Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 20. januar 2016 kl. 17:45

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ejeren af Engsvinget 8 ønsker at opføre et enfamiliehus i 2 etager. En tilladelse til det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens bestemmelser om maksimalt etageantal.

Sagsfremstilling

Ejeren af Engsvinget 8 har søgt om tilladelse at opføre et enfamiliehus i 2 etager (se bilag B). Ejendommen er beliggende i strandområdet på første række ud til vandet, som vist på bilag A. En tilladelse til det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens bestemmelser om maksimalt etageantal.

Området er omfattet af lokalplan 1.32 - Strandområdet.

Af § 6.2 fremgår,  at bygninger højst må opføres i 1½ etage og en maksimal tilladt højde på 8,5.

Selve husets fodaftryk med integreret garage har et areal på 146 m² og 1. salen bidrager med yderligere 104 m². I alt opnår huset en bebyggelsesprocent på 30%, hvor lokalplanen tillader 35% for bygninger i 1½ etage. Proportionsmæssigt fylder det ansøgte ikke mere end et normalt enfamiliehus i 1½ etage. Den overholder ligeledes den tilladte højde på 8,5 meter. Selve bygningsstilen passer ind i den øvrige blandede bebyggelse. Ejer har sendt et skyggediagram (se bilag C), der illustrerer skyggepåvirkningen på de omkringliggende grunde, som ikke påvirkes mere, end hvis huset blev opført i 1½ etage.

Der er i august 2014 meddelt dispensation fra samme bestemmelse på Engsvinget 16.

Sagen har været i naboorientering og der er ikke modtaget indsigelser. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til det ansøgte. Bygningen, der ønskes opført, er proportionsmæssigt ikke større end et enfamiliehus i 1½ plan og passer ind i områdets blandede bygningsstil.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Bilag

Resume

I forbindelse med opførelsen af 22 rækkehuse ønsker Lind & Risør, at ændre farver på træværk samt vinduer og døre, ændre udformningen af udhuse og ændre placering af handicapplads og miljøstationer. Ændringerne kræver dispensation fra lokalplanen.

Sagsfremstilling

Lind & Risør søger en række dispensationer i forbindelse med det nye boligbyggeri på Kirkebjerggårdsvej 1A - 18B (se bilag B).

Området er omfattet af lokalplan 1.71 Boligbebyggelse på Kirkebjerggård. 

Farver (Bilag C)
De ansøgte farver kræver dispensation fra lokalplanens § 8.4 for vinduer og døre samt § 8.5 for træværk. Begge bestemmer, at farven Antracitgrå RAL 7016 skal anvendes. De ønskede farver er sorte i stedet for mørkegrå og vil derfor kun være en mindre ændring.

Udhuse (Bilag D)
De ansøgte udhuses placering og højde kræver en dispensation fra lokalplanens § 7.6 der bestemmer, at de skal placeres 3,5 meter fra bygninger på samme grund og højst må være 2,5 meter høje, med symmetrisk sadeltag. Udhusene ønskes placeret tættere på boligbebyggelsen for at give mere sol i forhaven. Der er også et ønske om, at udføre taget på udhusene med samme taghældning som boligbebyggelsen for at skabe en mere harmonisk helhed. Hvis udhusene får symmetriske saddeltage med samme hældning som boligbebyggelsen vil de blive højere end 2,5m. Der blev i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen taget stilling til en indsigelse med et ønske om, at udføre udhusene i en højde på 3,5m hvilket ikke blev imødekommet. Hvis udhusene opføres med en højde på 3 meter, vil de ikke blive markant højere og kan nærme sig taghældningen på boligbebyggelsen mest muligt.

Miljøstation (Bilag E)
Den ønskede placering af miljøstationerne stemmer ikke overens med § 9.15 der henviser til lokalplanens kortbilag 2 og kræver derfor en dispensation. Forslaget til en ny placering er udarbejdet i samarbejde med Vestforbrændingen og afviger ikke meget fra lokalplanens krav. Der er ændret på placeringen af enkelte affaldscontainere og der er tilføjet 6 fællescontainere til henholdsvis metal- og plastaffald. 

Handicapparkering (Bilag F)
Den store handicapparkeringsplads ønskes placeret på en del af det grønne fællesareal, hvilket kræver en dispensation fra lokalplanens § 5.6 der henviser til kortbilag 3. Ansøger har foreslået at man anvender græsarmeringssten så parkeringspladsen bliver en mere integreret del af fællesarealet. Sagen har været i høring hos park- og vejmyndigheden, der ikke kan acceptere forslaget af hensyn til det grønne fællesareal. Park- og vejmyndigheden foreslår 3 mulige placeringer af den store handicapparkeringsplads, hvoraf den ene mulighed er, at bibeholde pladsen hvor den allerede er placeret i henhold til lokalplanen.

 

Ingen af de ansøgte dispensationer afviger væsentligt fra lokalplanens krav til bebyggelsens fremtræden. Desuden vil afvigelserne ikke være til gene for de omkringliggende ejendomme eller bebyggelser. På den baggrund er det vurderet, at sagen ikke skal sendes i naboorientering.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at meddele dispensation fra §§ 8.4 og 8.5 til at anvende faven Noir 900 Sablè på vinduer og døre og farven Sort RAL 9055 på udvendigt træværk.
at de ansøgte udhuse kan placeres 2,5 meter fra beboelsesbygningerne og opføres i en højde på maksimalt 3 meter fra terræn til kip,
at miljøstationerne kan placeres som ansøgt,
at fastholde lokalplanens bestemmelse om placeringen af den store HC-parkeringsplads og ikke inddrage et stykke af fællesarealet til parkering.

Beslutning

Sidste at ændres til:
at ændre placeringen af den store HC-parkeringsplads såfremt der ikke inddrages et stykke af fællesarealet til parkering samt
at placeringen godkendes af vejmyndigheden

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Bilag

Resume

Vildtbanegård 3 ønsker at opføre et nyt fælleshus samt et udhus ud mod Ishøj Stationsvej. I den anledning søges der dispensation fra lokalplanen.

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme og Byggesager har modtaget en ansøgning fra Arkitekt Bernd Kjelland, som søger på vegne af Vildtbanegård 3, Vejlebrovej 143, til at opføre et nyt fælleshus. Fælleshuset og udhuset ønskes placeret ud mod Ishøj Stationsvej. I henhold til lokalplanen er området udlagt til opholdsareal.

Fælleshuset vil blive opført med hvide pudsede facader og naturskifer på indgangspartiet, ensidet taghældning og et bebygget areal på ca. 300 m
2. Desuden søges der om at etablere et udhus med mørkegrå facadeplader til opbevaring med et areal på ca. 64 m2.

Fælleshuset vil passe til Vildtbanegård 3, som efter facaderenoveringen ligeledes vil fremstå med pudsede facader og naturskiffer i stueetagen, samt harmonere med det nye etagebyggeri, der er opført ved Stationsforpladsen og den eksisterende bebyggelse ved Ishøj Centrum.

Området er omfattet af lokalplan 1.21

En tilladelse til det ansøgte fælleshus med ensidet taghældning kræver en dispensation fra lokalplanens:
§ 7.5, der bestemmer at nye tage skal udføres som symmetriske saddeltage,
§9.1 der fastsætter at de på kort B viste arealer ikke må udstykkes til bebyggelse, men udlægges til opholdsareal for bebyggelsen.

Lokalplanens § 3.3 samt § 7.3 giver mulighed for, at der, efter byrådets nærmere godkendelse, kan opføres bebyggelse, som har et fælles formål for områdets beboer, f.eks. et beboerhus.

Sagen er sendt i nabohøring og høringsfristen slutter den 15. januar 2016.

Hvis der kommer indsigelser, vil de blive forelagt Teknik- og Bygningsudvalget.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at der gives dispensation til
at fælleshuset kan opføres med ensidet taghældning,
at fælleshuset og udhuset kan placeres i området, der er udlagt til opholdsareal.
  

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.