Referat
Udsatterådet mandag den 18. juni 2018 kl. 16:00

Mødelokale 2B

Sagsfremstilling

Overtandlæge Birgitte Sindrup fra Tandplejen kommer og giver en kort status på projekt Tandsundhed i Udsatte Familier.

Beslutning

Projektet startede op i oktober 2017 og skal løbe i tre år. Der er invisiteret 20 familier i projektet, og der er i alt 29 forældre. Der er en overvægt af mødre. Der bliver stadig visiteret familier ind. Der er en stor fremmødestabilitet blandt deltagerne, og Tandplejen yder en stor indsats for at optimere mødestabiliteten yderligere via telefonopkald, smsøer mm. Nogle deltagere har haft behov for at have en 'støtte' med i form af en ven eller et familiemedlem grundet massiv tandlægeskræk. Flere af dem, der i starten havde brug for en personlig støtte, kan nu komme alene, hvilket er en stor succes. De behandlinger, deltagerne har brug for, at ofte omfangsrige såsom hele udskiftninger af tandsæt, behandlings af paradontose og huller. Der er ingen egenbetaling i projektet. Ved første indledende samtale udfylder deltagerne et spørgeskema, hvor der spørges ind til tandsundhed og generel trivsel. Ved projektets ophør skal der igen måles på deltagernes selvvurderede trivsel for at se, om den er blevet bedre.

Overtandlæge Birgitte Sindrup inviteres til et møde i Udsatterådet om et års tid for at give en ny status.

Sagsfremstilling

Ishøjs Udsatteråd nævnes i en artikel fra Ritzau. Artiklen sætter fokus på udviklingen af kommuners brug af udsatteråd samt den forskel, rådene gør. https://www.ritzau.dk/nyhed/nyheder/vis/da55ea88-6019-48ca-93ee-d3140863441c

Helle Madsen giver en kort status på projekt Sundhedstjek til Udsatte Borgere.

Malene Højkjær har været indlagt på hospitalet, og der er sendt blomster på vegne af Udsatterådet.

Beslutning

Merete Amdisen og Helle Pernille Madsen fortalte om det nye lægehus, der skal åbne den 1. november 2018 på 5Nord på Ishøj Rådhus. Her vil en del af projekt Sundhedstjek til Udsatte Borgere blive udført, ligesom der også vil være mulighed for undersøgelser på Søstedet. Der er plads til 40 deltagere i projektet, som er tilrettelagt, så vejledere kan frikøbes, hvis deltagerne har brug for ledsagelse til undersøgelserne.

Malene Højkjær takker for blomsterne og vender tilbage til Udsatterådet, når hun er frisk igen.

Sagsfremstilling

På mødet i Udsatterådet den 28. november 2017 blev det besluttet, at konsulentvirksomheden KLK skulle evaluere Udsatterådets arbejde for perioden 1/1-2016-31/12-2017. Evalueringen blev afholdt den 28. maj 2018, hvor medlemmerne fra sidste periode var inviteret. På baggrund af evalueringen tages en drøftelse om, hvordan vi arbejder videre med Udsatterådet, og hvordan møderne fremover skal forløbe. Vi gennemgår årshjulet og ser på, om noget skal justeres. Årshjulet samt rapporten fra KLK uddeles på mødet.

Beslutning

Evalueringen blev gennemgået på mødet, og på baggrund heraf blev det besluttet at skære ned i antallet af repræsentanter fra administrationen mod at opjustere repræsentanter fra brugersiden. Navnlig ungegruppen blev nævnt som en målgruppe, man gerne vil have ind i rådet. Der skal derfor ændres i forretningsordnen, som skal fremlægges for Byrådet til beslutning.

Merete Amdisen påpeger en fejl på side 4, hvor det fremgår, at Byrådet omgjorde en beslutning om samling af tilbud til psykisk sårbare unge i Søstedet på baggrund af Udsatterådets vejledning. Dette er ikke korrekt. Udsatterådet blev inddraget i processen men i en anden række end ønsket. Byrådet har lært at indtænke Udsatterådet for fremtidige tiltag på området. Administrationen beder KLK om at tilrette rapporten.

Det fremgår af rapporten, at der er en bekymring ang. fordeling mellem formandsposterne, hvor formanden repræsenterer brugersiden. Formand og næstformand er dog tilfredse med rollefordelingen for nu og foreslår, at det tages op til evaluering om et år.

Annelise Madsen understreger, at det er vigtigt, at der er god tid til at drøfte de forskellige punkter på dagsordnen, samt at brugersiden kommer mere i spil, så møderne også præges af deres viden. Der indføres herfor et fast punkt på dagsordnen, hvor dels den politiske side og brugersiden kan opdatere hinanden på området.

Resume

Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner modtager 11.214.286 kr. fra Socialstyrelsen i perioden fra 2016 til 2019 til at udvikle og etablere et fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og/eller alkoholproblemer. Hermed fremlægges midtvejsevalueringen på projektet samt status på forløbet, herunder statistik for den enkelte kommunes deltagelse i indsatserne.

Sagsfremstilling

Behandlingstilbuddet skal på kort sigt hjælpe børn og unge med at lære, hvordan de kan håndtere deres egen aktuelle livssituation i en familie med alkohol- eller andre misbrugsproblemer. På længere sigt skal hjælpen virke forebyggende, så projektets målgruppe ikke selv bliver misbrugere, ender i kriminalitet, oplever psykisk sygdom mm.

Overordnet viser rapporten, at deltagerne oplever, at behandlingstilbuddet har bidraget positivt til deres liv og højnet deres trivsel. Indsatsen bringer således børnene og de unge tættere på det normale niveau for trivsel og livsmestring, men deres trivsel er stadig lavere ved behandlingsforløbets afslutning sammenlignet med andre børn og unge. Derudover viser rapporten, at:

  • Der er en stor overvægt af piger
  • Der er en overrepræsentation af aldersgruppen 8-12-årige i GIV projektet
  • Alkoholmisbrug er den primære misbrugsfaktor hos forældrene
  • 87 % af børnene i GIV projektet frembyder andre sociale og psykiske problemstillinger så som angst, mistrivsel eller psykiske vanskeligheder

For fremtiden vil der blandt andet blive arbejdet med rekrutteringsstrategien og fastholdelse af deltagerne.

Fra Ishøj Kommune er der 40 børn, der har deltaget i projektet eller står på venteliste.  

Rapporten omdeles på mødet.

Beslutning

Udsatterådet ønsker at afsøge et muligt samarbejde mellem misbrugsportalen og projekt GIV. Derudover anbefaler de, at der sættes mere fokus på at rekruttere drenge ind i projektet, eventuelt ved at rekruttere dem andre steder end i skolen. Det kan være i klubber eller sportsforeninger. Derudover påpeger Udsatterådet vigtigheden af, at fagfolk på området er bekendte med tilbuddet, så børn og unge inden for målgruppen bliver henvist dertil.

Sagsfremstilling

Det er blevet besluttet at afholde en frivilligfest på frivillig fredag den 28. september 2018. Der er her vedlagt et oplæg, som beskriver rammerne for festen. Det kan nævnes, at budgettet vil være kr. 50.000, og det foreslås, at midlerne tages fra Seniorrådets, Handicaprådets og Udsatterådets budgetter. 

Beslutning

Udsatterådet vil gerne være med til at finansiere en frivilligfest i 2018 men opfordrer administrationen til at undersøge andre finansieringsmuligheder fremover.

Beslutning

Merete Amdisen deltog på folkemødet i en debat om psykisk sårbare beboere i almene boligbyggerier. Foreningen EN AF OS fortalte her om en indsats, hvor man finder ambassadører blandt de andre beboere, der også er eller har været psykisk sårbare, da de kan have større succes med at tale med de beboere, der eventuelt er til gene for naboerne, end repræsentanter fra boligforeningen eller kommunen har. Det blev aftalt, at EN AF OS samt boligselskaberne skal inviteres med til et møde, som kan udvides med en halv time, for at diskutere muligheden for at hente inspiration fra denne ordning.

Der kom en idé om at lave en fælles konference blandt udsatteråd fra Vestegnskommunerne. Her kan drøftes fælles temaer for Vestegnen.

Forplejningen til møderne vil blive lavet om til oste-/spegepølsemadder, da der ofte er mange rester, som det er nu.

Fraværende: Anette Rix, Connie Kalhøj og Malene Højkjær. Alice Agerriis deltog som suppleant.