Referat
Teknik- og Bygningsudvalget onsdag den 23. oktober 2019 kl. 16:30

Temamøde om klimaprojekt - Mødelokale Tårnbjerget, Etage 2, Rådhuset, 2635 Ishøj

Resume

I 2015 vedtog byrådet en helhedsplan for det lille erhvervsområde. Helhedsplanen fastlægger en række principper for den fremtidige udvikling af området. Principperne er udarbejdet i forhold til områdets anvendelse, bebyggelse, trafikale forhold og den grønne struktur og klimatilpasning.

På temamødet gennemgås det udarbejdede klimaprojekt for området.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen fastlægger en række principper for klimatilpasning af området, herunder følgende:

Der skal indarbejdes et klimaprojekt for hele området bestående af klimaveje, der opsamler tagvand fra området, et spildevandsteknisk anlæg, der samler vandet og tilbageholder det ved ekstreme regnvandshændelser og et rensebassin syd for om rådet, som renser vandet, inden det løber til LilleVejleå.

Klimatilpasning skal være et potentiale for byudviklingen i området og der skal indarbejdes LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) både langs bygninger, i vejforløbene, på pladser i området ol, som kan skabe en rekreativ merværdi og bidrage til en tværgående grøn forbindelse gennem hele bydelen.

På temamødet gennemgås det udarbejdede klimaprojekt for området.


Dagsorden for mødet:

Medfinansiering


Baggrund

- Byomdannelse, klimatilpasning, vejrum

Løsningsforslag
- Industriskellet, Den Grønne plads og Industrivangen

Tids- og økonomiplan
- Hydraulik, vejprofiler og Den Grønne Plads 

Beslutning

Til efterretning