Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 19. november 2019 kl. 16:30

Mødelokale Fyrsten - etage 2, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der ansøges om opførelse af et nyt enfamiliehus med carport, fritliggende udestue, stald og lade i Tranegilde. Det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens krav om etageantal. Det indstilles, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Sagsfremstilling

På Landbrugsejendommen Damgården beliggende ved Tranegilde Bygade 44 ansøges der om opførelse et nyt stuehus i 1½ plan med tilhørende carport, fritliggende udestue, stald og lade ifm. nedrivning af samtlige bygninger på ejendommen. Det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens krav om etageantal.

Det eksisterende stuehus er fra 1948 og laderne er hhv. fra 1900 og 1926. Ingen bygninger på ejendommen er udpeget som bevaringsværdige i lokalplanen.

Det nye stuehus ønskes opført i 1½ plan med saddeltag i silkematte, sorte tagsten og facader i hvid vandskuring. Der er lagt vægt på, at det traditionelle gårdrum bevares med placering af de nye bygninger.

Stuehusets facade mod nord, som vender ud mod Tranegilde Bygade, ønskes opført med en frontspidse midt i længen og to kviste på hver sin side. Disse bygningsdele er gennemgående og betragtes som byggeri i to etager.

Facaden mod syd er identisk med nord-facaden. Kvistene på syd-facaden er dog trukket tilbage på tagfladen, hvormed de ikke betragtes som byggeri i to etager.

Der søges om dispensation til, at stuehuset kan fremstå som byggeri i to etager.

Området er omfattet af lokalplan 1.12 – Tranegilde landsby.

Af § 6.1 fremgår, at bebyggelse skal opføres i en etage med udnyttelig tagetage, med mindre andet er fastsat.

Sagen er sendt til nabohøring og evt. modtagne indsigelser fremlægges på mødet.

Arkitektonisk passer stuehuset ind i områdets karakteristiske bebyggelse som længehus i 1½ plan med 45 graders saddeltag. Stuehuset placeres på en mindre forhøjning ved udkanten til det åbne land, hvor bygningen vil være synlig fra lang afstand.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven §19.

Bilag

Resume

Drøftelse af brug af glyphosat og andre pesticider

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på mødet den 1. oktober 2019 et forslag fra Enhedslisten om regulering af anvendelsen af glyphosat og andre pesticider og besluttede, at sagen sendes videre til drøftelse i Klima- og Miljøudvalget.

Enhedslisten havde motiveret dagsordenen og foreslog, at

  1. Ishøj Kommune ophører med udgangen af 2019 med at foretage ukrudtsbekæmpelse med glyphosat og andre pesticider.
  2. Der indføres med udgangen af 2019 forbud mod at anvende glyphosat og andre pesticider i private haver samt i boligbebyggelser.
  3. Der indledes drøftelser med dhhnhe lokale jordbrugere og gartnerier om en plan for afvikling af brugen af glyphosat og andre pesticider.

Center for Park-, Vej- og Miljø har udarbejdet vedlagte notater, som blandt andet beskriver lovgivningen på området samt kommunens muligheder for at regulere anvendelsen af pesticider og de økonomiske konsekvenser herved.

Sagen drøftes også i Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget drøfter sagen

Beslutning

Udvalget drøftede sagen.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven

Miljøbeskyttelsesloven

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 25. juni 2019. Den anden opfølgning fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget 2. budgetopfølgning for 2019 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. august 2019.

Det samlede resultatet af budgetopfølgningen (drift og anlæg) viser en forventet mindreudgift på 39,6 mio.kr., jf. vedlagte budgetopfølgningsskema (Bilag B).

Den forventede mindreudgift fordeler sig med:

  • 11,9 mio. kr. i mindreudgifter på driften, som fordeler sig med 11 mio. kr. indenfor servicerammen og 0,9 mio.kr. udenfor servicerammen.
  • 28,8 mio. kr. i mindreudgifter på anlæg
  • 1 mio. kr. i merudgifter på finansiering

Under Teknik- og Bygningsudvalgets områder forventes en samlet mindreudgift på 3,9 mio. kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Der forventes mindreudgifter på 2.500.000 kr. til drift af Brohuset, da bygningen ikke er i fuld drift, og anlægsudgifter til Idrætscentrets tag og gavle er blevet billigere end budgetteret.

Der er udarbejdet notat af 6. november 2019 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet under Teknik- og Bygningsudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser den beløbsmæssige specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, som varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling inden for fagudvalgets område i henhold til budgetopfølgningsskemaet (Bilag B). 

Beslutning

Ny indstilling:
Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at en mindreudgift på 1.850 mio kr afsættes til efterslæb på beton og asfalt og hvis rundkørslen ved Gildbrovej/Vejlebrovej bliver dyrere end budgetteret i budget 2020. Projekteringen af rundkørslen igangsættes nu. Det øvrige beløb overgår til kassebeholdningen.

Tiltrådt.

Økonomi

Som angivet i notatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem.

Bilag

Sagsfremstilling

Status for genkodningen


Dispensationer og geokodning i strandområdet


Liste over administrativt meddelte afgørelser.
 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag