Referat
Udsatterådet tirsdag den 11. april 2017 kl. 16:00

Pitstop, Tranegilde Strandvej 7, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Lænke-ambulatorierne har skiftet navn. Novavì er det nye navn for ambulatorierne.

Nyt medlem af Udsatterådet: Connie Kalhøj er indtrådt som ordinært medlem af Udsatterådet, og sidder indtil udgangen af 2017. Connie repræsenterer Novavi, og erstatter Marianne Rasmussen i Udsatterådet. Ny medlemsliste er vedhæftet.  

Beslutning

Følgende var fraværende til mødet:
Mogens Christensen, Connie Kalhøj, Trine Svendsen, Alice Aggeriie og Poul Jørgensen.

 

Vedr. årsmøde arrangeret af Rådet for Socialt Udsatte: Kenneth Nielsen, Merete Amdisen og Helle Nees vil gerne deltage. Sekretariatet sørger for, at de bliver tilmeldt.

Bilag

Sagsfremstilling

Afdelingsleder Margit W. Petersen og faglig leder Adam R. Nielsen vil fortælle om Pitstop, herunder hvilke tilbud, Pitstop har, hvilke metoder, Pitstop benytter og Pitstops målgruppe. Punktet bliver indledt med en rundvisning i Pitstop.

Beslutning

Der var spørgsmål til, hvem der primært henviser til GIV? Det er primært familierådgivere, men efterhånden som tilbuddet bliver mere kendt henviser også flere lærere.

Oplægget blev taget til efterretning. Oplægget er vedhæftet.

Bilag

Sagsfremstilling

Betina F. Rasmussen, afdelingsleder af handicap og psykiatri, vil på mødet give en status på de ændringer, der påtænkes i Café Vildtbanehus (Det Gule Hus).

Beslutning

Der er en bekymring blandt borgerne for, at de nye rammer for cafeen vil føre til mere system-tænkning. Hensigten med de ændrede rammer er netop at frigive flere ressourcer til det borgernære arbejde, fremfor at bruge tid på praktiske seerviceopgaver så som servering af kaffe, the og sodavand. Det blev foreslået, at man også inden for det sociale område begynder at tænke mere i frivillighed.

Beskrivelse af ændringer i Café Vildtbanehus er vedhæftet.

Bilag

Resume

Udsatterådet orienteres om status på handleplan for Ishøj og Vallensbæks kommunes misbrugspolitik. 

Sagsfremstilling

En gang årligt forelægges status på handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik. Handleplanen er et dynamisk redskab, som beskriver de konkrete indsatser, som kommunerne implementerer for at forebygge og behandle misbrug. Handleplanen er som politikken gældende for perioden 2014 – 2018.

Status for handleplan er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra henholdsvis Ishøj og Vallensbæk kommune.

Fokusområde 2016: Individuelt behandlingsforløb/god overgang til et liv uden misbrug.
I 2016 var det målet, at 50 pct. af de borgere, der blev udskrevet fra Pitstop, enten være stoffri eller have fået reduceret deres stofmisbrug. Pitstop har i gennemsnit haft 35 indskrevne borgere pr. måned. Aktuelt er der pr. november 2016 indskrevet 36 borgere, hvoraf 27 borgere er fra Ishøj, 8 fra Vallensbæk og 1 fra København. Der er udskrevet 67 borgere fra tilbuddet, heraf er 54 pct. udskrevet som stoffri eller har reduceret deres stofmisbrug. Der er lavet opfølgning på borgerne efter 3 måneder. Målet for indsatsen i 2016 er således opfyldt.  

Der er udarbejdet status på alle øvrige aktiviteter i handleplanen, ligesom der er tilført de nye aktiviteter, som er kommet til. Dette er gjort for at handleplanen kan fremstå aktuel, og dermed give et retvisende billede af status generelt på misbrugsområdet i de to kommuner.

For 2017 er fokusområdet kompetenceudvikling og vidensdeling af medarbejdere.

Status på Handleplan for Ishøj og Vallensbæk kommunes misbrugspolitik 2016 er vedlagt som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Udsatterådet orienteres om udskrivning og effekt på misbrugsbehandlingen i Ishøj Kommunes misbrugstilbud, Pitstop

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med sin behandling af status for handleplan for misbrugspolitik 09.01.2016 at der ønskes en yderlig belysning og beskrivelse af de borgere, der udskrives fra Pitstop. Udvalget ønskede følgende:

  • At der laves en opgørelse over, hvor mange borgere der indskrives igen efter færdigbehandling
  • At der laves en opgørelse over, hvor mange af de færdigbehandlede borgere, der er stoffri efter udskrivning
  • At der laves en opgørelse over, hvor mange af de færdigbehandlede borgere, der er stoffri efter udskrivning fra Pitstop
  • At der laves en sammenligning med andre kommuner
  • At der laves en opfølgning på borgere efter 12 måneder

Udskrivning og effekt af behandlingen i Pitstop

I perioden februar 2015 - novermber 2016 fik 31 borgere enten reduceret deres forbrug eller blev stoffrie, svarende til 49 pct. Af denne gruppe blev 21 borgere stoffrie, svarende til 33 pct. Andelen af genindskrevne borgere i perioden er 3 pct.

For at sammenligne Pitstops resultater med andre kommuner er der indhentet behandlingsresultater fra to misbrugstilbud, hvor målgruppen aldersmæssigt kan sammenlignes med Pitstop, nemlig Rusmiddelcenteret i Gladsaxe og Helsingung i Helsingør. Andelen af borgere, der udskrives stoffri fra Helsingør og Gladsaxe, er henholdsvis 38 og 35 pct., hvor den tilsvarende andel fra Pitstop er 33 pct.

Pitstops resultater for borgere, der opnår stoffrihed efter endt behandling, ligger således meget tæt på resultaterne fra Rusmiddelcentret i Gladsaxe. Helsingung i Helsingør har en større andel af stoffrie end både Pistops og Gladsaxe nemlig hhv. 5 pct. og 3 pct. Til gengæld er der alene en forskel på 3 pct. mellem Pitstop og Helsingung, hvis man betragter andelen af borgere, der enten er stoffrie eller har fået reduceret deres forbrug. Det må derfor konkluderes, at Ishøj Kommunes behandlingstilbud for unge misbrugere har god effekt sammenlignet med tilbud i andre kommuner. Det arbejdes dog kontinuerligt i Pitstop for løbende at forbedre effekten af indsatsen gennem fortsat videreudvikling af behandlingen.

Pitstop har som mål at kontakte borgere, der er afsluttet som stoffri efter 3, 6 og 12 måneder. Nogle stoffri borgere ønsker dog at lægge deres tidligere misbrug bag sig og vælger derfor ikke at reagere på opkald eller sms'er fra kommunen. Det er derfor kun lykkedes at kontakte 12 ud af 21 borgere. Pitstop har som mål i 2017 at implementere Socialstyrelsens Nye Nationale Retningslinjer for den sociale misbrugsbehandling. I de nationale retningslinjer opfordres behandlingsstederne til at lave opfølgning på samtlige udskrevne borgere henholdsvis 1 måned og igen 6 måneder efter, at en borger har afsluttet misbrugsbrugsbehandling.
Pitstop igangsætter hen over sommeren en procedure, som følger denne anbefaling, dog således at Pitstop kontakter borgeren efter 1, 6 og 12 måneder efter afslutning.
Pitstop vil fremover hvert år udarbejde en årsrapport der redegører nærmere for målgruppen, den valgte behandlingstilgang samt behandlingens resultater. Årsrapporten forventes forelagt Social- og Sundhedsudvalget primo 2018.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Servicelovens § 101

Bilag

Beslutning

Der var intet til evt.