Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 20. august 2019 kl. 16:30

Mødelokale 8D, etage 8, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 10 i offentlig høring i minimum 8 uger.

Sagsfremstilling

Som forudsætning for udarbejdelsen af lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd er der blevet udarbejdet et kommuneplantillæg, idet en realisering af lokalplanen strider imod den gældende kommuneplanramme 1.B.23.

Kommuneplantillægget betyder følgende:
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1.88 ændres afgrænsningen af arealet, der bliver omfattet af kommuneplanen. Ændringen af afgrænsningen sker, fordi udpegningen af areal til fredskov over tid har flyttet sig ind på kommuneplanrammens areal.
Området opdeles i tre kommuneplanrammer, der svarer til lokalplanens delområder: 1.B.29 Ørnekærs Vænge rækkehuse, 1.B.30 Ørnekærs Vænge etagebyggeri og 1.F.13 Ørnekærs Vænge grønt område.

Ændringen af kommuneplanrammen betyder:
Overførsel til byzone
At kommuneplanramme nr. 1.B.29 og 1.B.30 i lighed med den eksisterende ramme overføres til byzone med en lokalplan. Kommuneplanramme nr. 1.F.13 forbliver i landzone.

Anvendelse
At anvendelsen af kommuneplanramme nr. 1.B.30 ændres fra tæt-lav bebyggelse i maksimalt tre etager til etagebyggeri i tre etager. Delområde A viderefører tæt-lav bebyggelse i to etager. Delområde C fastholdes som grøn kile.

Maksimal bygningshøjde
At den maksimale højde for etagebyggeriet ændres fra 10 til 15 meter. Dette har kun betydning for den glasoverdækning, som ligger i midten af bebyggelsen. Facaderne på etagebebyggelserne må ifølge lokalplanen ikke overstige 10 meter.
At den maksimale højde for rækkehusene sænkes fra 10 til 8,5 meter.

Maksimal bebyggelsesprocent
At den maksimale bebyggelsesprocent for etagebyggeriet fastholdes på 55 %.
At den maksimale bebyggelsesprocent for rækkehusene sænkes fra 40 til 25%.
For det bebyggede område som helhed (Kommuneplanramme nr. 1.B.29 og 1.B.30) vil den samlede bebyggelsesprocenten ikke overstige 43%.

Parkeringsnorm
Parkeringsnormen for etagebyggeriet sænkes fra 1,5 parkeringsplads per bolig udenfor det stationsnære område til 1 parkeringsplads per seniorbolig plus 10 procent til gæsteparkering.
Parkeringsnormen for rækkehuse udenfor det stationsnære område fastholdes på 1,5 parkeringsplads per bolig.

Spredningskorridor
Spredningskorridoren tages ud af lokalplanområdet. I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2019 bliver udpegningen af spredningskorridorer vurderet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 10 vedtages og sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger samtidig med lokalplan 1.88 for Ørnekærs Vænge Syd.

Beslutning

Tiltrådt.

Lennart Hartmann Nielsen afventer stillingtagen til sagen.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd i offentlig høring i minimum 8 uger.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre etagebyggeri med 55 seniorboliger og 12 rækkehuse. Boligerne bliver opført som henholdsvis andels- og ejerboliger.

Etagebyggeriet skal placeres op til den grønne kile. Byggeriet skal opføres som en trelænget bebyggelse i tre etager placeret i en U-form omkring en glasoverdækket vinterhave med en glasfacade mod nord. Vinterhaven bliver byggeriets sociale fælles primære opholdsareal. Byggeriets facader skal udføres i en lys gråbrun teglsten, der giver et spil af jordfarver, som indpasser sig i landskabet rundt om bygningen. Byggeriet indeholder 2- og 3-værelseslejligheder med en altan til hver bolig som sekundær opholdsareal.

Rækkehusene skal placeres i den nordlige del af lokalplanområdet, og skal opføres i to rækker med to etager. Alle huse udføres med lyse facadesten og har private for- og baghaver med mulighed for parkering og ophold.

Lokalplanområdet er udfordret i forhold til trafikstøj fra Køge Bugt Motorvej og Ishøj Parkvej. Placeringen af de to bebyggelser har haft stor betydning for, at støjkravene på 58 Db kan overholdes, idet etagebyggeriet med sin volumen skærmer rækkehusene og en stor del af de fælles friarealer for støjen. Derudover vil der blive suppleret med mindre støjskærme i bebyggelsen. Der bliver i lokalplanen skelnet mellem primær og sekundær opholdsarealer, hvor alle boliger skal have direkte adgang til primær opholdsarealer, som skal overholde støjkravene på 58 Db. På sekundære opholdsarealer kan der accepteres en mindre overskridelse af kravene i forhold til Db.

Lokalplanen har fokus på at sikre grønne fælles friarealer og forbindelser til Ørnekærs Vænge, fredskov og den grønne kile syd for området. Derudover sikres det med lokalplanen at trærækken ud mod Ørnekærs Vænge bevares og at der syd for etagebebyggelsen bliver plantet grupper af træer, som skaber en varieret natur- og landskabsoplevelse.

Til etagebyggeriet sætter lokalplanen krav om én parkeringsplads pr. seniorbolig og derudover 10 procent til gæsteparkering (seks parkeringspladser). Rækkehusene opfylder kommuneplanens krav om 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg til lokalplanen, som behandles i et særskilt dagsordenspunkt i Teknik- og Bygningsudvalget.

Der er også udarbejdet en miljøscreening af lokalplanen, som kan findes i lokalplanens bilag. Afgørelsen af screeningen behandles i Klima- og Miljøudvalget.

Der vil blive afholdt et borgermøde med blandt andet en besigtigelse af området i løbet af høringsperioden.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd vedtages og sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Beslutning

Til indstillingen tilføjes:
... med krav om at byggeriet ikke kan udføres med vindueskassetter.

Tiltrådt.

Lennart Hartmann Nielsen afventer stillingtagen til sagen.

Lovgrundlag

Planloven §15

Bilag

Resume

I lokalplanprocessen for lokalplan 1.89 Boligområde, Vestervang Nord, arbejder vi med et forslag med fire delområder. Intentionen er at sikre, at området kan udvikles fleksibelt. At sikre, at der fordeles et begrænset antal boliger i delområderne, samt at sikre varierede boligtyper. Da der er mange muligheder for en opdeling af delområderne ønskes en beslutning af opdelingen inden lokalplanforslaget færdiggøres.    

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er, at Fingerplan 2017 betød en justering af de grønne kiler, samt transportkorridoren og tilsvarende udvidelse af byområdet.  Dermed blev det muligt at ændre en del af Ishøj Landsby fra landzone til byzone og udstykkes op til ca. 100 nye boliger i hele landsbyen. Lokalplanforslaget vil give mulighed for ca. 70 nye boliger i Vestervang. Antallet af boliger er fastlagt i Helhedsplanen for Ishøj Landsby, som blev vedtaget i marts 2019.

Opdelingen i delområder i lokalplanforslaget skal sikre, at der fordeles et begrænset antal boliger i delområderne og at boligerne fordeles proportionelt med størrelsen på delområderne. At der er en minimumsgrundstørrelse på matrikler, hvorfra der kan udstykkes og at sikre varierede boligtyper, der gør det attraktivt, at bosætte sig i landsbyen.

Der har i udarbejdelsen af delområdeløsningen været en løbende dialog med flere af de berørte grundejere nord for Ishøj Bygade. En konsekvens heraf er, at løsningen gør det muligt for enkelte grundejere enten at blive boende i deres nuværende bolig, sælge hele deres grund eller udmatrikulere og sælge noget af deres grund fra. Dermed kan området udvikles mere fleksibelt.

Delområde 1: Der kan bygges op til ca. 20 rækkehuse, minimumsgrundstørrelse for udstykning vil være minimum 10.000m2.
Delområde 2: Der kan bygges op til ca. 15 dobbelthuse, minimumsgrundstørrelse for udstykning vil være minimum 10.000m2. Boligtypen kan dog ændres i forbindelse med den kommende boliganalyse.
Delområde 3: Der kan bygges op til ca. 20 parceller, minimumsgrundstørrelse for udstykning vil være minimum 700m2.
Delområde 4: offentlig institution/børnehave, ingen ændringer.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at godkende delområdeløsningen for lokalplanområdet i kommende lokalplan 1.89 Boligområde, Vestervang Nord.

Beslutning

Tiltrådt.

Lennart Hartmann Nielsen afventer stillingtagen til sagen.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at igangsætte en delvis aflysning af lokalplan 1.13 Højspændingsledninger, idet lokalplanens ledningstrace ikke forventes at blive relevant. Lokalplanens anvendelse er i strid med fremtidig planlægning for området.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.13 skal delvist aflyses for et område syd for erhvervsområdet Pile Mølle ved Vejleåvej samt vest for Winthersminde erhvervsområde. Strækningen er angivet på vedlagte kortbilag. Reservationen til højspændingsledninger for disse placeringer forventes ikke længere relevante, idet Energinet tidligere har accepteret en aflysning af en del af lokalplanen for erhvervsområdet Pile Mølle Erhverv ved Vejleåvej. Lokalplanens anvendelse til højspændingsledninger strider imod den fremtidige planlægning for området, som skal anvendes til bassiner i forbindelse med et klimatilpasningsprojekt.

Energinet er kontaktet som parter i sagen og de har ingen bemærkninger til aflysningen. Deres svar er vedhæftet som bilag.

Aflysningen af lokalplanen medfører, at området forbliver i landzone og for fremtiden bliver administreret efter Planlovens § 35 stk. 1 om landzoneadministration, samt de generelle bestemmelser i bygningsreglementet.

Aflysning og delvis aflysning af en lokalplan sker efter planlovens § 33 stk. 1, nr. 1 og følger som udgangspunkt samme politiske proces som vedtagelsen af en lokalplan og med en høringsfrist på 4 uger.

Herudover foreslås det, at forkorte den efterfølgende politiske proces, således at den endelige vedtagelse uddelegeres til Teknik- og Bygningsudvalget efter høringsfristen på 4 uger, idet aflysningen vurderes at være af mindre betydning. Byrådet kan uddelegere vedtagelsen af lokalplaner af mindre betydning til Teknik- og Bygningsudvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at igangsætte en delvis aflysning af lokalplan 1.13 med en høringsfrist på 4 uger og med endelig vedtagelse af Teknik- og Bygningsudvalget efter høringsfristen.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 33 stk. 1, nr. 1

 

Bilag

Resume

Teknik- og bygningsudvalget har efterspurgt en status på bevaringsværdige bygninger og arkitektur i Ishøj Kommune.

I notatet er beskrevet en status på Arkitekturanalysen og på de på de udpegede bevaringsværdige bygninger, herunder også bygninger, som ikke er udpeget, men som kunne have kulturhistorisk værdi. En status på ansøgninger om nedrivning af gårdbebyggelse fra borgerne og en beskrivelse af processen for den kommende bevarende lokalplan i Torslunde.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Omdannelsesområdet er igang med at blive udbygget, herunder opførelse af boligerne på Solkysten. Det forslås af adressemyndigheden, at der tildeles nye vejnavne til de nye boligområder i omdannelsesområdet og de to adgangsveje til området.

Sagsfremstilling

Omdannelsesområdets sydligste del er udbygget med boliger og har fået tildelt nye vejnavne Fasanskellet og Fasanvangen.

Da hele området på sigt skal omdannes til boliger og dertil tilknyttede funktioner, forslås det af adressemyndigheden, at området udvides med nye vejnavne for de nye boligområder indenfor kategorien skovfugle, grundet de allerede tildelte vejnavne Fasanvangen og Fasanskellet i området.

Boligerne på Solkysten er igang med at blive opført og er beliggende på adressen Industriskellet 15-19. Det forslås, at disse får tildelt et nyt vejnavn Ugleskellet med dertil hørende husnumre. Se vedlagte kortbilag Ugleskellet.

Det foreslås, at vejnavne ændres i hele området som én helhed inklusive de 2 adgangsgivende veje til området Industrivangen og Industriskellet, som foreslås ændret til Ørnevangen og Falkeskellet, da disse endelser viser tilbage til områdets historie. Andre forslag til vejnavne til boligområderne udgør Mejsevangen, Spættevangen, Stærevangen/skellet mv. Vejnavnets endelse vil være afhængig af, om vejadgangen til matriklen sker fra Industri-"skellet" eller Industri-"vangen". Se vedlagte kortbilag Forslag 1.

Det medfører, at de virksomheder, som ikke er del af helhedsplanen for området og fortsat forbliver i området i fremtiden, fx dagligvarebutikken Lidl og bilforhandlerne i forlængelse af Lidl, vil få ændret deres adresse til Falkeskellet xx. Se kortbilag Forslag 1.

Ved adresseændring af hele området som helhed fremhæves overfor både virksomhederne, der snart flytter og det blivende erhvervsliv, at området er under omdannelse og bliver til ét boligområde.

Løbende med udbygningen skal de nye vejnavne i høring hos ejere og eventuelle lejere i 14 dage, hvorefter de træder i kraft med en orientering til ejer, eventuelle lejere og diverse myndigheder og brugere. Ved væsentlige indsigelser vil sagen blive forelagt udvalget igen. Den første ændring påtænkes igangsat i september med ændring af de to adgangsgivende veje Industrivangen og Industriskellet til Ørnevangen og Falkeskellet samt Solkystens boligområde på Industriskellet 15-17 til Ugleskellet. Derefter navngives de enkelte områder løbende.

Eventuelle fremtidige ændringer i vejnavnene vil blive forelagt udvalget. Mens små variationer afhængig af udstykning/sammenlægning af matrikler vil blive behandlet administrativt ud fra gældende beslutning om vejnavne.

Et alternativ til dette forslag kan være at bevare de to nuværende adgangsgivende veje Industrivangen og Industriskellet for dels at tage hensyn til virksomhederne i området, som vil skulle skifte adresse, hvis vejene får nye navne og dels for at bevare historikken i området, se kortbilag Forslag 2. Det vil dog betyde, at det nye kvarter måske ikke på samme måde opleves som en helhed, som et område i udvikling og som et nyt kommende boligområde og ikke et erhvervsområde. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at: vejnavnene jvf. kortbilag Forslag 1 godkendes under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser ved høring.

Beslutning

Ny indstilling:
Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at Solkysten får adresse på Stæreskellet.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Adresseloven § 3 og § 7.

Bilag

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har indhentet et tilbud fra Via Trafik på en analyse, der skal belyse mulighederne for at etablere en rundkørsel på Ishøj Stationsvej i krydset ved Tåstrup Valbyvej, som det er ønsket i budgetforliget.

Sagsfremstilling

Via Trafik tilbyder, at analysen kan udarbejdes på tre forskellige niveauer i forskellig kvalitet og pris.

Niveau 1: ca. 20.000 kr. ekskl. moms
Niveau 2: ca. 70.000 kr. ekskl. moms
Niveau 3: ca. 140.000 kr. ekskl. moms

Indhold af analyse for de tre niveauer fremgår af bilag.

Center for Park, Vej og Miljø vurderer, at der minimum bør laves en analyse svarende til niveau 2 til ca. 70.000 kr. ekskl. moms.

Til orientering er der vedlagt et uheldsdiagram for ulykker i krydset for de seneste fem år. Sammenlignet med de to nabokryds, Køgevej og Vejleåvej, er antallet af ulykker ca. 15 % lavere i dette kryds.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der udføres en analyse svarende til niveau 2 til ca. 70.000 kr. ekskl. moms. Udgiften til analysen afholdes af Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Bilag

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet et forslag til gennemførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejder på betonbygværker (125 stk.) i 2019 på baggrund af generaleftersyn fra 2019.

Sagsfremstilling

Broconsult har i år udført generaleftersyn af alle kommunens betonbygværker. Generaleftersynet anbefales udført hvert femte år og omfatter en tilstandsvurdering af de enkelte konstruktionselementer samt for bygværket som helhed. Skader registreres med angivelse af årsag og forslag til udbedringer.

På baggrund af generaleftersynet er der udarbejdet et forslag til reparations- og vedligeholdelsesarbejder i 2019.  

Der er foretaget en prioritering af over- og underføringer (OF og UF) mv. med det formål at sikre den nuværende brokapital. Denne optimering er sket ud fra hensyntagen til tilstandskarakter og den økonomiske ramme. 

Renoveringsforslag fremgår af oversigtskort og notat.  

Renoveringsarbejderne udføres i perioden fra september til ultimo november 2019.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at tage forslaget til efterretning, idet midlerne er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Udgifter til betonbygværker afholdes over Park-, Vej- og Miljøcenters driftsbudget. Driftsmidlerne er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der er i driftsbudgettet for 2019 afsat kr. 2,7 mio. kr. til betonbygværker.

