Referat
Udsatterådet tirsdag den 12. april 2016 kl. 15:30

Café Vildtbanehus, Vildtbanevej 4, 2635 Ishøj

Beslutning

Der var ingen meddelelser

Sagsfremstilling

Udsatterådet skal besøge Thorsholm, som er Høje-Taastrup Kommunes skæve boliger. Thorsholm blev oprettet i 2014 med det formål at tilbyde boliger til nogle af kommunens hjemløse borgere. Med Thorsholm har Høje-Taastrup Kommune formået at nedbringe antallet af hjemløse borgere i kommunen markant.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Turen til Thorsholm skal bruges til inspiration og videre drøftelse af muligheden for oprettelse af skæve boliger i Ishøj Kommune. På mødet vil der derfor også blive drøftet den aktuelle hjemløsesituation i Ishøj Kommune, ligesom der vil være konkrete bud på en mulig beliggenhed for kommende skæve boliger i Ishøj Kommune.

 

To gange årligt opgøres antallet af hjemløse i Ishøj Kommune. Opgørelserne for 2015 er vedhæftet.

Beslutning

Efter besøget på Thorsholm blev muligheden for etablering af et antal lignende boliger i Ishøj drøftet på mødet.

Der var bred enighed om at det er en succes med skæve boliger i Høje Tåstrup og der er et stort ønske om at etablere lignende boliger i Ishøj. Besøget på Thorsholm viste at der er stort behov for fælleslokaler tilknyttet skæve boliger, ligesom det viste at der er brug for personaledækning 7 dage om ugen i tilknytning til boligerne.

Vi forventer 6-8 boliger i Ishøj, gerne kombineret med et antal akutboliger.

Der arbejdes pt. på en nærmere afdækning af de hjemløse borgere i Ishøj, så det kan vise hvilke borgere der vil profitere af en skæv bolig.

Det forventes at der vil være et økonomisk incitament over en årrække, da det forventes at der nedbringes udgifter på herberg-sområdet, som vil kunne finansiere driftsomkostninger og personale-dækning ved de skæve boliger.

Omkostninger til etablering af selve boligerne forventes at kunne holdes indenfor den eksisterende anlægsramme. Udgiften hertil har anløbet ca. 6 mill. ved opførelse af boligerne i Høje Tåstrup.

Beslutning:

Udsatterådet indstiller til Social- og sundhedsudvalget at der afsøges muligheder for etablering af et lignende antal boliger i Ishøj.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til årshjul for Udsatterådet. Årshjulet giver et overblik over de emner og temaer, som Udsatterådet skal behandle på deres møder i 2016.

 

Årshjulet er vedhæftet.

Beslutning

Årshjulet blev gennemgået.

Endvidere blev der foreslået øvrige teamer til drøftelse;

”Hvad er social udsathed?” ønske om at opnå en fælles forståelse af begrebet ”social udsat”.

”Hvornår er man fattig?” Hvilke særlige indsatser kan der skabes for det fattige i Ishøj. Den officielle fattigdomsgrænse er bortfaldet, så hvordan definerer vi fattigdom?

Forslag om at holde en årlig temadag med et emne.

Bilag

Sagsfremstilling

Fra den 1. januar 2016 er der sket en ændring i Lov om social service med hensyn til forebyggende hjemmebesøg. Ændringen indebærer at kommunerne skal udvide målgruppen for forebyggende hjemmebesøg.

 

Notat med orientering om lovændringen er vedlagt.

IndstillingForslag til beslutning: 11. april 2016, pkt. 39:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Punktet sendes til Senior- og Udsatterådet.

 Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 39:

 

Beslutning

Næstformanden orienterede om en ny lov, som betyder at forebyggende hjemmebesøg, som almindeligvis tilbydes borgere over 75 år, som et nyt tiltag tilbydes til socialt udsatte borgere fra de fylder 65 år. Når bekendtgørelsen til loven sendes ud, orienteres udsatterådet yderligere.

Bilag

Beslutning

Helle Nees har taget initiativ til en madspilds-cafe, som hver fredag henter overskuds-mad fra Rådhusets kantine, som efterfølgende deles ud til borgere i Ishøj. Caféen holder til i Foreningshuset på Vejlebrovej.