Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 16:30

Mødelokale Fyrsten, Etage 2, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Resume

Strandparken ansøger om udstykning af arealer i overensstemmelse med brugsretsaftalen med Arken. Det ansøgte kræver en dispensation fra lokalplanens krav om matrikulær afgrænsning. Det indstilles, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Strandparken søger dispensation fra lokalplanen til at udstykke arealer i overensstemmelse med  brugsretsaftalen. Aftalen blev oprindeligt indgået med Københavns Amt i 1983. Arealerne er i dag beliggende på matr.nr. 43b og 43a Tranegilde By, Ishøj på Skovvej 100.

I 2013 er der vedtaget en lokalplan for området med en afgrænsning mellem de forskellige delområder skitseret på lokalplanens kortbilag.

I 2014-2015 er der foretaget en udgravning på ejendommene mhp. at etablere en lagune. Efter udgravningen ønsker Strandparken og Arken at tilpasse brugsretsaftalen, da der er sket ændringer i vedligeholdelsespligten af området, herunder bekostning af drift og vedligehold, overdragelse af dele af arealer til Strandparken, økonomi mv. Udstykning ift. disse ændringer i brugsretsområdet vil kræve en dispensation fra kravet om afgrænsningen iht. det kortbilag, der er angivet i lokalplanen. Aftalen ønskes tinglyst som servitut på ejendommen.

Området er omfattet af lokalplan 1.67 – Arken – Kunstens Ø.
Af § 4.1 fremgår, at der kun må foretages matrikulære ændringer i overensstemmelse med afgrænsningen mellem delområderne II og III jf. kortbilag 2.

Det vurderes, at det ovennævnte kan imødekommes, da det ikke strider imod anvendelsen i lokalplanen og da det administrativt letter vedligehold af arealerne for Strandparken og Arken. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

G/F Merlegårdsparken v/Jan Olsen har henvendt sig til kommunen med ønske om en dialog om den eksisterende legeplads. Henvendelsen indeholder en gentagelse af en tidligere forespørgsel fra 2017, der går på, om kommunen vederlagsfrit ønsker at overtage det grundstykke, som i dag huser legepladsen og en samtidig forpligtelse til løbende at vedligeholde og forny legepladsen og dens inventar. Grundejerforeningen gør opmærksom på, at der, siden deres sidste henvendelse, har været stigende udgifter til vedligeholdelse, og at de ikke længere kan påtage sig at vedligeholde og være ansvarlig for legepladsen.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Merlegårdsparken henvendte sig i 2017 om dette spørgsmål, som blev drøftet og behandlet i Teknik- og Bygningsudvalg, Økonomi- og Planudvalg og Byrådet. Det blev besluttet, at kommunen ikke ønskede at overtage legepladsen.

Den oprindelige aftale mellem grundejerforeningen og kommunen er fra 2009. Den er formuleret således, at kommunen etablerede legepladsen (for kr. 312.500,-) mod grundejerforeningens samtidige samtykke til at forestå vedligeholdelse og fornyelse. Grundejerforeningen oplyser, at den i de forløbne 10 år har afholdt udgifter til dette for ca. kr. 100.000. Kommunen slår græs på området og vedligeholder øvrig beplantning i.h.t. en særskilt aftale med grundejerforeningen.

Flere andre legepladser er kommunalt ejet og drevet af grundejerforeninger i kommunen. Hvis kommunen overtager det aktuelle areal med en samtidig forpligtelse til fremtidig vedligeholdelse og pasning, kan der efterfølgende komme henvendelser fra de andre grundejerforeninger med tanke på kommunens overtagelse af disse legepladser også. Legepladsen er hjemmehørende under Lokalplan 1.37, og den er tilgængelig for alle, og i samme Lokalplan udlagt som et friareal. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at kommunen ikke overtager hverken areal eller forpligtelser forbundet med vedligehold og fornyelse af redskaber m.v., hvor der er legeplads i Merlegårdsparken. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endeligt at vedtage en delvis aflysning af lokalplan 1.13 Højspændingsledninger.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.13 skal delvist aflyses for et område syd for erhvervsområdet Pile Mølle ved Vejleåvej samt vest for Winthersminde erhvervsområde. Lokalplanens anvendelse til højspændingsledninger strider imod den fremtidige planlægning for området, som skal anvendes til bassiner i forbindelse med et klimatilpasningsprojekt.

Aflysningen af lokalplanen medfører, at området forbliver i landzone og for fremtiden bliver administreret efter Planlovens § 35 stk. 1 om landzoneadministration, samt de generelle bestemmelser i bygningsreglementet.

Den delvise aflysning af lokalplan 1.13 har været i offentlig høring i 4 uger, og der er ikke modtaget høringssvar i perioden. Energinet har ikke haft bemærkninger til aflysningen.

Det blev under igangsættelsen af aflysningen besluttet, at den politiske proces forkortes, således at beslutningen om endelig vedtagelse kan foregå i Teknik- og Bygningsudvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at den delvise aflysning af lokalplan 1.13 Højspændingsledninger vedtages og offentliggøres på kommunes hjemmeside.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

For at videreudvikle og realisere en stærkere grøn forbindelse i det tætte byområde i bykernen foreslås det at søge fondsmidler til det videre forløb.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutninger i Planstrategi 2016-2028 og tilhørende handlingskatalog arbejdes der løbende med at skabe en stærkere og mere sammenhængende grøn struktur i Ishøj. Som det blev præsenteret på Byrådsseminar 2019, vil ”Den Grønne Forbindelse” løbe igennem det tætte byområde i bykernen og binde de to ådale sammen gennem et aktivt og grønt forløb. Dette er også i tråd med miljøpolitikkens ønske om et grønt miljø, der hvor man bor og færdes i hverdagen samt ønskerne om at gøre det lettere at færdes i Ishøj på en grøn måde, sikre høj kvalitet i vores natur og sikre god adgang til vores grønne værdier.

Købet af Brohuset og den fremtidige udvikling af Ishøj bykerne gør det oplagt at videreudvikle en stærk grøn forbindelse, som både kan tilføre nogle grønne kvaliteter, understøtte mobiliteten, styrke oplevelsen af tryghed samt tilføre biodiversitet til byområdet. Desuden kan den grønne forbindelse styrke mulighederne for bevægelse og således være med til at realisere nogle sundhedspolitiske tiltag.

Center for Byudvikling har udarbejdet et idékatalog, som viser analyser og potentialer ved udvalgte nedslagspunkter i forbindelsen. Her peges blandt andet på Baneparken som et vigtigt element i en sammenhængende grøn struktur. Det samme er stien langs banen i kanten af det lille erhvervsområde og området imellem Brohuset og banen.

Det foreslås derfor, at der arbejdes målrettet med at søge fondsmidler til at videreudvikle og realisere ”Den Grønne Forbindelse”. I forbindelse med fondssøgningen vil det blive beskrevet, hvordan der arbejdes med en bred inddragelse af borgere og relevante faglige samarbejdspartnere. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at arbejdet med videreudvikling af Den Grønne Forbindelse og fondsansøgninger vedtages.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Liste over administrativt meddelte afgørelser.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag