Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 22. maj 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2E / Trzebinia, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende lokalplanforslag 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby og kommuneplantillæg nr 4 i offentlig høring i ti uger hen over sommeren.

Forslaget giver mulighed for at opføre et vandværk i udkanten af Ishøj Landsby. Vandværket bliver på 600 m2 og får en maks. højde på 8,5 meter. Bygningen får et moderne udtryk, der tager hensyn til landsbyens bebyggelse med hensyn til højde og materiale. Ud over vandværket giver lokalplanen mulighed for at anlægge en offentlig sti gennem området, der vil blive forbundet med stinettet i den nyplantede Ishøj Landsbyskov. Området vil forblive grønt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere et vandværk i udkanten af Ishøj Landsby, der skal forsyne en del af Ishøjs borgere. Grunden er på ca. 3.700 m2, og den nye bygning bliver på 600 m2, hvilket giver en bebyggelsesprocent på ca. 16. Bygningshøjden bliver på maks. 8,5 meter med en ensidig taghældning. Facader opføres i tegl med en reliefvirkning, så de vil have et lys/skyggespil.

Der kan derudover etableres op til to driftsbygninger. Oplag vil blive indhegnet og begrønnet.

Lokalplanområdet forbinder landsbyen med den nyplantede Ishøj Landsbyskov via en sti. Lokalplanområdet vil forblive grønt, og der vil langs Pilemøllevej blive plantet træer i samme arter, f.eks. tjørn, frugttræer og hassel som i Ishøj Landsbyskovs skovbryn.

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 8. I Fingerplan 2017 er arealet, som svarer til lokalplanområdet, taget ud af den grønne kile og overført til byområde, hvilket betyder, at det kan inddrages til byzone. Den nye ramme 4.D.5 Vandværk i Ishøj LAndsby har samme fysiske afgrænsning som lokalplanområdet


Lokalplanforslag med tilhørende kommuneplanforslag offentliggøres med en afgørelse om, at der ikke udarbejdes en miljørapport for hverken lokalplan eller kommuneplantillæg, idet det udfra screeningen i forhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, er vurderet, at påvirkningerne af miljøet ikke er væsentlige.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sende lokalplanforslag 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby med kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring i ti uger.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 13 og 15

Bilag

Resume

S/I Ishøj Havn fremsendte i 2016 en ansøgning om etablering af et pullertsystem ved indkørslen til Ishøj Havn. Pullertanlægget har til formål at forhindre uvedkommende kørende trafik på havnen om natten samt minimere hærværk og tyveri og uønsket ophold på havnen. Lukningen af havnen for kørende trafik om natten tilpasses efter årstiden, restauranternes åbningstider, og særlige arrangementer på havnen.


I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen varslede en af grundejerne på havnen et sagsanlæg mod Ishøj Kommune, såfremt pullertanlægget blev etableret. Der har efterfølgende været en dialog mellem grundejerne på havnen, og i dag er alle private grundejere positive over for pullertanlægget. Ved en partshøring i foråret 2018, er der ikke varslet erstatningskrav mod Ishøj Kommune.

Det foreslås, at det ansøgte pullertanlæg imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningen blev afvist på Teknik- og Bygningsudvalgets møde den 15. juni 2016, fordi generne var for store for restauranterne på havnen. Ansøger oplyste efterfølgende, at afspærringen ville blive tilpasset alle virksomhederne på havnen. I forbindelse med behandlingen af de nye oplysninger med hensyn til afspærring, varslede en af de berørte grundejere et erstatningskrav, hvis pullertanlægget blev etableret. På Teknik- og Bygningsudvalgets møde den 21. september 2016 blev S/I Ishøj Havn bedt om at forholde sig til erstatningskravet. Efterfølgende har S/I havn drøftet pullertanlægget med grundejerne, og alle grundejerne er i dag positive over for etablering af pullertanlægget. Referatet fra det sidste udvalgsmøde er vedlagt som Bilag 2.

Der er gennemført en partshøring med de berørte grundejere. Høringssvarene er vedlagt som Bilag 3. To af grundejerne har i partshøringen oplyst, at de af hensyn til varelevering ønsker, at pullertanlægget åbnes tidligere, end S/I Ishøj Havn han søgt om. Det foreslås, at forslaget fra virksomhederne imødekommes, og at pullertanlægget åbnes kl. 6:00 om morgenen. 

Lukketider:
Sommer kl. 22:30 til kl. 6:00
Vinter kl. 18:00 til kl. 6:00

Adgang for køretøjer i lukketiden kræver et adgangskort.

Der er som Bilag 4 vedlagt et oversigtskort hvor vejstatus og ansøgt placering af pullertanlæg fremgår.

S/I Ishøj Havn søger også om videoovervågning af den offentlige kommunale vej. Det er Politiet, som er myndighed inden for tv-overvågning. Politiet har oplyst, at man ikke kan få tilladelse til at sætte tv-overvågning op på en offentlig vej.

En etablering af pullertanlægget kræver Politiets og Østsjællands Beredskabs tilladelse.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at imødekomme ansøgningen på følgende vilkår:
at ansøger afholder alle udgifter til etablering og drift af anlægget
at tilladelsen er midlertidig og gælder frem til den 1. juni 2028
at tilladelsen skal være udnyttet inden for 2 år
at Ishøj Kommune bestemmer, i hvilke tidsrum havnen skal være afspærret. 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 8
Færdselsloven § 92
Lov om private fællesveje
Lov om TV-overvågning

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Flytning af Teknik- og Bygningsudvalgsmøder til tirsdag klokken 16.30-18.30 (derefter middag).

 

Eksist. mødedato                                    

Flyttedato

 

 

Onsdag den 20. juni                      

tirsdag den 19. juni

Onsdag den 22. august                

tirsdag den 21. august  

Onsdag den 19. september         

tirsdag den 18. september    

Onsdag den 10. oktober              

tirsdag den 9. oktober

Onsdag den 21. november           

tirsdag den 20. november  

Onsdag den 12. december           

tirsdag den 11. december      

 
Delegationer
Oversigt over sager, hvor Byggesager har benyttet delegationer. 
Der er ikke givet dispensationer i april.


Byplanmøde 2018 - Program 

Beslutning

Til efterretning

Bilag