Referat
Teknik- og Bygningsudvalget torsdag den 20. februar 2014 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Afgørelser truffet i enighed i Teknik- og Bygningsudvalget er endelige og skal ikke videre til ØPU og BYR. Ethvert medlem kan kræve en sag skal videre
 
Praksis er generel, men omfatter ikke sager om økonomi og vedtagelse af planer

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalgets vedtager, at delegationen fastholdes.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Der fremlægges notat  fra vejområdet  (bilag  A) for gældende delegationer til at træffe beslutninger på Byrådets, henholdsvis Teknik- og Bygningsudvalgets, vegne.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at delegationen fastholdes.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der fremlægges notat fra Plan og Bygområdet  (bilag  A) med redegørelse for gældende delegationer til at træffe beslutninger på Byrådets, henholdsvis Teknik- og Bygningsudvalgets, vegne.

Nye forslag til delegationer vil blive fremlagt på kommende Teknik- og Bygningsudvalgsmøde.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at delegationen fastholdes.
Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ejeren af Ishøj Bygade 102, søger om dispensation til at opføre en ny dobbeltgarage i vejskel mod Ishøj Bygade.

Sagsfremstilling

Ejeren af Ishøj Bygade 102, matr.nr. 43b Ishøj ønsker at opføre en ny dobbeltgarage i skel og skabe en ny adgangsvej til grunden. 

Garagen ønskes placeret ud mod Ishøj Bygade, cirka 4 m. fra vejmidten og kræver en dispensation fra Byplanvedtægten, der fastlægger en vejbyggelinie på 12,5 m. fra vejmidten.

Sagen har været i høring hos Park og Vejcentret der anbefaler, at der gives afslag på det ansøgte. Begrundelsen er, at Ishøj Bygade er en vigtig skolevej og en ny adgangsvej fra Ishøj Bygade, i forbindelse med garagen, vil forringe trafiksikkerheden. I dag er der adgang fra sidevejen Ishøj Søndergade.

På baggrund af vejmyndighedens udtalelse anbefaler administrationen, at der gives afslag på ansøgningen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles afslag på det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt.
Der er på mødet omdelt dokumentation for deklaration om ledninger på ejendommen.

Lovgrundlag

Byplanvedtægt nr. 17, § 7, angående vejbyggelinje.

Bilag

Resume

Der søges om landzonetilladelse til to pavilloner i 3 år. Pavillonerne skal anvendes til beboelse.

Sagsfremstilling

Arkitekt Peter Bjørkmann søger, på vegne af ejeren af Winthersmindevej 50, matr.nr. 9m Tranegilde By, Ishøj, om landzonetilladelse til en eksisterende pavillon, som er opstillet uden tilladelse. Der søges også om tilladelsen til opstilling af en ny pavillon. Den nye pavillon skal bygges sammen med den eksisterende bolig med en uopvarmet mellemgang. Pavillonerne skal anvendes til beboelse og der skal indrettes to værelser i hver.

Baggrunden for ansøgningen er, at boligen er for lille og ejeren på sigt vil opføre et nyt hus. De vil dog ikke igangsætte dette projekt, før de har klarhed om placeringen af Krigers Flak og en eventuel ekspropriation.

Kommunen har i oktober 2013 svaret ansøger, at den endelige placering af transformeren ikke er endelig fastlagt, men at kommunen vurderer, at anlægget ikke vil berøre Winthersmindevej 50.

Sagen har ikke været sendt i naboorientering, da det er administrationens vurdering, at der ikke skal gives landzonetilladelse til opstilling af pavillonerne, da der ikke ønskes opstilling af midlertidige beboelse bygninger i det åbne land. Desuden er det administrationens vurdering, at der ikke er planmæssige forhold, som forhindrer, at boligen kan ombygges og udvides til 250 m², hvilket kun kræver en byggetilladelse.

Hvis ejeren ønsker at nedrive og bygge et nyt hus vil sagen også skulle behandles efter Fingerplan 2013 og planlovens § 35, da ejendommen både er omfattet af grøn kile og transportkorridoren. Det vil både kræve en landzonetilladelse og byggetilladelse.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at giver afslag til landzonetilladelse til begge pavilloner, da der ikke er forhold, som hindrer, at boligen udvides til 250m², hvilket alene kræver en byggetilladelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 35, stk. 1.
Fingerplan 2013 § 16, ydre grøn kile og § 21, transportkorridoren.

