Referat
Udsatterådet onsdag den 2. marts 2022 kl. 15:00

Søstedet, Ishøj Søvej 2

Sagsfremstilling

Læreke Demant Ladefoged vil vise Udsatterådet rundt på Søstedet, der rummer både misbrugsbehandling, hjemløseboliger og akutboliger.

Beslutning

Lærke viste rundt på Søstedet og fortalte om de tilbud og indsatser, der er i regi af Søstedet.

Sagsfremstilling

Lærke Demant Ladefoged, teamleder på Pitstop, vil indtroducere Udsatterådet for misbrugsområdet i Ishøj Kommune og fortælle om de indsatser, der er på misbrugsområdet.

Beslutning

Lærke holdt oplæg om misbrugsområdet, herunder de muligheder, der er for behandling i regi af Pistop. Der blev spurgt til antal borgere, der er i behandling. Der er plads til max 50 borgere, aktuelt er der ca. 25 i behandling. Det kan godt mærkes, at Vallensbækborgere ikke længere er i målgruppen.

Lærke fortalte desuden om den kommende lovændring på hjemløseområdet, som bliver interessant at følge.

Taget til efteretning.

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til endeligt årshjul 2022 for Udsatterådet. Obs på fællesmøde med Handicaprådet til maj.

Beslutning

Mødet rykkes til d. 18. maj fra 16-18. Mødet bliver et fællesmøde med Handicaprådet. Årshjul er godkendt.

Bilag

Resume

Orienteringssag
BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med Hjemmeplejen i Ishøj Kommune. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Tilsynets overordnede vurderinger:

 • Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen i meget høj grad har arbejdet med tilsynets anbefalinger siden sidste tilsyn.
 • Tilsynet vurderer, at det igangsatte arbejde omkring Tidlig Opsporing er yderst relevant, og i meget høj grad bidrager til at kvalificere medarbejdernes indsats og til at fremme borgernes livskvalitet og forebygge sygdom.
 • Tilsynet vurderer, at områderne dokumentation og medicinhåndtering, trods en målrettet indsats, fortsat har behov for en stor ledelsesmæssig opmærksomhed.
 • Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad er tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje.
 • Tilsynets vurderer, at medarbejderne har faglig indsigt, og på en refleksiv måde redegør for pleje og støtte til borgerne.
 • Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp.
 • Tilsynet vurderer, at leveringen af hjælp efter § 83a leveres i middel tilfredsstillende grad.

Tilsynets anbefalinger

 • Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med besøgsplanerne, så disse giver et tydeligt billede af kommunikation og adfærd i mødet med borgerne, samt handlevejledende beskrivelser af den personlige pleje og hvorledes borgernes ressourcer medinddrages i indsatsen.
 • Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt iværksættes en målrettet indsats i forhold til medicinhåndteringen.
 • Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at medarbejderne har kendskab til og anvender engangsforklæde i plejen, hvor dette er påkrævet.
 • Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt rettes et målrettet fokus på leveringen af hjælp efter § 83a.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet handleplan, hvori det beskrives, hvordan Hjemmeplejen vil arbejde med tilsynets anbefalinger (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 17. februar 2022, pkt. 12:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Hjemmeplejen til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 17. februar 2022, pkt. 12:


Beslutning

Taget til efteretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen orienterer om status på antal borgere der modtager ydelserne §§ 82ab og 85 i Lov om social service,og giver et overblik over gennemgang og revisitation af alle ydelsesforløb i 2021. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ophør af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune, har administrationen i 2021 gennemgået samtlige borgere med ydelsesforløb tilknyttet Vejlederteamet. Sagsgennemgangen er samlet i vedhæftede notat.
Der er pr. januar 2022 153 borgere tilknyttet ydelser ved Vejlederteamet: 130 borgere på § 85, 18 borgere på § 82a, samt 5 borgere på § 82b.
Der er i øjeblikket 73 borgere der benytter Det Gule Hus, heraf omkring 10 borgere, som for nuværende ikke har behov for en ydelse ved Vejlederteamet, men som kommer i Det Gule Hus for samværet. Vejlederteamets kontaktflade rækker dermed udover de 153 borgere, der er i ydelsesforløb.

Ved ydelsesforløb udarbejder myndighed konkrete indsatsmål sammen med borgeren, ud fra borgers ønsker, med det for øje, at indsatsen er rehabiliterende, og gør borgeren mest mulig selvhjulpen. Et indsatsmål kan omhandle en dagligdagspraksis, som for eksempel at kunne kontakte sin læge selvstændigt.
Gennemgangen af borgere er sket med udgangspunkt i et screeningsskema udarbejdet til formålet af afdelingslederne og teamlederne fra myndighed og det sociale udførerområde.
I alt er 82 sager blevet ændret i 2021, hvoraf 58 sager, specifikt 36 § 82b og 22 § 85, kunne afsluttes. Dette som følge af at borgerne, i overensstemmelse med den rehabiliterende støtte, havde opnået deres individuelle indsatsmål for deres respektive ydelsesforløb, eksempelvis at kunne handle ind eller bruge sit nemID selvstændigt. 24 sager blev ændret til anden ydelse. Alle borgere blev ved ændring af ydelsen partshørt og anvist klageret.

Vedhæftet sagen er "Beskrivelse af ydelserne §§ 82ab, 85 og 99", samt "Notat oversigt over ydelsesforløb efter §§ 82ab og 85".

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 82ab, 85 og 99

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 17. februar 2022, pkt. 13:

Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 17. februar 2022, pkt. 13:


Beslutning

Der blev spurgt til, hvordan man har håndteret de borgere, der er blevet afsluttet. Har man fulgt op herpå, hvis ikke de har reageret på skriv om afslutning? Gruppevejledning dækker over fællesaktiviteter. Udsatterådet er bekymret for de sårbare borgere, og om de formår at reagere på at ens vejledning er ændret. Udsatterådet er bekymret for om borgerne bliver klemt, og også de borgere, som har behov for vedligeholdende indsats. Der er behov for, at der følges op på om de borgere, der er afsluttet er blevet kontaktet på korrekt vis. Udsatterådet ønsker, at administrationen udarbejder oversigt til næste møde i maj.

Taget til efteretning.

Bilag

Resume

Der fremlægges forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for social- og ældreområdet i Ishøj Kommune. Sagen forelægges til drøftelse og forelægges enslydende for Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet.

Sagsfremstilling

I efteråret 2021 efterspurgte Seniorrådet en politik for pårørende. Der har hidtil ikke været en decideret pårørendepolitik på ældreområdet. Pårørende har været indskrevet som en del af Ishøj Kommunes velfærdspolitik. Der eksisterer en pårørendepolitik på socialområdet, som blev udarbejdet tilbage i 2011. På den baggrund besluttede administrationen, at der skulle udarbejdes tværgående retningslinjer for samarbejde med pårørende, som dækker både ældre- og socialområdet i Ishøj Kommune.

Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Udsatterådet, Handicaprådet og Seniorrådet. Arbejdsgruppen fik til opgave at formulere forslag til retningslinjer for samarbejdet med pårørende på tværs af ældre- og socialområdet. Det har været vigtigt for arbejdsgruppen, at retningslinjerne blev lettilgængeligt i både form og indhold, ligesom at retningslinjerne også skulle indeholde en beskrivelse af, hvilke tilbud rettet mod pårørende, der er i Ishøj Kommune.

Arbejdsgruppen har afholdt 3 arbejdsgruppemøder, og har nu udarbejdet forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for ældre- og socialområdet i Ishøj Kommune. Formålet med retningslinjerne er at tydeliggøre, hvordan der samarbejdes med de pårørende inden for Center for Voksne og Velfærds områder. Retningslinjerne skal fungere som overligger for de lokale pårørendeindsatser, der er på de forskellige tilbud. Retningslinjerne er relevante for pårørende, borgere såvel som ansatte i Center for Voksne og Velfærd.

Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet bedes drøfte forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for social- og ældreområdet. Efterfølgende vil de tilrettede retningslinjer bliver forlagt Social- og Sundhedsudvalget, som skal beslutte at sende retningslinjerne i høring i de relevante MED-udvalg under Center for Voksne og Velfærd. Når denne proces er tilendebragt, vil de endelige retningslinjer blive forelagt alle 3 råd.


Forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende er vedhæftet.


Beslutning

Det skal gøres tydeligt, hvordan arbejdsdelingen mellem medarbejdere og pårørende skal være.

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Drøftelse og beslutning vedrørende Ipads til suppleanter.

Gennemgang af SIM-kort til Ipads.

Ny mødedato i maj?

Beslutning

Der skal bestilles 3 simkort, 4 tastaturer og en ny ipad. Suppleanter får også Ipads.

Mødet i maj rykkes til d. 18. maj.

Beslutning

Der var intet under Evt.