Referat
Udsatterådet onsdag den 12. oktober 2022 kl. 15:00

Tårnbjerget

Sagsfremstilling

Udsatterådet ønsker at drøfte sidste møde, herunder dels indholdet af punkt på dagsordenen samt kommunikation generelt.

Udsatterådet ønsker endvidere at drøfte, hvad rådet kan forvente af administrationen, fx ift. forståelse af lovgivningen. Er der behov for en forventningsafstemning heraf?

Hvordan sikres det, at der sker opfølgning på møderne og de spørgsmål, der er fra Udsatterådet.  

Beslutning

Forventningsafstemning når administrationen inviteres med på møder, fx om oplæg om emner, der vedrører Udsatterådets område. Fremadrettet er det vigtigt at få en beskrivelse af, hvad det er, Udsatterådet ønsker at høre om, således at administrationen kan forberede sig herefter.

Udsatterådet opfordrer desuden til, at administrationen er mere opmærksom på, hvem målgruppen er, når de er med på Udsatterådets møder, således at kommunikationen målrettes herefter.

Ift. bestilling af opgaver fra administrationen: Udsatterådet kan - jf. vedtægterne - ikke som sådan lave bestillinger til administrationen, men kan behandle sager, der overføres fra Byråd og SSU enten som orientering eller høring. Udsatterådet har en rådgivende funktion over for byråd og udvalg. I praksis er det dog således, at administrationen er lydhøre over for Udsatterådets ønsker, fx ift. konkrete problemstillinger/emner, der skal belyses.

Sagsfremstilling

Sidste nyt fra formand og næstformand

Drøftelse af de kommende møder i Udsatterådet: Besøge Klubben, Det Gule Hus, borgerrådgiveren, akutsygeplejerske

Deltagelse i Landspanelsmøde i Odense

Beslutning

Lænken: Lænken er meget positive over de nye lokaler i Brohuset. Det har bl.a. medført, at der er flere sociale sammenkomster fra Lænkens medlemmer.
Udsatterådet ønsker at komme på besøg i Det Gule Hus, så rådet kan fortælle om sig selv og deres funktion over for brugerne, og hvordan brugerne kan bruge Udsatterådet. I samme ombæring kunne den nye borgerrådgiver præsentere sig selv. Det aftales, at Udsatterådet vender tilbage til ledelsen af Det Gule Hus med en dato samt indhold for mødet. Borgerrådgiveren inviteres med til mødet i Det Gule Hus og inviteres med på næste møde i Udsatterådet.

Socialsygeplejersken inviteres med på et udsatterådsmøde i det nye år.

Landspanelsmøde d. 28.10.22: Henriette, Helle og Kenneth deltager.

Resume

Det foreslås, at Ishøj Kommune indgår samarbejdsaftale med KLAPjob under LEV. Det overordnede formål for samarbejdet er at fremme processen for afklaring af borgere i målgruppen, og indgå aftaler med virksomheder for de afklarede borgere om ansættelser.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommune tror vi på, at vi skal have alle med. Også dem som står udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet, men som stadig har en arbejdsevne. Derfor foreslås det, at Ishøj Kommune indgår samarbejdsaftale med KLAPjob under LEV. Bilag 1.

Borgere, der opfylder
et eller flere af nedenstående punkter, kan KLAPjob hjælpe i fleksjob:

 • Borgeren skal være visiteret til et § 85 tilbud.
 • Borgeren har taget eller er i gang med en STU-uddannelse.
 • Borgeren har haft en tæt kontakt til PPR inden det fyldte 18. år.
 • Borgeren skal af kommunen være vurderet til en arbejdseffektivitet på omkring 15-35 % af normalområdet.
 • Borgeren skal være interesseret i at komme i arbejde i de virksomheder, KLAPjob har samarbejde med.

Samarbejdet har fokus på følgende aktiviteter:

 • Etablering af skånejob for førtidspensionister med udviklingshandicap og andre kognitive handicap.
 • Etablering af jobs til borgere, der er bevilliget fleksjob inden for målgruppen.
 • Rådgivning til kommunens sagsbehandler, der arbejder med borgere inden for målgruppen.
 • Hjælp til oprettelse af praktikker og beskæftigelse for STU-elever.

Der er pt. oprettet 12 stillinger i den nuværende ordning. Med den nye aftale med KLAPjob er det erfaringen, at der typisk sker en stigning på 50 % i antallet af jobs efter aftalens indgåelse.

Ishøjs nabokommuner, Høje-Tasstrup og Greve, har allerede indgået samarbejdsaftaler med KLAPjob. Se bilag 3 og 4.

Sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om Social Pension, Lov om Aktiv Socialpolitik, Lov om Social Service, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Folkeskoleloven.

Økonomi

KLAPjobs indsats er finansieret af satspuljemidlerne, og er derfor gratis for kommunerne og alle øvrige samarbejdspartnere at benytte.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges administrationens forslag til organisering og åbningstider for tilbud om socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt forslag til principbeslutning omkring fremtidig ramme i Det Gule Hus. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 18. august 2022 at sende sagen i høring i Udsatterådet og Handicaprådet. Høringssvar fra de to råd er vedhæftet dagsordenen.

Som følge af tilbagerulningen af de kompenserende besparelser er det blevet muligt at bibeholde åbningstiden på 24 timer i Det Gule Hus, fremfor de 16 timer, der var fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget på møde i august. Forslag til åbningstider er indsat i nedenstående skema. Administrationen har på baggrund af høringssvarene indarbejdet enkelte ændringer i indstillingen omkring åbningstider og opfølgning på brugen af tilbuddene.

Sagsfremstilling

Historik
Social- og Sundhedsudvalget besluttede henholdsvis d. 10. maj og d. 13. december 2021 at opdele funktionerne socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt undersøge alternative lokationer for begge. Dette med henblik på at skabe bedre rammer for vejledningssamtalerne, i forhold til GDPR samt borgerens fortrolighed og retssikkerhed. Processen med at adskille funktionerne udspringer af BDO's "Afrapportering - Det Gule Hus" fra november 2020. Socialpædagogisk Vejledningsteam flyttede derfor fra Det Gule Hus til 6. sal på Rådhuset, mens socialt samvær forblev i Det Gule Hus. Denne organisering er effektueret pr. 1. juli 2022.

Medarbejderressourcer på Det sociale udføreområde
Det sociale udføreområde har ansvaret for kommunens ydelser og tilbud efter Servicelovens § 82b (tidlig forebyggende indsats), § 85 (hjemmevejledning), § 99 (støtte-kontaktperson), §101 (rusmiddelbehandling) og §110 (herberg). Der er tale om lovpligtige ydelser, som den enkelte borger visiteres til, dog kan tilbud efter §§ 82b og 99 være uvisiterede, jf. beskrivelse af de enkelte paragraffer i vedhæftede bilag. Derudover har Det sociale udføreområde også ansvar for drift af Det Gule Hus.

Udover ledelse (en afdelingsleder og en teamleder) og administration (økonomimedarbejder) er der 25 ansatte og 1 studerende på Det sociale udføreområde, hvoraf 19 er ansat som socialpædagogiske vejledere. Der går 16 fuldtidsansatte, 1 studerende og 1 fleksjobansat til dækning af visiteret vejledning på 6. sal og i eget hjem, samt afholdelse af Neurogruppe (borgere med senhjerneskade) to gange om ugen. Det omfatter aktuelt 160 borgere der er bevilliget §§ 82b eller 85. Herudover bemandes Spindehuset med 2 fuldtidsansatte 7 dage om ugen, samt en fast deltidsvikar (ikke medregnet i de 25 ansatte). Det sociale udføreområde dækker endvidere Den boligsociale indsats (hjemløseboliger og herberget) med 3 fuldtidsansatte, samt rusmiddelbehandlingen med 3 fuldtidsansatte. Alle ovennævnte indsatser er lovpligtige for Ishøj Kommune og normeringen er godkendt af Socialtilsynet. Med de nuværende indsatser og normering allokeres 1 fuldtidsstilling til socialt samvær i Det Gule Hus, som ikke er en lovpligtig ydelse. Fuldtidsstillingen er fordelt på to medarbejdere og skal ses i sammenhæng med det forslag til ramme og aktiviteter, der fremlægges for Det Gule Hus.

Socialpædagogisk vejledning på 6. sal Rådhuset
Pr. 19. april 2022 opstartede Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, i form af et nyt tilbud om Åben vejledning med de nuværende åbningstider: Mandag og tirsdag 09-11.30, samt torsdag 14-17. Der er 70 borgere tilknyttet Åben Rådgivning med socialpædagogisk rådgivning, og det er i dette tilbud at borgere, der har brug for hurtig hjælp kan henvende sig.
Hen over sommeren er varetagelsen af de øvrige vejledningstilbud §§ 82a, 82b, 85 og 99 i Lov om social service flyttet fra Det Gule Hus til 6. sal. En andel af forløbene varetages som altid i hjemmet af den udekørende enhed i Vejlederteamet.
Administrationen foreslår følgende åbningstider på 6. sal pr. 1. oktober 2022 ud fra hensyn til udekørende funktioner, møder, samt medarbejdernes indsigt i, hvornår borgerne bruger tilbuddet:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

9-12

9-12

Lukket

14-17

9-12 (efter aftale)


Forslag til åbningstider i Det Gule Hus:
Grundet sikkerhedsnormering skal der altid være to medarbejdere til stede i Det Gule Hus, hvormed der kan holdes åbent 24 timer om ugen (resttid går til møder, supervision mm.) Administrationen foreslår følgende åbningstider for Det Gule Hus pr. 1. oktober 2022, baseret på medarbejderes indsigt i, hvornår borgerne bruger de respektive tilbud, samt med hensyn til supervision og borgeraktiviteter:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

10-16

12-20

10-16

Lukket

10-14


Fremtidig ramme for Det Gule Hus
Drift af kommunens tilbud skal ske med hjemmel i lovgivningen. Med den nye organisering af Det sociale udførerområde er der behov for, at der besluttes hjemmelsgrundlag for drift af Det Gule Hus. Det er administrationens vurdering, at tilbuddet bør hjemles i Servicelovens § 104, hvorefter kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne. Administrationen vil herefter drive Det Gule Hus som en uvisiteret social café og arbejde videre med en konkret beskrivelse af indhold samt regel- og værdisæt for huset i samspil med brugerne. Målgruppen er borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, med et krav om at borger kan acceptere tilbuddets til enhver tid gældende regel- og værdisæt, samt selv kan befordre sig til og fra Det Gule Hus. Medarbejderne har det seneste år oplevet en positiv udvikling omkring involvering hos brugerne, hvilket skaber grobund for videreudvikling af tilbuddet i samspil mellem borgere, civilsamfund og frivillige organisationer. Der samarbejdes allerede med SIND, hvor der i den forbindelse kommer en fast frivillig i huset én dag om ugen. I forbindelse med høringsprocessen har brugerne givet udtryk for ønsker til aktiviteter målrettet hhv. borgere med handicap og psykisk lidelse. På den baggrund vil administrationen efter vedtagelsen af åbningstider gå i dialog med borgerne om, hvordan der indenfor de 24 timers åbningstid kan planlægges målrettede aktiviteter for de enkelte grupper såvel som for alle brugerne.

Administrationen vil fortsat følge udviklingen i brugen af Det Gule Hus såvel som Den åbne rådgivning.

Vedhæftet sagen er "Notat - Etablering af Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, samt fremtidig ramme for Det Gule Hus", "Høringssvar fra brugerne af Det Gule Hus", "Høringssvar fra Klubben", "Notat - Orientering om samarbejdsflader på Det sociale udføreområde", "Notat - Opgørelse over §§ 82ab, 85 og Klubben", "Rammeaftale SIND og Ishøj", "Organisationsdiagram CVV august 2022", "Beskrivelse af ydelserne §§ 82ab, 85 og 99" samt høringssvar fra Handicaprådet og Udsatterådet.

Lovgrundlag

§§ 82a, 82b, 85, 99 og 104 i Lov om social service

Økonomi

Tilbagerulningen af besparelsen i 2022 på Det Gule Hus betyder, at udgiften vil kunne holdes indenfor rammen til udførerområdet i 2022 og fremover.

IndstillingAdministrationen indstiller, at 22. september 2022, pkt. 89:

 • forslag til organisering og åbningstider for socialpædagogisk vejledning på 6. sal godkendes
 • forslag til organisering og åbningstider for socialt samvær i Det Gule Hus godkendes
 • principbeslutning om uvisiteret § 104 i Lov om social service som fremtidig ramme for Det Gule Hus godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 18. august 2022, pkt. 79:

SSU drøftede sagen og besluttede, at Handicaprådet og Udsatterådet høres angående ændringerne, og at sagen genoptages til behandling i september.