Bilag

Resume

MOE A/S har, på vegne af bygherren, søgt om dispensation til at undlade at etablere fire private tagterrasser, i forbindelse med de 62 lejligheder, der skal opføres på Fasanskellet 12, matr.nr. 19ec, Ishøj

Sagsfremstilling

Udvalget har i sommeren 2013 behandlet en lignende ansøgning på samme ejendom, hvor udvalget gav afslag, idet udvalget ikke var vidende om, at tagterasserne ikke var fælles terrasser.
 
MOE A/S har den 24. januar 2014 sendt en revideret dispensationsansøgning.
I ansøgningen fremhæver MOE A/S:
1.at tagterrasserne ikke er fælles og tilgængelige for alle beboere i Fasanskellet. De fire tagterrasser kommer udelukkende til at betjene fire lejligheder i bebyggelsen som allerede har en altan,
2.størstedelen af arealet er udlagt til ventilationsanlæg således, at kvaliteten af terrassen vil være begrænset pga. støj fra anlæggene,
3. tilgængeligheden til terrassen er ikke hensigtsmæssig, idet det vil medføre en trappe som tager plads i lejligheden og som ikke kan benyttes af en gangbesværet beboer.
 
Taget bliver etableret, så det er forberedt til en evt. fremtidig terrasse.

Plan-, bygge- og miljøcenteret vurderer, at tagterrasserne kan undværes, idet tagterrasserne ikke er fælles og tilgængelige for alle beboere. At adgangstrappen tager uforholdsmæssigt meget plads indeni i boligen og vil medføre ringere udnyttelse af boligarealet. At tagdækningen udføres sådan, at der efterfølgende kan opføres tagterrasser, hvis behovet skulle opstå. At der opføres altaner til samtlige boliger.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at meddele dispensation til det ansøgte, idet naboorientering ikke anses for at være påkrævet.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Der skal meddeles dispensation af lokalplanens § 8.1.3 hvor af det fremgår, at tagflader skal være med hældning og med tagterrasser på dele af tagene.

Bilag

Resume

Car Special A/S søger om at flytte eksisterende skiltepylon, der er opsat mod Ishøj Strandvej.

Sagsfremstilling

Car Special A/S søger om dispensation til at flytte eksisterende skiltepylon fra ejendommen Industriskellet 9 til Industriskellet 13, mod Ishøj Strandvej.

Der ændres ikke på pylonens fysiske udseende.

Der er meddelt dispensation til eksisterende skiltepylon mod Ishøj Strandvej.

Sagen har været i nabohøring, og der er modtaget indsigelse fra Tranegilde Strandvej 106.

Administrationen vurderer, at flyningen af pylonen fra ejendommen Industriskellet 9 til 13 ikke vil være til gene for de omkringliggende virksomheder og boliger, da der ikke ændres på pylonens fysiske udseende samt, at der stadigvæk kun er opsat en pylon pr. ejendom.  

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at der gives dispensation til det ansøgte.

Beslutning

Ny indstilling:

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives dispensation til at der flyttes en skiltepylon fra Industriskellet 9 til 13.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

En tilladelse til det ansøgte kræver dispenstion fra lokalplan 1.11.3 §8.2 som forskriver at: "det ikke er tilladt at opsætte skilte på arealet mellem byggelinjen til Ishøj Strandvej og vejen.

I lokalplanerne for de nærliggende området (1.47, 1.57 og 1.62) er det tilladt at sætte max. et skilt op mod Ishøj Strandvej.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 1.69 Boligbebyggelse ved Ishøj Strandvej /Fasanskellet i ”det lille erhvervsområde”.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at anvende området til terrasseret boligbebyggelse i 2 til 3 etager med boliger i 1 til 2 plan.
 
Bebyggelsen består af rækkehuse med tilhørende haveareal, fælles grønt opholdsareal og legeområde samt mulighed for tagterrasser.
 
Der er i planen givet mulighed for at indarbejde solfangere og solceller på bebyggelsens tagflade samt stillet krav om grøn beplantning på tagfladen.  
Forslag til Lokalplan 1.69 har været i høring fra den 5.december 2013 til 30. januar 2014. Der er kommet to indsigelser til lokalplanforslaget, der kommenterer på flere forhold i lokalplanen. Indsigelserne samt administrationens bemærkninger og forslag til ændringer til lokalplanen fremgår af bilag A.
 
Afgørelse om ikke at foretage en egentlig miljøvurdering blev offentliggjort den 5. december 2013. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan 1.69 – Terrasseret boligbebyggelse ved Ishøj Strandvej/Fasanskellet vedtages med de ændringer, der er beskrevet i bilag A.

Beslutning

Der tilføjes til indstillingen:

.. som indebærer, at der kan dispenseres fra kravet om kollektiv varmeforsyning ved opførelse af lavenergibebyggelse. Redegørelse s. 8 tilrettes i overensstemmelse med ovenstående.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Forslag til Kommuneplan 2014 er udarbejdet. Forslaget skal vedtages  og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet 'Forslag til Kommuneplan 2014'.'Forslag til Kommuneplan 2014' skal behandles i samtlige udvalg inden det behandles af byrådet den 4. marts 2014 og sendes i høring i 8 uger.

Forslag til Kommuneplan 2014 tager udgangspunkt i 'Plan- og Klimastrategi 2012' og 'Debatavis' fra 2013.

Kommuneplanen fastlægger en hovedstruktur, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Desuden fastlægger den konkrete retningslinjer for arealanvendelsen, samt rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. Kommuneplanen redegører også for den forudsatte rækkefølge for planens gennemførelse samt for forholdet til den overordnede planlægning samt for nabokommunernes planlægning.

Der er enkelte emner i 'Forslag til Kommuneplan 2014', der kræver særlig fokus:

1. Der er udlagt ny ramme for 'Erhvervsområdet Winthersminde' Rammen giver mulighed for at lokalplanlægge et nyt erhvervsområde til transport- og distributionserhverv.

2. Der er udlagt ny ramme for boligområdet 'Ørnekærs Vænge II'. Rammen giver mulighed for at lokalplanlægge et område til boliger.

3. Der er udlagt en ny ramme for campingpladsen ved havnen, der giver mulighed for en lovliggørelse af området og en forpagterbolig.

4. Der er udlagt en ny ramme for Kirkebjerggård, der giver mulighed for at bygge rækkehuse.

5. 'Det Lille Erhvervsområde' er udpeget til byomdannelsesområde. Der skal udarbejdes en helhedplan inden at området udvikles yderligere. Muligheden for et bydelscenter i området er taget ud.

6. Der er udpeget nye skovrejsningsområder.

7. Sundhed og tryghed er indarbejdet som et tværgående tema i planen.

8. Klimatilpasningsplanen er indarbejdet i planen.

9. Overordnet planlægning har betydet en justering af de grønne kiler og af transportkorridoren.

Kommuneplanen er digital og betyder, at det er en hjemmeside. Til den politiske behandling af 'Forslag til Kommuneplan 2014' er der printet en pdf af hovedstruktur- og redegørelsesdelen, som fremsendes til samtlige byrådsmedlemmer. Til en gennemgang af retningslinjer og rammer, henvises der til den digitale plan. Der er udsendt login og et password. Med mailen medfølger en kort introduktion til planens opbygning.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at 'Forslag til Kommuneplan 2014' vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Efter planloven har kommunen pligt til at opretholde og vedligeholde sin kommuneplan. For en periode på 12 år skal kommuneplanen fastlægge de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling, såvel i byerne som i det åbne land.
I forbindelse med Plan- og Klimastrategi 2012 besluttede byrådet, at Kommuneplan 2014 skulle være en delvis revision ud fra de målsætninger og handlinger, som strategien beskriver for hvert af temaerne. Derudover er det besluttet med 'Debatavis' fra 2013, at der i planen skulle indarbejdes de muligheder for byudvikling, som kommunene fik med vedtagelsen af 'Fingerplan 2013', samt emnerne tryghed og sundhed, kulturarv og klimatilpasning.