Bilag

Resume

Vejdirektoratet har foretaget et hovedeftersyn af slidlagene på de kommunale veje, og der er på baggrund af eftersynet udarbejdet et forslag til slidlagsarbejder for 2019.

Sagsfremstilling

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet et forslag til nye slidlag for 2019. Vejdirektoratet har i juni 2018 foretaget et hovedeftersyn af slidlagene på de kommunale veje, hvor skaderne blev registreret på baggrund af en visuel gennemgang. Hovedeftersynet er vist på kortbilaget med skadespoint indtegnet.

Der er fortaget en prioritering med det formål at sikre den nuværende vejkapital. Denne optimering er sket ud fra hensyntagen til sammenhængende strækninger, skadespoint, trafiktal, vejklasser, belægningstyper og midler til asfaltreparationer.

Forslag til nye slidlag 2019 fremgår af vedlagte notat.

Strækninger med dårligt slidlag er ikke medtaget, hvis der forventes større gravearbejder i kørebanen, eller en stor ekstraordinær belastning af vejen, eksempelvis ved byggeri og jordkørsel.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager forslaget til prioritering af slidlagsarbejder til efterretning.

Beslutning

Tilføjelse til indstilling:
... og retter henvendelse til Ishøj Forsyning omkring Tranegilde Strandvej vedr. igangsætning af projektet herfor. Beslutning om slidlag herpå afventer tilbagemeldingen.

Tiltrådt.

Økonomi

Udgifter til slidlag afholdes over Park-, Vej- og Miljøcenters driftsbudget. Driftsmidlerne er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der er i driftsbudgettet for 2019 afsat 4,3 mio. kr. til slidlag.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Bilag

Resume

Der blev i juni måned udarbejdet en parkeringsanalyse for Ishøj Kommune. Analysen fokuserede på områder med centrale parkeringsfaciliteter og dermed ikke områder med enfamiliehuse. Analysen er to-delt og den giver en status på situationen i dag og så kommer den også med et bud på løsningsmodeller for parkering i de inddelte zoner. Analysen blev præsenteret på Byrådsseminaret i maj, hvor byudvikling og arealanvendelse blev drøftet.

Det forslås at udvide parkeringsanalysen til at dække den resterende del af Ishøj By, for at lave en fyldestgørende undersøgelse som tidligere besluttet.

Sagsfremstilling

Forud for Byrådsseminaret i maj udarbejdede Moe Tetraplan en parkeringsanalyse for udvalgte boligområder, zone 1 – 8, i Ishøj By. Analysen er to-delt og den giver en status på situationen i dag, og så kommer den også med et bud på løsningsmodeller for parkering i de inddelte zoner. Konklusionen er, at der samlet set er tilstrækkelig parkeringskapacitet i de enkelte zoner, dog med lokale udfordringer og derfor er der på nuværende tidspunkt ikke behov for at etablere nye parkeringsfaciliteter i de otte zoner. Derudover bliver der peget på at Bilkas parkeringspladser kan indgå som en yderligere parkeringskapacitet. Analysen tager dog ikke højde for borgernes adfærd og mulighederne for at påvirke denne.

For at lave en fyldestgørende undersøgelse, som tidligere besluttet, foreslås det at udvide parkeringsanalysen til at dække den resterende del af Ishøj By, som omfatter rækkehuse- og parcelhusområderne. Når den foreligger, må det videre arbejde være, i samarbejde med boligselskaber og grundejerforeninger, at forsøge at harmonisere parkeringsrestriktionerne, evt. med fleksible beboerlicenser gældende for flere områder, således at parkeringspladserne kan udnyttes bedre, specielt hvor der er ledig kapacitet. Desuden kan det overvejes igen at overveje mulighederne for at indføre parkeringskontrol og eventuelt arbejde med, hvordan man kan søge at påvirke bilejernes adfærd og arbejde bredere med mobilitet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at
der gennemføres en analyse, for den resterende del af Ishøj By
at der, når den fyldestgørende analyse foreligger, arbejdes videre med at forsøge at harmonisere parkeringsrestriktioner, evt. med fleksible beboerlicenser gældende for flere områder, i samarbejde med boligselskaber og grundejerforeninger

