Referat
Udsatterådet mandag den 20. august 2018 kl. 16:00

Mødelokale 2B

Sagsfremstilling

Afdelingsleder i Center for Beskæftigelse, Job og Ressourcer (Vallensbæk Jobcenter) Hans Vermehren Jensen vil fortælle om udsatte borgeres muligheder på arbejdsmarkedet, herunder ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Beslutning

Rådet påpeger i dialogen med Hans V. Jensen, at mange udsatte borgere oplever at møde et 'kassesystem', hvor de ikke altid oplever sig set som mennesker. Derfor vil rådet gerne i dialog med Jobcentret om, hvilke arbejdsgange der kan kigges på for at imødekomme denne oplevelse. Eksempelvis foreslås det:

  • at der kigges på formuleringen i breve udsendt fra Jobcentret
  • at tidspunktet for udsendelse af breve undersøges (undgå op til en weekend eller uden for normal arbejdstid).

Udsatterådet går gerne i dialog og sparring med Jobcentret.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelsen på mødet den 18. juni vedhæftes udkast til ny forretningsorden, hvoraf det fremgår, at der efter næste valg skal være fem brugerrepræsentanter og to medlemmer fra administrationen i Udsatterådet. Derved er der et medlem, der er flyttet fra administrationen til brugersiden. Forretningsordnen vil blive fremlagt Byrådet til godkendelse.

Af årshjulet fremgår det, at der på dette møde skulle have været et oplæg angående økonomi. For at imødekomme Udsatterådets ønske om færre orienteringspunkter, rykkes dette oplæg. Udsatterådet drøfter kort, om det skal på mødet i oktober eller december.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2018 behandles Ishøj Kommunes høringssvar til handleplanen 'Udvikling og forankring af en recovery-kultur i Region Hovedstadens Psykiatri'. Der lægges blandt andet vægt på, at handleplanen bør have fokus på samarbejdet mellem kommune og distriktspsykiatri.

Der har været tilsyn i Spindehuset fra Socialtilsyn Hovedstaden. Tilsynets overordnede konklusion er, at tilbuddet skaber kvalitet, trivsel og udvikling i indsatsen med borgerne. Derudover konkluderer de, at den socialfaglige støtte leveres af kompetente medarbejder, herunder ledelsen, med anvendelse af relevante faglige tilgange og metoder, ud fra de individuelle behov borgerne har. Der er et enkelt opmærksomhedspunkt angående økonomien, hvor der i budgettet ikke var indregnet husleje for kontor og personalerum. Det er der i mellemtiden rettet op på. Årsagen var, at der ikke var udarbejdet en huslejekontrakt for servicearealerne (kontor). Det er der nu.

Beslutning

Forretningsordnen fremlægges for Byrådet den 4. september 2018. Såfremt den godkendes, skal der indsuppleres et ekstra medlem fra brugersiden i Udsatterådet.

Det blev besluttet, at oplæg omkring økonomi- og budgetforståelse udsættes til mødet i juni 2019, inden budget 2020 sendes i høring efter sommeren.

Bilag

Sagsfremstilling

KL har udarbejdet en række anbefalinger i forbindelse med Regeringens kommende nationale psykiatrihandlingsplan. Udsatterådet drøfter de anbefalinger, der relaterer sig til de kommunale indsatsområder samt hvilke indsatser, der ville kunne omsættes til gode tiltag i Ishøj Kommune.  

KL identificerer følgende hovedproblemstillinger for fremtidens psykiatri:

  • Der er flere brugere af socialpsykiatrien - fra 2014 til 2017 er der sket en stigning på 17 procent i antallet af unge og voksne, der modtager socialpædagogisk støtte eller bor i botilbud.
  • Flere patienter udskrives tidligere fra psykiatrien end førhen, hvilket lægger pres på kommunerne og skaber en opgaveglidning. Kommunerne står overfor en stor opgave med at tage ansvar for mennesker med svære psykiske vanskeligheder, som reelt ikke er færdigbehandlede, når de udskrives fra den regionale psykiatri.
  • Borgerforløbene bliver mere komplekse, blandt andet blandt ældre borgere med psykiatriske diagnoser med store somatiske plejebehov.

Til at imødekomme disse udfordringer anbefaler KL:

  • at der afsættes flere midler til kompetenceudvikling blandt kommunalt ansatte, så de blandt andet bliver klædt på til at modtage borgere, der udskrives fra psykiatrien, og så rusmiddelbehandlingen til borgere med psykiske vanskeligheder kan få et løft.
  • at der målrettes støtte til borgere, der er uønsket uden for arbejdsmarkedet, f.eks. ved at nedsætte arbejdsgrupper til at afklare, hvordan jobindsatsen kan understøttes og ved kontinuerligt at have fokus på, hvordan f.eks. beboere på botilbud kan indgå i meningsfulde fællesskaber på arbejdsmarkedet eller via uddannelser og praktik.
  • at der kigges på behandlingstilbuddene, så de bliver mere fleksible og evt. kan foregå i eget hjem, da den nye gruppe af brugere, der kommer til, efterspørger behandling i eget hjem og ikke op botilbud.
  • at der etableres et mere tværfagligt samarbejde mellem region, kommune og privat praksis - særligt for at imødekomme kommunernes udfordringer ved tidlige udskrivninger. Det kan eksempelvis være ved at fremskyde den kommunale indsats, så borgere kontaktes af kommunen allerede ved indskrivelse i den regionale psykiatri og støtte borgeren ved udskrivelse.

Beslutning

Helle Madsen fortalte, at Ishøj Kommune har fået formandsposten i samarbejdet mellem Region Hovedstadens kommuner, Regionen og 1813 med at udforme en samarbejdsaftale omkring udskrivning af udsatte borgere fra hospitalet. På Udsatterådets møde i oktober 2018 ønsker administrationen at modtage inputs fra rådet angående opmærksomhedspunkter, når samarbejdsaftalen skal skrives.

 

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med høringen af Ishøj Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde i foråret 2018 ønskede Udsatterådet, at der blev udarbejdet borgervenlige udgaver af kvalitetsstandarderne. Der vil blive fremlagt et prøvetryk på mødet. Administrationen ønsker en drøftelse af indholdet og formatet i forbindelse med det videre arbejde med pixiudgaverne.

Beslutning

Rådet anbefaler, at der benyttes mere 'talesprog', og at sætningerne fremstår mindre komplekse. Derudover var der et par kommentarer til layoutet, så kontaktoplysninger fremstår mere tydelige, og så folderen ser mindre 'paragraf-agtig' ud. Administrationen arbejder videre med at udforme pixiudgaverne.

Karina Pultz var fraværende ved dette punkt.

 

Sagsfremstilling

Udsatterådet høres om budgetforslag 2019.

Beslutning

Udsatterådet anbefaler ikke, at tilskuddet til medicin hos Pitstop fjernes. Det kan have for store konsekvenser for de brugere, der har svært ved selv at prioritere medicinkøb i deres budget og kan ende med at få større økonomiske omkostninger for Ishøj Kommune. Der er hertil også bekymring for, om brugerne vil følge behandlingen, da tilskuddet til medicin bland andre ting er et incitament til at modtage behandling.

Karina Pultz var fraværende ved dette punkt.

Bilag

Beslutning

Rådets medlemmer mindes om, at der ikke er nogen forventning til, at bilag læses. Hvis der er særlige oplysninger i bilagene, der er relevante at vide, vil det enten fremgå af sagsfremstillingen eller ved fremlæggelse af formandskabet eller administrationen.

Malene Højkjær takker for blomsterne, rådet sendte hende, mens hun var på hospitalet.

Malene Højkjær fortalte, at hun i Det Gule Hus har overhørt, at brugerne savner initiativer omkring juleaften. Merete Amdisen kunne oplyse, at der er et frivilligt initiativ i gang i Ishøj Kommune i forbindelse med at afholde juleaften for udsatte og ensomme og ville formidle oplysninger.

Der skal lægges et møde mellem Handicaprådet og Udsatterådet, hvor repræsentanter fra Distriktspsykiatrien inviteres med.

Flere medlemmer nævnte at have udfordringer i forbindelse med mødedatoen i oktober. Administrationen undersøger, om mødet kan flyttes fra den 9. til den 8. klokken 13-15. Mødet vil stadig blive afholdt på Kløverengen. Der sendes information ud til rådets medlemmer.

Karina Pultz var fraværende ved dette punkt. Anne Jensen, Connie Kalhøj og Anette Rix var fraværende ved mødet.