Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:00

Park,- Vej og Miljøcenter, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage lokalplan 1.82 Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen. Lokalplanen giver mulighed for at etablere støjvold og støjskærme i en højde på maksimalt 12 meter. Der stilles krav til beplantning, og lokalplanen giver også mulighed for, at området kan bruges rekreativt.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at forhøje og udvide den eksisterende støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen. Det vil ske i form af en jordvold eller skærme og eventuelt en kombination af disse løsninger.

Lokalplanen stiller krav til beplantning og sikrer, at området fortsat kan bruges rekreativt med fx udsigtsterrasser og nye stier. Der kan også etableres regnvandsbasiner og opholdsområder.

Lokalplanforslaget har været i høring, og der er indkommet 25 høringssvar fra enkeltpersoner og grundejerforeninger. Der er lavet et samlet høringsnotat, da det ikke fremgår klart af alle høringssvar, om de knytter sig til lokalplanforslag, projektet, miljøkonsekvensrapport eller miljørapport, og da nogle har indsendt et samlet høringssvar til det hele.

Der er derudover udarbejdet et notat, der behandler de temaer, som de fleste af de indkomne høringssvar omhandler. Det drejer sig primært om beplantning, ønsker om at projektet opstartes ved Ørnekærs Vænge og forslag til udformning af støjdæmpningen.

Indsigelserne samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at endelig vedtage og offentliggøre lokalplan 1.82 Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen med de forslåede ændringer. 

Beslutning

Tiltrådt

Venstre og Enhedslisten fremlagde en særindstilling, som følger sagen.
Særindstillingen vedhæftes som bilag.

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Sagsfremstilling

Temamøde for de af Center for Park, Vej og Miljø´s områder, der hører under Teknik- og Bygningsudvalget.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Der ønskes opførelse af et udhus på ca. 36 m2. Ejendommen støder op til et vejareal, der fremstår som et grønt areal. Ejer har støbt fundament i god tro og ikke været opmærksom på beregningsregler for anmeldelse jf. BR15, samt at afstand til vejarealet skal være 5 m. Det ansøgte kræver dispensation fra kravet om afstand til vejskel. Det indstilles, at der gives dispensation til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Ejer af Ishøj Bygade 90 ønsker at opføre et udhus på ca. 36 m2 beliggende i byggelinjen tættere på østvendt vejskel end 5 m. Det ansøgte kræver dispensation fra kravet om afstand til vejskel.

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt 17 – Ishøj Landsby.
Af § 7.1 fremgår, at der pålægges byggelinjer 5 m bag begrænsende ejendomsskel langs alle veje.

Ejendommen er en trapezagtig hjørnegrund, som har en byggelinje på 5 m mod det nordlige og det østlige skel.

Ejer har støbt fundament i god tro og ikke været opmærksom på beregningsreglerne for anmeldelse jf. BR15, samt at en opførelse kræver dispensation fra placering i vejbyggelinjen.

Da udhuset er højere end 2,5 m mod østvendt vejskel skal det holde en afstand på 2,5 m fra vejskel. Det ansøgte kræver også en byggetilladelse.

Der er ikke foretaget naboorientering, da sagen er af underordnet betydning for de omboende, da udhuset overholder byggeretten mht. højde og længde i naboskel. 

Indstilling

 

 

 Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at meddele dispensation til, at udhuset kan placeres i byggelinjearealet på betingelse af, at udhuset overholder en afstand på 2,5 m mod det østlige vejskel.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 19.

Bilag

Resume

Der søges om opførelse af en carport beliggende tættere på den sydlige adgangsvej end 5 m. Carporten overholder byggelinje mod sydlige adgangsvej på 3 m. Ejendommen er en buet trekantformet aflang hjørnegrund med byggelinjer på 5 m på to af siderne, der vender mod vej. Den ønskede og mest optimale placering af carporten kræver en dispensation fra lokalplanen fra en byggelinje på 5 m. Det indstilles, at der gives dispensation til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Ejer af Torslundevej 79A søger om at opføre en carport beliggende tættere på den syd-vendte adgangsvej end 5 m. Det ansøgte kræver en dispensation fra kravet om byggelinje på 5 m fra vejskel for carporte og garager.

Området er omfattet af lokalplan 1.56 – Boligområde i Torslunde.
Af § 7.3 fremgår, at bebyggelse ikke må placeres nærmere boligvejskel end 3 m. For garager og carporte gælder, at de skal placeres minimum 5 m fra vejskel.
Af § 7.4 fremgår, at der ikke må placeres nogen bebyggelse mod Torslundevej nærmere vejskel end 5 m.

Der er den 19. april 2016 givet byggetilladelse til at opføre et enfamiliehus, som er bygget og placeret ca. midt på grunden.

Ejendommen er en buet aflang hjørnegrund. Byggelinjerne på ejendommen vanskeliggør en anden placering af carporten.
Den ønskede placering giver den mest optimale udnyttelse samt et harmonisk udtryk af bebyggelsen. Der må iht. Bygningsreglementet gerne være 0,5 m udhæng ud over byggelinjen.
Carporten kræver ikke en byggetilladelse.

Der er i Ellekilde med lokalplan 1.52 givet dispensation til lignede sager, hvor det har været vanskeligt at placere garage/carport og overholde en afstand fra adgangsvej på 5 m. Afstand fra adgangsvej på 3 m er fastholdt.

Der er foretaget høring af lokalplansområdet, og der er ikke modtaget nogen indsigelser.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager at meddele dispensation til, at carporten kan placeres tættere mod den sydlige adgangsvej end 5 m på betingelse af, at carporten overholder byggelinjen på 3 m mod den sydlige adgangsvej, da det giver den mest optimale udnyttelse af den buet aflange hjørnegrund, hvor byggelinjerne vanskeliggør en anden placering.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 19.

Bilag

Resume

Der er trådt et nyt bygningsreglement i kraft i år. Udvalget orienteres herom.

Sagsfremstilling

Der er trådt et nyt bygningsreglement (BR18) i kraft den 1. januar 2018 med en overgangsperiode frem til 1. juli 2018.

De krav, som BR18 stiller til bygninger, er ikke ændret væsentligt i forhold til kravene i BR15, men strukturen er ændret for at gøre bygningsreglementet mere overskueligt.

Der indføres nye konstruktions- og brandklasser.

Der indføres en certificeringsordning for brand og statik. Ordningen træder i kraft, når der er etableret et certificeringsorgan, og rådgivere er godkendt. Ordningen forventes at træde i kraft inden udgangen af 2019, hvor kommunen og beredskab ikke mere skal kontrollere brand eller statik.

Den tekniske byggesagsbehandling fjernes fra de kommunale myndigheder for øvrige tekniske forhold. Behandling af dispensationer for tekniske forhold og lovliggørelser fortsætter uændret, og kommunen er stadig myndighed. 

I hver tiende byggesag skal kommunerne kontrollere alle tekniske forhold og dokumentation, efter ibrugtagningstilladelsen er givet og kræve lovliggørelse, hvis der er ulovlige forhold eller manglende dokumentation. Der kan ikke opkræves gebyr for medgået tid til denne kontrol.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Økonomi

Ændringen forventes at medføre et fald i indtægterne for byggesagsgebyrer på sigt. Det skyldes, at den tekniske byggesagsbehandling fjernes fra kommunerne, og at der indføres stikprøvekontrol, som ikke er gebyrlagt.

Lovgrundlag

Byggeloven

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Ishøj Rådhus, elevatorer
Som besluttet på Teknik- og Bygningsudvalgsmøde d. 17. januar, har Center for Ejendomme fået udarbejdet en tilstandsvurdering over Rådhusets fire elevatorer af Balslev Rådgivende Ingeniører (bilag 1). Rapporten peger på nogle justeringer i service og indstillinger på de tre elevatorer ved hovedtrappen. Dette beløber sig overslagsmæssigt til 63.000 kr., og opgaverne forslås sat i gang inden for vedligeholdelsespuljens midler i år.

”Bælterne” der trækker elevatorstolene ved hovedtrappen nærmer sig 1 mio. ture, som er den forventede levetid,
disse skal udskiftes i 2019. Dette koster overslagsmæssigt 200.00 kr. Ligeledes er der behov for en gennemgribende renovering af personaleelevatoren. Dette koster overslagsmæssigt 330.000 kr. Center for Ejendomme forslår at disse arbejder indgår i prioriteringen af vedligeholdelses midler i 2019.

Bilag: TilstandsvurderingStatus Geokodning Bredekærparken
Administrationen har i januar 2018 opstartet første etape af geokodning i Bredekærparken. Administrationen er gået i dialog med Grundejerforeningen Bredekærparken, da der i etapen er konstateret ca. 22 ud af 69 ejendomme med overdækkede terrasser, som ikke indgår i byplanvedtægten eller standardprojekterne for området.

Administrationen har foreslået, at Grundejerforeningen udarbejder et standardprojekt for de overdækket terrasser, som vedtages på deres generalforsamling. Dette er en længere proces, som betyder, at den oprindelige tidsplan for geokodning udfordres.

For at fastholde tidsplanen på sigt, påbegyndes etape 2 sideløbende med processen for etape 1.


Status Geokodning Strandområdet
Geokodningsprojektet, der startede d. 13. marts 2014 i Strandområdet, omfattede ca. 600 ejendomme. Heraf mangler ca. 70 en lovliggørelse, som primært skyldes, at ejerne på ejendommene ikke har reageret efter gentagne henvendelser.
Administrationen vil løbende behandle disse sager efter de retningslinjer, der er besluttet.Aflastningsområde
Landsplandirektivet for detailhandel fastlægger beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder i hovedstadsområdet.

I forbindelse med revision af landsplandirektivet blev det, med frist i oktober 2017, muligt for kommunerne i hovedstadsområdet at ansøge om at udlægge et aflastningsområde i kommunen.

I oktober 2017 indsendte Ishøj Kommune ønsker til et revideret Landsplandirektiv for detailhandel for hovedstadsområdet.

Ishøj Kommune ansøgte i den forbindelse om at udlægge et areal mellem Industribuen og Køge bugt Motorvejen. På et møde mellem Erhvervsstyrelsen og Ishøj Kommune i marts 2018 udtrykte Erhvervsstyrelsen bekymring for om området var for lille – set i forhold til det samlede arealønske hos hovedstadskommunerne, til at kunne rumme det fremtidige behov for udvalgsvarebutikker i hovedstadsområdet. Der er derfor udpeget et område yderligere på den modsatte side af Industribuen ca. 13.300 m2 i tilknytning til det allerede ønskede areal på 82.000 m2. Den samlede arealramme til aflastningsområde er således på 95.300 m2.

Bilag: KortTrafikomlægning på Tranebakken
I forlængelse af drøftelserne af de trafikale forhold på Tranebakken, som blev behandlet  på Teknik- og Bygningsudvalgets møder den 15. november 2017 og den 17. januar 2018. Er mulighederne for at finansierer en trafikomlægning på Tranebakken undersøgt. Dette er kort beskrevet i notatet.

En løsning hvor der etableres en ny parkeringsplads, og etableres en ny vejadgang fra Vildtbanevej vurderes at kunne udføres for cirka 2 millioner kr. Det har ikke været muligt at finde midler til projektet i dette års budget. Projektet vil derfor blive medtaget i forhandlingerne omkring budget 2019.

Bilag: NotatDelegationer
Oversigt over sager, hvor Byggesager har benyttet delegationer. 
Der er ikke givet dispensationer i februar.Opfølgning fra forrige møde

Bilag:
Notat.

Beslutning

Til efterretning

Trafikomlægning på Tranebakken
Sagen tages ikke til efterretning, men der henstilles til, at der kommer en sag med forslag til midlertidige løsninger på næste møde

Bilag