Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 21. september 2016 kl. 19:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Tidligere ejer af Torslundevej 79 har i forbindelse med nedrivning af eksisterende halbygninger ombygget en del af halbygningen og kontorbygning til boligformål uden de fornødne tilladelser/dispensationer. Det opførte skal lovliggøres.

Sagsfremstilling

Ejer af den nyudstykkede ejendom Torslundevej 79H søger om byggetilladelse til lovliggørelse af et enfamiliehus og om dispensation fra lokalplanen samt godkendelse fra bygningsreglementet (BR10) iht. helhedsvurdering.

Torslundevej 79 har tidligere været et erhvervsområde i landzone og er siden lokalplanlagt i 2008, hvor ejendommen er udstykket til 10 nye parcelgrunde, hvor der bygges nye enfamiliehuse i 1 og 1½ plan.

Området er omfattet af lokalplan 1.56 – Boligområde i Torslunde.

Af § 7.5 fremgår, at bygningers facadehøjde ikke må overstige 3,50 meter.

Af § 7.7 fremgår, at tage skal udformes som symmetriske saddeltage og taghældningen skal være mellem 40 og 45 grader.

Af § 8.1 og 8.2 fremgår, at facader skal fremstå som pudsede, vandskurede eller blankt murværk. Behandlede flader skal fremstå i hvid eller lyse gule klassiske jordfarver og tage skal udføres med røde, gule eller sorte uglaserede vingetegl.

Af bygningsreglementet fremgår en afstand til skel på mindst 2,5 m, en skrå højdegrænseplan og at der ikke må udføres vinduer imod skel.

En eksisterende lagerhal, som havde en kontorbygning tilbygget med fladt tag, er på ejendommen blevet ombygget til bolig. Lagerbygningen er efterfølgende beklædt med træ, taget er af bølgeeternit, facadehøjden er 4,16 m, og tagets hældning er 21 grader. Afstand fra bolig til naboskel er 1,44 m, og der er placeret vinduer i stue samt tagetage, som er tættere på naboskel end 2,5 m. Kontorbygningen er med ensidig taghældning og med pudsede facader og overskrider den skrå højdegrænseplan. Der er forinden ombygningen ikke søgt om byggetilladelse.

Lagerbygningen, som er med træbeklædning, er placeret tættere naboskel end 2,5 m, hvilket ikke overholder de brandmæssige forskifter.

Bygningen på Torslundevej 79H skiller sig i byggestil markant fra det, der er givet tilladelse til i området. Der er tanken, at området skal fremstå som et parcelhuskvarter med huse med murede blanke eller pudsede facader og saddeltage med 40-45 grader belagt med teglsten. Torslundevej 79H opfylder ikke intensionen i lokalplanen og heller ikke bygningsreglementets krav. Der bør derfor foretages en fysisk lovliggørelse af forholdene.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives afslag på ansøgningen, og at forholdene fysisk lovliggøres.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.
Byggeloven § 22.

Bilag

Resume

Danx søger dispensation til at terrænregulere på Ishøj Kommunes areal ved påfyldning af overskudsjord op til 1 meter. Terrænreguleringen er gennemført, og der er derfor tale om en lovliggørelsessag.

Sagsfremstilling

Danx har søgt om at terrænregulere op til 1 meter på Ishøj Kommunes areal ud mod motorvejen i Winthersminde Erhvervsområde. Danx har i maj 2016 fået dispensation fra lokalplanens krav om en maksimal terrænregulering på 0,5 meter til, at Danx kunne terrænregulere op til en meter på deres egen matrikel. Danx ønsker at fylde jord på kommunens areal og derved foretage en terrænregulering af arealet ud for Danx´ område. Ved tilsyn er det konstateret, at der allerede nu er foretaget en påfyldning af jord på kommunens areal uden forudgående tilladelse.

Arealet er udlagt til beplantningsbælte og skal skabe landskabelig sammenhæng mellem motorvejen og området som helhed. Beplantningsbæltet giver et ensartet udtryk på tværs af skel. Bliver en del af denne strækning terrænreguleret, går det markant ud over den landskabelige sammenhæng. Hvis sammenhængen alligevel skal fastholdes, vil det forudsætte et projekt med terrænregulering af hele transportkorridoren langs motorvejen.

Påfyldningen forudsætter, at Ishøj Kommune som ejer af jorden, indgår en aftale med Danx om betingelserne for deponering af jord på kommunens areal. 

Normalt udføres terrænregulering for at kunne bygge niveaufrit eller for at håndtere regn- og overfladevand, hvilket også er grunden til at Danx i sin tid fik dispensation til at terrænregulere op til en meter på egen grund. Nærværende ansøgning har imidlertid ingen funktion i den retning. Hvis en evt. terrænregulering af arealet skal foretages forudsættes desuden afklaring af evt. håndtering af regnvand på området og ned mod motorvejen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at meddele afslag på det ansøgte og det indskærpes, at Danx fysisk lovliggør forholdet.

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Vedtagelse af Planstrategi 2016 efter endt høring.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 21. juni 2016 at sende forslag til Planstrategi 2016 i høring i 10 uger.

Med Planstrategi 2016 sættes der fokus på 6 temaer i udviklingen af Ishøj Kommune
· Forbindelser knytter bånd
· Byrum binder byen sammen
· Flere boliger skaber liv
· Levende landsbyer
· Kunsten og naturen i Loop City
· Et stærkt erhvervsliv

Planstrategi 2016 er Byrådets overordnede mål for den fysiske udvikling i Ishøj Kommune og danner grundlag for revision af Kommuneplan 2014 og efterfølgende lokalplaner.

Der er i høringsperioden modtaget i alt 3 høringssvar. To af høringssvarene er enslydende og handler om, at eventuelt nyt byggeri i og omkring Ishøj Landsby skal passe ind i landsbymiljøet, det åbne land og ud fra en langsigtet plan for landsbyen, hvilket kun indbefatter opførelse af fritliggende huse i modsætning til tæt byggeri. Desuden ønskes det at lade den grønne kile og byzonen forblive uændrede. Det tredje høringssvar handler om mulighederne for at få ophævet transportkorridoren nord for Ishøj landsby og drive jorden mere ekstensivt til fordel for grundvandet. Høringssvar samt høringsnotat findes i bilag.

Det forventes, at revisionen af kommuneplanen forløber gennem 2017 med endelig vedtagelse af ny kommuneplan ultimo 2017 eller primo 2018.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Planstrategi 2016 vedtages.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens § 23 a.

Bilag

Resume

S/I Ishøj Havn ansøger om afspærring af Ishøj Havn med pullertanlæg, samt ønsker at etablere tv-overvågning.

Sagsfremstilling

Teknik- og Bygningsudvalget afslog på mødet den 15. juni 2016 en ansøgning fra S/I Ishøj Havn om adgangsbegrænsning til Ishøj Havn med et pullertsystem, således at havnen afspærres for køretøjer uden for dagtimerne.

Efterfølgende har S/I Ishøj Havn bedt om, at udvalget genovervejer beslutningen med henvisning til, at afspærringen af havnen kan tilpasses restauranternes åbningstider.

Park-, Vej- og Miljøcenteret har forespurgt de 3 restauranter om deres holdning til en afspærring af havnen, samt hvornår restauranterne har behov for, at pullertsystemet er åbent. Ejeren af Søhesten 16 har givet en skriftlig tilbagemelding, og forpagterne af restaurant Hummeren har givet en telefonisk tilbagemelding. Restaurant Kabyssen har ikke besvaret forespørgslen, eller den efterfølgende erindringsskrivelse.

Ejeren af Søhesten 16 gør opmærksom på, at den ansøgte løsning ikke er acceptabel.

Restaurant Hummeren kan godt acceptere, at havnen er afspærret, når restauranten er lukket. Restauranten lukker kl. 23:00 om sommeren, og kl. 22:00 om vinteren. Desuden har de cirka 20 arrangementer om året, som slutter kl. 24:00.

Hvis man forringer adgangsforholdene til Ishøj Havn, skal alle parter med en væsentlig og individuel interesse i sagen høres inden, der kan træffes en lovlig afgørelse om etablering af pullertanlægget. Forespørgslen til de 3 restauranter, er ikke en tilstrækkelig partshøring til at træffe en lovlig afgørelse om etablering af pullertanlægget.

Hvis der gives tilladelse til pullertanlægget, kan berørte virksomheder klage til taksationsmyndighederne, som efterfølgende tager stilling til en eventuel erstatning. Ejeren af Søhesten 16 har varslet, at de vil kompenseres for omsætningstab, hvis det ansøgte etableres.

Det er Politiet, som er myndighed inden for tv-overvågning, og som administrerer efter lov om tv-overvågning. Park-, Vej- og Miljøcenteret har spurgt Københavns Vestegns Politi om mulighederne for tv-overvågning. Politiet har oplyst, at man ikke kan få tilladelse til at sætte tv-overvågning op på en offentlig vej.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at Havnebestyrelsen anmodes om, at tilkendegive om de ønsker at fastholde ansøgningen om at opstilling af pullerter og overvågning på baggrund af de indkomne høringssvar,
at Havnebestyrelsen tilkendegiver sin holdning til evt. erstatningskrav fra restauratører ved opstilling af pullerter.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje
Lov om private fællesveje
Lov om TV-overvågning

Bilag

Resume

Orientering om Den nationale cyklistundersøgelse 2016

Sagsfremstilling

På Teknik- og Bygningsudvalgets møde den 18. november 2015 blev det besluttet, at Ishøj Kommune skulle deltage i Den nationale cyklistundersøgelse 2016. Nu forelægger resultatet af undersøgelsen.

Undersøgelsen giver et samlet overblik over cyklisternes tilfredshed med eksempelvis fremkommelighed, belægninger, fejning og tryghed.

Undersøgelsen er gennemført som et telefoninterview. 35 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

Ud af 35 kommuner i undersøgelsen, er Ishøj Kommune den 3. bedste kommune, målt på tilfredsheden blandt cyklisterne. Ishøj Kommune er kun overgået af Albertslund og Furesø kommune.

Ishøj Kommune er blandt de bedste, når det gælder følgende:
- Generel tilfredshed (nr. 3 af 35)
- Omfang af cykelstinettet (nr. 2 af 35)
- Fremkommelighed (nr. 3 af 35)
- Vedligeholdelse af belægning (nr. 7 af 35)
- Fejning mm. (nr. 3 af 35)
- Cykelparkering (nr. 4 af 35)
- Kombination med offentlig transport (nr. 5 af 35)
- Tryghed - trafikuheld mm. (nr. 3 af 35)

Ishøj Kommune lægger i bunden mht. tryghed - overfald/vold:
- Tryghed - overfald/vold (nr. 33 af 35)

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget tager punktet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Godkendelse af Natur- og Friluftspolitikken efter endt høring.

 

Sagsfremstilling

Forslaget til Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 13. maj 2016 til den 8. juli 2016. I høringsperioden har der været afholdt 2 offentlige møder i form af en cykeltur fra Havhytten og en gåtur fra Ishøjgård. I høringsperioden er der modtaget 16 høringssvar.

3 svar fra interesseforeninger, 5 svar fra borgere, 7 svar fra skoler/institutioner og 1 svar fra Kultur- og Fritidsudvalget. Høringssvarene og administrationens bemærkninger hertil behandles i vedlagte høringsnotat (Bilag A)

Høringssvarene er overordnet positive overfor Natur- og Fritidspolitikken. Høringssvaret fra Kultur- og Fritidsudvalget giver anledning til nogle justeringer af dokumentet. De fleste høringssvar samt inputtene fra de offentlige møder samt byrådsseminariet har overvejede karakter af forslag og ønsker til konkrete handlinger indenfor natur- og friluftsområdet. Disse forslag arbejdes der videre med i forbindelse med handlingskataloget. Et enkelt høringssvar (DN) har mere principiel karakter, hvor en mere bæredygtig forvaltning af natur og miljø efterspørges.

Sagen forelægges parallelt Teknik- og Bygningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Handlingskatalog
Politikken vil efter endelig vedtagelse være gældende for perioden 2016 – 2025. Politikken danner ramme for et handlingskatalog for natur- og friluftsområdet. Et forslag til handlingskatalog vil blive udarbejdet efter vedtagelsen af politikken. Handlingskataloget vil indeholde konkrete handlinger og forslag til forbedringer, der kan bidrage til at indfri politikkens målsætninger for natur- og friluftsområdet i Ishøj Kommune. Handlingskataloget vil blive politisk forelagt. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune vedtages endeligt (Bilag B)
at høringssvarene besvares i henhold til vedlagt skabelon (Bilag C).

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Politikken har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser. Økonomiske forhold skal afklares før realisering af konkrete handlinger i det efterfølgende handlingskatalog.

Bilag

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 22. august 2016.

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på 57,0 mio.kr. for budget 2017 excel. indregning af særtilskudet. Onsdag den 31. august 2016 fik vi meddelse om, at Ishøj Kommunes særtilskud for 2017 udgør 23,0 mio.kr. Herefter udgør ubalancen 34,0 mio.kr.

Med henblik på at kunne skabe balance i budgettet, er der udarbejdet et sparekatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen. Sparekataloget udgør 15,0 mio.kr.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2017-2020 af 9. august 2016 samt til sparekataloget af 9. august 2016.

Byrådet har oversendt budgetforslaget - herunder sparekataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 4. oktober 2016.

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerstyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 26. september 2016.

Teknik- og Bygningsudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, institutioner mv. Disse høringssvar fremlægges.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at budgettet drøftes under henvisning til de igangværende politiske drøftelser om et muligt budgetforlig og at partierne ellers forbeholder sig ret til at indsende egne budgetforslag inden den 22. september 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.