Referat
Udsatterådet onsdag den 5. februar 2020 kl. 12:30

Mødelokale Saltkilden, etage 2, Rådhuset

Sagsfremstilling

TEMA: Synlighed og udbredelse af viden om Udsatterådet
På sidste møde i Udsatterådet deltog en repræsentant fra Rødovre Kommunes Udsatteråd, og fortalte, hvordan man har gjort opmærksom på Udsatterådets eksistens i Rødovre. På baggrund af inspiration fra Rødovres Udsatteråd skal Udsatterådet under dette punkt drøfte, hvordan man kan skabe mere synlighed om Udsatterådet og rådets arbejde. En medarbejder fra kommunikationsafdelingen i Ishøj Kommune vil deltage under dette punkt, og står til rådighed med gode råd og sparring.

Beslutning

Det blev drøftet, hvordan Udsatterådet kan blive mere synligt. Følgende forslag blev fremlagt:

  • Udsatterådet skal deltage i flere lokale arrangementer, hvor de kan udbrede viden om Udsatterådet; fx Byhavefest, Ishøj for målene m.m. Der skal i den forbindelse være noget materiale, som kendetegner Udsatterådet, fx badges, t-shirts, visitkort og flyers/pjecer.
  • Udsatterådet skal have en Facebookside, der kan bruges til at reklamere for Udsatterådet, fx når rådet har været med til et arrangement eller deltager i kommende arrangementer.
  • Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som får til opgave at tage stillig til, hvordan en facebookside for Udsatteråd skal se ud, herunder målgruppe, indhold, administrator m.m. Kenneth, Malene og Jesper er i arbejdsgruppen, som understøttes af kommunikationsafdelingen samt Lisbeth (sekretær for Udsatterådet). Lisbeth indkalder til møde i løbet af februar/marts.
  • Helle Madsen gjorde opmærksom på, at Rødovres Kommunes Udsatterådsformand gerne vil deltage i et møde med Udsatterådet som "konsulent".

 

Næstformanden og sekretæren kigger på de kommende arrangementer i kommunen for at se, om det giver mening at koble Udsatterådet på nogle af dem. Der vil blive fulgt op på næste møde i Udsatterådet (8. april).

Sagsfremstilling

Forslag til årshjul er vedhæftet.

Beslutning

Årshjulet blev godkendt. Det blev endvidere drøftet, at ensomhed er en overligger for årshjulet, og således et tema som griber ind i de andre temaer.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for servicelovens §§ 82 a og b. Derudover er kvalitetsstandarden for servicelovens § 85 revideret. Kvalitetsstandarderne fremlægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Handicaprådet og Udsatterådet. Kvalitetsstandarderne er endvidere sendt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Der indført to nye paragraffer i serviceloven, § 82 a og b, henholdsvis tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte og individuel tidsbegrænset hjælp og støtte. Handicap og Psykiatri har i 2019 arbejdet med at implementere de to paragraffer i vejlederteam såvel som myndighed. I tillæg hertil er der derfor udarbejdet kvalitetsstandarder for 82 a og b, hvormed følgende parametre tydeliggøres: Målgruppe, formål, indhold, tildeling/visitation etc. Kvalitetsstandarderne skal tydeliggøre det kommunale serviceniveau over for borgerne, og skal samtidig bruges i visitationsøjemed.

Da gruppeforløb netop er indeholdt i § 82 a, er kvalitetsstandarden for § 85 tilrettet herefter, således at gruppeforløb ikke længere kan visiteres som en del af et § 85-forløb.

Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de fremlagte kvalitetsstandarder og sender standarderne til høring i Handicaprådet og Udsatterådet med høringsfrist d. 15. februar 2020, hvormed begge råd kan nå at behandle standarderne på et rådsmøde. Således kan kvalitetsstandarderne endelig godkendes af Social- og Sundhedsudvalget på udvalgets møde i marts 2020.
Vedhæftet er kvalitetsstandarder for § 82 a og b samt § 85.

Indstilling9. december 2019, pkt. 146:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
at sende de forelagte kvalitetsstandarder i høring i Handicap- samt Udsatterådet med høringsfrist pr. 15/2 2020.Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 146:

Tiltrådt.