Derudover har det været nødvendigt at revidere dele af kommuneplanen som følge af statslige krav som fremgår af ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”. Ligesom der fra politisk hold og i administrationen har været ønsker til mindre ændringer og præciseringer i kommuneplanen.

Bilag

Resume

Københavns Vestegns Politi har fremsendt et forslag til en ny lokal parkeringsbekendtgørelse for Ishøj Kommune.

Parkeringsbekendtgørelsen regulerer parkering for køretøjer på de veje, hvor Ishøj Kommune er vejmyndighed.

Sagsfremstilling

Københavns Vestegns Politi har fremsendt et forslag til en ny lokal parkeringsbekendtgørelse for Ishøj Kommune. Forslaget er vedlagt som Bilag A.

Parkeringsbekendtgørelsen regulerer parkering for køretøjer over 3.500 kg og påhængskøretøjer, på veje hvor Ishøj Kommune er vejmyndighed. Ishøj Kommunes nuværende parkeringsbekendtgørelse fra 2007, er vedlagt som Bilag B.

Den væsentligste forskel på de 2 bekendtgørelser er, at den nye tillader parkering på fortovet inden for tættere bebygget område, hvis den tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg., og der standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

Baggrunden for Politiets fremsendte forslag er, at Folketinget har 3. behandlet en revision af Færdselsloven, og hvis lovforslaget vedtages uden ændringer, så ophæves alle lokale parkeringsbekendtgørelser automatisk fra den 1. marts 2014. For at kunne håndtere ulovlig parkering effektivt anser Københavns Vestegns Politi det som meget vigtigt, at regelsættet er ens for alle 11 kommuner i politikredsen.

Når byrådene i politikredsen har godkendt forslaget til en lokal parkeringsbekendtgørelse, skal Politiet efterfølgende godkende de lokale parkeringsbekendtgørelser inden de træder i kraft. Hvis Ishøj Byråd godkender det fremsendte forslag, har Politiet oplyst, at ansøgningen kan forventes godkendt.

Indstilling


Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at forslaget til en ny lokal parkeringsbekendtgørelse fra Københavns Vestegns Politi godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lovforslag L 54 om revision af Færdselsloven

Bilag

Resume

Park- og Vejcenter har set på mulighederne for en god cykelforbindelse mellem Ishøj (Ishøj Station) og det centrale Taastrup (frem til Køgevej/ Sydskellet).

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgsmødet i januar har Ole Wedel-Brandt (Ø) i forbindelse med punkt 4 - Den regionale pulje til fremme af cykling, fremsat et forslag om at etablere en god cykel cykelforbindelse mellem Ishøj og Taastrup. I dag er det med stort besvær og store omveje, at man kan cykle fra Ishøj til Taastrup.

Park- og Vejcenter har i vedlagte notat, Bilag A, set på mulighederne for en god cykelforbindelse mellem Ishøj og Taastrup.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der arbejdes videre med en opgradering af stiforbindelsen mellem Ishøj og Taastrup via Tranegilde Landsby

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Cykelpuljen 2014 er åben for ansøgninger.

Park- og Vejcenteret foreslår, at der søges om tilskud til følgende projekter:
Ørnekærstien, asfalt og stibelysning på en 600 meter strækning mod Greve Kommune
Sti uden om ny koldhal ved Strandgårdsskolen


Teknik- og Bygningsudvalget træffer beslutning om projekterne, når resultaterne af ansøgningen foreligger.

Sagsfremstilling

Puljen til mere cykeltrafik 2014, er en del af Folketingets aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Vejdirektoratet behandler ansøgningerne i løbet af foråret.

Park- og Vejcenteret foreslår, at der søges til følgende projekter:

Ørnekærstien. Stien er på en 600 meter strækning ved Greve, en grussti uden stibelysning. Etablering af asfalt og stibelysning på en 600 meter strækning vurderes, at kunne udføres for 2,2 millioner kr.

  • Sti uden om ny koldhal ved Strandgårdsskolen. Den ny koldhal placeres hvor den eksisterende sti uden om Strandgårdsskolen løber. Overslag på samlede udgifter til en ny sti er 1,1 millioner kr.

 Kravet til medfinansiering er normalt 40 %.

Økonomi

Tilskuddet udgør maksimalt 60 % af projekterne.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at Park- og Vejcenteret søger om tilskud til følgende projekter fra Cykelpuljen 2014: 

  • Ørnekærstien

  • Sti uden om ny koldhal ved Strandgårdsskolen

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Folketingets aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Resume

Ishøj Kommune har rammeaftaler på drift-og vedligeholdelsesopgaver inden for El og VVS. Rammeaftalerne udløber i første halvdel af 2014. Det skal politisk besluttes, om Ishøj Kommune skal indgå nye rammeaftaler på disse arbejder. Ligeledes skal det besluttes om der skal indgås rammeaftaler på service af ventilationsanlæg og drift-og vedligeholdelsesopgaver inden for CTS (overvågning og styring af tekniske anlæg).

Sagsfremstilling

Rammeaftaler skal forstås som indgåelse af aftaler om arbejder af samme karakter indenfor en given tidshorisont. Rammeaftalen er en form for stående tilbud, hvor Ishøj Kommune kan vælge at kontrahere med entreprenøren om ydelser inden for aftalens rammer på det aftalte grundlag. – dvs. enhedspriser på timelønninger, på servicebesøg og/eller % fortjeneste på netto materialepriser. Aftalerne indgås for 2 år med mulighed for at forlænge dem fra Ishøj Kommunes side, med 2 gange 1 år, så de i alt kan løbe i 4 år. 


Rammeaftaler for el og vvs har været inddelt i 4 puljer med ca. 35 ejendomme i hver. Dermed er rammeaftalerne opdelt på flere aftaler og der vælges en kombination af firmaer, så man er sikker på at få mindst 2 samarbejdspartnere. Det skal bemærkes at rammeaftalerne indeholder aftale om, at Ishøj Kommune kan vælge at lade egne håndværkere udføre arbejdet og selv at levere materialer. Der kan spørges flere håndværkere om pris, hvis beløbet overstiger 25.000 kr. ekskl. moms. Opdeling foregår på følgende måde: 

 

Pulje 1

Pulje 2

Pulje 3

Pulje 4

Firma 1

Firma 1

Firma 1

Firma 2

Firma 2

Firma 2

Firma 3

Firma 3

Firma 3

Firma 4

Firma 4

Firma 4

 

Styrken ved denne måde at opdele og udbyde på, er at flere eksterne firmaer får kendskab til kommunens ejendomme. Administrationen anbefaler at ventilationsarbejde udbydes på samme måde.
 
CTS opgaverne er mere specialiserede og kræver et stort kendskab til ABB CTS system, som er kommunens primære overvågnings og styringssystem. Derfor ønskes de udbudt i en samlet pulje, da der vil være færre firmaer der kan byde ind på disse opgaver.
 
Der udvælges firmaer til at afgive pris på baggrund af denne dagsordenssag og tildelingskriterier aftales med kommunens jurist. Der fremlægges forslag til de bydende og tildelingskriterier, på Bygge og Teknik udvalgsmøde inden for de næste par måneder.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at der laves rammeudbud på el, vvs, ventilationsservice og CTS opgaver.
at rammeaftalerne udbydes i begrænset licitation, idet det økonomisk mest fordelagtige bud tages
at de bydende firmaer og licitationsresultaterne skal godkendes politisk

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Rammeaftalerne udbydes i begrænset(indbudt) licitation uden prækvalifikation i henhold til Tilbudsloven og med økonomisk mest fordelagtige pris:
 
Kapitel 3 - §6. stk. 3. Ved indbydelse til en begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation skal udbyderen oplyse, hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud. Mindst en af de indbudte skal være fra områder uden for lokalområdet.
 
Kapitel 3 §8 stk. 2. Det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til forskellige kriterier, som varierer efter den pågældende kontrakt, f.eks. kvalitet, pris, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi, påvirkning af miljøet, arkitektur og funktion.