, at beplantningen ikke må fjernes. I tilfælde af, at ejendommen en dag bliver synlig fra vejen, skal kommunen vurdere hvilke facadeændringer, der skal foretages for at opretholde det ønskede landejendomsudtryk på disse facader
 • De 3 småbygninger på ejendommen, som er opført uden tilladelse, skal lovliggørelses retsligt


Ejerne bliver orienteret om ovenstående, og sagen viderebehandles mhp. lovliggørelse.


Efter lovliggørelsen er foretaget, vil Administrationen føre et færdigsyn på ejendommen for at sikre, at de indsendte ændringer er foretaget.


Klager over endelig vedtagelse af lokalplan 1.95 Bevarende Lokalplan for Torslunde Landsby

Ishøj Kommune har modtaget to klager som behandles i Planklagenævnet. Den ene klage er fra Torslunde Bygade 8 og omhandler mindstestørrelse på udstykninger. Den anden kommer fra Torslunde Bygade 23 og omhandler flere forskellige forhold, herunder brug af kortmateriale, ønske om fældning af træer og ejerforhold. Klagerne forventes afgjort omkring oktober.


Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.


Beslutning

Tiltrådt.