Referat
Udsatterådet onsdag den 5. december 2018 kl. 13:00

Kantinen

Sagsfremstilling

Lone Wilken og Tina Eggert fra distriktspsykiatrien kommer og fortæller om de opgaver, der løftes i distriktspsykiatrien og samarbejdet med kommunen.

Kim Hostrup Hansen, afdelingsleder for handicap og psykiatri, fortæller om processen i Det Gule Hus.

Anette Rix, forstander for Kløverengen og afdelingsleder af Pitstop, fortæller om det nye tilbud med anonym rådgivning i Pitstop.

Der vil være spørgetid i forbindelse med alle tre præsentationer.

Beslutning

Oplæg fra distriktspsykiatrien ved afdelingssygeplejerske Tina Eggert og sygeplejerske Lone Wilken

Distriktspsykiatriens (DP) primære formål er at behandle borgere med psykisk sygdom. DP består af et DP- og et OP-team (opsøgende team) samt et bostedsteam. DP-teamet behandler ca. 300 borgere, OP-teamet behandler ca. 100 borgere, og bostedsteamet har ca. 100 borgere i målgruppen. DP dækker Ishøj, Tåstrup og Vallensbæk Kommuner. I alt er der ca. 25 medarbejdere tilknyttet DP.

Det er ikke diagnosen men kompleksiteten af den psykiske lidelse, der er afgørende for, om man visiteres til DP.  

Der er central visitation, hvilket betyder, at man ikke selv kan henvende sig direkte til DP, men man skal henvises fra enten egen læge eller hospital. DP har åbnet i hverdagene i dagtimerne. DP er en del af Distriktspsykiatrisk Center Glostrup (DPC).

Samarbejde mellem DP og Ishøj Kommune: Samarbejdet afhænger af, om borgeren giver samtykke til deling af information på tværs. Derudover er der ikke et fælles fagsystem, som både DP og kommunen kan tilgå. Det er derfor en fordel for Ishøj Kommune, at DP ligger på rådhuset, hvormed man er tæt på socialpsykiatrien. Derudover er man i gang med at etablere netværksmøder mellem Ishøj Kommune og DP.

Et medlem fra Handicaprådet spørger til, hvordan det kan være, at der er lang ventetid for nye borgere og borgere, der allerede er i behandling? Der er et lovkrav om, at der max må gå 30 dage fra visitation til første møde. For borgere, der er i behandling, er det vigtigt, at man ringer til hovednummeret ved kontakt og ikke til de enkelte medarbejderes mobiler.  

Nyt tiltag: Man er ved at sammenlægge OP og DP i F-ACT (Fleksibel ACT). Det betyder, at man i fremtiden vil være mere fleksibel ift. borgernes behov ift. mødefrekvens, og hvor man mødes henne.

Oplæg ved Kim Hostrup Hansen, leder af Handicap og Psykiatri:

Kim orienterede om processen med det gule hus. Det gule hus er i en proces, hvor man går fra at være en social cafe til at være et vejledningscenter. En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og borgere har kigget på, hvordan man kan gribe processen vedr. overgang fra café til vejledningscenter an. Vejledningscentret skal være kendetegnet ved at være et sted, hvor dem, der har det svært, kan møde andre ligesindede og få hjælp og støtte fra de medarbejdere, der er i Det Gule Hus. Det skal være et sted, hvor man føler sig velkommen og lyttet til. Omdrejningspunktet for det gule hus er hjælp til selvhjælp, altså hvordan hjælpes og motiveres borgerne til at tage skridt til at gøre nye ting, der sætter gang i en personlig udvikling.

Et medlem fra Udsatterådet spørger til, hvordan man får fat på de borgere, der sidder derhjemme og ikke er en del af det gule hus? Administrationen vil meget gerne have input fra rådene til, hvordan man kan få fat i flere borgere. Dette kan evt. tages op på et kommende møde i Udsatterådet.

Oplæg ved Anette Rix, afdelingsleder af Pitstop, om kampagne om anonym rådgivning i Pitstop:

Rix fortalte om muligheden for anonym rådgivning i Pitstop. Målgruppen er både borgere med et misbrug, deres pårørende eller fx fagprofessionelle, der arbejder med en ung, de er bekymret for har et misbrug. Pitstop har sat fokus på anonymiteten i deres kommunikation om tilbuddet, hvilket har resulteret i, at der har været mere end en fordobling af henvendelser, siden kampagnen startede d. 1. november 2018.

Resume

Ishøj Kommune opstarter nu projekt Sundhedstjek for sårbare borgere. Formålet er at tilbyde en sundhedsfremmende indsats til borgere med tilknytning til socialpsykiatrien i Ishøj Kommune. Der er nu udviklet projektmateriale samt kontrakt, som skal underskrives af PLO-Hovedstaden og PLO-Sjælland.

Sagsfremstilling

Projektet er 2-årigt og løber fra oktober 2018 til september 2020. Da borgerne både kan have læge i Region Hovedstaden og Region Sjælland, skal der skrives kontrakt med henholdsvis PLO-Hovedstaden og PLO-Sjælland. Kontrakten indeholder en beskrivelse af lægens ansvarsområder i projektet samt fastsættelse af deres honorar. Kontrakten ligger p.t. hos Lægeforeningen til underskrivning, hvilket Ishøj Kommune afventer.

Der skal foretages to sundhedstjek/tandscreeninger hhv. hos borgerens privatpraktiserende læge og ved den kommunale tandpleje ved projektopstart og -afslutning, for at kunne fastslå, om der har været en ændring i borgerens sundhed i løbet af projektperioden. Hvis borgeren har behandlingsbehov ift. deres tænder, forventes det, at langt størstedelen kan henvises til omsorgstandplejen. Udgifter hertil dækkes af projektmidler. I den mellemliggende periode henvises borgerne til relevante sundhedstilbud i kommunen. Borgerne modtager støtte af hjemmevejledere under hele forløbet.

Formålet med projektet er at sikre, at borgerne kommer til læge gennem et tværsektorielt samarbejde mellem det social- og sundhedsfaglige felt, således at sygdomme bliver opdaget i tide, og eventuelle forebyggende foranstaltninger kan iværksættes. På den måde er det forventningen, at indsatsen vil føre til øget livskvalitet, trivsel og sundhed blandt målgruppen. Derudover er der en forventning om, at indsatsen vil resultere i en sundhedsøkonomisk gevinst ved, at sygdomme forebygges, identificeres og behandles i tid. Handicaprådet i Ishøj Kommune er initiativtager til projektet. 

I Ishøj Kommune deltager Den Kommunale Tandpleje, Enhed for Sundhed og Analyse samt Center for Voksne og Velfærd herunder Handicap og Psykiatri, Træning og Rehabilitering og Sekretariatet. Der er udviklet følgende materiale til projektet:

 • Postkort (til rekruttering af borgerne)
 • Afkrydsningsskema (projektadministration for projektmedarbejdere)
 • Lægens afkrydsningsskema (tjekliste til gennemførelse af sundhedstjek hos lægen)
 • Sundhedsprofil (spørgeskema til udfyldelse af borgerne)
 • Projektplan (projektadministration, overblik)
 • Flowchart (projektadministration, overblik)
 • Tandplejens skema til screening af den orale sundhed (tjeklisten til gennemførelse af tandscreening hos Den Kommunale Tandpleje)

Der fremlægges en status for Social- og Sundhedsudvalget i juni 2019 og igen ved projektets afslutning.

Beslutning

Sundhedstjek til udsatte:

Projektet er i fuld gang. Der er pt. 38 borgere indskrevet i projektet, målet er 40. Alle læger på nær én i Ishøj Kommune er med. Der vil blive forelagt status for begge råd i 2019.

Resume

Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, der danner rammerne for et digitalt fællesskab, som har til formål at brugerne kan skabe nye relationer på baggrund af fælles interesser og oplevelser. Hermed aflægges en kort status.

Sagsfremstilling

Pr. 13. september 2018 er der 609 brugere af Boblberg.dk i Ishøj Kommune, hvilket svarer til 3,35 % af borgerne over 14 år i Ishøj. Antallet af brugere er steget med 286 siden sidste status den 8. marts 2018. Da målsætningen ligger på 1-3 %, er resultatet meget tilfredsstillende.

Der er 81,3 % af brugerne, som har fået svar på deres bobler (indlæg). Målsætningen er mindst 50 %, og resultatet her er derfor også meget tilfredsstillende. Boblberg.dk annoncerer for de opslag, der ikke får respons, og hjælper brugerne med tips og tricks i forhold til at gøre deres bobler mere attraktive.

Der er 85 % af brugerne fra Ishøj Kommune, som henvender sig til borgere i andre kommuner, hvilket vidner om, at afstande og transport ikke er en hindring i forhold til at danne relationer. Gennemsnitsalderen for brugerne af Boblberg.dk i Ishøj Kommune er 38,3 år.

Siden sidste status har Boblberg.dk udviklet et foreningsmodul, som kan hjælpe foreninger med at få nye medlemmer, og Boblberg.dk arbejder fortsat på at besøge relevante steder i Ishøj for at udbrede kendskabet til Boblberg.dk. Det gælder både med oplæg og uddeling af flyers. Ishøj Kommune støtter op om denne indsats. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Finansieringen af Boblberg.dk udløber den 31. august 2019. Team for Frivillighed og Lokalsamfund er ved at undersøge mulighederne for videre finansiering, evt. via Værdighedsmilliarden.

Bilag

Resume

I 2005-2007 opstartede Ishøj Kommune et projekt med at etablere et opgangsfællesskab og værested i Strandgården 14 for borgere over 40 år med psykiske lidelser. Afdelingen for Handicap og Psykiatri under Center for Voksne og Velfærd har derfor dels anvisningsret til boligerne i opgangen og råder dels over en taglejlighed, hvor værestedet i sin tid blev etableret. Lejemålet af taglejligheden ønskes nu opsagt, da der ikke er brugere til lokationen. I stedet benyttes Det Gule Hus. Social- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om sagen.

Sagsfremstilling

Da opgangsfællesskabet i sin tid blev etableret, rådede Ishøj Kommune over tre taglejligheder i opgangen, hvoraf de to allerede er opsagt. De blev i sin tid benyttet som personale- og samtalerum. Nu ønsker administrationen at opsige det sidste lejemål, som kun benyttes til værested to timer om ugen bemandet af to medarbejdere.

Igennem årene har både måden, kommunen arbejder med sindslidende borgere samt behovene hos sindslidende borgere forandret sig. Det betyder blandt andet, at langt flere får den støtte, de har behov for, gennem § 85-støtte, som foregår i eget hjem, og flere vælger at benyttes kommunens andre tilbud for samvær som eksempelvis Det Gule Hus. I takt med denne udvikling faldt antallet af borgere, der kom i værestedet i Strandgården 14, og åbningstiderne blev løbende reduceret til at være de to timer om ugen, der er åbent nu. I et forsøg på at bibeholde tilbuddet har åbningstiderne været udvidet i perioder, og borgerne er forsøgt motiveret til at benytte værestedet, men da borgerne som sagt vælger andre løsninger, blev åbningstiderne igen reduceret.

Grundet dette vurderer administrationen ikke, at det giver mening at bibeholde lejemålet, som koster cirka kr. 100.000 om året, og det opsiges derved. Repræsentanter fra Handicap og Psykiatri vil indkalde beboerne i Strandgården 14 til et informationsmøde om dette, så de er informeret om, at værestedet lukker ned. Her vil de blive oplyst om de andre tilbud, kommunen rummer, som eksempelvis Det Gule Hus eller caféerne i Ældres Netværk.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Den 22. juni 2018 gav Styrelsen for Patientsikkerhed, på baggrund af et tilsynsbesøg den 8. november 2017, påbud til Kløverengen om at sikre:

 1. Tilstrækkelig journalføring, herunder implementering af instruks for sundhedsfaglig dokumentation.
 2. Implementering af instruks for håndhygiejne og instruks om patienters behov for behandling.

På baggrund af påbud gennemførte Kløverengen i juli 2018 tiltag for at sikre tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation samt synlige instrukser for håndhygiejne og patienters behov for behandling.

Den 16. august 2018 var Styrelsen for Patientsikkerhed på et opfølgende tilsynsbesøg på Kløverengen og har efterfølgende ophævet ovenstående påbud, hvilket fremgår af Tilsynsrapport Kløverengen, Reaktivt tilsyn 2018.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer i Tilsynsrapport Kløverengen; Reaktivt tilsyn 2018, at Kløverengen opfylder målepunkter vedrørende instrukser og journalføring, og påbuddene ophæves som følge heraf. Styrelsen konkluderer, at:

 • Kløverengen har arbejdet struktureret og målrettet med udarbejdelse og implementering af sundhedsfaglige instrukser.
 • Medarbejdere er bekendt med de sundhedsfaglige instrukser og anvender dem i det daglige arbejde.
 • Der arbejdes meget systematisk og målrettet med journalføringen, og der er en igangværende proces med at optimere den fælles dokumentationspraksis.
 • Der er indkøbt nyt modul til sundhedsfaglig journalføring, således at alle beboeres journaler nu indeholder den krævede sundhedsfaglige dokumentation.
 • Dog fremgår det ikke af den sundhedsfaglige dokumentation, at der er indhentet informeret samtykke til behandling og pleje. Dette vurderes af styrelsen til at være af mindre betydning for patientsikkerheden, og vurderes ikke som værende grundlag for at opretholde påbud.

Kløverengen anerkender, at dokumentation om informeret samtykke har været mangelfuld, og at medarbejderne i praksis har indhentet samtykke fra beboerne, men ikke efterfølgende har dokumenteret dette. Ledelsen har på personalemøder derfor drøftet, og pointeret, vigtigheden af, at det informerede samtykke dokumenteres. Ledelsen vil fremover følge op på, at dette sker i praksis.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

De to råd drøfter mulige fælles fokusområder i 2019. Det drøftes også, om der skal afholdes et nyt fællesmøde i 2019.

Beslutning

Et fælles emne/tema kan være opfølgning på psykiatriområdet, hvor bl.a. distriktspsykiatrien deltager med de foreløbige erfaringer med F-ACT og netværksmøder mellem distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien.

Beslutning

Netværksmøde for Udsatteråd på Sjælland: Anne fra Udsatterådet deltog. Det var et spændende møde, hvor man fik mulighed for at vidensdele og erfaringsudveksle med andre udsatteråd. Det var tydeligt, at det er meget forskelligt, hvordan udsatterådene fungerer, og nogle udsatteråd var helt i opstartsfasen og havde brug for sparring ift., hvordan man starter et udsatteråd op, herunder fx udarbejde vedtægter og forretningsorden. Rødovre Kommunes udsatteråd blev fremhævet som et udsatteråd, der er konsolideret og fungerer rigtig godt. Det kunne evt. være en ide at invitere Rødovres udsatteråd med på et møde i Udsatterådet i 2019.

Tidsbestilling i Borgerservice: Orientering om, at det nu bliver muligt at bestille tid i borgerservice. Man kan bestille tid via www.ishoj.dk/bestiltid

Konference om Socialt Frikort. Konferencen afholdes d. 14. januar 2019. Læs mere her https://www.udsatte.dk/aktuelt/nyhedsside/raadet-inviterer-til-kick-off-konference-om-det-sociale-frikort

Fraværende på mødet: Jan Diemer, Charlotte Jørgensen og Lennart Hartmann Nielsen fra Handicaprådet og Malene Højkjær og Kenneth Nielsen fra Udsatterådet.