Referat
Teknik- og Bygningsudvalget torsdag den 21. november 2013 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Netto, beliggende Ved Stationen, søger om dispensation fra lokalplanen, til at anvende forpladsen til oplag af varer samt dispensation til at bibeholde 4 klaprammeskilte placeret på bygningens facader (Oversigtskort bilag B).

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har den 30. september 2013 modtaget en ansøgning fra Netto, som søger dispensation fra lokalplan 1.60, til at anvende forpladsen til oplag af blomster og grønt, samt varestand ved butikkens indgang. Desuden ansøges der om en dispensation til at bibeholde 4 klaprammeskilte placeret på bygningens facader.

Netto ønsker at opstille 2 stk. grøntudstillingsstativer på pladsen foran butikken. Stativerne har dimensionerne højde 2,05m, bredde 1,30m og en dybde på 1,38m. (Bilag C)

På bygningens facader er der opsat 4 klaprammeskilte, som de ønsker at bibeholde. På disse klaprammeskilte skal den daglige tilbudsreklame opsættes. Klaprammeskiltene har dimensionerne: Højde 1,232m og en bredde på 0,884m. (Bilag D)

Ved indgangen til Netto, bag ved søjlen, ønskes der en varestand, hvor de daglige tilbudsvarer skal udstilles. Varestanden vil ikke spærre for adgang til butikken. (Bilag C)

Såfremt der meddeles en tilladelse til oplag på udpeget areal jf. bilag C til et mindre oplag med blomster, grønt og sæsonbetonede varer forudsættes det, at gangarealer friholdes og at pladsen og oplaget holdes i ryddelig og ordentlig stand.

 

Der er foretaget høring i lokalplanområdet og der er kommet indsigelser fra Chancen Holding ApS samt Cafe Station, som er imod en tilladelse for yderligere reklameskiltning samt oplag af varer.

Indstilling


Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at der meddeles dispensation til, at der på det illustrerede areal jf. bilag (C), kan opstilles et mindre oplag af sæsonvarer på betingelse af, at gangarealer friholdes og at pladsen og oplaget holdes i ryddelig og ordentlig stand, at oplag kun må ske på de anviste stativer og at alt oplag er fjernet udenfor butikkens åbningstid.

Beslutning

Ny indstilling:
Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at der meddeles dispensation til, at der langs facaden til højre for indgangen kan opstilles et mindre oplag af sæsonvarer på betingelse af, at gangarealer friholdes og at pladsen og oplaget holdes i ryddelig og ordentlig stand, at oplag kun må ske på de anviste stativer og at alt oplag er fjernet udenfor butikkens åbningstid,
at give tilladelse til opsætning af 4 klaprammeskilte, som ansøgt.

Tiltrådt.

Seyit Ozkan ønsker at imødekomme ansøgningen.

Lovgrundlag

Området er omfattet af lokalplan 1.60 for Ishøj Stationsforplads.

Af lokalplanens paragraffer fremgår følgende:
§10.1Skiltning og reklamering skal ske i henhold til bilag 6. Øvrig skiltning må kun ske efter aftale med Ishøj  Kommune.
§10.2, Der må ud over § 10.1 ikke uden kommunens tilladelse ske større tilklæbning eller afblænding af glasfacader og døre i stueetagen end 15 % af det enkelte vinduesparti.
§11.3, Udendørs oplag må ikke finde sted.

Anbefaling

Såfremt der meddeles en tilladelse til oplag på udpeget areal jf. bilag (X) til et mindre oplag med blomster, grønt og sæsonbetonede varer forudsættes det, at gangarealer friholdes og at pladsen og oplaget holdes i ryddelig og ordentlig stand. Varer må kun placeres på anviste stativer og ikke på paller. Stativerne skal placeres så eventuelle kunder ikke spærre gang arealet.

I henhold til opstilling af varestand bag søjlen, er det vurderingen at standen på denne placering generer den gående trafik mindst muligt. Varerstanden må ikke have anden karakter eller dimension end det der er anvist på vedlagt bilag (X).

Placering af de 4 klaprammer på bygningens facade er acceptabelt. Rammerne må ikke stå tomme. Der må ikke foretages yderligere tilklæbning af vinduerne med reklamer. De viste 3 stk A3 reklamer på vinduerne skal tages ned og klaprammerne skal benyttes til disse reklameformål.

Bilag

Sagsfremstilling

Dansk Pakistansk Kulturforening har tidligere søgt lovliggørelse af en bolig i en del af en eksisterende erhvervsbygning. Boligen skulle bruges til beboelse af Dansk Pakistansk forenings underviser.
Underviseren har også funktion som vicevært med opgaver som rengøring, almindelig vedligeholdelse og lignende.

Af tegningsmaterialet fremgik, at boligen er ca. 50 m2.
 
Sagen blev forelagt Teknik- og Bygningsudvalget den 17. oktober 2013.
Udvalget vedtog at godkende boligen til to personer under forudsætning af, at der ikke kom væsentlige indsigelser efter naboorientering, samt at der søges om byggetilladelse til boligen.
 
Mandag den 4. november 2013 har foreningen fremsendt et revideret projekt. Af ansøgningen fremgår det at den eksisterende bolig, der ønskes lovliggjort, er på 87 m2. Begrundelsen for ændringen er, at den første tegning var en skitsetegning ,der viste at boligen var på ca. 50 m2. Desuden skal viceværten bo i boligen sammen med sin kone og 2 små børn.

Sagen har været i høring i forbindelse med ansøgning om bolig på 50 m2 og ingen bemærkninger er modtaget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da underviseren har tilknytning til de foreningsaktiviteter, der foregår i ejendommen på samme måde som en indehaver, portner og lignende har tilknytning til en virksomhed.
 
Såfremt der gives tilladelse i henhold til lokalplanen, vil der efterfølgende skulle gives byggetilladelse til boligindretning.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

En godkendelse til det ansøgte kræver en tilladelse i henhold til lokalplan 1.11.3 §3.3, ''Byrådet kan tillade, at der på ejendommen kan opføres eller indrettes en bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomhed.

Bilag

Resume

Klage over oplag af campingvogne på Pilemøllevej 66. Kommunen har efterfølgende konstateret ulovligt oplag af campingvogne, biler, containere mv.

Der kan ske en lovliggørelse af forholdene ved en landzonetilladelse.

Sagsfremstilling

Kommunen har ved en besigtigelse på ejendommen Pilemøllevej 66, matr.nr. 62f Ishøj By konstateret, at der på ejendommen er et oplag bestående af 2 uindregistrerede biler, 2 campingvogne, 4 containere samt en skurvogn, der er tilsluttet indlagt vand og kloak. Desuden er der på ejendommen diverse andet udendørs oplag. Ud fra en gennemgang af luftfotos for ejendommen, er oplaget opsat i perioden 2005-2013. Der er ikke tidligere søgt om landzonetilladelse til dette oplag.

Der er desuden et ældre drivhus på ca. 210 m², som er opført i 1968. Drivhuset anvendes som lagerhal. Drivhuset blev allerede før den nuværende ejer overtog ejendommen anvendt som lagerhal og værksted.

 

Ejeren har søgt om tilladelse til at bibeholde drivhuset, skurvognen og den ene container. Han agter at fjerne bilerne, campingvognene samt de resterende 3 containerne inden 31.12.2013.

I drivhuset og i den ene container er der oplag af maskiner og værktøj til brug for vedligeholdelse af ejendommens arealer og til det bagvedliggende sø (naturgenopretningsprojekt), der blev meddelt tilladelse til i sommeren 2012.

 

Der er ikke foretaget naboorientering, da de omkringliggende ejendomme ejes af ansøger og Ishøj Kommune.

