Referat
Udsatterådet tirsdag den 22. november 2016 kl. 16:00

Mødelokale 2 d, Ishøj Komune, Ishøj Store Torv 20, 2635

Sagsfremstilling

Orientering om hjemløseboliger: Ishøj Kommune har modtaget 2.8 mio kr. til oprettelse af 6 hjemløseboliger og et fælleshus. Vedhæftet er notat om hjemløseboliger, budget samt foreløbige skitser over boligernes udformning og placering.

 

Sammensætning af Udsatterådet: Sean Larsen er udtrådt af Udsatterådet, hvormed Karina Pultz intræder som ordinært medlem og ikke længere er suppleant.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

Sagsfremstilling

Birgitte Sindrup, overtandlæge vil på mødet fortælle om igangværende og kommende indsatser inden for omsorgs- og specialtandplejen i Ishøj Kommune.

Beslutning

Birgitte fortalte om special- og omsorgstandplejen.

Specialtandplejen er rettet mod borgere med en psykisk diagnose. Det er ikke klart i lovgivningen, hvornår man er omfattet af personkredsen, og man er derfor i kommunerne begyndt at fortolke målgruppen bredere.

 

Pga. egenbetaling på 35 % en gang om året for tandbehandling, er der stadig en stor udgift for nogle borgere, der fx har skadede tænder pga. fx medicin, hvormed det stadig kan koste mange penge at få ordnet tænder.

 

Der blev drøftet mulighederne for opsøgende tandpleje med inspiration fra Herlev-ordningen.

 

Vedhæftet er oplæg v/ Birgitte Sindrup.

Bilag

Sagsfremstilling

Center for Socialservice har igangsat en proces om retænkning af Syrenskuret, hvor man gerne vil have Udsatterådets input hertil.

Beslutning

Orientering om den igangværende proces vedr. retænkning af Syrenskuret. Grundtanken med Syrenskuret var, at det skulle være et sted, hvor man kunne komme samtidig med, at man havde et misbrug.

 

Indstillingen fra Udsatterådet er, at det nuværende sted skal nedrives, og der skal findes et nyt koncept og beliggenhed. Pavillonen kan ikke genbruges, da den er for ramponeret.

 

Anbefalingen er, at der er behov for et sted, hvor der er overdækket og bord/bænk.Der er ikke behov for et hus, som det er nu.

 

Udsatterådet er ok med, at Syrenskuret nedrives men der skal findes et sted, hvormed den oprindelige målgruppe kan få et samlingssted, som var den oprindelige tanke med syrenskuret. Der kan iden forbindelse evt. tænkes i regi af de kommende hjemløseboliger, Ishøj Søvej 200.

Sagsfremstilling

På mødet drøftes temaer for Udsatterådets møder i 2017. Nedenfor er brainstorm fra Udsatterådets første møde, hvor mulige teamer for Udsatterådet blev drøftet:

 • Hjemløshed og skæve boliger
 • Opsøgende/akutte besøg hos borgere, der har et alkoholmisbrug og som er "sandet til" i eget hjem, men som ikke har nogen kontakt med kommunen.
 • Misbrug; alkohol- og stofmisbrug, herunder tabu om misbrugsproblematikker
 • Børn i familier med alkoholmisbrug
 • Børn fra familier med psykisk sygdom
 • Sundhed for socialt udsatte borgere, herunder tandpleje og helbredstjek
 • Ensomhed
 • Værdighed
 • Vold og voldsramte kvinder og børn
 • Åbningstider i Café Vildtbanehus
 • Fremtiden for Syrenskuret

 

Mødedatoer 2017. Følgende datoer for 2017 foreslås:

 

Tirsdag d. 31. januar kl. 16-17.30 i Pitstop, Tranegilde Strandvej 7, 2635 Ishøj

Tirsdag d. 11. april kl. 16-17.30 på Kløverengen, Kløvervænget 72, 2625 Vallensbæk

Tirsdag d. 29. august kl. 16-17.30 på Rådhuset

Tirsdag d. 28. november kl. 16-17.30 på Rådhuset

Beslutning

De foreslåede datoer blev godkendt.

Det blev derudover besluttet, at der i januar skal være temamøde om misbrug og i april er teamet " psykisk sygdom".

 

Der blev foreslået, at man i regi af Udsatterådet deltager i Brugernes Bazar 2017: Brugernes Bazar er en todages bazar, der arrangeres af socialt udsatte borgere. Brugernes Bazar ligger normalt i sensommeren. Man kan evt. bruge nogle af udsatterådets midler til at være med i bazaren for at blive inspireret til emner/temaer for udsatterådet. Når der foreligger mere information om datoerne for 2017, melder sekretariatet ud herom.

Sagsfremstilling

Orientering og status vedr. tværkommunal akuttelefon på Vestegnen ved forstander Anette Rix. Akuttelfonen er etableret under botibuddet Kløverengen.

Notat og status på akuttelefonen er vedhæftet.

Beslutning

Orientering ved Rix om akuttelefonen. Der har siden oktober været 21 opkald.

Oplysning af cpr-nr: Det er bevidst, at man har valgt at indhente cpr-nummer, da det er vigtigt, at man kan melde tilbage til bopælskommune om, at borgeren har haft ringet. De følger derefter op. Den gennmsnitlige opkaldstid: 30 min. 25 % mænd og 75 % kvinder. Alder 32-80. Der er fokus på, hvordan man når mændene.

 

Vedr. samarbejde med distriktspsykiatrien: Man vil gerne et tættere samarbejde med regionen omkring denne opgave. Distriktspykiatrien er informeret om telefonen og har materialet. Der er yderligere information om akuttelefonen på fx hjemmesider m.m.

 

Udsatterådet er meget positive over, at der er kommet en akuttelefon.

Bilag

Beslutning

Vedr. jul. Er der nogle steder, hvor der afholdes jul i Ishøj? Nej ikke i år. Næste år skal man i god tid være ude med at planlægge jul for ensomme og udsatte borgere. Man kan søge § 18 midler hertil.