Referat
Udsatterådet onsdag den 8. december 2021 kl. 16:30

Rådhuset etage 2 sammen med Handicaprådet

Resume

Der er udarbejdet afsluttende status på projekt sundhedstjek. Sagen fremlægges til drøftelse og orientering. Sagen er fremlagt enslydende for Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Projekt sundhedstjek er et toårigt pilotprojekt målrettet 40 udsatte borgere med tilknytning til socialpsykiatrien i Ishøj Kommune. Projektet startede i oktober 2018, og skulle dermed afsluttes med udgangen af september 2020. Grundet covid-19 blev projektet forlænget til udgangen af 2020. Det primære formål med projektet har været at undersøge, hvorvidt en håndholdt og målrettet sundhedsindsats kan forbedre udsatte borgeres sundhedstilstand og således bidrage til mere lighed i sundhed.

Covid 19
Grundet Covid 19-pandemien blev projekt sundhedstjek sat i bero i marts 2020. Det betød, at alle aktiviteter i projektet stoppede øjeblikkeligt. Da projektperioden udløb med udgangen af 2020 nåede projektet ikke at blive genstartet. Det betyder, at det ikke er muligt at lave en reel slutevaluering af projektet. Der blev i slutningen af 2019 lavet en midtvejsevaluering. Det er projektgruppens opfattelse, at midtvejsevalueringen kan bruges som bagtæppe for fremadrettede anbefalinger af sundhedsrettede indsatser målrettet borgere med tilknytning til socialpsykiatrien i Ishøj Kommune.

Det er først i efteråret 2021, at alle borgere, der har haft et ønske herom, har fået sundhedstjek nr. 2. ved egen læge, hvormed det først har været muligt at lave afsluttende status nu.

Konklusioner fra projektet:

 1. At borgerne i projektet døjer med forskellige sygdomme og udfordringer og har et oprigtigt ønske om at blive sundere.
 2. At der inden for målgruppen er stor variation i funktionsevne, forstået som evnen til at gøre noget ved de sundhedsudfordringer, man har.
 3. At det er svært at motivere borgerne til at deltage i de forskellige sundhedsrettede tilbud og indsatser, der har været iværksat, og der er stor variation i, hvor meget borgerne kan magte.
 4. Tandsundheden hos borgerne i projektet var bedre end forventet.
 5. Lægetjekket giver et objektivt billede af borgernes sundhedstilstand og dermed mulighed for at iværksætte den nødvendige behandling.
 6. Lægetjekket er med til at identificere sygdom/begyndende sygdom hos borgerne.
 7. Borgerskemaet og borgersamtalerne har givet et mere subjektivt og oplevet billede af borgernes sundhed, samt de ønsker, borgerne har til aktiviteter og tilbud.

Mulige fremtidige sundhedsrettede indsatser med baggrund i erfaringerne fra projekt sundhedstjek:
I projektgruppen har det været drøftet, hvorvidt der er erfaringer fra projektet, som kan bringes videre i arbejdet med at forbedre sundhedstilstanden for borgere med tilknytning til socialpsykiatrien. Projektgruppen peger på følgende:

 1. Udvidet sundhedstjek
 2. Tandeftersyn ved kommunal tandlæge
 3. Indsatser rettet mod konkrete problemstillinger
 4. Oplæg om mental og fysisk sundhed

Læs mere i vedhæftede baggrundsnotat om afsluttende status på Projekt Sundhedstjek.
Administrationen foreslår, at konklusioner og forslg til mulige fremtidsrettede sundehdsindsatser medtages i ommende invisteringsprojekt i kommunen.
Derudover anses projekt sundhedstjek for udsatte borgere, som afsluttet.
Vedhæftet er afsluttende statusnotat for projekt sundhedstjek.

Beslutning

Projektet blev drøftet. Der kom flere tilbagemeldinger fra begge råd, som administrationen vil tage med videre.

Taget til efterretning.


Bilag

Sagsfremstilling

Nathalie Hjort, afdelingsleder for træning og rehabilitering, deltager under dette punkt og vil fortælle om området for kropsbårne hjælpemidler. Notat om området er ligeledes vedhæftet.


Beslutning

Der blev spurgt til om man skal vælge produkter, fra der hvor der er indgået SKI-aftale med? Nej, men eventuelle prisforskelle skal borgeren selv dække. Det skal endvidere godkendes af sagsbehandler, at man køber produktet via anden leverandør, således at det sikres, at det er det rigtige produkt, der bestilles.

Vedrørende specialfodtøj: Der spørges til, hvorvidt der er retningslinjer ift. hvor mange par specialfodtøj man kan få om året? Dette bør fremgå af kvalitetsstandarden for hjælpemidler. Administrationen undersøger og melder tilbage.

Vedr. specialfodtøj: Følgende fremgår af kvalitetsttandarden: Form og indhold I ydelsen indgår blandt andet følgende:

Fabriksfremstillet fodtøj (ff sko)

Håndsyet fodtøj

Indlæg

Hælforhøjelse

Reparationer af ovenstående

Som udgangspunkt kan der kun bevilges indlæg, hvis

alternativet til indlæg eller tilretning af almindeligt fodtøj er

ortopædisk fodtøj.

Som udgangspunkt kan udskiftning af ortopædisk indlæg først

ske efter 12 måneder og fodtøj efter 18 måneder


Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Projekt Den Gode Hverdag var et investeringsprojekt under Investeringspuljen i Ishøj Kommune. Projektet blev afrapporteret og taget til efterretning i Social- og Sundhedsudvalget i oktober 2020. Indsatsen er nu i drift og kaldes; Hverdagsrehabilitering.

Sagsfremstilling

Investeringsprojektet Den Gode Hverdag, der løb fra 2018-2020, havde til formål at afklare, hvordan servicelovens § 83a kunne organiseres og implementeres i Ishøj Kommune. Herunder at give borgerne mulighed for at genvinde tabt funktionsevne og dermed nedsætte behovet for indsatser efter § 83 samt forbedre borgernes livskvalitet. I projektet blev borgere med nyopstået hjælpebehov tilbudt et kort og tidsafgrænset hverdagsrehabiliteringsforløb, koordineret af en forløbskoordinator i tæt samarbejde med relevante fagpersoner samt eksterne samarbejdspartnere, f.eks. frivillige og foreninger.

Indsatsen Hverdagsrehabilitering er fortsat med de to ansatte forløbskoordinatorer, og borgere med nyopstået hjælpebehov tilbydes fortsat hverdagsrehabilitering, ligesom borgere, der allerede modtager hjemmepleje, også kan tilbydes et hverdagsrehabiliteringsforløb. Der er fortsat fokus på, at borgeren fra første besøg mødes af den fagperson, der vurderes at have de rette kompetencer for netop den aktuelle borgers situation. Ligesom tværfaglige møder, der imødekommer borgerens forløb og mål, har høj prioritet.

Der anvendes fortsat et spørgeskema til at vurdere borgerens oplevelse af forløbene, som også blev brugt i projektperioden, og der er planer om at udvide med en tilfredshedsundersøgelse.

Resultater

183 borgere har nu været igennem et hverdagsrehabiliteringsforløb og resultaterne ligner de gode resultater, der blev opnået i projektperioden. Bl.a. gælder, at:

 • 55 % ikke har behov for hjælp efter endt forløb.
 • 43 % har fortsat behov for hjælp efter endt forløb, hvoraf 40 % har brug for mindre hjælp end før.
 • 43 % af borgerne, der har gennemført et hverdagsrehabiliteringsforløb, er fortsat selvhjulpne 2 år efter.
 • 61 % har en bedre egenvurderet livskvalitet ved slutningen af forløbet (32 % angav egen livskvalitet som uændret).

Det er således lykkedes fortsat at nedsætte behovet for indsatser efter servicelovens § 83 efter endt hverdagsrehabiliteringsforløb, og fokus på borgernes ressourcer er fortsat en stor drivkraft for indsatsen.

Status på indsatsen Hverdagsrehabilitering er vedhæftet.


Lovgrundlag

Servicelovens § 83a

Økonomi

I projektbeskrivelsen forventes eventuelle realiserbare besparelser tidligst efter 2 år efter afslutning. Administrationen arbejder på en samlet opgørelse i 2022.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet afsluttende status på projekt sundhedstjek. Sagen fremlægges til drøftelse og orientering. Sagen er fremlagt enslydende for SSU.

Sagsfremstilling

Projekt sundhedstjek er et toårigt pilotprojekt målrettet 40 udsatte borgere med tilknytning til socialpsykiatrien i Ishøj Kommune. Projektet startede i oktober 2018, og skulle dermed afsluttes med udgangen af september 2020. Grundet covid-19 blev projektet forlænget til udgangen af 2020. Det primære formål med projektet har været at undersøge, hvorvidt en håndholdt og målrettet sundhedsindsats kan forbedre udsatte borgeres sundhedstilstand og således bidrage til mere lighed i sundhed.

Covid 19
Grundet Covid 19-pandemien blev projekt sundhedstjek sat i bero i marts 2020. Det betød, at alle aktiviteter i projektet stoppede øjeblikkeligt. Da projektperioden udløb med udgangen af 2020 nåede projektet ikke at blive genstartet. Det betyder, at det ikke er muligt at lave en reel slutevaluering af projektet. Der blev i slutningen af 2019 lavet en midtvejsevaluering. Det er projektgruppens opfattelse, at midtvejsevalueringen kan bruges som bagtæppe for fremadrettede anbefalinger af sundhedsrettede indsatser målrettet borgere med tilknytning til socialpsykiatrien i Ishøj Kommune.

Det er først i efteråret 2021, at alle borgere, der har haft et ønske herom, har fået sundhedstjek nr. 2. ved egen læge, hvormed det først har været muligt at lave afsluttende status nu.

Konklusioner fra projektet:

 1. At borgerne i projektet døjer med forskellige sygdomme og udfordringer og har et oprigtigt ønske om at blive sundere.
 2. At der inden for målgruppen er stor variation i funktionsevne, forstået som evnen til at gøre noget ved de sundhedsudfordringer, man har.
 3. At det er svært at motivere borgerne til at deltage i de forskellige sundhedsrettede tilbud og indsatser, der har været iværksat, og der er stor variation i, hvor meget borgerne kan magte.
 4. Tandsundheden hos borgerne i projektet var bedre end forventet.
 5. Lægetjekket giver et objektivt billede af borgernes sundhedstilstand og dermed mulighed for at iværksætte den nødvendige behandling.
 6. Lægetjekket er med til at identificere sygdom/begyndende sygdom hos borgerne.
 7. Borgerskemaet og borgersamtalerne har givet et mere subjektivt og oplevet billede af borgernes sundhed, samt de ønsker, borgerne har til aktiviteter og tilbud.

Mulige fremtidige sundhedsrettede indsatser med baggrund i erfaringerne fra projekt sundhedstjek:
I projektgruppen har det været drøftet, hvorvidt der er erfaringer fra projektet, som kan bringes videre i arbejdet med at forbedre sundhedstilstanden for borgere med tilknytning til socialpsykiatrien. Projektgruppen peger på følgende:

 1. Udvidet sundhedstjek
 2. Tandeftersyn ved kommunal tandlæge
 3. Indsatser rettet mod konkrete problemstillinger
 4. Oplæg om mental og fysisk sundhed

Læs mere i vedhæftede baggrundsnotat om afsluttende status på Projekt Sundhedstjek.
Administrationen foreslår, at konklusioner og forslag til mulige fremtidsrettede sundhedsindsatser medtages i kommende investeringsprojekt i kommunen.
Derudover anses projekt sundhedstjek for udsatte borgere, som afsluttet.
Vedhæftet er afsluttende statusnotat for projekt sundhedstjek.


Beslutning

Se punkt 39

Bilag

Sagsfremstilling

DH har meldt følgende medlemmer til Handicaprådet 2022-2026:


Helle Nees

Mette Grentoft

Charlotte la Cour

Helene Bendiksen


Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der var valg til Udsatterådet d. 2. december. Her blev følgende valgt til Udsatterådet:

Kenneth Nielsen

Henriette Flindt

Karinaa Pultz

Peter Rømer

Malene Højkær (suppleant)

Victoria Nielsen (suppleant)


Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Invitation fra Boblberg, se vedhæftning


Status på årshjul for begge råd:

Følgende temaer og emner var foreslået drøftet i 2021

Handicaprådet:

Borgerrådgiveren

Pårørende, "handi-forældre"

Ensomhed

Flexkørsel; hvor mange og hvad er erfaringerne?

Udsatterådet:

Borgerrådgiveren

Pårørende

Ensomhed

Fremtidens socialpsykiatri

Samarbejde med distriktspsykiatrien

Mental sundhed

Udsatte borgere med anden etnisk baggrund

Udsatte unge og boformer - besøge venligboerne på FrederiksbergBeslutning

Forslag til årshjul blev drøftet. Sekretær for begge råd vil udarbejde forslag til årshjul for 2022.

Bilag

Beslutning

Medborgerforum:
Kenneth deltager fra Udsatterådet (Malen er suppleant) og Helle Nees fra Handicaprådet.

Der blev spurgt til forebyggende hjemmebesøg. Der henvises til SSU-dagsorden december 2020 for yderligere information om forebyggende hjemmebesøg.

Parkering: Der bliver indført parkeringsordning flere steder i kommunen. Obs. på at medarbejdere ikke optager de pladser, der er tættest på tilbud i Brohuset, som borgerne benytter, fx læge og fodterapeut.

Der blev spurgt til om kommunen udleverer mundbind? Nej, ikke for nuværende.