Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 16:30

Mødelokale Vandværket - Ishøj Rådhus, etage 2

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage lokalplan 1.91 Winthersminde Erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål er at samle Winthersminde Erhvervsområde, inklusiv den nordligste spids i én lokalplan, sikre en ensartet anvendelse af områdets muligheder og sammenskrive bestemmelserne fra de to tidligere lokalplaner 1.74. Winthersminde Syd og 1.77. Winthersminde Nord. Lokalplanen sikrer, at området forsat kan anvendes til transport- og distributionserhverv samt produktionserhverv med stort transportbehov og tilhørende administration og servicefunktioner. Lokalplanen sikrer også, at Winthersminde Erhvervsområde fortsat fremstår med et sammenhængende udtryk, hvor arkitektur, skiltning, belysning, beplantning og veje udgør en helhed for erhvervsområdet.

Den nordligste del af Winthersminde Erhvervsområde, som ikke tidligere har været lokalplanlagt, ligger primært i transportkorridor, men kan anvendes som ekstra areal til midlertidig parkering.

Der er i lokalplanforslaget justeret på bestemmelserne om beplantning, skiltning og oplag, ligesom parkering og beplantningszone adskilles. Beplantningszonen langs motorvejen reduceres og kan anvendes som ekstra areal til midlertidig parkering. Der bibeholdes en beplantningszone på 15 meter langs motorvejen, som friholdes for parkering. Der gives mulighed for yderligere skiltning, og oplag på den enkelte ejendom specificeres.

Lokalplanen har været i høring 2 uger, og der er modtaget 7 indsigelser og bemærkninger, som primært omhandler skiltning. Der ønskes blandt andet mulighed for digital skiltning og mulighed for at vurdere skiltning ud fra individuelle ansøgninger.

Der er efter høringsperioden indkommet en bemærkning fra HOFOR Vand København A/S om et servitutbelagt areal i den nordligste spids. Det berører ikke direkte lokalplanen men der er i høringssvaret allerede forslag om at præcisere bestemmelsen om servitutter.

Indsigelser og bemærkninger samt høringsnotat fremgår af bilag. (Bemærkning fra HOFOR fremgår af separat bilag).

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.91 Winthersminde Erhvervsområde vedtages med de forslåede ændringer.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der ansøges om lovliggørelse af småbygningers sammenlagte længde i skelbremmen på 13,6 m. Det ansøgte kræver en helhedsvurdering iht. BR18, som tillader en samlet længde på max 12 m. Det indstilles, at der gives tilladelse til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Vibeholms Vænge 11 søger om tilladelse til at lovliggøre et udhus med overdækning, som er sammenbygget med en eksisterende garage. Bygningernes samlede længde i skelbræmmen udgør 13,6 m. Afvanding af tag har hældning mod nabo. Regnvand samles i tagrende og udledes i nedløbsrør placeret på tværs af udhuset, hvor det ledes videre ud til eksisterende brønd placeret i skel.

Sagen har været i naboorientering, og i den forbindelse er der modtaget en indsigelse, som handler om, at overskridelsen af de 12 meter ikke kan accepteres; afløbsinstallationer, der skal holdes på egen grund samt øvrige privatretslige forhold. 

Nabo er ifm. en tidligere klagesag vejledt ift de øvrige forhold i indsigelsen. Indsigelser vedr. hegn skal rettes til hegnssynet, og spørgsmål om fugt mellem småbygningernes bagvæg samt en ældre svelleopbygning skal vurderes af en syn og skønsmand.  

Forhold vedr. afløbsinstallationer samt overskridelse af den tilladte samlede længde i skel kræver en helhedsvurdering. Helhedsvurderingen er foretaget under hensyn til de generelle kriterier i BR18 kapitel 8 §§ 187 - 195, se vedlagte bilag. 

Udhus med overdækning er sammenbygget med garage og placeret i hjørnet af ejendommen. Iht. beregningsreglerne for småbygninger er det kun den længste side af en hjørnebygning, der skal medregnes (garagens længste side). Småbygningernes facader vender mod to naboer og har ikke en større samlet facadelængde mod den ene nabo, der overskrider de 12 m. Småbygninger fremstår heller ikke dominerende på ejendommen. 

Afvanding af tag skal foretages på egen matrikel. Nedløbsrør placeret på tværs af udhuset skal tages ned. Tagrenden bør tilsluttes direkte til eksisterende afløb fra garage eller udledes på anden form på egen matrikel.  

I lignende tidligere sager i hele kommunen har man efter en konkret vurdering af den enkelte ejendom – baseret på en helhedsvurdering - været positiv overfor en samlet længde af småbygninger i skel på op til 18 m, så længe at alle bygninger ikke lå i et og samme skel, og at de ikke virkede dominerende på ejendommen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles tilladelse til, at småbygningernes samlede længde i skel udgør 13,6 m, da længden ikke er mere end 12 m i et skel og bygningerne ikke virker dominerende på ejendommen, dog på betingelse af, at nedløbsrør på tværs af udhuset tages ned, og afvanding skal foretages på egen matrikel.

Beslutning

Indstillingen er ændret til: Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte på grund af udtrykket mod naboen.

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

BR18 § 187.

Bilag

Resume

I forbindelse med opførelse af nye boliger på ejendommen Industrivangen 2-8 ansøges der om dispensation fra kravet om bebyggelsesprocent.

Sagsfremstilling

Norconsult Arkitekter ønsker at opføre 133 boliger, herunder etageboliger samt rækkehuse på ejendommen Industrivangen 2-8.

De 133 boliger ønskes opført som følgende:

 • 123 etageboliger herunder 23 stk. 4-værelses boliger, 80 stk. 3-værelses boliger og 20 stk. 2-værelses boliger. Boligerne har et bruttoareal på ca. 60 m2 - ca. 110 m2.
 • 10 rækkehuse herunder 4-værelses boliger. Rækkehusene har et bruttoareal på ca. 110 m2.
 • De resterende 10 boliger er rækkehuse, som har et boligareal på ca. 110 m2.

Grundarealet er på 11.051 m2, og de ønskede boligarealer vil udgøre et samlet areal på 11.217 m2.

Bebyggelsesprocenten vil dermed blive 101,5 %.

Området er omfattet af lokalplan 1.87 – Boliger, Industrivangen 2-8.

Af § 5.2 fremgår, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 100 %.

Der ansøges om en bebyggelsesprocent på op til 102 %, således at ansøger har lidt manøvrerum i forbindelse med udfærdigelse af hovedprojektet for den kommende bebyggelse.

Projektet overholder lokalplanens krav i forbindelse med omfang og arkitektur.

Køber forventer, at opføre hele bebyggelsen som et privat udlejningsbyggeri.

Det vurderes, at en overskridelse med 166 m2 svarende til 2% af bebyggelsesprocenten ifht den eksisterende lokalplan kan håndteres ved, at køber erhverver et tilsvarende antal byggeretter på en anden matrikel i området, der samtidig pålægges en lavere bebyggelse. Herved vil de samlede bebyggede kvadratmeter i området bliver overholdt. 

Konkret kan køber erhverve byggeretter fra Industriskellet 10, hvor der ved fuld udbygning af området er planlagt at skulle være regnvandstekniske anlæg og klimapark. Dvs. der skal ikke ske bebyggelse. 

Kommunen har netop erhvervet den omtalte matrikel, og muligheden for at sælge byggeretter på matriklen (svarende til andele af grunden) blev nævnt i forbindelse med beslutningen. 

Salget af byggeretter sker ved offentlig udbud, og salget skal politisk vedtages. Kriterier i salget kan ifbm udbuddet betinges af dokumentation for, at andelen af grunden / byggeretten skal anvendes til sikring af konkret byggeprojekt af boliger i området.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der igangsættes en udbudsproces, der gør det muligt at sælge andele af Industriskellet 10, så køber opnår ekstra 166 m2 byggeretter til sit projekt.

Beslutning

Tilføjelse til indstillingen: Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til det ansøgte på betingelse af, at der købes byggeret fra Industriskellet 10.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der igansættes en udbudsproces, der gør det muligt at sælge andele af Industriskellet 10, så køber opnår ekstra 166 m2 byggeretter til sit projekt svarende til overskridelsen af de 100 %.

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Der er kommet indsigelser til høring om landzonetilladelsen til at afholde hundetræning på Ishøj Bygade 46, der blev behandlet på Teknik- og Bygningsudvalgets møde den 21. april 2020. Det indstilles, at der gives afslag på det ansøgte.

Sagsfremstilling

Der er kommet indsigelser i parthøringen om landzonetilladelse, hvor ejeren af Ishøj Bygade 46 søger om tilladelse til at udleje en del af ejendommen til hundetræning.

 

Der ansøges om lovliggørelse, af hundetræning på ejendommen ca. 10 gange ugentligt á 1 times varighed.

 

Hundetræningen foregår primært i perioden april-oktober sen eftermiddag/aften. Dvs. der er ikke kørsel til området i efteråret samt i vinterperioden.

 

Ishøj Bygade 46 ligger i tilknytning til Ishøj landsby ud mod Ishøj Stationsvej.

 

Ejendommen ligger i landzone og det ansøgte kræver derfor en landzonetilladelse iht. planlovens § 35, stk. 1.

 

Teknik- og Bygningsudvalget valgte på møde den 21. april 2020 at meddele en femårig tilladelse til det ansøgte, såfremt der ikke kom væsentlige indsigelser fra naboerne.

 

Der er modtaget flere væsentlige indsigelser i høringsperioden, som er vedlagt. Indsigelser går på, at aktiviteterne på banerne foregår dagligt i større omfang, at der er en væsentlig øget trafik på grusveje, samt at der er gøende hunde, råbende kommandoer og motiverende tilråb, som giver et konstant støjniveau og foregår i eftermiddags-/ og aftentimerne.

 

Lejer har besvaret indsigelserne med, at træningen foregår ugentligt 13,5 timer i hverdage mellem 16 og 20 og søndag formiddag, at hovedtrafik på grusvej ikke kun foretages til hundetræning, at de hunde der trænes med ikke gøer, og at der er larm fra andre hundetræningssteder i området.        

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles afslag til det ansøgte, da aktiviteter med hundetræning er forstyrrende for de nærliggende ejendomme.

Beslutning

Ændring af indstilling: Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles tilladelse i en etårig forsøgsperiode som ansøgt 10 timer om ugen med max tre timer søndag formiddag.

Særindstilling fra Henrik Olsen (A), der ikke kan tiltræde, og ønsker sagen videreført.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 35.

Bilag

Resume

Beslutning om opsætning af forbudstavler på parkeringspladserne ved Ørnebo og Gildbroskolen samt etablering af fortovsmarkering og opsætning af prøvebelysning efter henvendelse fra skolebestyrelsen på Gildbroskolen.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Gildbroskolen har i en henvendelse til Børne- og Undervisningsudvalget gjort opmærksom på, at der efter opsætning af hegn og port på Tranebakken opleves øget pres på parkeringspladserne ved Ørnebo og Gildbroskolen. I morgentimerne er mange af pladserne på de to parkeringsarealer optaget af beboere fra det nærliggende boligområde, Vildtbanegård.

Derudover gøres der opmærksom på manglende belysning og optegning af fortov i forlængelse af ny indkørsel.

Center for Park, Vej og Miljø har besigtiget området med ledelsen på Gildbroskolen for at drøfte de forskellige problemstillinger, som er beskrevet i henvendelsen fra skolebestyrelsen.

For at begrænse parkering af udefrakommende bør der opsættes forbudstavler ved Ørnebo og Gildbroskolen i samme stil som dem, der er blevet opsat ved Strandgårdskolen, hvor ærindekørsel til skole og institutioner er tilladt.

Opsætning af skiltene kræver samtykke fra Københavns Vestegns Politi.

Fortov i forlængelse af ny indkørsel bør etableres i samme belægning som ”kys & kør” feltet, så det sikres at skolebørnene som benytter fortovet langs den ny indkørsel kommer sikkert hen over parkeringspladsen.

Ved gennemgang af belysningen på parkeringspladsen blev det noteret at lyskilden sidder indvendigt, helt oppe i toppen af armaturerne, hvilket giver en meget begrænset spredning af lyset. Inden der træffes afgørelse, om der skal opsættes flere belysningsmaster på parkeringspladsen, bliver der opsat nye LED indsatser på fire af de eksisterende armaturer. De ny LED indsatser sidder plan med undersiden af armaturet og kan give en fornuftig belysning i en afstand på op til ca. 30-40 m mellem masterne. Afstanden mellem masterne på tværs af parkeringspladsen er opmålt til ca. 35 m.

Udgifterne til skilte, fortov og prøvebelysning afholdes over Center for Park, Vej og Miljøs driftsbudget. Arbejdet forventes udført i 2020.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at

 • der opsættes forbudstavler med ærindekørsel tilladt på parkeringspladserne ved Ørnebo og Gildbroskolen
 • der etableres fortovsbelægning i forlængelse af ny indkørsel, hen over parkeringsplads på Gildbroskolen
 • der opsættes prøvebelysning på fire af de eksisterende belysningsmaster, inden det besluttes om der skal opsættes flere belysningsmaster.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Gennemsigtige eller lave beplantninger ved tunneller giver borgerne bedre overblik, og gør derfor tunnellerne mindre utrygge og mere sikre at bevæge sig ind i. Af den grund er det hensigtsmæssigt, at der nedskæres eller omlægges et antal beplantninger ved indgange til tunnellerne, så borgerne føler sig trygge ved at bevæge sig igennem tunnellerne. Dette er også et ønske i budgetforliget for 2020.

Sagsfremstilling

Der gælder vidt forskellige ejerforhold for beplantningerne ved kommunens tunneller. Ved visse tunneller ejer kommunen kun dele af beplantningen, som f.eks. ved tunnel nr. 35, hvor kommunen ejer beplantningen ud for Institutionen Bøgely, mens BO-VEST ejer den anden side. Bilag 1.

I 4. kvartal gennemføres de prioriterede tryghedstiltag, der kan lade sig gøre indenfor budgetforligsrammen på 120.000 kr. ud fra følgende liste:

Tunnel nr. 303 - Beplantning ved 3 tunneller på række ud for Ørnekærs Vænge og videre ind til Industrien.

Tunnel nr. 35 - Beplantning ud for Institutionen Bøgely. Modsatte side er ikke i kommunens ejerskab.

Tunnel nr. 23 - Beplantning på Strandlundens side.

Tunnel nr. 33 - Beplantning på begge sider.

Tunnel nr. 11 - Beplantning på begge sider – nordlig del.

Tunnel nr. 17 - Beplantning ind mod jernbanen.

Tunnel nr. 105 - Beplantning østlig side.

Tunnel nr. 36 - Beplantning sydlig side.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orientering om Den nationale Cyklistundersøgelse 2020. I undersøgelsen måles cyklisternes tilfredshed med de kommunale cykelforhold. Ishøj Kommune er samlet et den 2. bedste af de 39 kommuner som deltog.

Sagsfremstilling

Cyklistforbundet gennemfører hvert andet år en national cyklistundersøgelse. Ishøj Kommune deltog i 2016 for første gang i undersøgelsen.

Undersøgelsen giver et samlet overblik over cyklisternes tilfredshed med eksempelvis fremkommelighed, belægninger, fejning og tryghed.

Undersøgelsen er gennemført som et telefoninterview, hvor cyklister fra 39 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

Ud af 39 kommuner i undersøgelsen, er Ishøj Kommune den 2. bedste kommune, målt på tilfredsheden blandt cyklisterne. Ishøj Kommune er kun overgået af Furesø Kommune.

Ishøj Kommune er blandt de bedste, når det gælder følgende:

 • Generel tilfredshed (nr. 2 af 39)
 • Omfang af cykelstinettet (nr. 2 af 39)
 • Fremkommelighed (nr. 4 af 39)
 • Vedligeholdelse - belægning (nr. 5 af 39)
 • Vedligeholdelse – snerydning, fejning (nr. 4 af 39)
 • Cykelparkeringspladser (nr. 5 af 39)
 • Kombination med offentlig transport (nr. 1 af 39)
 • Tryghed - trafikuheld mm. (nr. 3 af 39) 

Ishøj Kommune ligger i bunden mht. tryghed - overfald/vold:

 • Tryghed - overfald/vold (nr. 39 af 39) 

Undersøgelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager punktet til efterretning.

Udvalget ønsker sagen videresendt til byrådet som en efterretningssag.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag