Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 21. juni 2017 kl. 19:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ejeren af Solvej 33 søger om at udstykke sin ejendom til 2 parceller. Udstykningen kræver godkendelse af Byrådet.

Sagsfremstilling

Ejeren af Solvej 33 har i februar 2017 søgt om udstykning af sin ejendom til 2 parceller med et areal på 569 m2 hver. Ejendommen udgør en hjørnegrund på 1.138 m2. Der blev givet afslag på dispensationen, da lokalplanens bestemmelser om et areal på minimum 700 m2 ønskes overholdt.

Ejer har været i dialog med naboejendommen på Solvej 31A og vil købe 162 m2 grund fra denne. Herefter vil Solvej 33 udgøre en ejendom på 1.300 m2 og Solvej 31A udgøre en ejendom på 754 m2.

Området er omfattet af lokalplan 1.32 – Strandområdet.
Af § 4.1 fremgår, at matrikulære ændringer kun må foretages efter Byrådets godkendelse.
Af § 4.2 fremgår, at der ikke må foretages udstykninger, hvorved der fremkommer ejendomme med et areal mindre end 700 m2. Dog kan grunde på minimum 1.300 m2 udstykkes i grunde på minimum 650 m2.
Af § 4.3 fremgår, at ingen grund må udstykkes med en facadelængde, der er mindre en 20 m mod vej.
Af § 6.1 fremgår, at bebyggelsesprocenten for område A på den enkelte grund ikke må overstige 30.

Udstykningen vil efter køb af arealet på 162 m2 overholde minimumskravet til grunde på 650 m2 ift. grunde på minimum 1.300 m2. Udstykningen vil også overholde kravet om grundens facadelængde på minimum 20 m mod vej.

Bebyggelsesprocenten efter udstykning vil på den bebyggede udstykningsdel udgøre 30 % med den nuværende bebyggelse, hvilket overholder lokalplanens bestemmelser; men vil på begge udstykninger kræve fjernelse af svømmebassin.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at give en principiel godkendelse til udstykning af ejendommen til to parceller på 650 m2 hver på betingelse af:
at grundens samlede areal udgør minimum 1.300 m2 efter køb af areal fra naboejendom
at svømmebassin på begge udstykninger fjernes
at der indsendes en ansøgning med udstykningsprojekt fra en landinspektør til endelig godkendelse

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Folketinget har vedtaget en ny planlov, der træder i kraft den 15. juni 2017. Der redegøres for de væsentligste ændringer, der vedrører Ishøj Kommune. Yderligere er der vedtaget en ændring af naturbeskyttelsesloven, der er trådt i kraft den 10. juni 2017. Den medfører ikke væsentlige ændringer, der vedrører Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Med den nye planlov følger Folketinget op på aftalen mellem regeringen, S og DF om "Danmark i bedre balance - bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet" fra juni 2016.

Det er intentionen med moderniseringen af planloven, at der gives nye muligheder i landdistrikterne til fremme af bosætning og erhverv, bedre rammer for produktionsvirksomheder, bedre muligheder for detailhandel, samt  mere fleksible rammer for byudvikling.

Ishøj Kommune er desuden en del af hovedstadsområdet og er dermed underlagt landsplandirektiver for hovedstadsområdets planlægning omkring byudvikling og detailhandel.

Med det nye fokus på vækst er planlovens formålsbestemmelse er ændret, således at en del af formålet nu, foruden at værne om natur og miljø også "skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet"... og at ”samfundsudviklingen skal ske med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand".

For Ishøj er de væsentligste ændringer i planloven:
De umiddelbare rettigheder i landzone
Detailhandel
Differentierede og kortere høringsfrister

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven

Naturbeskyttelsesloven

Bilag

Resume

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 samt Lokalplan 1.83 – Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 15. marts 2017 at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 samt Forslag til Lokalplan 1.83 i høring i 10 uger.

Kommuneplantillægget ændrer kommuneplanrammen for området fra, at området kun kan anvendes til offentlige formål i maks. 3 etager, til at give mulighed for både boliger og offentlige formål i maks. 2 etager.

I høringsperioden er der modtaget to indsigelser fra beboere i Vejleåparken. Den ene er positiv, og den anden er negativ overfor placeringen af hjemløseboligerne. Der er ikke uddybende kommentarer til deres indsigelser.

Administrationen foreslår, at Kommuneplantillæg 5 samt lokalplan vedtages uden ændringer.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 5 samt Lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej vedtages endeligt. 

Beslutning

Tiltrådt.
Særindstilling:
Venstre tager forbehold for anvendelsesbestemmelsen i § 4.1 "og offentlige formål i forbindelse med socialpsykiatrien".

Lovgrundlag

Planlov

Bilag

Resume

Sekretariat for Supercykelstier har udarbejdet en visionsplan for Supercykelstier 2017-2045. Sekretariatet har sendt visionsplanen til behandling i regionen og medlemskommunerne.

Sagsfremstilling

Supercykelstier er et samarbejdsprojekt mellem Region Hovedstaden og 23 kommuner i hovedstadsregionen. Ambitionen er at skabe et stærkt net af Supercykelstier, der giver pendlere på cykel bedre vilkår og får flere til at vælge cyklen mellem job og hjem.
Visionsplanen er en udvidelse af det allerede planlagte rutenet på 28 ruter til 45 Supercykelstier i et sammenhængende net på tværs af regionen.

Det er i perioden ikke planlagt nye Supercykelstier i Ishøj Kommune. Dette skyldes, at Ishøj Kommune allerede har et udbygget stisystem, samt at Greve Kommune har oplyst, at de ikke har mulighed for at deltage i samarbejdet omkring Supercykelstier. En eventuel forlængelse af Ishøjruten mod Køge, afventer derfor Greve Kommune. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at visionsplan for Supercykelstier 2017-2045 godkendes og
at rette henvendelse til Greve Kommune og Region Sjælland med opfordring til at træde ind i visionsplan for Supercykelstier.

Beslutning

Ishøj Kommune har et ønske om, at Ishøj By forbindes mod NV mod Høje Tåstrup, Ishøj Stationsvej kan indtænkes heri.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I forbindelse med anlæg af Letbanen i Ishøj Kommune vil der være merudgifter forbundet med etableringen af et fælles klimatiltag, som inkluderer en opgradering af kommunens eksisterende vejafvandingssystem på Ishøj Stationsvej.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Letbane har anmodet Ishøj Kommune om en tilbagemelding om evt. tilkøb af en øget kapacitet i kommunens vejafvanding i Ishøj Stationsvej inden sommerferien 2017 således, at Hovedstadens Letbane kan forhandle den valgte afvandingsstrategi med tilbudsgiverne under konkurrencemæssige betingelser, hvilket formentlig vil resultere i den bedst mulige pris og begrænse påvirkningen af projektets samlede tidsplan.

Når kommunens tilbagemelding foreligger, vil Hovedstadens Letbane fremsende tilkøbsaftale til underskrift.

I Ishøj Kommune omfatter arbejdet ca. 300 m fælles opgraderet ledning i Ishøj Stationsvej, nye vejbrønde og stik samt afvanding af letbanen.

Tilkøbet af den øgede vejafvandingskapacitet i Ishøj Stationsvej sikrer letbanen mod oversvømmelse, som statistisk sker hvert 10. år mod hvert 5. år idag. Det er kun strækningen på Ishøj Stationsvej, der sikres med dette tilkøb, og anlægget af de større regnvandsledninger gennemføres som en del af letbanens anlægsarbejder.

Ishøj Kommune kan gennem et tillæg til kommunens Spildevandsplan vedtage en generel sikring mod oversvømmelse til hvert 10. år i det regnvandsopland, der afvander området, som letbanen passerer. Dette sikringsniveau har Hovedstadens Letbane udtrykt ønske om, at alle berørte kommuner gennemfører. Ishøj Forsyning har estimeret, at omkostningen til et øget sikringsniveau vil være op til 10 mio. kr. samt omkostninger til retablering af veje.

Tidsforløbet for et nyt spildevandstillæg, som blandt andet indebærer forelæggelse for spildevandsforsyningens bestyrelse og offentlig høring, medfører, at dette ikke kan gennemføres. inden Hovedstadens Letbane indleder forhandlinger med tilbudsgiverne. Derfor anbefaler administrationen, at meddeler Hovedstadens Letbane accept af tilkøbet, selvom der endnu ikke er vedtaget et spildevandstillæg med et sikringsniveau på 10 år. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Ishøj Kommune beslutter at tilkøbe opgradering af vejafvandingssystemet og meddeler Hovedstadens Letbane dette.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Hovedstadens Letbane har vurderet merprisen for dette tilkøb til at udgøre 1,5 mio. kr. i 2013 priser svarende til 1,65 mio. kr. i 2017 priser, som skal afholdes af Ishøj Kommune, da anlægget er en del af kommunens vejafvanding.

Tilkøb, der foretages af kommunen, kan finansieres efter samme principper som ved indskud til finansiering af anlæg. Det indebærer, at minimum 15 pct. af beløbet svarende til 225.000 kr. betales ved tilkøbsaftalens indgåelse, mens de resterende 85 pct. betales ved årlige indskud i perioden frem til 2056. Det præcise tidspunkt for betaling af indskuddet på minimum 15 pct. kan aftales nærmere under hensyntagen til den kommunale budgetlægningsproces.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen.

Bilag

Resume

Det fremgår af økonomiregulativet, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges politisk.

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 3,5 mio.kr.

Der forventes mindreudgifter indenfor servicerammen på 0,3 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 4,1 mio.kr. På anlægssiden forventes der merudgifter på 2,5 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreugifter på 1,6 mio.kr.

Specifikt under Teknik- og Bygningsudvalget forventes der samlet 1,3 mio.kr. i merudgifter. Beløbene kan opgøres til 1,2 mio.kr. i mindreudgifter indenfor servicerammen og 2,5 mio.kr. i merudgifter på anlægsområdet.

Der er udarbejdet notat af 6. juni 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 6. juni 2017.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller
at budgetopfølgningen tiltrædes,
at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ansøger ønsker at opstille biler samt at opføre jordvold til en autoophug. Oplaget af biler samt jordvolden kræver en dispensation fra kravet om "ingen oplag" i lokalplanen for området samt Byrådets godkendelse iht. lokalplanen for området.

Sagsfremstilling

Ejer af Brogrenen 5 ønsker at anvende ejendommen til autoophug. I den forbindelse skal der opstilles biler mellem den eksisterende bygning og motorvejen. Bilerne ønskes opstillet på ny flisebelægning/parkeringsareal med afvanding.

Endvidere ønskes etablering af en ca. 2,5 m høj jordvold mellem det nye parkeringsareal og eksisterende beplantet afskærmningsbælte.

Der er foretaget tilsyn på ejendommen, hvor det er konstateret, at ejendommen ligger bag et 15 m beplantet afskærmningsbælte, som afskærmer ud mod motorvejen. Jordvolden vil yderligere begrænse indblik på ejendommen og afskærme, således at oplaget af biler ikke er synligt fra motorvejen. Naboejendommene har tilsvarende jordvolde ud mod motorvejen.

Ansøger vil plante hurtigt voksende træer, herunder kirsebærtræer ud mod Industribuen for at mindske indblikket fra den side af vejen.

Området er omfattet af lokalplan 1.27 for Erhvervsområdet ved Industribuen.
Af § 6.6 fremgår, at indenfor en afstand på 40 meter fra motorvejens matrikulære vejskel, må der ikke opføres nogen form for bebyggelse eller indrettes oplag eller lignende.
Af § 8.3 fremgår, at udendørs oplag i større omfang kun må indrettes med Byrådets særlige tilladelse.

De opstillede biler og jordvolden ligger indenfor de 40 m fra motorvejen, hvilket er i strid med lokalplanens bestemmelse omkring "ingen oplag" indenfor byggelinjen, og kræver Byrådets godkendelse.

Endvidere er der den 13. januar 1977 tinglyst en deklaration, der sikrer en byggelinje på 40 m fra vejmidte, hvor Vejdirektoratet er påtaleberettiget.

Sagen har været i høring hos Vejdirektoratet, som iht. Vejloven har vurderet, at der er tale om faste anlæg, hvilket kræver en dispensation fra vejbyggelinjen, som ejer skal ansøge Vejdirektoratet om.  

Sagen har været i naboorientering hos den tilstødende ejendom, og der er ikke modtaget indsigelser.

Opstillingen af biler kan tillades, såfremt at der etableres en jordvold mod motorvejen iht. det fremsendte projekt, at der plantes træer mod Industribuen for at begrænse indblikket, at antallet af biler ikke overskrides ift. sidst fremsendte situationsplan med 55 biler og såfremt Vejdirektoratet meddeler dispensation fra vejbyggelinjen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddelelses dispensation til opstilling af biler og etablering af jordvold iht. det fremsendte projekt på ejendommen indenfor en afstand på 40 m fra motorvejens matrikulære vejskel på betingelse af,
at der plantes træer mod Industribuen for at begrænse indblikket
at antallet af biler ikke overskrides ift. fremsendte situationsplan med 55 biler fra den 17. maj 2017 og bilerne skal stå i et lag,
at Vejdirektoratet meddeler dispensation fra vejbyggelinjen.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.