Referat
Udsatterådet onsdag den 12. juni 2019 kl. 13:00

Mødelokale 216, Vejlebrovej 45

Sagsfremstilling

Af Udsatterådets årshjul fremgår det, at rådet ønsker at få et indblik i økonomistyringen i kommunen, for bedre at kunne forstå sammenhænge, fx ifm. budgetforhandlinger. Maibritt Pedersen, leder af økonomi i CVV, vil deltage med et økonomioplæg med mulighed for uddybende spørgsmål efterfølgende.

Beslutning

Maibritt fortalte om budgetprocessen i kommunen, og hvordan det foregår med tildeling fra forskelllige statslige puljer. der skelnes mellem anlægs- og driftmidler. Kommunen må ikke tage midler fra anlægspuljen til driftspuljen og omvendt. Der aftales en ramme for kommunernes budgetter mellem regeringen, KL og kommunerne. Overskrides rammen kan kommunerne blive straffet økonomisk.
Det blev aftalt, at der i forbindelse med kommende budgetproces afholdes et møde, hvor Maibritt vil komme forbi og fortælle Udsatterådet, hvordan man skal læse og forstå budgetforslag. Såfremt det passer med budgetforhandlingerne, planlægges mødet til at ligge før næstkommende møde i Udsatterådet til august.

Sagsfremstilling

Thomas Petersen, projektleder på Projekt Mental Sundhed vil præsentere projektet, herunder formål, målgruppe, milepæle, forventet output m.m.

Beslutning

Thomas fortalte om pilotprojektet, som hedder Mental Sundhed i Naturen, herunder målgruppe, indsatser, succeskriterier m.m. Det overordnede formål er at afprøve, om man kan styrke den mentale sundhed ved forskellige aktiviteter i naturen i samvær med andre ligesindede. Der er et tæt samarbejde med Naturcentret, som står for at facilitere en del af aktiviteterne. Oprindelig er ideen udsprunget fra Udsatterådet, som er glade for, at projektet nu realiseres. Baggrunden for projektet er dels, at der er gode forskningsresultater ift. mental sundhed og natur og samtidig den faktor, at 15 % af Ishøjs borgere i en spørgeskemaundersøgelse har svaret, at de oplever dårlig mental sundhed. Det svarer til 2500 ishøjborgere.
Der blev spurgt ind til, hvordan der vil blive rekrutteret til projektet? Der vil blive rekrutteret fra vejlederteamet, jobcentret og andre instanser, der har kontakt til målgruppen.

Udsatterådet glæder sig til at følge projektet og høre mere herom, når projektet er i drift.

Det blev besluttet, at der skal nedsættes en følgegruppe, som skal følge projektet. Formanden for Udsatterådet er med i følgegruppen.

Resume

Orienteringspunkt
Der er lavet midtvejsevaluering af pilotprojekt "Tandsundhed i sårbare og udsatte familier i Ishøj Kommune, hvor barnet har tilknytning til den kommunale tandpleje". Evalueringen forelægges Social - og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Projektets formål er, at få kontakt med udsatte forældre og motivere disse til mestring af egen og deres børns tandsundhed. Der deltager 23 familier, fordelt på 40 børn og 34 voksne.

Resultaterne fra midtvejsevalueringen viser følgende:

Mål om bevarelse af tænder

75 % projektdeltagere opfylder målet.

Mål om at minimere tænder med caries, minimere antal mistede tænder og tænder med fyldninger

67 % voksne opfylder målet.

81 % børn opfylder målet.

Mål om færre begyndende huller

92 % voksne opfylder målet.

82 % børn opfylder målet.

Mål om samme eller færre bakteriebelægninger på tænder

92 % voksne opfylder målet.

69 % børn opfylder målet.

Mindre eller samme tandkødsbetændelse

92 % voksne opfylder målet.

66 % børn opfylder målet.

Samme eller færre antal fordybende tandkødslommer

75 % voksne opfylder målet.

0 % børn har fordybede tandkødslommer

Næsten alle familier har lavet om på deres tandbørstevaner, fordi de nu har fået en anden forståelse for vigtigheden af tandbørstning.

Pilotprojektet har således en positiv indvirkning på projektdeltagernes tandsundhed, da der ses en forbedring på alle parametre både for børn og voksne.

Indstilling13. maj 2019, pkt. 65:

Forslag til beslutning:
Social og sundhedsudvalget tager
midtvejsevalueringen til efterretning og sagen sendes til orientering i Udsatterådet.Social- og Sundhedsudvalget, 13. maj 2019, pkt. 65:

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

Beslutning

Projektet udløber ultimo 2019. Det vil i den forbindelse blive drøftet, hvorvidt og hvordan tilbuddet kan forankres.
Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har den 11. april udarbejdet en tilsynsrapport for misbrugsbehandlingen Pitstop. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af et besøg fra Socialtilsyn Hovedstaden på Pitstop den 20. februar 2019 samt et høringssvar fra Kløverengen fra den 10. april 2019. Denne sagsfremstilling der orienterer om tilsynsrapporten, forelægges ligeledes Vallensbæk Kommune, og sendes til Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden konkluderer i tilsynsrapporten, at Pitstop er i en udviklingsproces, hvor det vurderes, at Pitstop har fået implementeret flere nye tiltag. Socialtilsyn Hovedstanden fremhæver i tilsynsrapporten, at:

 • Pitstop har udvidet sin åbningstid med henblik på at tilbyde aftengrupper til de borgere, der er i arbejde eller uddannelse i dagtimerne.
 • Der er opstartet gruppebehandling.
 • Dokumentationen er ved at blive systematiseret og gjort ensartet.
 • Ledelsen har en klar vision for tilbuddet, og formår at give medarbejderne ejerskab i processen om at udvikle tilbuddet.
 • De fysiske rammer er velegnede til formålet, ikke-institutionelle og hyggelige. Borgerne mødes med respekt og anerkendelse, og trusler og vold forekommer ikke.
 • Medarbejderne har relevante uddannelser, kompetencer og erfaring i forhold til målgruppens behov, og de har en god kontakt til borgerne.
 • Pitstops pædagogiske indsats understøtter borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.
 • Antallet af borgere i behandling er stigende.
 • Udviklingsprocessen har resulteret i udskiftning blandt både ledelse og medarbejdere.

Indstilling11. juni 2019, pkt. 74:

Forslag til indstilling:
Social- og sundhedsudvalget tager
tilsynsrapport for Pitstop af april 2019 til efterretning. Sagen sendes til Udsatterådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 74:

 

Beslutning

Det blev oplyst, at Pitstop som en del af udviklingsprocessen har igangsat samarbejde med frivillige. Det har bl.a. ført til, at der er oprettet en stress-cafe, som drives af frivillige. I cafeen kan man få Nada, the og mindfullness. Der er gode erfaringer med cafeen, som også bliver brugt af Pitstops brugere.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Projekt sundhedstjek for sårbare borgere forløber over to år fra oktober 2018 til september 2020. Projektet er nu godt i gang, alle pladser er besat, og de fleste borgere har været til første sundhedstjek.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at tilbyde en sundhedsfremmende indsats til borgere med tilknytning til socialpsykiatrien i Ishøj. Indsatsen inkluderer:

 • To omfattende sundhedstjek hos egen læge i hhv. starten og slutningen af projektet.
 • Tandlægetjek hos den kommunale tandpleje med mulighed for gratis tilmelding til omsorgstandplejen.
 • Månedlige sundhedsgruppesessioner i Det Gule Hus.
 • Mulighed for at deltage i kommunens forskellige sundhedstilbud.

Borgerne modtager desuden støtte fra kommunens hjemmevejledere under hele forløbet.

