Referat
Teknik- og Bygningsudvalget mandag den 22. august 2016 kl. 16:30

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 samt Lokalplan 1.75 - Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19, Strandhaven.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 7. juni 2016 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 3, Forslag til Lokalplan 1.75 samt miljøvurdering af begge planer i høring i 10 uger.

Kommuneplantillægget er udarbejdet efter principperne i helhedsplanen for det lille erhvervsområde. Lokalplanen omfatter to matrikler i området og giver mulighed for at opføre ca. 106 boliger i varierende bygningshøjder, dog max seks etager.

I høringsperioden er der modtaget to indsigelser henholdsvis fra en beboer i omdannelsesområdet og en fælles indsigelse fra fire ejere i Strandområdet. Begge indsigelser handler især om højden på byggeriet. Indsigelserne samt administrationens bemærkninger og forslag til ændringer til lokalplanen fremgår af høringsnotatet.

Efter endt høring foreslår Administrationen fire ændringer, som er fremhævet med rødt i lokalplanen, herunder en ændring i kortbilag 2.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 3 samt Lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19, Strandhaven vedtages endeligt. 

Beslutning

... med den tilføjelse, at byggefeltet Industriskellet og Ishøj Strandvej ændres til 2 etager og den generelle max. etageantal sættes til 5 etager i 3. række.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planlov
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bilag