Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 21. august 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2E / Trzebinia, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ådalens Privatskole ansøger om at ændre deres eksisterende grønne facader til sorte. Det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens krav om farver på facaderne. Det indstilles, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Baggrunden for, at skolen gerne vil ændre den eksisterende farve på facaderne, er følgende:

• Ådalens Privatskole står overfor et nyt byggeri, hvor de ønsker den sorte farve som udtryk på bygningen og derfor også på de eksisterende bygninger (projekt over det nye byggeri er endnu ikke modtaget).
• Deres bygninger står overfor at skulle males, og derfor ønsker de ændringen nu, fremfor at vente til deres nye bygning står færdig.
• Det æstetiske udtryk matcher ikke med deres pædagogiske retning.
• Nabogrunden (Ishøj vandrehjem) har røde bygninger med sort tag, hvoraf de kun kan se det sorte tag. Ådalens Privatskole har røde tage, og det ville derfor være passende med sorte bygninger.

Området er omfattet af lokalplan 1.45 - Ådalens Privatskole.
Af § 8.1 fremgår, at der til facader kun må anvendes træbeklædning behandlet i lyse jordfarver (umbra og okker).

Sagen er sendt til nabohøring, og der er modtaget en indsigelse fra Skovvej 26.

Indsigelsen går i hovedtræk på, at den nuværende grønne farve gør, at skolen falder ind i landskabet og giver et signal om, at det er en “grøn” skole.

Det er vurderingen, at en ændring af farverne på de eksisterende facader vil ikke medføre en ændring, som området kommer til at mærke, da Ådalens Privatskole ligger gemt bag nogle høje træer og beplantning langs skovvejen. Bygninger med sorte facader og røde tage vil desuden fremstå harmonisk og karakteristisk og de nye farver vil matche nabogrunden Ishøj Vandrehjems bygninger.  

Indstilling

 Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Der ansøges om opførelse af et drivhus på ca. 14 m2. Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanens krav om byggelinje. Sagen forelægges for TBU, da den er af principiel karakter. Det indstilles, at der gives dispensation til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Ejer af Torslunde Bygade 21 ønsker at opføre et drivhus på ca. 14 m2. Ejendommen ligger ned mod Lille Vejleå. Iht. lokalplanen er ejendommen inddelt med et byggefelt på den første 1/3 del af grunden, mens der ikke må bygges noget på den resterende del.  

Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.15 - Torslunde Landsby.

Af § 6.4 fremgår, at der mod Lille Vejleå fastsættes en byggelinie svarende til den rette linie fra naboskel til naboskel trukket mellem 1/3-delspunkterne målt fra vejen til åen.

Drivhuset placeres i den midterste tredjedel af grunden og mere end 2,5 m fra naboskel. Afstanden til naboskel ønskes for at sikre åbenheden ned igennem ejendommen til Lille Vejleå. Da drivhuset er en let konstruktion og det ikke har et fast fundament, vil konstruktionen ikke virke forstyrrende i områdets natur. Beslutningen vil danne præcedens for fremtidig placering af småbygninger i den midterste del af grunden for de ejendomme, som ligger ned mod Lille Vejleå, og den forelægges derfor politisk.

Der er foretaget naboorientering af de ejendomme, som ligger ned mod Lille Vejleå med samme inddeling af deres grund jf. lokalplanen. I den anledning er der modtaget positive høringssvar med undtagelse af en enkelt indsigelse.

Indsigelsen går på:

1 - en skelberigtigelse,

2 - at højden på drivhuset overskrider de 2,5 m, som er maks. højde for småbygninger placeret i skelbræmmen,

3 - at den samlede længde for småbygninger overskrider de 12 m, som er den samlede maks. længde småbygningerne må have, når de placeres i skelbræmmen,

4 - og at bebyggelsesprocenten for ejendommen er overskredet.


Da drivhuset har en betydelig større afstand fra naboskellet end 2,5 m, er en skelberigtigelse underordnet. Højden og længden i skel for drivhuset overholde byggeretten iht. bygningsreglementet BR18 kap. 8. Dispensationen drejer sig udelukkende om placering af drivhuset udenfor det angivne byggefelt jf. lokalplanen.

Bebyggelsesprocent på ejendommen overholdes.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at meddele dispensation til, at drivhuset kan placeres i byggelinjearealet på betingelse af, at drivhuset overholder en afstand mere end 2,5 m til naboskellet.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven §19.

Bilag

Resume

Ifm. 2. etape af geokodningsprojektet i Bredekærparken søges der om lovliggørelse af udvidelse af et udhus. Registreringen af geokodningen viser, at der herudover er lignende udvidelser på 11 ud af 125 ejendomme. Udvidelsen af udhuset er i strid med lokalplanens krav om bebyggelsesprocent, størrelse og byggefelt. Det indstilles, at der gives afslag på dispensationen til lovliggørelse af udvidelsen af udhuset på 4 m2, samt at ejer kan vælge at tinglyse en nedrivningsdeklaration for ejers regning, som sikrer, at den fysiske lovliggørelse sker senest ved ejerskifte.

Sagsfremstilling

Ejerne af Landlyst Vænge 122 ansøger om lovliggørelse af en overdækning på 4 m2 tilbygget deres udhus på 8 m2 ifm. anden etape af Geokodningen i Bredekærparken. Udvidelsen vil kræve en dispensation fra lokalplanen, som tillader et udhus på max 8 m² placeret på det byggefelt, der er skitseret i lokalplanen.  

Gennem geokodningsforløbet er administrationen blevet opmærksom på, at der, udover ansøgerens udhus, er udhuse på 11 ejendomme ud af 125, som er udvidet med ca. 4 m² gennem tiden som enten udhus eller en overdækning tilbygget udhuset.

Området er omfattet af lokalplan 1.31 – De gule rækkehuse.

Af § 6 stk. 6.9 fremgår, at der på byggefeltet mod Landlyststien kan opføres sammenbyggede udhuse to og to over skel. Grundareal må max. udgøre 4 x 2 m og højden max 2,3 m og skal være ens for de sammenbyggede skure.

Af § 6 stk. 6.1 fremgår, at bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overstige 60.

Mange af udvidelserne af udhusene er sket for flere år tilbage. Nogle kan dateres på luftfoto til at være bygget allerede omkring 1980 og før. Udvidelserne er ikke bygget 2 og 2 og er ikke nødvendigvis bygget i de samme materialer som de eksisterende udhuse. Der har siden ca. år 2000 ikke været etableret en grundejerforening, som kan vedtage og administrere retningslinjer for ensartethed, ombygninger og udvidelse af f.eks. udhus med 4 m².

Da der er 10 lignende sager i området med en udvidelse på ca. 4 m
2, vil beslutningen have en præcedensvirkning for lignende udvidelser. Der kan dog også være ejendomme, hvor der vil rejses krav om en fysisk lovliggørelse, da udvidelsen overskrider 4 m2, hvilket er tilfældet på 1 ejendom. Det vurderes, at udvidelsen af udhuset lovliggøres fysisk ved nedrivning. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives afslag på dispensationen til lovliggørelse af udvidelsen af udhuset på 4 m2  - at ejer kan vælge at tinglyse en nedrivningsdeklaration for egen regning, som sikrer, at den fysiske lovliggørelse sker senest ved ejerskifte.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 19.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende lokalplanforslag 1.84 Thorsbro Vandværk og kommuneplantillæg nr. 6 i fornyet høring i 4 uger. Lokalplanforslaget har tidligere været i høring i perioden fra den 14. marts til den 9. maj 2018. I høringsperioden indkom seks høringssvar. De har givet anledning til væsentlige ændringer i lokalplanforslaget, som medfører en fornyet høring. Størrelsen på byggefeltet er forøget, så der kan bygges op til 3900 m2 ( tidligere 3100m2) for at give vandværket mulighed for nødforsyning og evt. samarbejder med andre vandværker. Byggefeltetets placering er ændret, så bebyggelsen får mere afstand til Allévej. Blødgøringstankene rykkes lidt og placeres så østligt som muligt, da de ellers kommer for tæt på naboskel og da der skal være adgang til tankene med lastbil.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget undersøgt hvilke placeringer der er mulige, da der er landskabelige værdier, der skal tages hensyn til. Byggefeltet er placeret, så det tager hensyn til landskabet, nærliggende boliger og Allévej.

I det nye lokalplanforslag er økologiske forbindelser og mosearealer også præceseret, og der gives mulighed for at beplante med insektvenlig beplantning.  

Sagsfremstilling

Det nye lokalplanforslag giver mulighed for at modernisere og samle de tekniske funktioner i en ny bygning på Thorsbro Vandværk. Det fastholdes at vandværket må være op til 8,5 højt, med en mindre del af vandværket i op til 14 meters højde, hvor der etableres blødgøringstanke, der kræver en vis højde. Bygningen får et moderne udtryk, men tager hensyn til området og tilføjer en ny del til vandværkets historie. Lokalplanforslaget stiller fortsat krav om, at facaderne opføres i mørke metalplader i lodrette baner på den nye vandværksbygning. Taget skal være en række af sammenhængende saddeltage.

Der kan også etableres driftsbygninger og tankgård på udpegede områder.

Der udpeges bevaringsværdig beplantning, og de fredede bygninger berøres ikke. Ved at give mulighed for at nedrive b.la. filterbygningen, bliver de fredede bygninger mere synlige.

Der er i høringsperioden indkommet 6 høringssvar, som har omhandlet ændring af byggefeltet i forhold til placering, byggefeltets størrelse, placering af bebyggelse og ønsker om mere insektvenlig beplantning. Derudover har Miljøstyrelsen haft bemærkninger om økologiske forbindelser og et moseareal i lokalplanområdet.

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet et kommuneplantillæg nr.6. Gældende kommuneplanramme 10.D.1 afløses af kommuneplanramme 10.D.4. Den nye ramme har samme fysiske afgrænsning. Der sættes en begrænsning af højde på byggeri, og det specificeres, at området også kan bruges til offentlige formål. Bestemmelsen om at bevare eksisterende bebyggelse præciseres i det nye forslag, så den er gældende for boligbebyggelse og fredede vandværksbygninger.

Lokalplanforslag med tilhørende kommuneplanforslag offentliggøres med en afgørelse om, at der ikke udarbejdes en miljørapport for hverken lokalplan eller kommuneplantillæg.

Høringssvar fremgår af bilag. 
 

Link til lokalplan:
http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/106
 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sende lokalplan 1.84 Thorsbro Vandværk og kommuneplantillæg nr. 6 i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planlovens § 13 og 15.

 

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage Lokalplan 1.85 Erhvervsområde ved Vejleåvej samt Kommuneplantillæg 7 endeligt.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et erhvervsområde for håndværks- og produktionsvirksomheder samt ét selskabslokale og én genbrugsstation på arealet mellem Vejleåvej og jernbaneforbindelsen mellem København-Ringsted. Da området ikke er omfattet af eksisterende rammer i Kommuneplan 2014, er der udarbejdet et kommuneplantillæg med en ny ramme, som følger lokalplanens fysiske afgrænsning.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål er at muliggøre, at området kan anvendes til erhverv, en genbrugsstation og ét selskabslokale, og at der skabes en helhed i forhold til veje, beplantning, skiltning og bebyggelse med de øvrige erhvervsområder i området.

Lokalplanforslaget har været i høring af to omgange. Først i otte uger, hvor der kom 6 høringssvar fra enkeltpersoner, grundejerforeninger, Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen. Høringssvarene omhandlede hovedsagligt placering af en genbrugsstation i området, øget støj til omkringliggende beboelse og forslag om at placere et vandværk i området.

Da kommunen ønskede at udvide anvendelsesmulighederne til også at omfatte et selskabslokale, blev planen med tilhørende kommuneplantillæg sendt i fornyet høring i seks uger. Her er der kommet 1 høringssvar fra en enkeltperson samt en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen. Høringssvarene omhandlede problemstillinger ved især parkering, trafikale forhold og størrelsen på arrangementer i forbindelse med et nyt selskabslokale i området.

Høringssvarene samt administrations bemærkninger og foreslåede ændringer fremgår af bilag.

Den digitale version af kommuneplantillægget og lokalplanen kan læses på følgende link:
http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=107

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at endelig vedtage og offentliggøre Lokalplan 1.85 Erhvervsområde ved Vejleåvej samt Kommuneplantillæg 7 med de forslåede ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Resume

I forbindelse med nedlæggelse af fire vandhuller har Center for Park, Vej og Miljø udpeget fire placeringer på kommunal jord til nye erstatningsvandhuller (Bilag 1).

Sagsfremstilling

Under tilblivelsen af Winthersminde erhvervsområde er der blevet nedlagt tre vandhuller. Derudover er der blevet nedlagt ét vandhul på Bredekærgård. Ishøj Kommune har givet dispensation til at nedlægge vandhullerne med vilkår om, at der etableres fire nye som kompensation.

De nye vandhuller vil blive anlagt, så de falder naturligt ind i landskabet. De vil med tiden udvikle sig til levested for planter og dyr, og indgå som vigtige spredningskorridorer i det åbne land. Vandhullerne vil blive anlagt nær eksisterende stisystemer og vil kunne opleves på tæt hold, hvilket hjælper til at styrke de rekreative oplevelsesmuligheder i områderne.

Tre erstatningsvandhuller vil blive placeret i Ishøj Dyrepark hvor der i forvejen er vandhuller og mindre skovområder. Ét vandhul vil blive placeret i området omkring Ringstedbanen og Ishøj Stationsvej tæt på vandløbet Smågaardsrenden.

Erstatningsvandhullerne forventes etableret i 2018/2019 under hensyntagen til gældende forpagtningsaftaler og i en periode hvor vejrforholdene er egnet.

