Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 20. september 2017 kl. 19:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

Resume

MAX Burger på Stationsforpladsen søger om opsætning af to faste lysskilte på bygningens facade. Skiltningen kræver tilladelse fra Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

MAX Burger, beliggende på Ved Stationen 2, ansøger om tilladelse til at sætte 2 stk. faste reklameskilte med indbygget lyskilde, som har størrelsen 3500 x 2700 mm. Skiltene sættes op på bygningens nordvestlige samt sydøstlige grå facade.

Området er omfattet af lokalplan 1.60 for Stationsforpladsen.
Af § 10.1 fremgår, at skiltning og reklamering skal ske i henhold til bilag 6, og at øvrig skiltning kun må ske efter aftale med Ishøj Kommune. 

Skiltene vil være LED bagbelyst, og der vil maksimalt være 300 LUX. LUX er mål for, hvor kraftigt en flade er belyst. 300 LUX er standard for belysning for den type skilte. Farvetoningen på budskabet på skiltet vil give lavere LUX. MAX Burger indretter gerne efter Kommunens anvisninger, hvis LUX skal have et andet maksimum.

Det vurderes, at opsætning af de to faste skilte på bygningens grå facade ved varegården fremstår som en god helhedsløsning af MAX Burgers samlede skilteprojekt.

Max Burger overtager den 15. august og har forventet åbning den 29. september.
 
Der er foretaget høring i lokalplanområdet, og der er ikke modtaget indsigelser.

Lovgrundlag

Planloven § 19.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives tilladelse til det ansøgte.

Beslutning

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

 

Bilag

Resume

Ejer af Torslundevej 95c ønsker at opføre et drivhus i skel med en højde på 2,9 m. Drivhusets placering kræver en dispensation fra bygningsreglementet og lokalplanen ift. højden i skel på mere end 2,5 m.  

Sagsfremstilling

Ejer af Torslundevej 95C ønsker at opføre et drivhus på 14,8 m2, placeret i skel. Placeringen kræver dispensation fra lokalplanen samt bygningsreglementet.

Området er omfattet af lokalplan 1.15.
Af § 6.17 fremgår, at højden mod naboskel eller sti ikke må være over 1.4 x afstanden til skellet.

Drivhusets placering vil betyde en overskridelse heraf med 15 cm. Dette svarer til en højde på 2,65 m i en afstand på 2,5 m fra skel. Drivhusets samlet højde til kip udgør 2,9 m i en afstand på 2,9 m fra skel.

I bygningsreglementet 2.2.3.4. stk. 2 fremgår det: Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkarm, må inden for en afstand af 2,5 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan.

Der er tidligere dispenseret for højde i skel i området, herunder Torslundevej 99 (carport med indbygget udhus med en højde på 3,4 m) samt Torslunde Bygade 25 (carport med en højde på 3,3 m).

Ejer har foretaget nedrivning af tidligere carport og herefter opført en ny. Den nye carport er placeret på modsatte side af huset end tidligere. Dermed skabes et nyt gårdmiljø, og drivhuset er tænkt som en del heraf. Der vil med opførsel og placering af nyt drivhus samt forudgående tiltag ske en mere funktionel og æstetisk indretning end tidligere.

Sagen har været i nabohøring og der er ikke modtaget indsigelser. 

Lovgrundlag

Planlovens § 19.
Byggeloven § 22. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at give dispensation til drivhuset med en højde på 2,65 m i en afstand på 2,5 m fra skel.

Beslutning

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

 

Bilag

Resume

Ejerne af Lærke Alle 19 søger om at etablere en ny indkørsel til deres grund for at kunne køre deres campingvogn ind på grunden. Henstilling/parkering af campingvognen kræver en tilladelse.

Sagsfremstilling

Ejerne af Lærke Alle 19 ønsker at etablere en ny indkørsel, og i den forbindelse ønsker de at erstatte 3 m af deres hæk med en låge ud mod vejen. De påtænker at starte lågen fra hækken mod naboen i nr. 21 og 3 m mod deres egen indkørsel.

Den nye indkørsel ønskes for at kunne køre en campingvogn ind på grunden, så den kan henstilles/parkeres langs naboskellet.

Området er omfattet af lokalplan 1.32 – Strandområdet.
Af § 3.7 fremgår det, at der inden for lokalplanområdet og på de enkelte ejendomme ikke må henstilles eller parkeres lastbiler, busser, uindregistrerede biler eller campingvogne, både eller lignende, der efter Byrådets skøn er til gene for de omkringboende.

Parkering af en campingvogn på grunden vil især i vinterperioden have et udtryk som en bygning. Campingvogne er som regel højere end 2,5 m, hvilket ligeledes vil være et problem i forbindelse med udsyn, når det placeres i skel. Endvidere vil en tilladelse til det ansøgte kunne danne præcedens i området.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Indstilling

Teknik - og Bygningsudvalget vedtager, at der gives afslag på henstilling/parkering af campingvogn på grunden.

Beslutning

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

 

Bilag

Resume

Alle hovedstadsområdets kommuner er blevet inviteret til at komme med ønsker til revision af Fingerplan 2017 samt til landsplandirektiv for for detailhandel i hovedstadsområdet. Indmeldelse af ønsker skal ske inden den 15. oktober 2017. Fingerplan 2018 forventes vedtaget i slutningen af 2018. Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet forventes at træde i kraft i 2. kvartal 2018.

 Ishøj Kommune peger på fem forslag, som vil udvide kommunens muligheder for vækst.

Sagsfremstilling

De statslige rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet - Fingerplanen - er under revision. Ligesom moderniseringen af planloven har revisionen af Fingerplanen til formål at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe vækst og udvikling under hensyntagen til natur og miljø.

Vores fem forslag vil give mulighed for byudvikling både i form af mere areal til erhverv, nye udviklingsmuligheder omkring den nye letbanestation samt nye muligheder for at placere udvalgsvarebutikker i vores store erhvervsområde.

Forslagene er:
1. Byudvikling inden for stationsnært område
2. Nyt erhvervsområde vest for Winthersminde
3. Bedre muligheder for udvikling i Winthersminde
4. Byudviklingsarealer til erhverv og boligområde
5. Udpegning af aflastningsområde
  

Såfremt Erhvervsstyrelsen imødekommer kommunens høringssvar vil det efterfølgende være op til byrådet om de nye byudviklingsmuligheder skal bringes i anvendelse og hvornår. Det centrale er, at kompetencen hermed flyttes fra staten til Ishøj Byråd.

Lovgrundlag

Planloven
Fingerplanen - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at de fem forslag til revision af Fingerplan 2017 godkendes.

Beslutning

Formanden traf beslutning om at godkende indstillingen under henvisning til, at der er en frist for høringssvar til Fingerplanen, som skal overholdes.

Rettelsesblad uddelt på mødet.

 

Bilag

Resume

De ti LOOP City kommuner har udarbejdet et fælles høringssvar til revision af Fingerplan 2017 – spor 2. Høringssvarene handler om behovet for at revurdere, hvordan Fingerplanen skal regulere den fysiske arealanvendelse i hovedstaden. Høringssvaret er et principielt oplæg mere end egentlige arealudpegninger. 

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen har inviteret hovedstadskommunerne til at byde ind med ønsker til revision af Fingerplan 2017.

LOOP CITY ønsker generelt en tydeligere sammenhæng mellem den politiske vision for hovedstaden og Fingerplanens regulering, at udviklingen i Hovedstadsområdet skal ske med udgangspunkt i Fingerbystrukturen samt en konstruktiv dialog og kommunalt råderum.

 Hovedemnerne i LOOP CITY’s ønsker handler om:
•       Stationsnærhedsprincippet
•       De grønne kiler
•       Erhvervsplanlægning for hele LOOP CITY

Ønskerne er inddelt i syv forslag. Overskrifterne på de syv forslag er grupperet under hver af de fire udfordringer:

Plads til voksende befolkning og ændret livsstil:
1.    Mulighed for stationsnær byudvikling
2.    Justering af begrebet byfunktioner af regional karakter

Erhvervslokalisering:
3.    Anvendelsen af motorvejsnære erhvervsområder
4.    Udtagelse af Avedøre Holme som areal forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Effektiv mobilitet for personer og varer:
5.    Fastlæggelse af stationsnære yderområder omkring letbanestationer
6.    Nye stationsnære områder

Grønne kiler:
7.    Justering af afgrænsning af de grønne kiler og samlet planlægning for anvendelsen af kilerne

Forslagene skal vedtages af de enkelte kommuner, hvorefter det indsendes som den fælles indmelding til revision af Fingerplanen spor 2, fra LOOP CITY. 

Lovgrundlag

Planloven
Fingerplanen - Landsplandirektiv for hovedstadområdets planlægning

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til LOOP CITY's fælles høringssvar til revision af Fingerplan 2017 godkendes.

 

Beslutning

Formanden traf beslutning om at godkende indstillingen under henvisning til, at der er en frist for høringssvar til Fingerplanen, som skal overholdes.

 

 

Bilag

Resume

Køge Bugt Strandpark har i samarbejde med beliggenhedskommunerne udarbejdet et forslag til ændringer i Fingerplanen. Forslaget tager udgangspunkt i en ny vision for Strandparken.

Sagsfremstilling

Visionen handler om et mere varieret friluftsliv. Det betyder fokus på bl.a. integration, sundhed, iværksætteri, oplevelsesøkonomi, events og turisme i en bæredygtig helhed. Strandparken ønsker at være et ’Fyrtårn’ for turismen.

Køge Bugt Strandpark er, jf. vedhæftede bilag, opdelt i en række delområder, som danner grundlag for Køge Bugt Strandpark’s ønsker til fremtidige reguleringer af kystkilen.
Delområderne er:

·         Strandparkens naturområder

·         Bynære strande

·         Lystbådehavne/havneøer

·         Støttepunkter

·         Forbindelser by/kyst og grønne kiler

·         Sammenhængende kyst

·         Klimasikring

De ønskede udviklingsmuligheder skal fokusere på Strandparkens primære værdi som unikt naturområde, men også understøtte udviklingen af flere og nye kunst- og kulturtilbud.

Forslaget skal vedtages af de enkelte beliggenhedskommuner, hvorefter det indsendes til Erhvervsstyrelsens som fælles indmelding til revision af Fingerplanen spor 2, for Strandparken.

Lovgrundlag

Planlov
Fingerplanen - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til fælles høringssvar om ”Udvikling af Køge Bugt Strandpark som særlig kystkile" godkendes.

Beslutning

Formanden traf beslutning om at godkende indstillingen under henvisning til, at der er en frist for høringssvar til Fingerplanen, som skal overholdes.

 

 

Bilag

Resume

Vejdirektoratet har, på vegne af Transport- bygnings- og boligministeriet, udarbejdet forslag til ”Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse”, og der skal nu tages stilling til kommunernes medfinansiering af forundersøgelsen.

Sagsfremstilling

Såvel person- som godstransport ventes fortsat at stige betydeligt i de kommende år, og selv med de senest gennemførte og igangværende udvidelser af motorvejsnettet, forudses et behov for at udvide kapaciteten yderligere.

Blandt de langsigtede løsninger på fremkommelighedsproblemerne er etablering af en Ring-5-syd-løsning fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Det vil være oplagt at se dette i sammenhæng med færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen.

Regionsrådet har på sit møde den 22/8-2017 besluttet at deltage i projektet samt medfinansiering af en forundersøgelse.

Hvis interessentkommunerne tilslutter sig forundersøgelsens indhold og finansiering, vil næste skridt i sagen være en fælles henvendelse til Transport- bygnings- og boligministeren. 

Økonomi

Af Vejdirektoratets forslag til ”Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse” fremgår, at Vejdirektoratet vurderer, at forundersøgelsen kan gennemføres på 1 ½ år indenfor en ramme på 12 mio. kr.

Da der er opnået tilsagn for regionen, vil udgifter til kommunerne herefter fordele sig således: Køge Kommune 1,2 mio. kr., Høje Taastrup Kommune 1,2 mio., Ballerup Kommune 1 mio. kr., Ishøj Kommune 0,3 mio. kr. og Vallensbæk 0,1 mio. kr.

Udgiften kan anlægsfinansieres og vil blive en tillægsbevilling fra ØPU's pulje.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der træffes en principbeslutning om medfinansiering for Ishøj Kommunes vedkommende på 0,3 mio. kr.

Beslutning

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

 

Bilag

Resume

Grundejerforeningen Landsbyen har fremsendt en ansøgning om etablering af parkeringsforbud for uvedkommende på Kirkebjerg Vænge.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Landsbyen har fremsendt en ansøgning om etablering af parkeringsforbud for uvedkommende på Kirkebjerg Vænge.

Kirkebjerg Vænge er en offentlig kommunal vej, hvor Ishøj Kommune afholder udgifterne.

På grund af det begrænsede antal parkeringsmuligheder på både Kirkebjerggårdsvej, Tåstrup Valbyvej og Ishøj Bygade, parkerer områdets beboere og gæster, hvor der er plads, eksempelvis på Kirkebjerg Vænge.

Det vurderes at være mest hensigtsmæssigt, at områdets beboere deles om de fælles parkeringspladser på det kommunale vejnet.

I praksis vil det også være vanskeligt at håndhæve et forbud mod uvedkommende parkering på Kirkebjerg Vænge, idet Politiet ikke længere har ressourcer til at foretage parkeringskontrol, og det er svært at definere og afgrænse konkret, hvem der er "uvedkommende". 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at det ansøgte forbud for uvedkommende parkering på Kirkebjerg Vænge ikke imødekommes.

Beslutning

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

 

Bilag

Resume

S/I Ishøj Havn fremsendte i 2016 en ansøgning om etablering af et pullertsystem ved indkørslen til Ishøj Havn, som blev afvist. S/I Ishøj Havn ønsker nu ansøgningen behandlet igen.

Sagsfremstilling

S/I Ishøj Havn fremsendte i 2016 en ansøgning om etablering af et pullertsystem ved indkørslen til Ishøj Havn. Ansøgningen blev afvist på Teknik- og Bygningsudvalgets møde den 15. juni 2016, fordi generne var for store for restauranterne på havnen. Ansøger oplyste efterfølgende, at afspærringen ville blive tilpasset alle virksomhederne på havnen. I forbindelse med behandlingen af de nye oplysninger med hensyn til afspærring, varslede en af de berørte grundejere et erstatningskrav, hvis pullertanlægget blev etableret. På Teknik- og Bygningsudvalgets møde den 21. september 2016 blev S/I Ishøj Havn bedt om at forholde sig til erstatningskravet. Referatet fra de to udvalgsmøder er vedlagt som Bilag 2.

S/I Ishøj Havn har oplyst, at der nu er enighed om projektet hos alle grundejerne på havnen, og de derfor ønsker ansøgningen behandlet igen. 

Pullertsystemet skal hindre uvedkommende trafik i nattetimerne og begrænse hærværk, tyveri og uønsket ophold på havnen. Lukningen af havnen for kørende trafik om natten tilpasses efter årstiden, restauranternes åbningstider, og særlige arrangementer på havnen.

Inden der kan træffes en afgørelse i sagen, skal der foretages en partshøring med de berørte grundejere. Desuden skal Politiet godkende afspærringen. Det foreslås, at der foretages en partshøring med de berørte grundejere på havnen, hvorefter sagen behandles på et udvalgsmøde senere i år.

S/I Ishøj Havn søger også om videoovervågning af den offentlige kommunale vej. Det er Politiet, som er myndighed inden for tv-overvågning. Politiet har oplyst, at man ikke kan få tilladelse til at sætte tv-overvågning op på en offentlig vej. Skitse med vejstatus er vedlagt som Bilag 3.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje
Lov om private fællesveje
Lov om TV-overvågning

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at Ishøj Kommune foretager en partshøring hos de berørte grundejere
at Teknik- og Bygningsudvalget behandler sagen igen og træffer en afgørelse i sagen, når partshøringen er foretaget.

Beslutning

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

 

Bilag

Resume

Tranegilde Strand Grundejerforening ønsker et nyt slidlag på Tranegilde Strandvej.

Sagsfremstilling

Belægningen på Tranegilde Strandvej er nedslidt og har en del skader. Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune har været igennem en renovering af størstedelen af Strandområdet. Der mangler kun Tranegilde Strandvej med nogle tilhørende sideveje.

Tranegilde Strandvej skal i forbindelse med renovering af kloakledninger og stik graves op. Vi forventer, at forsyningen graver hele vejen op. Arbejdet er planlagt udført i perioden fra 2020 til 2021.

Det vil ikke være fornuftigt at udlægge nyt slidlag, når vejen graves op i perioden fra 2020. 

En større reparation af de værste skader, som skønnes til at være omkring 30 % af belægningen, vil koste omkring kr. 150.000. Der vil stadigvæk være 70 % af vejen, som ikke bliver renoveret. Det er ikke muligt at afholde et beløb i den størrelse over driftsbudgettet i Park-, Vej og Miljøcenteret.

Ud fra en prioritering af midlerne, er det vurderingen, at der kun bør udlægges slidlag, hvor levetiden for slidlaget er væsentlig længere. Det foreslås derfor, at der kun udbedres slaghuller og større skader. Hvis der kun repareres slaghuller og lignende skader, kan udgifterne afholdes over Park-, Vej- og Miljøcenterets midler til drift af veje. Det foreslåes desuden, at der sendes en orientering ud til borgerne om sagen, hvor de også samtidig opfordres til at melde ind, hvis der er større huller eller skader.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at det på grund af renoveringen af Tranegilde Strandvej fra 2020 til 2021 ikke vil være hensigtsmæssigt at udlægge nyt slidlag på vejen, men at der repareres slaghuller og lignende alvorlige skader i asfalten, og at borgerne i området informeres.

Beslutning

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

 

Bilag

Resume

Der søges frigivelse af 130.000 kr. til afslutning af den permanente lukning af Pilemøllevej.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet d. 14. juni 2011 blev det besluttet at lukke Pilemøllevej permanent for gennemkørende biltrafik (Bilag A). Lukningen skete i forbindelse med anlæggelsen af den ny højhastighedsbane København – Ringsted. Ved lukningen leder man trafik til og fra kolonihaverne udenom Ishøj Landsby.

Vejen blev lukket med opsætning af betonklodser som en midlertidig løsning. Nu er Ringstedbanen ved at være afsluttet, så derfor er der udarbejdet et projekt for permanent lukning af Pilemøllevej (bilag B). I forbindelse med vendepladser, som blev etableret i forbindelse med den midlertidige lukning, vil der blive etableret en indsnævring af vejbanen med plantebede, samt opsætning af vejbom.

Økonomi

Udgifterne til arbejdets udførelse er ifølge overslag opgjort til kr. 130.000 kr. eksklusiv moms.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at den permanente lukning med vejbede igangsættes og at udgiften hertil kr. 130.000 finansieres af ubrugte anlægsmidler, der er sat af til opgradering af tunneller.

Beslutning

Formanden traf beslutning om, at godkende indstillingen under henvisning til, at Byrådet tidligere har truffet beslutning om at lukke vejen permanent.

 

Bilag

Resume

I investeringsoversigten er der ved budgetvedtagelsen frigivet 500.000 kr. til opgradering af stisystemer

Sagsfremstilling

Park,- Vej- og Miljøcenter undersøgte i 2015, hvilke af kommunens mange grusstier som med fordel kunne opgraderes fra grusstier til asfaltsbelagte stier med belysning. I investeringsoversigten for 2016 og 2017 blev der afsat kr. 500.000 til formålet.

I 2016 blev Skelstien opgraderet med asfalt eksklusive belysning. I 2017 er der foretaget en prioritering med det formål at sikre en god og tryg cykelforbindelse til det ny erhvervsområde Winthersminde, hvilket betyder at der opsættes ny belysning på Skelstien, en lille del af Winthersmindevej og på naturstien mellem Winthersmindevej og erhvervsområdet. Forslag til ny belysning fremgår af vedlagte oversigtskort.