Administrationen vurderer, at landzonetilladelsen kun skal omfatte drivhuset og skurvognen, mens det øvrige oplag af containere, biler og campingvogne samt andet udendørsoplag skal være fjernet senest 1. april 2014.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at meddele landzonetilladelse til at anvende drivhuset til oplag af maskiner og værktøj til brug for driften af ejendommen og søen (naturgenopretningsområdet) syd for ejendommen.

Alt øvrigt oplag på ejendommen skal fjernes senest 1. april 2014.

Tilladelsen tinglyses på ejendommen, udgiften skal betales af ejeren.

Beslutning

Sidste afsnit i afsnittet sagsfremstilling ændres til:
Administrationen vurderer, at landzonetilladelsen kun skal omfatte drivhuset mens det øvrige oplag af containere, biler, skurvogn og campingvogne samt andet udendørsoplag skal være fjernet senest 1. april 2014.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven § 35, stk. 1

Bilag

Resume

VEKS søger om landzonetilladelse til udvidelse af bygningen på Brentevej 25.

Sagsfremstilling

Grontmij søger på vegne af VEKS om zonetilladelse til udvidelse af den eksisterende bygning med 128 m². Bygningen ligger ejendommen Brentevej 25, matr.nr. 11 pl Tranegilde by, Ishøj. Bygningen udvides med 13,2 m mod vest og tagkonstruktionen udvides tilsvarende. Udvidelsen opføres i samme arkitektur, materialer og farver som den eksisterende bygning.

Tilbygningen skal alene rumme en vekslerstation samt et toilet. Der indrettes ingen faste arbejdspladser.

Det oplyses, at anlægsperioden er på ca. 5 måneder.

Bygningen er idag afgrænset med beplantning, som bibeholdes under og efter anlægsarbejdet, som afskærmning af bygningen.

Ejendommen ligger indenfor skovbyggelinjen og kræver en tilladelse fra skovloven, denne sag kører sideløbende med landzonetilladelsen og vil blive offentliggjort, samtidig med en klagefrist på 4 uger for begge tilladelser.


Ejendommen ligger både i kystkilen og inden for transportkorridoren.

Sagen har været sendt i høring i Park- og Vejcenter samt hos Tranegilde Bylaug. Der er kommet bemærkninger i forhold til de trafikale forhold under anlægsperioden. Der vil i tilladelse blive stillet krav vedr. trafikafvilking i anlægsperioden.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at meddele landzonetilladelse til udvidelse af bygningen med 128 m² på ejendommen Brentevej 25 matr.nr. 11pl Tranegilde By, Ishøj.

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at bygningen opføres i samme arkitektur, farver og materiale som den eksisterende bygning og som beskrevet i byggeansøgningen, og at trafikafviklingen skal ske på vilkår, som beskrives i byggetilladelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlovens §35, stk. 1.

Bilag

Resume

Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for Ishøj Bygade 25. Ejeren ønsker at opføre tæt-lav boligbebyggelse til opførelse af 16 boliger. Kommuneplanen og Fingerplan 2013 giver ikke mulighed for byudvikling på dette område.

Sagsfremstilling

Arkitektfirmaet Møller og Rosenørn har på ejerens vegne bedt kommunen om at udarbejde lokalplan for ejendommen Ishøj Bygade 25, matr.nr. 2f Ishøj By, Ishøj. Ejendommen ligger på nordsiden af Ishøj Bygade.

Ejendommen ligger i landzone og er omfattet af Kommuneplan 2009 rammeområde 4.B.3., som fastlægger at området kun må anvendes til åben-lav boligformål (dvs. parcelhuse) i 1½ plan.

Ca. 2500 m² af ejendommens areal ligger inden for transportkorridorens afgrænsning.

Med vedtagelse af Fingerplan 2013, er der ikke åbnet op for yderligere byudvikling af Ishøj Landsby.

Kommunen har tidligere behandlet ansøgningen og meddelt afslag til det ansøgte med henvisning til, planlovens landzonebestemmelser. Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet med henvisning til at der var søgt tilladelse til udarbejdelse af lokalplan og således ikke om landzonetilladelse. Det blev aftalt med Natur- og Miljøklagenævnet, at kommunen skal træffe en ny afgørelse i forhold til udarbejdelse af lokalplan. Denne afgørelse har afventet vedtagelse af Fingerplan 2013.

Der kan ikke meddeles tilladelse til udarbejdelse af lokalplan, da Fingerplan 2013 ikke giver mulighed for byudvikling af dette område. Der vil således hverken kunne udarbejdes et kommuneplantillæg eller lokalplan for tæt-lav bebyggelse,

Ejerens eneste mulighed for at udnytte ejendommen til beligformål, er ved at søge om landzonetilladelse til udstykning af en enkelt grund ud mod Ishøj Bygade til opførelse af et én familiehus.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at meddele afslag på ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan til opførelse af 16 boliger på ejendommen Ishøj Bygade 25.
Det besluttes samtidig, at udvalget vil se positivt på ansøgning om udstykning af en grund til opførelse af et enfamiliehus.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven §§ 11 og 13 for kommune- og lokalplanlægning.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 1.69 Boligbebyggelse ved Ishøj Strandvej Ishøj i ”det lille erhvervsområde”.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at anvende området til terrasseret boligbebyggelse i 2 til 3 etager.

Der kan opføres 3.300 m2 etageareal svarende til ca. 30-35 boliger.

Bebyggelsen består af rækkehuse med tilhørende haveareal, fælles grønt opholdsareal og legeområde samt mulighed for tagterrasser.

Der er i planen givet mulighed for at indarbejde solfangere og solceller på bebyggelsens tagflade samt stillet krav om grøn beplantning på tagfladen. Der stilles i lokalplanen også krav om, at bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

Efter politisk behandling i byrådet sendes forslaget i offentlig høring i minimum 8 uger samtidig med afgørelsen om ikke at foretage en egentlig miljøvurdering af planen.

Indstilling


Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at forslag til ’Lokalplan 1.69 Boligbebyggelse ved Ishøj Strandvej godkendes og sendes i offentlig høring i perioden 5. december 2013 til 30. januar 2014.

Beslutning

Overskriften rettets til:
"Lokalplan 1.69 Terrasseret boligbebyggelse ved Ishøj Strandvej/Fasanskellet."

Indstillingen rettes ligeledes til:
"Lokalplan 1.69 Terrasseret boligbebyggelse ved Ishøj Strandvej/Fasanskellet"

Endvidere tilføjes til indstillingen:
"Det skal præciseres, at boligerne udføres i max. 2 etager"

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 1.67 for ARKEN – Kunstens Ø samt kommuneplantillæg nr. 4.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at realisere den oprindelige vision for kunstmuseet ARKEN som ”det tilsandede kunstskib” ved at muliggøre anlæggelse af en lagune rundt om museet.

Lokalplanforslaget fastsætter nye bestemmelser for landskabets udformning, herunder beplantning, broer, parkering og belysning. Bebyggelsesprocenten øges fra 16 - 20, men byggefeltet reduceres således, at ARKEN kun kan udvides indenfor eksisterende fodaftryk. Den tilladte højde på 18½ m og museets udseende fastholdes indenfor de hidtidige lokalbestemmelser. Området fastholdes som rekreativt grønt område, parkering og museum. Indsigelser samt administrationens bemærkninger og forslag til ændringer til lokalplanen fremgår af bilag A.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. juni til den 23. august 2013 og der er i perioden indkommet 1 indsigelse fra Arken samt en orientering fra DongEnergy vedr. en eksisterende transformatorstation.

Der er ikke kommet indsigelser til kommuneplantillægget.

Der er blevet udarbejdet en samlet miljørapport, med vurdering af projektets miljømæssige konsekvenser samt en vurdering af planernes væsentlige indvirkninger på miljøet. Denne miljørapport er en kombineret VVM-redegørelse for projektet og en miljøvurdering af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg. Miljørapporten har været i offentlig høring sideløbende med lokalplanen. Der er i perioden ikke modtaget indsigelser. Administrationen meddeler VVM tilladelse til projektet.

Indstilling


Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at forslag til Lokalplan tilrettes med de i bilaget  angivne ændringer, og at Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages

Beslutning

Sidste linie i punktet rettes fra "Administrationen meddeler .. " til "Kommunens administration meddeler.. "

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af etagebyggeri med 31 lejligheder på Industriskellet 20, har
H. Skjøde Knudsen fremsendt et beplantningsprojekt til godkendelse hos Ishøj Kommune,
(se vedlagte tegning). 

Sagen har været i høring hos Park og Vejcenteret, som ingen indsigelser har til det ansøgte.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at give godkendelse til det ansøgte fordi de anlægger et gennemgående beplantningsbælte mod offentlig vej og opfylder lokalplanens bestemmelser for ubebyggede arealer.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

En tilladelse til det ansøgte kræver godkendelse i henhold til §9.4 i lokalplan 1.62, der
foreskriver, at der skal udarbejdes en samlet beplantningsplan samt plan for udformning af terræn for området til Byrådets nærmere godkendelse.

Bilag

Sagsfremstilling

Det Sociale Boligselskab, Vildtbanegård har fremsendt en ansøgning om vejbump. Ansøgningen er vedlagt som Bilag A.

Boligselskabet oplyser, at de ønsker vejbumpet opsat på grund af høj hastighed ved boligerne langs parkingspladsen.

Vejarealet hvor vejbumpet ønskes opsat er privat fællesvej. Vejstatus fremgår af Bilag B. Teknik- og Bygningsudvalget behandler sagen som vejmyndighed. Ansøger er gjort opmærksom på, at Grundejerforeningen Ishøj Stationsplads også skal behandle og godkende ansøgningen inden vejbumpet kan monteres.

Park- og Vejcenteret har foretaget en hastighedsmåling ved den foreslåede placering af vejbumpet med følgende resultater:

- 99% af køretøjerne kører langsommere end 35 km/t
- 97% af trafikanterne kører langsommere end 50 km/t
- Gennemsnitshastighed 20,2 km/t
- Årsdøgnstrafik på 249 køretøjer

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvener for Ishøj Kommune

Indstilling


Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
at give afslag på det ansøgte, på grund af trafikken generelt afvikles med en passende hastighed på P-pladsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje § 57. Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering af færdslen uden kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse.

Bilag

Sagsfremstilling

Det Sociale Boligselskab, Vildtbanegård har fremsendt en ansøgning om ændring af fortovet ved Vejlebrovej nr. 25. Ansøgningen er vedlagt som Bilag A.

Boligselskabet oplyser, at altanen som vist på billedet bilag B, kun har en højde 2,85 meter over kørerbanen. En køretøj må i dag være 4,0 meter høj. Boligselskabet ønsker derfor fortovet udvidet, så altanen er bedre sikret mod påkørsel. B

Vejarealet hvor vejbumpet ønskes opsat er privat fællesvej. Vejstatus fremgår af Bilag C. Teknik- og Bygningsudvalget behandler sagen som vejmyndighed. Ansøger er gjort opmærksom på, at Grundejerforeningen Ishøj Stationsplads også skal behandle og godkende ansøgningen inden vejbumpet kan monteres.

Politiet skal godkende ændringen inden den kan udføres.

Økonomi

Ansøger har tilkendegivet, at de vil afholde udgifter til ændring af fortovet

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at det ansøgte godkendes, under den forudsætning at Politiet og Grundejerforeningen Ishøj Stationsplads godkender ændringen af fortovet.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje § 57. Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering af færdslen uden kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse.

BEK nr 577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen)

Bilag