Særindstilling: Annelise Madsen (Ishøj Demokraterne)

Støtter at sagen først sendes i høring i Handicapråd og Udsatteråd. Dette på baggrund af flg.:
Psykisk sårbarhed og udviklingshæmning går bare ikke i spænd for nogen af grupperne.
Dårlig løsning at blande dem sammen og at satse på frivillige til at varetage funktioner, som det kræver en uddannelse for at løfte tilfredsstillende.
Vi risikerer at flere vil blive væk fra fællesskabet, og at vi dermed skaber større ensomhed end hidtil.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 22. september 2022, pkt. 89:

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at brugen af Det Gule Hus evalueres efter 6 måneder med inddragelse af Det Gule Hus og Klubben. I forbindelse med evalueringen følges der op på brugen af hjemmevejledning i eget hjem. Den Sociale Udførererenhed søger for at give borgerne i Det Gule Hus en orientering om den ændrede organisering.

Sagen sendes til orientering i Byrådet.

Særindstilling fra Annelise Madsen (M):
I høringssvar fra klubtilbuddet for udviklingshæmmede, er man utryg ved at blive slået sammen med borgere med psykiatriske udfordringer, samt ønsker mere end en dag med aftenåbent, da de alle er på arbejde om dagen.
I høringssvaret fra et brugermøde med de psykisk sårbare brugere, giver også denne brugergruppe udtryk for utilfredshed med sammenblanding af to så forskellige grupperinger.
I høringssvaret fra Udsatterådet, ønsker man adskillelse af de to grupperinger, og to aftener åbent om ugen, samt udtrykker bekymring omkring citat: “ekstremt fokus og brugen tid på frivillige istedet for arbejdet som pædagoger” citat slut.
Ifølge høringssvarene går psykisk sårbarhed og udviklingshæmning ikke i spænd for nogen af grupperne.
Vi risikerer at flere vil blive væk fra fællesskabet, og at vi dermed skaber større ensomhed end hidtil.
Der lyttes ikke til brugerne, og jeg kan således ikke godkende den foreslåede fordeling af arbejdskraft mellem Det Gule Hus og vejledningen på etage 6.

Beslutning

Lederen af Det Gule Hus orienterer om den kommende proces for implementering af åbningstider og organisering, herunder at man er i færd med at udarbejde et spørgeskema og laver en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse om 6. mdr., som skal bruges til at evaluere den nye organisering. Det præciseres, at der er allokeret personaleressourcer til at dække åbningstiden på 24 timer. Udsatterådet ønsker en tæt opfølgning og ønsker bl.a. at blive orienteret om evalueringen, når denne foreligger om ca. 6 mdr.

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Udsatterådet ønsker at sætte fokus på de besparelser, der blev vedtaget ifm. budgettet for 2023. Særligt er Udsatterådet bekymret for konsekvenserne ved hjemtagelse af borgere fra botilbud: Hvordan påvirker det § 85-området. Hvad er planene for at rumme disse ”tunge” borgere, når nu budgettet er beskåret ift. nuværende antal borgere.

Beslutning

Administrationen informerer om, at SSU har besluttet, at der om 6 mdr. fremlægges en sag om udviklingen i brugen af hjemmevejledning for bl.a. at vurdere, hvorvidt hjemtagelsen af borgere fører til øget behov for hjemmevejledning.

Udsatterådet spørger til, hvad et uvisiteret § 104-tilbud indebærer. Dette vil administrationen forberede et oplæg om til næste møde i Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Drøftelse af Udsatterådets facebookside, herunder hvad den skal bruges til, hvem der skal administrere siden m.m.

Beslutning

Orientering om, at Udsatterådet har fået en facebookside, hvor Henriette og Kenneth er administratorer. Siden skal bl.a. indeholde: Links til borgerrådgivenren, næstehjælperne m.fl. der udover kan der laves opslag, hvis der er relevante oplæg, fx om ADHD. Udsatterådet kan bruge siden til at informere om rådets arbejde, herunder fx deltagelse i konferencer m.m.

Resume

Administrationen orienterer om Socialtilsyn Hovedstadens anmeldte tilsynsbesøg ved det ambulante rusmiddelbehandlingstilbud Pitstop d. 8. april 2022 og den deraf følgende tilsynsrapport fra maj 2022. Tilbuddet lever fortsat op til sin godkendelse og der er ikke givet nogle påbud. Sagen er til orientering ved Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Ved tilsynet blev alle Pitstops lokaler besigtiget og medarbejdere, borgere og ledelse blev interviewet. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer at det ambulante behandlingstilbud Pitstop, forankret i § 101 i Lov om social service, opfylder betingelserne for fortsat godkendelse. Pitstop er godkendt til 10 pladser for børn og unge, samt 30 pladser for voksne borgere. Af tilsynsrapporten fremgår desuden at:

- Tilbuddets behandling er helhedsorienteret, og tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og medvirker til at skabe trivsel og udvikling hos borgerne.

- Ledelsen har fokus op at sikre relevant efteruddannelse for medarbejdere i den metakognitive metode. Grundet stor udskiftning i personale ligger der en opgave i forhold til forankrignaf metoden i praksis.
- Medarbejderne fremstår fagligt kompetente i forhold til behandlingsindsatsen, såvel som i koordinering med eksterne aktører.

- Tilbuddets resultatdokumentation vurderes relevant og der er blevet arbejdet med udviklingspunkterne fra seneste tilsynsrapport.

- Ledelsen af tilbuddet varetages kompetent og ledelsesteamet besidder relevant erfaring samt faglig kompetence i forhold til målgruppen.

- Grundet den høje medarbejdergennemstrømning opfordres ledelsen til at fokusere på tiltag der sikrer stabilitet i den borgerrettede indsats.

- Det økonomiske tilsyn var ved tilsynsbesøget ikke færdigbehandlet. Temaet vil blive behandlet senere og lagt på Tilbudsportalen.

Der er ikke givet nogle påbud i forbindelse med tilsynet.
Vedhæftet sagen er tilsynsrapporten.

I Uge 29 blev der foretaget et uanmeldt tilsyn. Vi afventer rapport fra dette tilsyn.


at Social - og Sundhedsudvalget tager orienteringen om driftsorienteret tilsyn med Pitstop til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 18. august 2022, pkt. 81:

Tiltrådt.

Beslutning

Udsatterådet spørger til om der er kommet en rapport fra tilsynet i uge 29: Administrationen oplyser, at der er givet en telefonisk tilbagemelding og alt er som det skal være. Administrationen vil følge op på, om der kommer en rapport.

Bilag

Resume

Administrationen orienterer om Socialtilsyn Hovedstadens anmeldte driftstilsyn ved De fleksible afklaringspladser d. 6. april 2022 og den deraf følgende tilsynsrapport fra 25. maj 2022. Tilbuddet lever fortsat op til sin godkendelse og der er ikke givet nogle påbud. Sagen er til orientering ved Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden har d. 6. april 2022 gennemført et anmeldt driftsorienteret tilsyn hos De fleksible afklaringspladser, med fokus på alle temaer i Socialstyrelsens kvalitetsmodel. Forud for besøget blev arbejdstidsskema, medarbejderoversigt og borgerrettet dokumentation fremsendt tilsynet. Ved tilsynsbesøget blev borgerjournal gennemgået og der var dialog med ledelsen, medarbejdere og tre borgere.
Tilbuddet er fortsat godkendt til 9 pladser i henhold til § 110 i Lov om social service. Målgruppen er hjemløse borgere over 18 år, som samtidig har andre sociale problemer og et ønske om at skabe en positiv forandring i deres liv. Borgerne skal selv kunne tage ansvar for at opnå denne forandring. Tilbuddet modtager ikke borgere, der har et aktivt overforbrug af alkohol og/eller andre rusmidler, eller fysiske eller psykiske problemer der medfører behov for døgnbemanding eller sygeplejefaglig indsats.
Tilsynet vurderer i tilsynsrapporten at:

 1. Tilbuddets faglige tilgange og metoder er relevante i forhold til tilbuddets formål og målgruppens behov.
 2. Tilbuddets indsats er fokuseret på tilbuddet mens borgeren er hjemløs, samt på efterforsorg når borgeren er flyttet i egen bolig.
 3. Tilbuddet har en dokumentationspraksis med fokus på, at alle borgere får udarbejdet en opholdsplan med konkrete og individuelle mål.
 4. Tilbuddet inddrager eksterne aktører for at understøtte at borgernes forskellige udfordringer afhjælpes. Der er i mindre grad praksisnære indsatser i tilbuddet.
 5. Medarbejdere har deltaget i relevante kompetenceudviklende forløb.