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Af den samlede beløbsramme på 350.000 kr. (ØPU 200.000 og TBU 150.000) er der foreløbigt brugt 150.000 kr. Det vurderes at en fyldestgørende analyse kan holdes inden for beløbsrammen på 350.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Bilag

Resume

I samarbejde mellem Center for Voksne og Velfærd og Center for Ejendomme er der arbejdet på en plan for omlægning af akutværelser til ni fleksible afklaringspladser for udsatte borgere i kommunen. Kommunens nuværende seks akutværelser er placeret i Ågården 29 i to lejemål. Administrationen foreslår i stedet at etablere fleksible afklaringspladser/akutværelser for udsatte borgere i bygningen på Ishøj Søvej 3. (Bilag A – Notat omlægning)
Sagen fremlægges Social og Sundhedsudvalget, som indstiller / beslutter processen og rammerne omkring omlægningen af akutværelser, og for Teknik og Bygningsudvalget, som beslutter rammerne for de byggetekniske forhold.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår at etablere ni fleksible afklaringspladser/akutværelser i den eksisterende bygning på Ishøj Søvej 3 (det tidligere klubhus for Ishøj Boldklub). For at ni afklaringspladser/akutværelser lader sig etablere kræver det en større ombygning af de eksisterende lokaler, bilag B indeholder forslaget til ny planløsning. Anlægsudgifter til ombygningen af eksisterende bygning samt etablering af ni fleksible afklaringspladser/akutværelser anslås til 1,9 mio. kr. (se bilag C). Udbudsarbejdet og gennemførelse af opgaven foreslås igangsat snarest muligt i 2019.

Teknik- og Bygningsudvalget skal godkende ombygningsprocessen og indstille, at der gives anlægsbevilling til at udføre de nødvendige arbejder. Det foreslås, at opgaven udbydes i underhåndsbud, som en hovedentreprise til følgende 3 firmaer, som alle er lokale firmaer:

·   Ivan Madsen
·   Mester Jakob
·   Casadana  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at godkende processen for ombygning af Ishøj Søvej 3
Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der frigives 1,9 mio. kr. i anlægsbevilling til udførelse af ombygningen med finansiering over mindreudgifter til bevilling til renovering af tag og gavle på idrætscenteret, og at afledte driftskonsekvenser indarbejdes i budget2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Lennart Hartmann Nielsen kan ikke tilslutte sig indstillingen.  

Økonomi

Anlægsøkonomien på 1,9 mio. kr. til ombygningen foreslås finansieret over et forventet mindre forbrug på anlægsbevilling i 2019 til renovering af gavle og tag på Idrætscenteret.

De afledte bygningsmæssige driftsudgifter ved ni akutværelser udgør ca. 300.000 kr. årligt (varme, drift etc). Disse udgifter modsvares af mindreudgifter i forbindelse med nuværende lejemål samt huslejeindtægter for udlejning af akutværelserne. Afledte driftskonsekvenser indarbejdes i forbindelse med budget 2020.  

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Bivenlig kommune

Bierne er trængte i det danske kulturlandskab, og i visse perioder af året er det meget svært for bierne at finde føde. Man kan gøre noget særligt for både biavl, vilde bier og andre insekter ved på kommunale arealer at tilføre mere natur og større biodiversitet. Et større indslag af urter, der tiltrækker insekter, har også stor herlighedsværdi. De mere frodige og varierede grønne områder i byen har stor rekreativ værdi for borgerne og besøgende, der kan glæde sig over at kunne følge med i årstidernes vekslen.

Der er udsået bi-venlige blomster på følgende arealer:
·         Ishøj Stationsvej midterrabat
·         Ishøj Parkvej midterrabat
·         Areal langs Ringstedbanen i Winthersminde
·         Beplantningsbæltet langs Motorring 4 i Winthersminde
·         Ishøj Søpark

Der er planer om følgende arealer:
·         Støjvolden
·         Pilemølle erhvervsområde ved regnvandsbassiner
·         Ishøj Strandvej midterrabat
·         Landsbyskoven

Arealerne, der er blevet tilsået havde meget begrænset naturmæssig værdi. Derfor er det helt oplagt at lave tiltag, der kommer både insekter og borgerne til gode.