Tilsvarende orienteringspunkt fremlægges for Klima- og Miljøudvalget. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager til efterretning, at der etableres fire erstatningsvandhuller på de angivne lokaliteter.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er afsat kr. 350.000 ex. moms til etablering af 3 erstatningsvandhuller i forbindelse med realisering af Winthersminde Erhvervsområde.

Udgifterne til etablering af erstatningsvandhul i forbindelse med nedlæggelse af vandhullet på Bredekærgård aftales nærmere mellem Center for Kultur og Fritid og Center for Park, Vej og Miljø.

Alle etableringsomkostninger er under forudsætning af, at der ikke foretages arkæologiske undersøgelser.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven (LBK nr 934 af 27/06/2017)

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

De to pavilloner på Ishøj Søvej 5 og 7 er ikke længere i brug og er i en meget dårlig tilstand. Derfor er der indhentet tilbud på nedrivning af de to bygninger. Der søges i den forbindelse om frigivelse af midler til nedrivningen.

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme har tidligere set nærmere på pavillonerne, der har været brugt til omklædning til Ishøj Boldklub (nr. 5) og Kurdisk Forening (nr. 7). Pavillonerne er ikke længere i brug, da de er i en tilstand, hvor Center for Ejendomme har anbefalet en nedrivning. Center for Ejendomme har derfor fået udarbejdet en miljørapport og indhentet en pris på nedrivning.

Center for Ejendomme lægger op til, at der frigives midler til denne nedrivning inkl. demontage af forsyningsledning. Nedrivning forslås udført i september/ oktober i år.

Center for Park, Vej og Miljø vil efterfølgende udarbejde et projekt for hvordan arealet kan indgå i området.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at
Ishøj Søvej 5-7 nedrives.
at der frigives 471.000 kr. til denne nedrivning fra Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er indhentet et tilbud på nedrivningen af bygningen, og det samlede beløb til nedrivning, forsyninger og miljørapport udgør kr. 471.000 ekskl. moms (bilag A) og er givet på baggrund af udarbejdet miljørapport (Bilag B og C). Dvs. opgaven er blevet dyrere ift. det overslag på 300.000 kr., der er afsat i investeringsoversigten i 2021 til denne opgave. Da pavillonerne ikke længere er i brug vil det være hensigtsmæssigt at fremskynde denne opgave og finansiere de 471.000,- kr. over Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd er optaget af sundhedsfremmende indsatser og strukturer, der kan bidrage til at løse samfundsproblemer og understøtte et sundere liv. En beslutning om at Ishøj Kommune har røgfri arbejdstid, røgfri skoletid og røgfrie matrikler vil netop være en struktur, der understøtter en sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Sagsfremstilling

Med en røgfri fremtid er der et stort potentiale for, at kommunens borgere og ansatte får et bedre og længere liv. Tobaksrygning er den enkeltfaktor, som har den største negative indflydelse på vores helbred, og nye nationale tal viser, at hver anden ryger vil dø af rygning. Udover menneskelige omkostninger ved rygning, så koster rygning kommunen mange penge. Det anslås, at de samlede kommunale meromkostninger til dagligrygere koster en kommune på størrelse med Ishøj 25.5 mio. kr årligt.

Forskning viser, at rygeforbud i det offentlige rum har signifikant effekt på rygerelaterede sygdomme og dermed også effekt i forhold til at ændre sociale normer for rygning. Arbejdet med strukturelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser har positiv indvirkning på social ulighed, idet de mere individuelle indsatser som informationsmateriale og kampagner primært rammer de mest ressourcestærke borgere.

Den videre proces lægger op til en høringsproces i bestyrelser mv., og forslaget bliver sendt i MED-systemet til information og drøftelse. MED-systemet bliver også involveret i forhold til, hvilke hjælpeforanstaltninger, der skal stilles til rådighed for at støtte medarbejdere, der ønsker at stoppe med at ryge.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at administrationen fortsætter arbejdet med at implementere en kommunal rygestopindsats.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Mødekalenderen for Teknik- og Bygningsudvalget for 2019, 2020 og 2021 fremlægges til godkendelse. Møderne ligger som udgangspunkt den tredje tirsdag i hver måned med undtagelse af juli, hvor der er sommerferie. Der er nogle måneder, hvor møderne foreslås flyttet pga. helligdage eller ferier. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget godkender mødeplanen for 2019, 2020 og 2021.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Gennemgang af projektoversigt for plan v/Anja Carlslund.
Bilag:
Projektoversigt


Delegationer
Oversigt over sager, hvor Byggesager har benyttet delegationer. 

 

Beslutning

Til efterretning

Bilag