Referat
Udsatterådet onsdag den 18. august 2021 kl. 14:00

Vandværket, Ishøj Rådhus, etage 2

Beslutning

Der blev spurgt ind til, hvor mange af de borgere, de henvender sig til borgerrådgiveren, der kan "kategoriseres" som udsatte? Langt størstedelen er udsatte borgere. Oftest er det spøgsmål til en afgørelse, borgeren henvender sig om. Borgerrådgiveren kan ikke blande sig i afgørelser og sagsbehandling, men kan hjælpe en borgere med at påklage en afgørelse eller forstå en afgørelse.

Taget til efterretning.

Resume

Orienteringssag

Dato for Verdensmålsfestival i Ishøj bliver d. 22. september 2021.

Sagsfremstilling

Nu er det igen blevet muligt at afholde større udendørsarrangementer. Til orientering er dato for Verdensmålsfestival i Ishøj blevet fastlagt til onsdag d. 22. september 2021.


Festivalen vil løbe af stablen i Byhaven fra kl. 10 til kl. 18 og vil fortrinsvis henvende sig til skoler og institutioner om formiddagen, og mere bredt til alle borgere om eftermiddagen.

Festivalen bliver et vindue, hvor kommunen kan vise alle tiltag og indsatser frem, der fremmer FN's 17 verdensmål. Samtidigt er det en oplagt mulighed for at række ud til borgerne og mobilisere deres kræfter i omstillingen til en mere bæredygtig verden.


Da tiden er knap til Verdensmålsfestivalen skal afvikles, arbejdes der ud fra de vinkler og inputs, der allerede var fastlagt inden Covid-19 fik udsat afviklingen af festivalen.

Beslutning

Punktet udgik, da festivalen er aflyst

Resume

Orienteringssag
Der afholdes FNs Verdensmålsfestival i Ishøj den 22. september 2021. Der orienteres her om Center for Voksne og Velfærds bidrag denne dag.

Sagsfremstilling

FNs Verdensmålsfestival afholdes i Ishøj Byhave den 22. september 2021 kl. 10-18. Hvert center i kommunen har mulighed for at præsentere de indsatser, der på deres område bidrager til at fremme Verdensmål i Ishøj Kommune. Center for Voksne og Velfærd bidrager i forhold til sundhed (herunder ulighed i sundhed), trivsel, forebyggelse og social ansvarlighed. Følgende aktiviteter er under planlægning:

 • Ishøj i Bevægelse: Introduktion til el-cykler.
 • Cykling Uden Alder: Det bliver muligt at få en tur med en frivillig pilot.
 • Information om tilbud til demensramte og pårørende.
 • Sundhedskonsulenter: Information om rygestop (kuliltemåling), kostråd og sundhed (body age-måling), quiz om sundhedsmyter mv.
 • Hverdagsrehabilitering: Information om at holde sig aktiv og quiz: Gæt et hjælpemiddel.
 • Genoptræning: Konkurrence på motofliser og/eller kørestolsræs.
 • Repræsentanter fra Boblberg og Elderlearn.
 • Frivilliggrupper: Fx Natteravnene, Næstehjælperne og Amputgruppen.
 • Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.

Listen er en bruttoliste, som fastlægges endeligt medio august, når de endelige rammer for dagen er klarlagt i samarbejde med Danmark for Målene (non-profit-organisation som Ishøj Kommune samarbejder med om arrangementet).

Om formiddagen er det primært institutioner og skoler der er målgruppen, mens der senere på dagen forventes voksne deltagere. Der er hele dagen fokus på aktiviteter i kombination med information og dialog med borgerne.

Beslutning

Punktet udgik, da festivalen er aflyst

Resume

Orienteringssag
Administrationen orienterer om Socialtilsyn Hovedstadens godkendelse af De fleksible afklaringspladser for socialt udsatte, beliggende på Ishøj Søvej 3.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden har som følge af Ishøj Kommunes ansøgning om godkendelse af tilbud omfattet af socialtilsyn, modtaget d. 15. september 2020, haft tilsyn via Skype d. 18. november 2020 og besigtiget de fysiske rammer på De fleksible afklaringspladser d. 23. november 2020. Godkendelsesprocessen blev herefter forsinket af tekniske fejl og Covid-19 nedlukning.

Socialtilsynet godkendte pr. 2. juli 2021 De fleksible afklaringspladser for socialt udsatte. Tilbuddet godkendes til: 9 voksne i henhold til lov om social service § 110.

Tilbuddets målgruppe er hjemløse borgere over 18 år, som samtidig har andre sociale problemer, og som har et ønske om at skabe en forandring i livet. Borgerne skal være motiverede for at modtage hjælp og støtte fra personalet, og de skal tage aktivt ansvar for at opnå denne forandring. Tilbuddet modtager ikke borgere, der har et aktivt overforbrug af alkohol og/eller andre rusmidler samt borgere med fysiske eller psykiske problemer, der medfører behov for døgnbemanding eller sygeplejefaglig indsats.

Administrationen samarbejder med Socialstyrelsen omkring De fleksible afklaringspladser, med det formål at implementere den nationalt udbredte indsats og anerkendte tilgang til arbejdet med hjemløshed - Housing First. Etableringen af De fleksible afklaringspladser bidrager dermed til en større, fælles indsats for at støtte udsatte borgere i Danmark til at undgå hjemløshed og opnå en meningsfuld tilværelse med mindst mulig indgriben. På lokalt plan indebærer Housing First-tilgangen implementering af tilbud om 9 måneders efterforsorg ud fra den anerkendte metode CTI (Critical Time Intervention) til borgere fra Ishøj Kommune, der kommer i egen bolig efter ophold på De fleksible afklaringspladser.

Administrationen planlægger at afholde indvielsessarrangement for alle involverede parter og interessenter d. 26. august, inden De fleksible afklaringspladser åbner for modtagelse af borgere d. 1. september.

Lovgrundlag

Lov om social service § 110

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Seniorrådets henvendelse til Byrådet vedrørende pårørendepolitik igangsætter administrationen i CVV en proces om udarbejdelse af retningslinjer for samarbejdet med pårørende. Retningslinjerne vil gælde for ældre- såvel som socialområdet. Der nedsættes en arbejdsgruppe med administrationen som tovholder og med repræsentation fra Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

De respektive råd skal derfor udpege én repræsentant til arbejdsgruppen. Der indkaldes til første møde i løbet af september 2021. Der skal ske en tilbagemelding til Lisbeth Halvorsen på lhalv@ishoj.dk om rådets repræsentant senest d. 31. august 2021.


Beslutning

Anne Jensen og Kenneth Nielsen deltager

Sagsfremstilling

Der er Kommunalvalg d. 16. november 2021. Umiddelbart herefter afholdes der valg til Udsatterådet. Det forholder sig sådan, at udsatte borgeres stemmedeltagelse ligger lavt. Derfor skal Udsatterådet drøfte, hvordan vi får flere borgere til at stemme ved kommunalvalgtet. Derudover skal det også drøftes, hvordan valg til Udsatterådet skal foregå.

Beslutning

I regi af Rådgivnings- og Vejledningscentret bliver der på forskellig vis sat fokus på det kommende regionsråds- og kommunalvalg. Udsatterådet deltager på landspanelsemødet d. 17. september, hvor KV 21 er temaet. På landspanelsmødet kan man customize valgmateriale, som de lokale udsatteråd kan bruges i deres lokale valgkampagner tft. at få udsatte borgere til at stemme til kommunal- og regionsrådsvalget. Kenneth og Annelise deltager fra Ishøj. Merete og sekretær kommer på venteliste. Det blev desuden drøftet, hvordan den kommende valghandling til valg i Udsatterådet skal foregår, og hvordan vi får borgerne til at stille op? Der er et ønkse om, at man kommer bredere ud end til brugerne af Rådgivnings- og Vejledningscentret (tidligere det Gule Hus.)

Sagsfremstilling

Handicapprisen og den sociale frivilligpris uddeles igen i år i forbindelse med den årlige frivilligfest.

Handicapprisen bliver uddelt til personer, foreninger eller virksomheder, som har gjort en særlig indsats for Ishøjborgere med et handicap. Den sociale frivilligpris bliver givet til personer, foreninger, grupper eller netværk, som gør en særlig frivillig social indsats, der er til gavn for Ishøjs borgere.

Alle kan indstille til en kandidat til priserne. Det gælder både personer, foreninger, virksomheder, boligselskaber mv.

Prisvinderne bliver udvalgt af et panel bestående af borgmesteren, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, formanden for Udsatterådet, formanden for Seniorrådet samt næstformanden for Handicaprådet. Den sociale frivilligpris uddeles til årets frivilligfest sammen med Ishøjs Handicappris samt Ældrepris af Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp og formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Merete Amdisen. Vinderne vil modtage hver et gavekort på 3.000 kr., en buket blomster samt en indgraveret vase.

Indstillinger sendes til Anette Wilhelmsen på ywi@ishoj.dk senest den 6. september 2021 kl. 12.

Frivilligfesten finder sted fredag den 24. september 2021 kl. 17-20 i bevægelsessalen i Ishøj Idræts- & Fritidscenter. Udover prisuddelingerne vil aftenen byde på mad, musikalsk underholdning samt socialt samvær. Tilmelding er nødvendig.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Indstillingssag

Social- og Sundhedsudvalget godkendte 10. maj 2021 rådighedsbeløbssatser på 6.366 kr. for enlige og 8.245 kr. for ægtepar, når det gælder personlige tillæg for pensionister. Satserne er gældende pr. 1.6. 2021, og omhandler nye borgere der ansøger. Social- og Sundhedsudvalget besluttede også, at administrationen skulle beregne de økonomiske konsekvenser ved at justere rådighedsbeløb for pensionister i forhold til gennemsnit for Vestegnskommunerne.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i en sammenligning af rådighedsbeløb viser oversigten, at Ishøj Kommune ligger højere end gennemsnittet i Vestegnskommuner for personlige tillæg for pensionister.

Kommune/
Rådighedsbeløb pr. måned

Personlige tillæg for pensionister (Enlige)

Personlige tillæg for pensionister (Ægtepar)

Enkeltydelser for personer på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag (Enlige)

Enkeltydelser på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag (Ægtepar)

Ishøj

6.366

8.245

3.331

5.638

Gennemsnitstal Vestegnskommuner

4.504

7.008

3.552

5.149

Forskel mellem Ishøj og gennemsnit

1.862

1.237

-221

486

Det foreslås, at rådighedsbeløb for personlige tillæg til pensionister sættes til at være på gennemsnitsniveau i Vestegnen. Rådighedsbeløbsgrænsen justeres til 4.500 kr. for enlige og 7.000 kr. for ægtepar gældende pr. 1. januar 2022. Såfremt ovenstående beløbssatser tiltrædes, vil det have konsekvens for 23 ud af i alt 76 mulige borgere, der som pensionister modtager personligt tillæg. Konsekvenserne omfatter borgere med brøkpension. En reduktion af rådighedsbeløb for personlige tillæg vil medføre, at der i enkelte sager ikke vil blive tilkendt et personligt tillæg.
Der er tale om et beløb på mellem 700 kr. og op til 3.500 kr. om måneden for den enkelte borger. Administrationens bedste skøn er, at der for Ishøj Kommune vil være en årlig økonomisk besparelse på 200.000 kr. (udenfor servicerammen).

Beslutning

Et medlem fra Udsatterådet bemærkede, at satsen for enkeltydelser er lav, hvis man er på kontanthjælp og enlig.

Taget til efterretning.

Resume

Indstillingspunkt

I aftale om finansloven for 2021 er der afsat 750 mio. kr. til at understøtte virksomheder og aktører indenfor oplevelsesindustrien, for at kompensere for den nedgang de har oplevet under COVID-19. Samtidig er der ønske om at bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter.

Der orienteres om fordeling af midlerne i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

I finansloven for 2021 er der afsat midler til blandt andet landets kommuner, som skal booste oplevelsesindustrien. Det kan f.eks. være udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, koncerter og foredrag.

Der er afsat 750 millioner kroner, heraf 171,7 til fordeling mellem landets kommuner. Ishøj Kommune tildeles 738.310 kr.


Målgruppen er ældre, udsatte borgere og borgere med handicap, der er visiteret til bo- eller dagtilbud. Midlerne kan anvendes i tilbud efter serviceloven, som fremgår af Tilbudsportalen; det gælder: Botilbudslignende tilbud efter almenboligloven og friplejeboliger, samt plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, som fremgår af Plejehjemsoversigten.


Midlerne fordeles efter antallet af pladser på det enkelte tilbud. Tilbuddene er: Spindehuset, Kløverengen og plejecenter Kærbo/Torsbo. De enkelte tilbud står selv for at beslutte, hvordan pengene skal udmøntes. Tilbuddene opfordres til at gøre brug af leverandører i Ishøj Kommune. Team for Frivillighed har koordinering i forhold til de respektive ledere.


Midlerne skal anvendes i 2021.

KL gennemfører primo 2022 en overordnet opfølgning, der skal beskrive, hvilke aktører, der har været samarbejde med, og hvilken type aktiviteter der er gennemført.

Beslutning

Der vil blive holdt en sommerfest i regi af rådgivnings- og vejledningscentret i løbet af sommeren for de tildelte midler.

Taget til efterretning.

Resume

Orienteringssag

I forbindelse med planlægningen af etape 2, ombygning af Brohuset, har administrationen i samarbejde med husets fremtidige brugere og entreprenør afklaret og planlagt endelig indretning og økonomi. I punktet præsenteres processen. I bilag A præsenteres ændringerne i projektet. Projektforslag - bilag B, C, D og E er vedhæftet. Projektforslaget blev godkendt af Byrådet d. 1. juni 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav i december 2020 anlægsbevilling til projektering (fase 1) af etape 2. Etape 2 består af Genoptrænings- og Rehabiliteringsområde og dertilhørende faciliteter såsom LivingLab & Legetek, omklædning, træningssale, behandlingsrum, hvilerum og kontorer. Projekteringen er gennemført, og projektforslaget blev godkendt af Byrådet d. 1. juni 2021. Efter Byrådets godkendelse følger fase 2 (færdigprojektering og udførelse), hvortil anlægsbevillingen på 50.6 mio. kr. er søgt frigivet.

Fremlagte projekt overholder det afsatte beløb på 34 mio. kr. til netto entreprise udgifter. For at lande her har det været nødvendigt at gøre nogle fravalg (se bilag A). Projektet lever op til lovgivningen, men brugeroplevelsen kan forbedres både inde og ude. Indvendigt kan der med fordel sættes ind med flere akustikmæssige tiltag, hvilket vil optimere indeklimaet. Udendørs vil der kunne skabes et mere trygt miljø - særligt i haverummet, hvis der etableres lamper ophængt i wire system frem for lygtepæle. Samlet beløber disse tiltag sig til ca. 700.000 kr., og det foreslås, at der allerede nu disponeres midler hertil indenfor puljen til uforudsete udgifter i etape 2, som er en del af de 50,6 mio. kr.

Økonomi

Økonomi- og Planudvalget indstillede til Byrådet:

 • at projektforslag for etape 2 godkendes, og administrationen færdiggør projekteringen og igangsætter ombygningen.
 • at de 50,6 mio. kr. afsat til selve ombygningen frigives. 25,6 mio. kr. frigives i 2021 med midler fra investeringsoversigten i 2021, de resterende 25 mio. kr. frigives i 2022 med midler fra investeringsoversigten i 2021 og 2022.
 • at der udføres akustiske tiltag inde samt belysningsmæssige tiltag ude, og at dette finansieres indenfor den samlede bevilling.

Byrådet tiltrådte indstillingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Status på ophør af det forpligtende samarbejde

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Der var ikke noget til eventuelt.