Danmarks Biavlerforening har iværksat en certificeringsordning for de danske kommuner, der har til formål at skabe bedre levebetingelser for insekter – herunder bier. Ordningen går i al sin enkelthed ud på, at kommunen forpligter sig til at tilså mindst 10.000 kvadratmeter af de kommunale jorder med insektvenlige planter. Det er muligt, at Ishøj Kommune kan opfylde kravene for at få dette certifikat med ovenstående udsåninger.

Bilag:
3 fotos


Orientering om ønske om nedrivning af Damgården, Tranegilde Landsby

Den nye ejer af ejendommen Damgården, Tranegilde Bygade 44 i Trangilde Landsby har ansøgt om at nedrive alle bygninger og opføre nyt beboelsehus, lade, stald og carport. I den bevarende lokalplan for Tranegilde Landsby er Damgården ikke udpeget som bevaringsværdig.

Der er taget kontakt til Kroppedal Museum, for at afdække evt. bevaringshensyn, som ikke er beskrevet i lokalplanen. Museet har lavet et notat, hvor de påpeger, at landsbystrukturen i Tranegilde landsby vil ændre sig med endnu en nedrivning. Der er siden 1995 nedrevet tre gårde i Tranegilde Landsby. Damgården var en dobbeltgård indtil ca. 1875. Dobbeltgårdene var et historisk træk ved landsbyen, som desværre er forsvundet på trods af en bevarende lokalplan. En nedrivning vil derfor fjerne de sidste spor af historien om dobbeltgårde i Tranegilde og vil også medføre, at der kun er to gårdanlæg tilbage i landsbyen.  At Damgården ikke er udpeget i lokalplanen kan betragtes som et overset bevaringsværdigt træk i landsbyen.

Kroppedal Museum anbefaler enten dialog med kommende ejer, eller at indstille et §14 forbud i henhold til Planloven for at registrere de bevaringsmæssige kulturværdier både i hele landsbyen og på Damgården.

Ved at nedlægge et §14 forbud forpligter kommunen sig til at udarbejde en lokalplan indenfor et år. Det bliver med lokalplanen muligt, at stille krav til udformning af nyt byggeri og at udpege flere bevaringsværdige bygninger. Der vil i den forbindelse også blive lavet en tidssvarende registrering og beskrivelse af bevaringsværdierne i landsbyen. Hvis der udarbejdes en ny lokalplan bliver det muligt, at nedlægge forbud mod at nedrive Damgården. Der kan også stilles specifikke krav til hvordan en ny bygning kan indpasses i landsbyens struktur og karakter.

Såfremt ejeren af ejendommen efterfølgende får afslag på ansøgning om nedrivning med henvisning til det nye lokalplangrundlag, kan der dog af ejeren blive indgivet en begæring om overtagelse af ejendommen, jf. planlovens § 49. Administrationen har ikke kendskab til, at dette tidligere er sket i Ishøj Kommune.

Der kan med gældende lokalplan kun opføres bebyggelse med henblik på jordbrugsformål og bebyggelse som er i overensstemmelse med områdets karakter.

Bilag: Kort.


Lokalplan for Strandgårdsparken.

Færdiggørelsen af lokalplan for Strandgårdsparken er foreløbigt udsat, da beboerne har et ønske om at få opført et fælleshus til bebyggelsen. Projektet skal være en del af lokalplanen. Derfor afventer Plan, at grundejerforeningen har haft det til afstemning ved en generalforsamling. Plan vil løbende have en dialog med grundejerforeningen omkring fælleshuset og  lokalplanen.


Status på ressourcer/prioritering i Byggesager

I februar var der en orientering på TBU vedr. ressourcer og prioritering i Byggesager med forventet ny status efter 6 mdr.

Status pt. er, at der er ansat en ny byggesagsbehandler pr. 1/4-19.

Dertil er der ansat en administrativ medarbejder pr. 1/4-19 i 4 ugers virksomhedspraktik og derefter i 3 mdrs. løntilskud indtil 28/7-19. Den administrative medarbejder er pr. 1/8-19 forlænget i en 3 mdrs. projektansættelse til oprydning af gamle sager og fortsættelse af geokodningen i Bredekærs Vænge, Landlyst Vænge mv.

Sagsbehandlingstiden kan hermed nedsættes fra op til 10 uger til de tidligere 6 uger.


Gennemgang af projektoversigt for plan v/Anja Carlslund


Liste over administrativt meddelte afgørelser.
Bilag:
Liste fra juni-juli 2019.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag