Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 20. november 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2E / Trzebinia, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.84 Thorsbro Vandværk med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en ny og moderne vandværksbygning med plads til blødgøringsanlæg.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at modernisere og samle de tekniske funktioner i en ny bygning på Thorsbro Vandværk. Vandværket må være op til 8,5 højt, dog kan en mindre del af vandværket, hvor der etableres blødgøringstanke, opføres i 14 meters højde.

Bygningen får et moderne udtryk, men tager hensyn til området og tilføjer en ny del til vandværkets historie. Facaderne på den nye vandværksbygning skal fremstå med mørke metalplader i lodrette baner. Taget skal være en række af sammenhængende saddeltage.

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet et kommuneplantillæg, der bringer lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen. Med Kommuneplantillæg nr. 6 afløses den gældende kommuneplanramme 10.D.1 af kommuneplanramme 10.D.4. Den nye ramme har samme fysiske afgrænsning, men bestemmelsen om at bevare eksisterende bebyggelse er præciseret, så den er gældende for boligbebyggelse og fredede vandværksbygninger. Der sættes en begrænsning af højde på byggeri, og det specificeres, at området også kan bruges til offentlige formål i form af vandværksmuseum.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 5. september til og med den 7. oktober 2018. I høringsperioden er der modtaget to høringssvar. Høringssvarene omhandler taghældningen på den nye vandværksbygning og et ønske om mere insektvenlig beplantning.

Høringssvarene samt administrationens bemærkninger og foreslåede ændringer fremgår af bilag. 

Den digitale version af kommuneplantillægget og lokalplanen kan læses på følgende link: 
 http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=106
 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at vedtage lokalplan 1.84 Thorbro Vandværk med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 13 og 15

Bilag

Resume

Ishøj Kommune er, med forslaget til et nyt landsplandirektiv for detailhandel for hovedstadsområdet, blevet imødekommet i forhold til ønsket om at udlægge en del af det store erhvervsområde til aflastningsområde. I landsplandirektivet er det maksimale bruttoetageareal til udvalgsvarebutikker fastlagt til 95.300 m2. Nye beregninger viser, at vi indenfor det udpegede areal kan hæve bruttoetagearealet til 120.000 m2. Det er fornemmelsen, at Erhvervsstyrelsen vil være positive over for en sådan udvidelse. Grundet høringsfristen på forslaget til landsplandirektivet, har administrationen fremsendt et høringssvar, der omhandler, at størrelsen på bruttoetagearealet til udvalgsvarebutikker hæves. Høringssvaret er fremsendt med forbehold for den politiske beslutning. Der ønskes en stillingtagen til, hvorvidt bruttoetagearealet skal hæves i landsplandirektivet.

Sagsfremstilling

Det nye landsplandirektiv for detailhandel udmønter planlovens muligheder i hovedstadsområdet, bl.a. i forhold til at etablere aflastningsområder. Et aflastningsområde giver mulighed for at etablere store udvalgsvarebutikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidterne.

Forslaget til landsplandirektivet lægger op til, at der udpeges fire nye aflastningsområder i hovedstadsområdet - herunder at der kan placeres ét i Ishøj. De andre er i Hillerød, Lyngby og Ballerup.

I den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning skal byrådet sikre, at der kan etableres udvalgsvarebutikker i et omfang, som i landsplandirektivet er fastsat som følgende:

Aflastningsområder er til store udvalgsvarebutikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidterne, og landsplandirektivet fastsætter det maksimale bruttoetageareal i Ishøj til udvalgsvarebutikker til 95.300 m2. Den enkelte udvalgsvarebutik skal være på minimum 1.000 m2 bruttoetageareal og må have et bruttoetageareal på maksimalt 40.000 m2. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i aflastningsområdet.

Det nye landsplandirektiv har været i høring fra den 22. august til den 17. oktober.

I arbejdet med kommuneplanen har en ny beregning vist, at der er plads til flere bruttoetagemeter, end det vi tidligere havde meldt ind. Et bruttoareal på ca. 60.000 m2 er allerede realiseret i dag til udvalgsvarebutikker og pladskrævende varegrupper, som fx Ilva, Bauhaus og Jem & Fix. Det vurderes, at der er plads til yderligere 60.000 m2 indenfor det afgrænsede område. (Bilag).
 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at høringssvaret, der indeholder et ønske om at bruttoetagearealet i aflastningsområdet udvides til i alt 120.000 m2, godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planlovens §§ 3 og 5 m.

Bilag

Resume

I forbindelse med opførelse af nye rækkehuse ved Vejleåparken ønskes der opført et ejendomsfunktionærhus med tilhørende indhegnet materialegård udenfor byggefeltet ved Ishøj Søvej. Dertil ønskes mindre oplag af containere samt 4 parkeringspladser. Det ansøgte kræver en dispensation fra krav om byggefelt, oplag, placering af parkering og grønt areal i lokalplanen. Det indstilles, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Sagsfremstilling

AAB skal opføre 58 nye rækkehuse fordelt med hhv. 26 langs Ishøj Søvej og 32 langs Ishøj Boulevard. I den forbindelse ønsker de dispensation til at opføre et ejendomsfunktionærhus med tilhørende indhegnet materialegård udenfor det angivne byggefelt i lokalplanen på det grønne areal ved Ishøj Søvej, jf bilag (Oversigtskort og kort over byggefelt). Dertil ønskes dispensation til mindre oplag af containere samt til 4 parkeringspladser udenfor den placering, der er vist på kortbilag i lokalplanen ifm. boligerne og i det grønne areal.

Området er omfattet af lokalplan 1.73 – Rækkehuse ved Vejleåparken.

Af § 7.1 fremgår, at bebyggelsen skal opføres som tæt-lav boligbebyggelse inden for byggefelterne, som principielt vist på kortbilag 2.1 og 2.2
.
Af § 10.1 fremgår, at beplantning og ubebyggede arealer skal fremstå, som vist på kortbilag 4.1 og 4.2 med eksisterende og ny beplantning.

Af § 10.13 fremgår, at udendørs oplag ikke må finde sted.

Ejendomsfunktionærhuset ligger indenfor tilsigtet anvendelse i lokalplanen.  Det er en nødvendighed for området, at der kan foretages service for beboere af bygninger og udenomsarealer. Servicearbejdere skal have deres daglige gang i ejendomsfunktionærhuset.

Bygningen er på 200 m
2, der fordeler sig på et opholdsrum med køkken, et kontor, et omklædningsrum samt et bad. Med et mobil køkkenø er opholdrummet fleksibelt og kan bruges til mange formål. I den modsatte ende er der omklædning for både damer og herrer. Inspiration fra rækkehusene er hentet til takten af vinduer og døre i facaden. Stilen føres videre i facaden med et spil mellem de gule tegl og trælameller. Bygningen fremstår i sin fremtoning på den måde harmonisk på linjen af rækkehusene ved siden af. Materialegården bliver indhegnet i materiale, der passer til rækkehusbebyggelsen. Der vil i materialegården være mindre oplag af containere. Endvidere vil ejendomsfunktionærhuset kunne omdannes til boliger på et senere tidspunkt, hvis behovet skulle vise sig.

Byggefeltet ligger på et grønt areal overfor den røde varmeværksbygning på hjørnet af Ishøj Søvej og indkørslen til Østergården, som vil blive inddraget, hvis byggeriet realiseres. Hvis der stilles nogle krav til byggeriet og udenomsarealernes udtryk, er det vurderingen, at hjørnet kan komme til at fremstå pænere end i dag. Desuden indgår det i anbefalingen, at der er andre og større grønne arealer med kvalitet tæt på. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt

Venstre kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Center for Park. Vej og Miljø har i forbindelse med budgetforliget for 2018 undersøgt behovet for yderligere cykelparkering ved daginstitutioner.

Sagsfremstilling

Lederne af fire af kommunens institutioner havde et ønske om yderligere cykelparkering:

-          Firkløveren: Mangler cykelparkering ved de tre huse
-          Piletræet: Mangler cykelparkering ved to indgange
-          Tvillingehuset: Der mangler cykelparkering ved begge huse
-          Trækronernes hus 3: Der mangler cykelparkering ved indgang

Der er indhentet tilbud på ovenstående cykelparkeringer, som beløber sig til i alt 107.175,00 kr. ex. moms.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at Økonomi- og Planudvalget drøfter, hvordan forslaget eventuelt kan finansieres.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Anlægsudgift til løsning af problematikken med manglende cykelparkering på fire institutioner koster 107.175,00 kr. ex. moms. Der er ikke afsat midler til punktet i budgetforliget.

Bilag

Resume

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 26. juni 2018. Den anden opfølgning fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2018, som overordnet viser en forventet mindreudgift på 1,5 mio.kr., jf. vedlagte oversigt.

Den forventede mindreudgift fordeler sig med 3 mio. kr. indenfor servicerammen og 9,9 mio.kr. udenfor servicerammen. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 11,4 mio.kr. afledt af en negativ midtvejsregulering i 2018.

Under Teknik- og Bygningsudvalgets områder er der forventning om en samlet mindreudgift på 92.000 kr., som dækker over såvel mer- som mindreudgifter fordelt på områderne. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Der er udarbejdet notat af 8. november 2018 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet under Teknik- og Bygningsudvalgets områder.

Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet. 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Som angivet i notatet og oversigten.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen.

Bilag

Sagsfremstilling

Ny Sti langs motorvejen
Forligspartierne bag aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik (S, DF, EL, RV og SF) blev med aftale af 10. oktober 2018 enige om at afsætte 104,5 mio.kr. til medfinansiering af cykelprojekter (aftale vedhæftet). Aftalen er indgået uden om trafikministeren og regeringspartierne.

Projektet "Cykelsti langs Køge Bugtmotorvejen" modtager ifølge aftalen kr. 700.000. Udmøntningen af aftalen er under forudsætning af bevilling.

Vejdirektoratet har bedt om Ishøj Kommunes bemærkninger til aftalen senest den 27. november 2018, herunder om projektet stadig er aktuelt, og om det allerede er helt eller delvist gennemført.

På baggrund af beslutningen på Ishøj Byråd den 2. oktober 2018 har administrationen oplyst Vejdirektoratet, at projektet stadigvæk er aktuelt, og at projektet ikke er helt eller delvis gennemført.

Kravet fra Vejdirektorat om autoværnet langs motorvejen er ikke afklaret endnu, men administrationen arbejder på sagen.

På grund af tilskuddet på kr. 700.000 vil sagen igen blive behandlet på Ishøj Byråd. Sagen sættes på dagsordenen når der er en afklaring på kravet om autoværnet.

Bilag: Aftale


Hundeluftningsområde ved Landsbyskoven
Bilag:
Notat med skitse


Nu kan du selv rette din boligs BBR-oplysninger

SKAT har udviklet en ny digital selvbetjeningsløsning - Ret BBR - hvor boligejere selv kan gå ind og rette BBR oplysninger og sende ændringsforslagene til kommunen. Der er 18 kommuner, der allerede har meldt sig til løsningen. Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et lovfæstet register, der indeholder oplysninger om bygninger, bolig- og erhvervsenheder, tekniske anlæg samt oplysninger om det faktiske energiforbrug i bygninger. Det er den enkelte ejer, som er ansvarlig for, at BBR er opdateret og retvisende

Ishøj Kommune har koblet sig på løsningen pr. 1. november. Der er i den forbindelse lavet pressemeddelelse i presse, Ishøj Nyt og på Ishoj.dk med link til løsningen samt adgang via selvbetjeningsløsningerne på kommunens hjemmeside.

Rettelserne fra borgere vil komme ind til Byggesager via en indbakke i BBR. Det er Byggesager, som behandler samt godkender eller afviser rettelserne. Borgerne får en opdateret BBR meddelelse efter godkendelse af ændringer og alternativt en mail fra kommunen, når en rettelse ikke kan godkendes.

Link til nyhed på ishoj.dk:
http://www.ishoj.dk/nu-kan-du-selv-rette-din-boligs-bbr-oplysninger
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ejere-kan-selv-rette-bbr-oplysninger-fra-1-november?publisherId=11696264&releaseId=13562988Status Geokodning Bredekærparken
Geokodningen er i gang i Bredekærparken. Der har i august været forelagt en sag om dispensation til lovliggørelse af et udhus i rækkehusbebyggelsen de Gule Rækkehuse. Udvalget besluttede at meddele afslag med fysisk lovliggørelse senest ved ejerskifte/salg og tinglysning af dette på ejendommen. Sagen er fortsat under behandling.

Der er i november sendt breve ud til de resterende 11 rækkehusejendomme om lovliggørelse af lignende byggeri. Sagerne er under behandling.

Næste etape i Bredekærparken forventes påbegyndt februar 2019.


Orientering om omdannelsesområde
        
                            

Gennemgang af projektoversigt for plan v/Anja Carlslund
Bilag:
Projektoversigt


Delegationer
Bilag:
Oversigt over sager, hvor Byggesager har benyttet delegationer. 

Beslutning

Punkterne taget til efterretning,- Projektoversigt for Plan udsættes til næste møde.

Bilag