Referat
Udsatterådet onsdag den 14. december 2022 kl. 14:00

Tårnbjerget

Sagsfremstilling

Udsatterådet kommer på besøg i Det Gule Hus for at fortælle om, hvad Udsatterådet er, og hvad man som borger kan bruge rådet til.


Udsatterådet er i Det Gule Hus kl. 14-14.30, hvorefter rådet går tilbage til Rådhuset for at afholde det ordinære møde.

Beslutning

Udsatterådet fortalte om deres funktion, og borgerne stillede spørgsmål. Det blev aftalt, at der uddeles infomateriale om Udsatterådet i det Gule Hus.

Sagsfremstilling

Den "nye" borgerrådgiver Christel Zukunft, som har været ansat siden d. 1.8.22, kommer på besøg for at hilse på Udsatterådet og fortælle om sin funktion i Ishøj Kommune.

Beslutning

Christel præsenterede sig selv og sin funktion. Udsatterådet spørger til, om borgerrådgiveren kan komme på besøg i det gule hus og præsentere sig selv? Dette vil Christel gerne. Det aftales, at der bliver lavet en aftale først i det nye år.
Borgerrådgiveren laver en rapport ved årets udgang, som kan præsenteres på et møde i Udsatterådet i 2023. Administrationen sørger for, at dette bliver planlagt.
Udsatterådet vil gerne være behjælpelig med at sørge for, at information om borgerrådgiveren er tilgængeligt på forskellige steder i kommunen, hvor udsatte borgere kommer, fx i det gule hus samt råd- og vejledningscentret på etage 6.

Der spørges til, om kommunen bevilger tolk, hvis der er behov for det? Dette undersøger administrationen og vender tilbage, når svar foreligger.

Sagsfremstilling

Socialtilsynet har gennemført tilsyn på Spindehuset, som er et botilbudslignende tilbud. Tilsynet har haft fokus på temaerne Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse, samt tilbuddets økonomi.

Tilsynets overordnede konklusion
Socialtilsynet vurderer, at kvaliteten i Spindehuset er tilfredsstillende, og at det fortsat lever op til sin godkendelse. Huset er i en positiv udviklingsproces og har arbejdet godt med tidligere udviklingspunkter.

Den konstituerede temleder og medarbejderne arbejder engageret og kompetent med at skabe udvikling for borgerne, så borgerne er i trivsel og opnår redskaber til så vidt muligt at opnå selvstændighed og sociale kompetencer. De er reflekterede omkring borgernes selv- og medbestemmelse, og sikrer at faglige problemstillinger og dilemmaer løses med pædagogiske tiltag, uden der sker indgreb i selvbestemmelsesretten, og dermed forebygges magtanvendelser og overgreb. De fysiske rammer skaber mulighed for privatliv, aktivitet og samvær.

Sundhed og trivsel scorer 5 ud af 5 point.

Organisation og ledelse scorer 4,5 ud af 5 point.

Økonomien vurderes til at leve op til, at der gives mulighed for den nødvendige faglige kvalitet og til at være bæredygtig og gennemskuelig

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet anfører en opmærksomhed omkring ledelse i forbindelse med den vakante afdelingslederstilling.

Tilsynets påbud
Ingen påbud.

Lovgrundlag

Lejeloven og servicelovens § 85 om pædagogisk støtte for voksne borgere med udviklingshæmning.

Økonomi

Ingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Orienteringspunkt
Socialtilsynet har den 13. september 2022 gennemført et anmeldt driftsorienteret tilsyn på bofællesskabet Spindehuset. Resultatet er positivt med højest mulige score på langt de fleste punkter. Omkring organisering og ledelse af tilbuddet er der en opmærksomhed i forbindelse med den vakante afdelingslederstilling. Der er i øjeblikket gang i en ansættelsesproces til den vakante afdelingslederstilling.

Bilag

Sagsfremstilling

Nyt fra formand og næstformand:

- Interview Jobcentret ved NB Kommune.


Opfølgning sidste møde:

Orientering om, hvad et uvisiteret § 104-tilbud indebærer, orientering fra administrationen.

Forespørgsel om tilsynsrapporter, jf. sidste møde i Udsatterådet, hvor man afventede tilsynsrapporter fra to tilsyn.

Beslutning

Formanden fortalte om det etablerede samarbejde med Jobcentret, og den deraf afledte artikel i NB-kommune, hvor medarbejdere fra Jobcentret samt formanden for Udsatterådet blev interviewet. Dertil blev der lavet en artikel kun med formanden for udsatterådet om erfaringerne med Jobcentret.


Uvisiteret § 104-tilbud er et aktivitets- og samværstilbud som skal kunne rumme både fysisk og psykisk sårbare borgere. Der er ved at blive udarbejdet en husorden for de grupper, der bruger det gule hus. Der er bl.a. nedsat et brugerråd, som har været med i processen. Denne vil blive udsendt til Udsatterådet, når den er færdig. Udsatterådet foreslår, at der laves en pixiudgave af husordenen, evt. i visuelt format.

Tilsynsrapporter ved uanmeldt tilsyn: Tilsynet har til formål at tjekke op på om de eksisterende rapporter står ved sin magt, og der udarbejdes kun nye rapporter, såfremt der opleves, at rapporterne ikke kan stå ved sin magt.


Sagsfremstilling

Drøftelse af status på revidering af kvaliltetsstandarder på det sociale område for voksne. Den nuværende kvalitetsstandard for § 85 er vedhæftet sagen.

Beslutning

Administrationen orienterede om, at der aktuelt er gang i en proces om at revidere kvalitetsstandarderne for socialområdet. Disse vil blive sendt i høring i Udsatterådet, såfremt der foretages ændringer i standarderne. Udsatterådet afventer reviderede kvalitetsstandarder.

Bilag

Sagsfremstilling

Udsatterrådet drøfter sag fra Byrådet om "Danmarkskortet".

Beslutning

Se punkt 68

Sagsfremstilling

Udsatterådet vil gerne vide, om er er nogle hjælpemuligheder til udsatte borgere, som følge af den stigende inflation? Kan Udsatterådet bruges som ambassadør ift. at bringe informationen videre til borgerne?

Beslutning

Udsatterådet oplever, at der er aktuelt og presserende behov hos flere borgere, og vil gerne vide, om kommunen kan hjælpe? Et eksempel er huslejestigninger i Vidtbanegården. Et medlem af Udsatterådet har hørt om muligheden for at søge om hjælp til elregning. Der henvises til borger.dk. Udsatterådet opfordrer administrationen til, at der udarbejdes en beskrivelse af, hvilke muligheder, der er for at søge hjælp her i energikrisen.


Sagsfremstilling

Admininstrationen giver en status på omorganiseringen af Det Gule Hus og de foreløbige erfaringer hermed.

Beslutning

De foreløbige medarbejdererfaringer er, at det går godt, men at der stadig er nogle borgere, der ikke kommer til aktiviteterne grundet de blandede målgrupper.

Administrationen informerer om, at der udarbejdes en spørgeskemaundersøgelse til brugerne, som udfyldes her i december og igen til marts. Udsatterådet er optaget af, at der allerde nu er nogle borgere, der er faldet fra, og administrationen også forsøger at få fat i dem, når spørgeskemaerne skal sendes ud.

Sagsfremstilling

Udsatterådet ønsker at drøfte, hvilke tilbud der er til udsatte borgere, som faciliteres af kommunen. Udsatterådet er bekendt med de mange tilbud til ældre ishøjborgere, som ligger i regi af Aktivitetscentret på Kærbo, og vil i den forbindelse gerne drøfte tilbudsviften til udsatte borgere.

Beslutning

Udsatterådet vil gerne opfordre administrationen til, at der også udarbejdes en liste over tilbud for udsatte borgere. Center for Kultur og Fritid udarbejder årligt en oversigt over frivillige tilbud i Ishøj Kommune. Udsatterådet spørger til, om der er tilbud til borgere med fysiske udfordringer?

CVV - frivillighed og lokalsamfund laver hvert år en liste over tilbud på det sociale område, denne kan findes på kommunens hjemmeside.

Udsatterådet spørger til, om de tidligere aktiviteter som fx badminton og volley stadig eksisterer? Administrationen oplyser, at aktiviterne lukkede ifm. corona og grundet økonomiske forhold ikke er blevet genetableret. Udsatterådet opfordrer admininistrationen til at overveje at genetablere aktiviteterne, da det er vigtigt med sundhedsrettede aktiviteter for udsatte borgere. Administrationen foreslår, at der på møde i Udsatterådet i 2023, fremlægges en oversigt over eksitsterende tilbud samt drøftes, hvilke tilbud, udsatterådet oplever, mangler.

Sagsfremstilling

Udsatterådet ønsker at drøfte hjemvisninger fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har udsendt orientering om danmarkskort med omgørelsesprocenter på socialområdet i 2021 fra Social – og Ældreministeriet til landets kommunalbestyrelser. Denne er vedhæftet sagen.


Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 b.

Beslutning

Adminstrationen har udarbejdet en handleplan, så der på jævnlige møder gennemgås afgørelser fra Ankestyrelsen. Dertil kurser i den gode afgørelse for sagsbehandlerne.

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Drøftelse af temaer samt forslag til mødedatoer for 2023.

Beslutning

Udsatterådet ligger som udgangspunkt møderne samme dag som møderne i Handicaprådet. Se Handicaprådets dagsorden for mødedatoer i 2023.

Beslutning

Der var intet til eventuelt.