Referat
Udsatterådet onsdag den 26. januar 2022 kl. 14:30

Mødelokale Tårnbjerget etage 2 på Rådhuset

Resume

Beslutningspunkt:
Anmodning om ændring af vedtægter for Udsatterådet.

Sagsfremstilling

To medlemmer af Udsatterådet har fremstillet forslag ændring i Udsatterådets vedtægter, nærmere bestemt § 7 stk. 1. Medlemmerne ønsker, at det fremgår af vedtægterne, at formanden for Udsatterådet vælges blandt de politiske repræsentanter i rådet. Af de nuværende vedtægter fremgår følgende: "Udsatterådet vælger selv sin formand og næstformand blandt rådets medlemmer. Udsatterådet vælger først formand, dernæst næstformand. Det tilstræbes, at formanden vælges blandt brugermedlemmerne, og at næstformand vælges blandt byrådsmedlemmerne." Der er ikke noget i de nuværende vedtægter, der forhindrer at formanden vælges blandt de politiske repræsentanter. Det kan overvejes om ordlyden i vedtægterne skal ændres, således at det fremgår mere eksplicit, at formand vælges bland de politiske repræsentanter. Følgende ordlyd foreslås i så fald: Det tilstræbes, at formanden vælges blandt byrådsmedlemmerne, og at næstformand vælges blandt brugermedlemmerne.

Såfremt 2/3 af Udsatterådet stemmer for vedtægtsændringen, kan denne godkendes.

Udsatterådets vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet beslutter:


- ikke at godkende vedtægtsændringen.

- at godkende vedtægtsændringen.

Beslutning

Det blev besluttet at fortsætte nuværende form med mulighed for at ændre i fremtiden. De nuværende vedtægter består.

Bilag

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i vedtægter for Udsatterådet skal rådet konstituere sig, jf. punkt 1 på dagsordenen.

Beslutning

Kenneth Nielsen blev valgt som formand.

Betina Havmand Demir blev valgt til næstformand.

Sagsfremstilling

Den nyvalgte formand byder velkommen og leder mødet.

Beslutning

Den nyvalgte formand bød velkommen.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår følgende datoer og tidspunkter for møder i Udsatterådet:


Onsdag d. 23. marts kl. 15-16.30

Onsdag d. 25. maj kl. 15-16.30

Onsdag d. 17. august kl. 15-16.30

Onsdag d. 19. oktober kl. 15-16.30

Onsdag d. 14. december 16.30-18.30, eventuelt som fællesmøde med Handicaprådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet godkender mødedatoer for 2022.

Beslutning

Udsatterådet besluttede flg. datoer for mødeafholdelse:
16. marts kl.15-16.30
25. maj kl. 15-16.30
17. august kl. 15-16.30
12. oktober kl.15-16.30
14. december kl. 16.30-18.30, evt. som fællesmøde med Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at Udsatterådet i det første år kommer rundt og ser nogle af de tilbud, der hører under socialområdet i Ishøj Kommune.

Konkret foreslås det, at Udsatterådet besøger:


Misbrugsbehandlingstilbuddet Pitstop, hjemløseboligerne og akutboligerne.

Rådgivning- og Vejledningscentret (RVC) samt det gule hus.

Derudover skal Udsatterådet drøfte emner og temaer, som rådet ønsker skal behandles på Udsatterådets møder i 2022. Forslag til årshjul for Udsatterådet er vedhæftet.


Indstilling

Adminstrationen indstiller, at Udsatterådet drøfter forslag til årshjul 2022.

Beslutning

Udsatterådet godkender forslag til årshjul 2022.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Sagsfremstilling

Udsatterådet får årligt 51.000 kr. stillet til rådighed til rådets virke, fx til mødediæter, forplejning, studiebesøg o.lign.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

TIltrådt.