Idet tilbuddet ligger i forbindelse med andre af Ishøj Kommunes tilbud målrettet udsatte borgere, er det muligt for tilbuddets borgere at benytte faciliteterne, der ligger i disse andre tilbud.

Der er ikke givet nogle påbud i forbindelse med tilsynet.


Vedhæftet sagen er tilsynsrapporten.


I uge 29 blev der foretaget et uanmeldt tilsyn. Vi afventer rapport fra dette tilsyn.

Beslutning

Udsatterådet spørger til om der er kommet en rapport fra tilsynet i uge 29: Administrationen oplyser, at der er givet en telefonisk tilbagemelding og alt er som det skal være. Administrationen vil følge op på, om der kommer en rapport.Udsatterådet spørger til om der er kommet en rapport fra tilsynet i uge 29: Administrationen oplyser, at der er givet en telefonisk tilbagemelding og alt er som det skal være. Administrationen vil følge op på, om der kommer en rapport.

Bilag

Resume

Administrationen ved Center for Voksne og Velfærd foretog i uge 6 den årlige opgørelse over hjemløse i Ishøj Kommune. Sagen er til orientering i Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Antallet af hjemløse i Ishøj Kommune opgøres årligt for at følge udviklingen i antallet af hjemløse, samt hvilken kategori af hjemløshed borgerne befinder sig i. Grundet COVID-19 blev hjemløsetællingen ikke gennemført i 2021. Kategoriseringen af hjemløshed følger VIVE's definition (se bilag).

Af opgørelsen over hjemløse fra uge 6, 2022 fremgår følgende informationer:

- 59 Ishøj borgere var registreret uden fast bopæl.

- Derudover var der 10 Ishøj borgere på eksterne forsorgshjem/herberg, samt 9 (heraf 4 Ishøj borgere), der opholdt sig på intern forsorg på De fleksible afklaringspladser i Ishøj Kommune. Samlet set udgør det 78 borgere uden fast bopæl.
- Aldersfordelingen blandt de 78 uden bopæl er:

- 18-30 år = 41 %

- 31-67 = 57,7 %

- Over 67 år = 1,3 %

- Ud af de 78 kunne 32 borgere vurderes til at være hjemløse jævnfør VIVE's definition. Der er et mørketal på 40 borgere, som kategoriseres "ved ikke", idet der ikke kunne findes oplysninger nok til at afklare en eventuel hjemløsestatus. De resterende 6 ud af de 78 er udvist/udrejst, fængslet eller ikke hjemløse.

- Derudover vurderedes 3 Ishøj borgere med registreret bopæl at være funktionelt hjemløse, hvilket betyder at der i alt blev optalt 35 hjemløse borgere med ophold i/tilknytning til Ishøj Kommune.

- Aldersfordelingen blandt de 35 hjemløse er:

- 18-30 år = 31,5 %

- 31-67 år = 68,5 %

Til sammenligning var der i uge 48, 2020 i alt 93 borgere uden fast bopæl, hvoraf 56 vurderedes hjemløse. Center for Voksne og Velfærd samarbejder med relevante centre og afdelinger om opfølgning på de indsamlede oplysninger, for at minimere mørketal, samt med henblik på forebyggelse af hjemløshed og socialt bedrageri.
Vedhæftet sagen er "Opgørelse over hjemløse i Ishøj Kommune, 2022".

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Den 23. marts 2022 udkom der en ny regional sundhedsprofil, som beskriver borgernes trivsel, sundhed, og sundhedsadfærd. Administrationen har udarbejdet notat, som opsummerer resultaterne fra sundhedsprofilen 2021 for Ishøj kommune (se bilag).

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaer, der har været udsendt til ca. 100.000 borgere i Region Hovedstaden, hvoraf ca. 56.000 svarede. Sundhedsprofilen giver således et bredt og dybdegående indblik i borgernes selvvurderede helbredstilstand. Resultaterne viser desværre, at sundhedstilstanden på de fleste områder er gået den forkerte vej i forhold til borgernes selvvurderede helbredstilstand. Dette billede gør sig også gældende for borgerne i Ishøj Kommune.

Hovedresultater for Ishøj Kommune:

Rygning og brug af elektroniske cigaretter:

 • 19 % af borgerne i Ishøj ryger dagligt. Det er den højeste procentvise andel i Region Hovedstaden.

Svær overvægt og moderat overvægt:

 • Andelen af borgere med svær overvægt i Ishøj er 25 %, som er den højeste procentvise andel i Region Hovedstaden.
 • 35 % af borgere i Ishøj er moderat overvægtige. Dette er højt, på trods af et mindre fald i andelen af ishøjborgere med moderat overvægt (38 % i 2013). Til gengæld er der er en markant stigning i andelen af ishøjborgere med svær overvægt.

Ensomhed:

 • I 2021 er 13 % af borgere i Ishøj Kommune ensomme. Det samlede gennemsnit i Region Hovedstaden er ligeledes 13 %. Fra 2017 (8 %) til 2021 (13 %) ses en stigning på 5 pct. i andelen af ishøjborgere som føler sig ensomme.

Høj score på stresskala:

 • 33 % af borgere i Ishøj scorer højt på stresskalaen. I 2017 var dette tal 30 % og i 2013 29 %. Der ses derfor en stigende tendens i antallet med en høj score på stresskalaen for borgere i Ishøj Kommune.

Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd:

 • 28 % af borgerne i Ishøj Kommune har lav fysisk aktivitet i fritiden. Til sammenligning ligger regionsgennemsnittet på 18 %.
 • 53 % af borgerne i Ishøj Kommune har i alt mere end 8 timers stillesiddende tid på en typisk hverdag, og 41 % af borgerne har mindst 4 timers skærmtid i fritiden.

Usundt kostmønster:

 • 20 % af borgerne i Ishøj Kommune har et usundt kostmønster. I størstedelen af regionens kommuner er forekomsten af borgere med usundt kostmønster steget fra 2013 til 2021. Fra 2017 til 2021 ses dog ingen signifikant ændring i regionens kommuner. Dette gælder ligeledes for Ishøj Kommune.

Alkohol:

 • 5 % af borgerne i Ishøj Kommune drikker over 14/21 genstande på en typisk uge. I Region Hovedstaden drikker 7,2 % af borgerne over de anbefalede antal ugentlige genstande. Andelen, som drikker over 14/21 genstande om ugen, er faldet gradvist fra 7 % i 2013 til 5 % i 2021 blandt borgerne i Ishøj Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Udsatterådet spørger til, hvorfor fx den kommunale diætist kun er for specifikke målgrupper? Kan man på nogen måde få andre målgrupper ind under de kommunale diætist? Hvad skal der til?
Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Godkendelsessag
Der fremlægges revideret kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Sagen fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat 650.000 kr./årligt til Ekstra Rengøring. Ekstra Rengøring er en særlig ydelse, der tildeles de borgere, hvis hjem har brug for en ekstra rengøringsindsats, førend der kan foretages vedligeholdende rengøring efter servicelovens § 83. Borgeren skal desuden være visiteret til varig praktisk hjælp efter servicelovens § 83 og have omfattende begrænsning af fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Administrationen foreslår, at ændre arbejdsgangen for tildeling af Ekstra Rengøring, således at det fremover er hjemmeplejen, der tildeler Ekstra Rengøring, ud fra en vurdering af borgerens behov. Dette understøtter nærhedsprincippet mellem hjemmeplejen og borgeren. Der kan således ikke ansøges om Ekstra Rengøring, men hjemmeplejen kan kontaktes med henblik på en vurdering af behovet for ekstra rengøring. Ekstra Rengøring er ikke en årlig tilbagevendende ydelse, men gives som en engangsydelse. Der kan gives én Ekstra Rengøring pr. kalenderår.

Administrationen har derfor tilrettet den eksisterende kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Der er ikke foretaget ændringer i indholdet af ydelsen eller tildelingskriterier. Det er præciseret i standarden, at Ekstra Rengøring er en særlig ydelse, der ikke kan ansøges om, samt at det er hjemmeplejen, der har tildelingskompetencen.


Vedhæftet er kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen orienterer om nøgletal.

Beslutning

Udsatterådet gør opmærksom på divergens i de fremlagte nøgletal.

Bilag

Beslutning

Udsatterådet opfordrer til, at budskabet om forskellige kurser målrettet udsatte borgere udbredes, således at flere borgere tilmelder sig kurserne.

Orientering om deltagelse i psykiatritopmødet, som var meget interessant og relevant.