Arbejdet forventes udført oktober 2017.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at tage forslaget til efterretning, idet midlerne er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Beslutning

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

 

Bilag

Resume

1,8 mio. kr. ubrugte anlægsmidler er på Byrådsmødet i marts 2017 blevet frigivet til opgradering af tunneller.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet i marts 2017 blev der frigivet 1,8 mio. kr. i 2016 til en ekstraordinær indsats til opgradering af tunneller i 2017.

På stisystemet i kommunen er der i dag 32 betonbygværker med betegnelsen tunnel, heraf 28 ejet af Ishøj Kommune. De sidste fire er ejet af Banedanmark og Vejdirektoratet.

Det har vist sig, at der er et behov for at se nærmere på tunnellernes tilstand i forhold til konstruktion, belægninger, afvanding, belysning etc.

Udgifterne til drift og vedligeholdelse af konstruktionerne afholdes over kontoen for betonbygværker.

Udgifterne til belysning afholdes over kontoen for vejbelysning, hvor der pt. pågår forhandlinger med Dong om en ny aftale, der også indbefatter bedre belysning i tunnellerne.

Park-, Vej- og Miljøcenter har udarbejdet et forslag til opgradering af tunneller, med en prioriteret rækkefølge i forhold til tilstandskarakter for afvanding og belægninger i tunnellerne og en økonomiske ramme på 1,67 mio. kr. Resterende beløb på kr. 130.000 foreslås anvendt til en permanent lukning af Pilemøllevej jf. sag 85. 

Arbejdet udføres i september, oktober og november 

Økonomi

Bygherreoverslag:

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at forslaget tages til efterretning.

Beslutning

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

 

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget holder dialogmøder med skolebestyrelserne hvert halve år. På mødet den 6. april var temaet rygning på dagsordenen. På denne baggrundskal der på Teknik- og Bygningsudvalgsmødet drøftes mulighederne for etablering af ”rygning forbudt” skilte på skolernes matrikler.

Sagsfremstilling

På dialogmødet den 6. april blev et resultat af drøftelsen omkring rygning, at skolebestyrelserne ønsker, at der ved indgangen til skolens område, bliver skiltet med rygeforbuddet på kommunale matrikler.
Børne- og Undervisningsudvalget ønsker at imødekomme dette ønske og beder derfor Teknik- og Bygningsudvalget om at undersøge mulighederne for skiltning samt at give et bud på skiltenes udformning og et anslået budget for projektet.

Der er ingen byggelovgivning, der gør at man ikke må opsætte ”rygning forbudt” skilte. Administrationen har udarbejdet et bilag, der indeholder forslag til skilte og tekst, placering, samt økonomien i dette, som udvalget skal tage stilling til.

Økonomi

Det foreslås, at der opsættes skilte ved hovedindgangen(e)til hver skole, 1-2 skilte pr. skole. Et skilt skønnes at koste ca. 2.000 kr.. Der findes ikke central pulje til finansiering, omkostningerne til skilte og opsætning af skilte afholdes normalt lokalt.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget skal beslutte type af skilt, teksten på dette, så dette kan behandles på et møde i Børne- og Undervisningsudvalget.

Beslutning

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

 

Bilag

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 28. august 2017.

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på 51,0 mio.kr. for budget 2018 ekskl. indregning af særtilskuddet. Ultimo august 2017 fik vi meddelelse om, at Ishøj Kommunes særtilskud for 2018 udgør 25,0 mio.kr. Herefter udgør balancen 26,0 mio.kr.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2018-2021 af 8. august 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet har oversendt budgetforslaget til 2. behandling i Byrådet, som sker den 3. oktober 2017.

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerbestyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 25. september 2017.

Teknik- og Bygningsudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, institutioner mv. Disse høringssvar fremlægges.

Torsdag den 7. september 2017 er der budgetseminar for Byrådet, hvorfor der kan komme yderligere korrektioner til budget 2018.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager forslag budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021 til efterretning under henvisning til de igangværende politiske drøftelser om et muligt budgetforlig, og partierne ellers forbeholder sig ret til at indsende egne budgetforslag inden den 21. september 2017.

Beslutning

Pga. manglende mødedeltagelse var udvalget ikke beslutningsdygtigt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.