Projektet har været i gang i otte måneder. Ifølge projektbeskrivelsen var det forventningen, at 40 borgere ville tilslutte sig projektet samt, at der ville være et frafald på 5-10 borgere det første år. Status er, at alle de 40 pladser nu er besat, og at fire borgere efterfølgende har valgt at stoppe igen. I alt har 26 borgere nu været til første sundhedstjek hos lægen, mens de resterende afventer at komme til læge i den nærmeste fremtid. I alt har 14 af borgerne været til tandlægetjek samt efterfølgende modtaget behandling i regi af omsorgstandplejen. De resterende borgere går til privatpraktiserende tandlæge, og tilbuddet om tandlægetjek er derfor ikke relevant for dem. Erfaringen fra sundhedstjekket hos lægerne er, at borgerne har bedre fysisk og psykisk helbred end forventet. Ligeledes er det erfaringen fra den kommunale tandpleje, at borgerne har bedre tandstatus end forventet. En hypotese er derfor, at den borgergruppe, som tilmelder sig projektet, ikke er de dårligst stillede sårbare borgere.

Som en del af projektet tilbydes der månedlige sundhedsgruppesessioner i Det Gule Hus. Her deltager ca. 10-15 borgere per gang. Forskellige oplægsholdere faciliterer sessionerne, hvor borgerne modtager undervisning og debatterer de forskellige temaer. De sundhedsgruppesessioner, som indtil nu har været gennemført, har haft følgende temaer:

 • Sundhed - hvad er det?
 • Hvad er motion godt for, og hvilke tilbud findes?
 • Hvordan passer jeg på mine tænder, og hvordan får jeg hjælp?
 • Sukkerafhængighed - hvordan bruger og misbruger jeg mad?
 • Mindfulness - praktiske øvelser og teknikker
 • Sund fastfood, konkrete muligheder for at lave sunde retter

Projektet forløber således som forventet og lever både op til antal af deltagere samt projektindhold jf. projektbeskrivelsen. Det har været en positiv overraskelse, at borgerne har taget så godt imod projektet. Ligeledes har det været en positiv effekt af projektet, at der er etableret et tæt samarbejde med de privat praktiserende læger samt den kommunale tandpleje bl.a. ved, at begge parter er repræsenteret i projektets styregruppe.  

I oktober 2019 gennemføres en midtvejsevaluering, og ved projektafslutning til oktober 2020 evalueres projektet endeligt. Begge evalueringer fremlægges for SSU.

 

Indstilling11. juni 2019, pkt. 85:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 85:

 

Beslutning

Udsatterådet havde følgende kommentarer til projekt sundhedstjek:
- Erfaringen fra nogle af brugerne er, at der mangler opfølgning på sundhedstjekkene.

- De frikøbte medarbejdere går ikke med til lægen - Udsatterådet undres, da det var en del af ideen i projektet, at såbare borgere skulle have en ekstra støtte, fx til lægebesøg.

- Der er generelt den opfattelse, at borgerne er blevet "håndddplukket" til projektet, hvormed borgere uden visiteret 85 støtte, som kommer i cafeen, ikke er blevet spurgt om de vil deltage.

- der er et ønske om, at der bliver tilknyttet diætist til gruppesessionerne, da mange borgere har problemer med kosten.

Administrationen vil undersøge med projektdeltagerne, hvad status på projektet er. Der bliver afholdt møde d. 13. juni, hvor de nævnte punkter vil blive drøftet. Udsatterådet vil få en tilbagemelding på mødet i august.

Tagt til efterretning.

Bilag

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opfølgning på samarbejde om borgere i psykiatrien, jf. vedhæftede mailkorrespondance.

Beslutning

Helle Madsen orienterede om, at hun har et møde med DPC d. 19/6, hvor de skal drøfte problematikken. Det skal tydliggøres, hvilke snitflader der er samt procedure for udskrivninger. Udsatterådet vil blive orienteret yderligere på augustmødet.

Bilag

Beslutning

March mod ensomhed. Udsatterådet ønsker at facilitere lignende gåture, hvor borgerne kan deltage, hvis de har tid og lyst. Mads fra Naturcentret vil gerne være "guide", men skal frikøbes hertil. Administrationen vil gerne hjælpe til ift. kommunikation om turene.