Referat
Udsatterådet onsdag den 13. oktober 2021 kl. 14:00

Tårnbjerget, Ishøj Rådhus, etage 2

Resume

Orientering og drøftelse af valgbusse, og hvordan Udsatterådet kan være med til at sprede budskabet og få folk til at stemme ved at bruge valgbussen.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har fået del i "Puljen til valgbusser som brevstemmesteder". Puljen skal understøtte kommunernes brug af valgbusser i forbindelse med kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021.

Selve valgbussen stilles til rådighed af Kørselsafdelingen. Valgbussen vil være beklædt i folie for at øge opmærksomheden, med teksten ”Stem med, Ishøj”. Se vedhæftede billede.

Valgbussen kører i perioden fra d. 9. oktober og frem til valget.

Valgbussen er udstyret med handicaplift.

Selve brevafstemningen foregår inde i bussen.

Bemanding: Valgbussen betjenes af medarbejdere fra Borgerservice, der sørger for at afvikle brevafstemningen i valgbussen. Valgbussen vil blive kørt af chauffører fra Ishøj Kommunes Kørselsafdeling.

Foreløbig Ruteplan: Ruteplanen lægges i samarbejde med Borgerservice og Ishøj Kommunes Kørselsafdeling. Der køres primært udenfor normal åbningstid i Borgerservice i Ishøj Bycenter.

Der sigtes mod, at gøre 2-3 stop pr. dag.

Der er vedhæftet foreløbig ruteplan, idet der fortsat arbejdes med bemandingsplan og tilladelse til at gøre holdt forskellige steder.

Beslutning

Taget til efterretning. Information om valgbussens køreplan skal hænges op på relevante steder. Dette sørger Rix for bliver gjort, når materialet foreligger. Medarbejderne i vejlederteamet skal endvidere informeres om valgbussen. Dette sørger Rix ligeledes for.

Sagsfremstilling

D. 17. september 2021 var der landspanelmøde for lokale udsatteråd. Landspanelmødet er arrangeret af Rådet for Socialt Udsatte og finder sted i Odense. I år var temaet KV21. Annelise Madsen og Kenneth Nielsen deltog fra Ishøj Kommunes Udsatteråd.

Vedhæftet er visuelt referat fra dagen.


Efterfølgende har Rådet for Socialt Udsatte fremsendt forskelligt materiale, kommunerne kan bruge i lokale kampagner for at få udsatte borgere til at stemme til valget.


Følgende inspirationsmateriale er fremsendt, som kan bruges til at afholde lokale vælgermøder

 • En opskrift på et vælgermøde (vedhæftet)
 • En liste med spørgsmål, som man kan stille politikerne til inspiration (vedhæftet)


KL’s valgmateriale

Rådet for Socialt Udsatte har indgået i et netværkssamarbejde med KL omkring deres landsdækkende valgkampagne, der hedder ’stem med’, der vil blive udrullet de kommende måneder. Kampagnens logoer og materiale kan dowloades og nemt tilrettes de enkelte kommuner. KL’s materiale kan findes her: https://stemmed.bordingcentral.dk/user/Login.aspx – det kræver dog, at man opretter et login for at få adgang til det. Vedhæftet er manual til at bruge kampagnematerialet.


Facebook

I den lukkede facebookgruppe ”Lokale udsatteråd” er der mulighed for at dele stort og småt og valget. I finder gruppen her: https://www.facebook.com/groups/1403435173057086


Udsatterådet skal drøfte, hvorvidt der skal iværksættes tiltag for at få flere udsatte borgere til at stemme, eventuelt med inspiration fra landspanelsmødet og fra KLs kampagne " Stem med":

Beslutning

Der er valgarrangement den 27. oktober i Brohuset arrangeret af medborgerforum. Her opfordres alle til at deltage. Sekretær for Udsatterådet afsøger mere information om arrangementet,

Bilag

Sagsfremstilling

Kenneth Nielsen, formand for Udsatterådet samt Annette Rix, leder af det sociale udførerområde, har sammen udarbejdet forslag til kommende valg i Udsatterådet - se vedhæftning.

Forslaget er til drøftelse i Udsatterådet, herunder fastsættelse af valgdato samt valgsted.

Beslutning

Rix og Kenneth lægger den videre plan for valg til Udsatterådet. Der skal foranlediget af vedhæftede notat laves nye vedtægter for Udsatterådet, hvor det fremgår, at man vælges for en periode på to år ad gangen og ikke fire år, som fremgår af de nuværende vedtægter. Sekretær for Udsatterådet laver sag til byrådet herom.

Det blev endvidere besluttet, at der kan indhentes ekstern konsulentbistand til kommunikation om kommnende valg til Udsatterådet. Udgifterne tages fra Udsatterådets budget.

Bilag

Resume

Høringssag
Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for henholdsvis egenbetaling af ophold i boformer efter Servicelovens § 107 og § 108 på det voksenspecialiserede socialområde i Ishøj Kommune (se bilag). Der har ikke tidligere været udarbejdet en kvalitetsstandard for egenbetaling på Servicelovens §§ 107-108.

Samtidig vurderer administrationen, at der med fordel kan indføres ensartede lofter over borgernes egenbetaling på bodelen ved ophold på botilbud, således at borgeren altid vil følge de politisk fastsatte rådighedsbeløb på området

Sagsfremstilling

Egenbetalingen dækker borgerens bodel og evt. udgifter til kost, internet, forsikring, medielicens, medmindre borgeren betaler sidstnævnte direkte til botilbuddet. Der tages forbehold for, at egenbetalingen ikke må være højere end, at der er et rådighedsbeløb svarende til det fastsatte i kommunen på 4800 kr. for folke- og førtidspensionister og 3250 kr. for andre.

Tidligere praksis har været at differentiere i borgerens egenbetaling på bodelen efter indtægt. Det betyder, at "huslejen" som borgeren ser det, kan variere over tid på trods af, at borgeren ikke skifter bolig.

For at kunne imødekomme de nævnte udfordringer, vil en maksimal betaling for bodelen være 2880 kr., hvilket administrationen vurderer en borger ville kunne få en bolig for, hvis borgeren ikke havde ophold på boltilbud.

Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarden ikke har konsekvenser for hverken borgere eller kommunen.

Lovgrundlag

Serviceloven § 163 - Ved ophold i boformer efter §§ 107-110 gælder de almindelige regler for hjælp efter denne lov.

Stk. 2 Beboerne betaler for ophold i boformer efter §§ 107-110, jf. stk. 3. For beboere i længerevarende botilbud, jf. § 108, fastsættes betalingen med udgangspunkt i bygningens omkostninger. Beboere i midlertidige botilbud, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for boligen.

Stk. 3. Social- og Indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling og om nedsættelse af betalingen med et beløb, der opgøres efter så vidt muligt lignende regler som i lov om individuel boligstøtte.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

VIVE har offentliggjort evaluering af de særlige pladser i psykiatrien, som har virket siden 2018 (se bilag). Pladserne blev oprettet for at tage hånd om en særlig gruppe borgere i kølvandet på en række tragiske hændelser på kommunale og regionale botilbud.

Sagsfremstilling

Evalueringen viser bl.a., at de særlige pladser fra 2018 til 2020 har kostet kommunerne i alt 432 mio. kr., hvoraf de 38 pct. eller 164,7 mio. kr. er gået til pladser, der har stået tomme. Selvom der har været en mindre national medfinansiering, er langt størstedelen af de 432 mio. kr. taget ud af kommunernes budgetter til bl.a. den kommunale socialpsykiatri, som yder bostøtte, botilbud og aktivitetstilbud til borgere med svære psykiske funktionsnedsættelser (se bilag).

Evalueringen konkluderer følgende:

 • At de særlige pladser anvendes for lidt, samt at der fortsat anvendes væsentlige ressourcer til at finansiere pladser der står tomme.
 • At den manglende anvendelse i høj grad hænger sammen med, at de særlige pladser er født med svære rammevilkår - forstået som kombinationen af valgt styringsmodel, målgruppe, visitations- og succeskriterier. Rammevilkårene udgør stadig en væsentlig udfordring for at realisere det fulde potentiale af de faglige og økonomiske ressourcer, der er samlet omkring pladserne.
 • At de særlige pladser på det faglige plan fremstår som et relevant og virksomt tilbud for en stor andel af de involverede fagpersoner, såvel de borgere og pårørende der har deltaget i evalueringen.

De to overordnede pejlemærker for de særlige pladsers fremtid handler derfor om, at:

 • Der er behov - og muligheder - for at justere rammevilkårene for de særlige pladser fremadrettet.
 • Der er grundlag - og muligheder - for at udvikle og konsolidere den lovende faglige organisering og den helhedsorienterede indsats, der er under udvikling i regi af de særlige pladser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Socialtilsyn Hovedstaden har i august 2021 udarbejdet en tilsynsrapport for rusmiddelbehandlingen Pitstop. Rapporten er udarbejdet på baggrund af et uanmeldt driftsorienteret tilsyn d. 9. juni 2021, samt et høringssvar fra Pitstop fra august 2021. Ved tilsynet d. 9. juni 2021 har Socialtilsyn Hovedstaden interviewet medarbejdere og ledelse, samt gennemgået dokumentation med en medarbejder. Der var ingen borgere til stede i tilbuddet på tidspunktet for tilsynsbesøget, hvorfor der blev afholdt efterfølgende borgerinterviews pr. telefon.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at det kommunale ambulante behandlingstilbud Pitstop forankret i Lov om social service § 101 stadig opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. Pitstop er godkendt til 10 pladser for børn og unge, samt 30 pladser for voksne borgere. Det fremgår desuden af tilsynsrapporten, at:

 • Pitstop tilrettelægger en behandling, hvor borgerne er i centrum, ud fra den metakognitive metode, som alle medarbejdere har enten en 1-årig uddannelse eller et kortere kursus i. Metoden skal stadig forankres i praksis.
 • Medarbejderne fremstår fagligt dygtige og har øje for den skærpede underretningspligt i forbindelse med borgere, der har børn.
 • Indsatsen i Pitstop vurderes at være helhedsorienteret med fokus på såvel misbrug, uddannelse/beskæftigelse, sociale relationer, selvstændighed og sundhed.
 • Tilbuddets resultatdokumentation vurderes relevant.
 • Ledelsen har relevant erfaring og kompetence.
 • Teamleder har redegjort for, hvordan man har arbejdet med udviklingspunkterne fra seneste tilsynsrapport.
 • Tilbuddet har fortsat høj personalegennemstrømning og Tilsynet opfordrer til, at ledelsen har fokus på, hvordan man kan sikre stabilitet. Sygefraværet vurderes som værende på et lavt niveau.
 • I relation til corona-situationen har tilbuddet håndteret dette efter gældende regler og sundhedsfaglige retningslinjer.
 • Nøgletal 2020 fra Pitstop blev indberettet på Tilbudsportalen efter rapportens deadline, hvorfor det økonomiske tilsyn ikke er afrapporteret i denne udgave af rapporten.

Lovgrundlag

Lov om social service § 101

Lov om socialtilsyn §§ 6 og 12-18

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Der var ingen meddelelser

Beslutning

Der er fyraftensarrangement den 8. november 2021 kl. 18.30 i Pitstop, hvor Henriette Carlsen, forfatter til bl.a. Amar Halshug, holder oplæg.