Referat
Udsatterådet onsdag den 13. februar 2019 kl. 13:00

Mødelokale 2D

Sagsfremstilling

Lars Vesterskov, byggeteknisk chef i Center for Ejendomme, giver en rundvisning på Vejlebrovej 45 (NEXT), som Ishøj Kommune købte i slutningen af 2018.

Vi mødes på parkeringspladsen foran bygningen.

Beslutning

Udsatterådet har følgende inputs til Vejlebrovej 45:

  • At der kigges på muligheden for skolepraktik ifm. det store køkken
  • Flytning af frisør og fodterapeut fra Kærbo

Rådet glæder sig til at følge processen med at udvikle Vejlebrovej 45.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet retningslinjer for Udsatterådets virke i Ishøj Kommune, som fremlægges her. Udsatterådets budget er ligeledes vedhæftet til drøftelse angående forbrug i 2019.

Beslutning

Det skrives ind i retningslinjerne for Udsatterådet, at printede sæt af dagsordnen og bilag efter aftale med rådets sekretær kan afhentes i Borgerservice. Det er det enkelte medlems ansvar at lave en aftale med sekretæren omkring dette, så der printes det rette antal.

Rammerne genbesøges hvert fjerde år på det første møde efter valg i Udsatterådet.

Anne Jensen påpeger, at det fremgår af forretningsordnen, at der på dagsordnen skal indgå et fast punkt med godkendelse af referat fra forrige møde.

Bilag

Resume

Med udgangspunkt i drøftelserne fra mødet den 8. oktober 2018 aftales et årshjul for 2019. Der er udarbejdet et forslag.

Sagsfremstilling

Følgende punkter blev nævnt:

Fokus på psykiatrien

Socialt frikort

Arbejdsmarked/jobcenter: hvordan får vi virksomheder til at tage mere socialt ansvar. Evt. invitere en repræsentant fra erhvervslivet med til mødet.

Mental sundhed via naturen

Naturcenter Ishøj

Boligselskaber som brobyggere

Sundhedstjek udsatte borgere

Tandsundhed for udsatte

Social sygeplejerske som koordinator ved udskrivning

Brobyggerne "En af os".

Beslutning

Det blev besluttet, at næste møde afholdes i fællesskab med Handicaprådet, hvor jobcentret vil blive inviteret med. Her vil der blive fulgt op på mødet i Udsatterådet den 20. august 2018, hvor jobcentret deltog. Her blev der særligt talt om formuleringer i breve udsendt af jobcentret samt tidspunkter for udsendelse. Der vil også være fokus på det sociale frikort på det fælles møde.

Det blev besluttet, at der én gang om året afholdes et særligt temamøde, som er længere end de ordinære møder, hvor det vil være muligt at komme mere i dybden med et relevant tema. Formandskabet kommer med et udspil til dette.

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet har den 4. september 2018 truffet beslutning om, at Ishøj Kommune skal være en røgfri kommune, hvilket betyder, at der skal være:

  • Røgfri arbejdstid for alle ansatte i kommunen
  • Røgfri skoletid for alle skoleelever i kommunen
  • Røgfri kommunale matrikler

Materialet omkring proces- og tidsplan sendes nu i høring, og Udsatterådet bedes forholde sig til, hvordan det anbefales at indføre røgfri kommune på rådets områder, samt hvilke opmærksomhedspunkter, der måtte være.

Der er høringsfrist den 28. februar 2019.

Beslutning

Udsatterådet ser udfordringer i forbindelse med røgfri matrikler på følgende steder:

  • Det Gule Hus
  • Fællesarealerne ved Søhaven
  • Pitstop

Dette er steder, hvor udsatte og sårbare borgere kommer, og mange af dem er rygere. Flere benytter cigaretter som afstresning, og Udsatterådet er bekymret for, om disse borgere vil stoppe med at bruge tilbuddene, hvis der kommer et rygeforbud. Udsatterådet anerkender Ishøj Kommunes fokus på at hjælpe alle borgere til et røgfrit liv, men borgere i målgruppen for ovenstående tilbud har andre mere fremtrædende udfordringer, som det er afgørende, de modtager hjælp til, førend et rygestop kan komme på tale. Derfor er der en bekymring for, at sårbare borgere undlader at deltager i de etablerede tilbud, hvis de ikke må ryge på matriklerne, hvormed der er risiko for, at de ender i social isolation og med manglende hjælp til deres problemer. Udsatterådet foreslår i denne sammenhæng en særlig opmærksomhed på fællesarealerne på ovenstående tilbud ifm. Røgfri Kommune.

Udsatterådet efterlyser viden om konsekvensen ved, at forbuddet ikke overholdes, da borgerne spørger til dette.

Udsatterådet påpeger et dilemma i, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden, men at flere i deres arbejde stadig udsættes for passiv rygning - ex. i Søhaven, på plejecentrene og på Kløverengen, hvor der kommer personale i private hjem.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Misbrugstilbuddet Pitstop har pr. 1. november 2018 etableret et anonymt rådgivningstilbud. Derudover har man i Pitstop besluttet, at man vil ændre opfølgningskadancen på afsluttede behandlingsforløb, således at der følges op to gange årligt i stedet for fire gange årligt. På den baggrund skal den nuværende kvalitetsstandard for misbrugsbehandling revideres. Den reviderede standard fremlægges hermed, inden den sendes i høring.

Sagsfremstilling

Som følge af, at Pitstop nu tilbyder anonym rådgivning og vil ændre opfølgningskadancen på afsluttede behandlingsforløb, skal kvalitetsstandarden for misbrugsbehandling efter servicelovens § 101 revideres herefter.
Tidligere har der været opfølgning efter henholdsvis 1, 3, 6 og 9 måneder, men det foreslås nu, at opfølgning fremadrettet skal ske efter 3 og 9 måneder. Det ønskes fra Pitstops side at kvalificere opfølgningerne, så Pitstop ud over en opfølgning på borgerens situation og tilstand også inddrager borgerens erfaring fra behandlingen på Pitstop. Herigennem kan udviklingspotentialet synliggøres og dermed give anledning til både opkvalificering og udvikling af tilbuddet. Dette kan eksempelvis være gennem dialog med borgeren kombineret med et spørgeskema, som borgeren bedes besvare. Til det formål vil Pitstop i fagsystemet oprettet et nyt forløb, kaldet ”opfølgningsforløb”, hvor borgeren står som afsluttet i selve sin behandling, men stadig står som aktiv i forløb, indtil opfølgning efter hhv. 3 og 9 måneder er foretaget. På den måde kan borgerens besvarelse og status stadig noteres i fagsystemet, og relevant data fra opfølgningen kan systematiseres og anvendes til tilbuddets fortsatte udvikling.

Det skal ligeledes bemærke, at borgeren skal give samtykke til, at Pitstop laver opfølgning. Det kan virke mere overskueligt for borgeren, hvis dette er to gange i stedet for fire.

Endeligt er der rettet sproglige nuancer til i kvalitetsstandarden for at gøre den mere præcis.

Indstilling14. januar 2019, pkt. 2:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at sende kvalitetsstandard for Servicelovens § 101 i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2019, pkt. 2:

Sendes i høring med høringsfrist den 13. marts 2019. Sagen forelægges Vallensbæk Kommune.

Beslutning

Udsatterådet har ingen kommentarer til den reviderede kvalitetsstandard.

Lovgrundlag

Servicelovens § 101

Bilag

Sagsfremstilling

Den 16. januar 2019 afholdte Rådet for Socialt Udsatte kick-off-konference om det sociale frikort, der giver de mest udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. om året uden at blive trukket i fx kontanthjælp eller anden offentlig ydelse. Hermed vedhæftes fire forskellige præsentationer fra dagen, og de vigtigste pointer vil blive præsenteret af Helle Nees, der deltog på konferencen.

På dette link kan der ses en kort video fra dagen: https://www.youtube.com/watch?v=V-kaUoTifVo&feature=youtu.be.

Beslutning

Rådet oplever, at indsatsen virker forhastet og uden ordentlige retningslinjer til kommunerne ift. at implementere og lykkes med indsatsen. Derudover virker det for kort med en to-årig projektperiode ift. at kunne dokumentere en effekt og evaluere på indsatsen.

Det bekymrer rådet, at der mangler klare rammer for, hvordan virksomhederne skal lønne borgerne - både ift. lønningsniveau og betalingsmetode. Der ses en mulig fare for udnyttelse af arbejdskraft blandt sårbare mennesker.

For at imødekomme ovenstående bekymringer, vil der blive kigget på at nedsætte en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra kommunen, og hvor erhvervslivet inviteres med ind fra starten, så der i samarbejde kan udarbejdes retningslinjer for implementering af ordningen. Der kan eventuelt trækkes på indsatsen 'Små Lønkroner', som er et samarbejde mellem Ung På Vej og Erhvervsrådet, som der er gode erfaringer med.

Emnet vil blive taget op på fællesmøde med Handicaprådet.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal for udvalgte områder.

Indstilling14. januar 2019, pkt. 12:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning og sender punktet til Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2019, pkt. 12:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Julie Dalum giver en status på projektet Mental Sundhed i Naturen.

Beslutning

Julie Dalum gav en status på Projekt Mental Sundhed i Naturen. Projektbeskrivelsen bliver i øjeblikket genbesøgt af en bredt sammensat arbejdsgruppe, der også er ved at udarbejde et forløb, der kan tilbydes borgere inden for en målgruppe, der også er ved at blive defineret mere konkret. I samarbejdet deltager Naturcentret, Træning og Rehabilitering, Handicap og Psykiatri, Sundhed og Analyse og Jobcenter Vallensbæk.

Julie Dalum (sekretær for Udsatterådet) stopper i Ishøj Kommune i udgangen af februar 2019. Lisbeth Halvorsen overtager sekretærfunktionen.

Sagsfremstilling

Der er byrådsseminar den 9.-10. april, hvilket betyder, at Annelise Madsen og Merete Amdisen ikke kan deltage på Udsatterådets møde den 10. april. Skal der aftales en ny mødedato for april?

Beslutning

Administrationen undersøger en ny dato for mødet i april, som aflyses grundet Byrådsseminar. Den nye dato meldes ud senest en måned inden.

Flere af rådsmedlemmerne påpeger, at der er et for stort antal bilag til dagsordnen. Det foreslås, at der fremover udarbejdes mere uddybede dagsordenspunkter, for herigennem at reducere antallet af bilag. Rådet mindes samtidig om, at det er frivilligt, om man vil læse de bilag, der følger med dagsordnen. Formandskabet vil i samarbejde med sekretæren informere rådsmedlemmerne om vigtige bilag, når dagsordnen sendes ud.

Suppleanterne skal sættes cc, når der udsendes referat, så de er informeret om rådets arbejde i tilfælde af, de skal træde til ved et møde. Administrationen minder medlemmerne om, at sygemeldinger og afbud kan gives til sekretæren, som vil kontakte suppleanterne ifm. mødedeltagelse. På den måde skal man ikke selv, når man ex. er syg, bruge tid på at finde en suppleant.