Beslutning

Udsatterådet henstiller til, at varetagelse af de to paragraffer ikke belaster vejlederteamet yderligere, da det i forvejen er meget presset på ressourcer. Såfremt dette er tilfældet henstiller Udsatterådet, at der bliver tilført flere ressourcer til området.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 82 a og b, samt § 85.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Psykiatriplan 2020-2021 for Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune er blevet revideret for perioden 2020-2021. Psykiatriplanen skal sætte rammer og retning for det socialpsykiatriske arbejde i Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Psykiatriplan 2020-2021 for Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune er endvidere sendt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

I psykiatriplanen bliver de overordnede målsætninger for den socialpsykiatriske indsats i årene 2020-2021 beskrevet.
Det primære fokus i psykiatriplanen er, hvordan man med udgangspunkt i borgerens behov og mål, kan tilrettelægge og udvikle den socialpsykiatriske indsats. I psykiatriplanen er der derfor opstillet fire målområder - alle med borgeren som omdrejningspunkt - der skal arbejdes med, i den periode planen løber:

1. Fortsat styrkelse af den samtidige og koordinerede indsats

2. Borgerens forløb

3. Opkvalificering

4. Udvikling af de socialpsykiatriske tilbud

Indstilling9. december 2019, pkt. 151:

Social- og Sundhedsudvalget godkender Psykiatriplan 2020-2021. Sagen sendes til Udsatterådet og Handicaprådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 151:

Tiltrådt.

Beslutning

Taget til efterretning. Udsatterådet indstiller, at rådet inddrages, når der skal udarbejdes en ny psykiatriplan.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen har foretaget hjemløseoptælling i uge 45, 2019. Tal for status vedr. hjemløse borgere forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Antallet af hjemløse i Ishøj Kommune opgøres, hvormed det er muligt at følge udviklingen i, hvor mange hjemløse der er i Ishøj Kommune, og hvilken kategori for hjemløse den enkelte borger tilhører. Optælling og kategorisering følger VIVE`s definition af hjemløshed (se bilag). Af opgørelsen for hjemløse i Ishøj Kommune i uge 45, 2019 fremgår følgende:

  • Pr. uge 45, 2019 er i alt 91 borgere registreret uden fast bopæl i Ishøj Kommune og 17 borgere i akutboliger eller på herberg/forsorgshjem/kvinde-/krisecenter. Der er således i alt 108 borgere uden fast bopæl.
  • Da borgere i akutboliger eller på herberg/forsorgshjem/krisecenter defineres som hjemløse, vurderes det, at der samlet set er 52 hjemløse i Ishøj Kommune. De opholder sig hos venner/familie, mens 1 borger vurderes at bo på gaden, i trappeopgange eller lign.
  • De resterende 56 borgere er udrejst, flyttet til anden kommune eller forsvundet, hvormed de indgår i kategorien `ved ikke`, da der ikke er tilstrækkelig information om borgeren i forhold til at kunne vurdere, om de reelt er hjemløse.

Til sammenligning var der ved sidste optælling i uge 6, 2019 i alt 86 borgere uden fast bopæl, hvoraf 33 blev vurderet til at være hjemløse, jf. VIVE`s definition. Stigningen skyldes hovedsageligt at en ny kategori `kvinde/krisecentre` indgår i optællingen.

 

Indstilling13. januar 2020, pkt. 4:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Udsatterådet.

 Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2020, pkt. 4:

TIltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at administrationen foretager en gennemgang af sagerne for unge hjemløse under 30 år, for at afklare historikken i sagerne og om der kunne forebygges hjemløshed. Kunne der have været en indsats tidligere, er der læring? Sagen genforlægges Social- og Sundhedsudvalget. Samtidig ønskes Udsatterådets bud, ved oversendelse til rådet.

Beslutning

Næstformanden informerede om, at man i Social- og Sundhedsudvalget har igangsat en nærmere analyse af, hvem de unge hjemløse er? Hvornår mødte "systemet" dem første gang, hvad er deres historik etc. Endvidere oplyste næstformanden, at der fremover vil bliver lavet hjemløsetællinger éen gang årligt i uge 6. I samme forbindelse blev det nævt, at Ishøj Kommune samarbejder med Høje-Taastrup Kommune om udslusningsboliger, til unge der har været anbragt. Projektet hedder Livsværk.

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med Satspuljeaftalen for 2019 har Socialstyrelsen udmøntet puljer til udvikling og modning af forskellige metoder, som Center for Børn og Forebyggelse har valgt at søge.

Børne- og Undervisningsudvalget blev orienteret om ansøgning til puljerne på mødet den 21. oktober. I denne sag gives yderligere information om ansøgningerne, som er vedhæftet dagsordenen.

CBF har ansøgt Socialstyrelsen om følgende tre puljer:

 

Pulje til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge (50,3 mio.)
CBF har udviklet projekt SNUF (Samtale og netværk med ung og forældre), som puljemidlerne skal bruges til at implementere i Ishøj Kommune. Projektet har fokus på den forebyggende, sammenhængende, tidlige og mindst indgribende indsats for de unge. Med SNUF skal afprøves en udvidelse og forankring af den allerede eksisterende anonyme ungerådgivning med et behandlingsspor, et gruppespor og forældrerådgivning. Der er søgt kr. 4.841.728 til projektet.

 

Pulje til udvikling af en styrket familiebehandling i udsatte familier (22,6 mio.)

CBF søger om deltagelse i modningsprojektet ”Styrket familiebehandling i udsatte familier". Projektet i Ishøj kaldes "Ishøj Kommunes Familieberedskab" grundet et ønske om at udbygge den nuværende familiebehandlingsindsats med et akut og intensivt beredskab, der kan sættes i værk i de familier, hvor der er umiddelbar risiko for anbringelse af et barn eller en ung udenfor hjemmet. Familieberedskabet skal imødekomme behov for intensiv, specialiseret og fleksibel støtte og dermed hjemtage indsatsen for de familier, som i dag modtager familiebehandling fra eksterne leverandører. Der er søgt kr. 5.007.900 til projektet. 

 

Pulje til screening og tidlige familierettede indsatser (39,7 mio.)
CBF’s projekt ”Bedre Start på Livet” har to overordnede mål, hvilket er at styrke den opsporende indsats i CBF’s sundhedspleje via udbredelse og kvalificering af brugen af screeningsredskaberne ADBB og PUF, og at styrke de alment forebyggende og foregribende indsatser i CBF via implementering af gruppeforløbene DUÅ Baby og DUÅ Småbørn samt udviklingen af brugen af ICDP- forløb. Projektet har til sigte, at forældre til udsatte 0-2-årige modtager relevant og rettidig hjælp og rådgivning, som har afsæt i familiens samlede livssituation. Der er søgt kr. 5.205.879 til projektet. 


Økonomi:

Center for Børn og Forebyggelse har søgt samlet kr. 15.055.507 fra de tre puljer. Efterhånden som der kommer svar til det ansøgte, vil det blive fremlagt på kommende møder.

 

IndstillingForslag til beslutning: 18. november 2019, pkt. 158:

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.Børne- og Undervisningsudvalget, 18. november 2019, pkt. 158:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Nyt medlem i Udsatterådet:

Jesper Hellner er nyt medlem af Udsatterådet og repræsenterer Lænken/Novavi

 

Brev til Sophie Hæstorp Andersen vedr. finansiering af ledsagelse til sygehusbehandling, se vedhæftede bilag.

 

Årsrapport fra rådet for socialt udsatte:

https://www.udsatte.dk/dyn/resources/Publication/file/7/107/1566115789/endelig_udsatte-aarsrapport_2019_30-web.pdf

Vedhæftet er årsrapportens anbefalinger.

 

Ny formand for rådet for socialt udsatte:

Vibe Klarup er ny formand for rådet for socialt udsatte og overtager posten fra Jan Sjuursen. Læs mere her https://www.udsatte.dk/aktuelt/nyhedsside/vibe-klarup-er-ny-formand-for-raadet-for-socialt-udsatte

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Mødediæter: Et medlem af Udsatterådet fortalte, hvordan de mødediæter pågældende får for at deltage i møder i Udsatterådet bliver modregnet i egen og partners førtidspension. Ligeledes bliver indtægten modregnet i kontanthjælp. Udsatterådet finder det paradoksalt, at man "straffes" for at engagere sig i et Udsatteråd. Det blev derfor besluttet, at der skal udarbejdes et brev til socialministeren herom. Der følges op, når der foreligger et svar fra ministeren.