Resume

Orienteringssag

Sagsfremstilling

Udsatterådets brugermedlemmer modtager mødediæter. Der udbetales kr. 435 for møder under 4 timers varighed. Diæter modregnes i visse offentlige forsøgerydelser, herunder kontanthjælp, men ikke pension og førtidspension.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringssag

Sagsfremstilling

Hvert år uddeles den Sociale Frivilligpris til en person, forening eller lignende, der har gjort en ekstraordinær frivillig indsats for Ishøjborgere. Prisen uddeles på frivillig fredag, som er den sidste fredag i september måned. Samtidig uddeles også Ældreprisen og Handicapprisen.


Retningslinjer for den Sociale Frivilligpris er vedhæftet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringssag
der fremlægges status på procesplan for udvikling af Vejlederteamet samt Råd- og Vejledningscenteret (RVC).

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 11. januar 2021 blev procesplan for udvikling af Vejlederteamet og Råd- og Vejledningscentret (fremadrettet RVC) godkendt. Procesplanen tager udgangspunkt i en ekstern analyse fra BDO fra november 2020. Gennem 2021 er der med udgangspunkt i procesplanen arbejdet med BDO's anbefalinger på området. Med udgangen af 2021 er der arbejdet med alle punkter i procesplanen, jf. den vedtagne tidsramme.
Brugerne af RVC er løbende blevet inddraget i udviklingen Vejlederteamet og RVC. Der er blandt andet nedsat et brugerråd i RVC, samt afholdt dialogmøder med medarbejdere og ledelse.
Status på pejlemærker i processen:

  • RVCs kerneopgave blev på udvalgsmøde d.10. maj godkendt som værende et rådgivnings- og vejledningscenter med ydelser efter servicelovens §§ 82a,b og 85
  • Som følge af afklaringen af kerneopgaven i RVC, arbejdes der for nuværende på etablering af socialt værested i Ishøj Kommune. (jf. sag 142).
  • I forbindelse med ophøret af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune, har myndighed og udførerområdet gennemgået samtlige borgere tilknyttet Vejlederteamet.

Vedhæftet er notat om status på udvikling af Vejlederteam samt RVC

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Der fremlægges forslag vedrørende etablering af socialt værested i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 10. maj 2021 at opdele funktionerne i "Det Gule Hus", hvormed den uvisiterede værestedsfunktion skulle flytte til anden lokation, mens visiteret råd og vejledning skulle forblive på matriklen. Beslutningen tog udgangspunkt i BDO-rapportens anbefaling om, at huset var for småt til at rumme begge tilbud.

Social- og Sundhedsudvalget ønskede derfor, at administrationen undersøgte, om Tranegilde Strandvej 7 kunne bruges som lokation for værested. Undersøgelsen har vist, at der er udfordringer i forhold til tilgængeligheden. Tilgængeligheden kan - grundet husets indretning - ikke sikres 100 %. Det er vurderingen fra Center for Ejendomme, at det vil koste 150-200.000 kr. at gøre huset tilstrækkelig tilgængeligt til formålet.

Administrationen foreslår derfor, at det undersøges, om der er alternative muligheder for placering af værested i Ishøj Kommune. Et scenarie kunne være, at værestedet forbliver i "Det Gule Hus" og at der findes andre lokaler til Råd- og Vejledningscentret (RVC). Undersøgelsen vil pågå i december/januar 2022 og fremlægges til politisk behandling i februar. Det ses gerne, at der arbejdes for en hurtig pladsløsning af hensyn til medarbejdere og borgeres trivsel. Aktuelt er antallet af borgere tilknyttet RVC steget, hvor der i november 2020 var 132 borgere tilknyttet var der i november 2021 160 borgere tilknytettet. Stigningen lægger pres på både medarbejdere og borgere.

Forslag til rammer for socialt værested
Administrationen foreslår, at driftsopgaver omkring værestedet løftes i et samspil mellem socialfaglige/pædagogiske medarbejdere, brugere og besøgsvenner fra SIND.

Samarbejdet med SIND vil indebære bevilling på 50.000 kr., som findes inden for eksisterende økonomiske ramme i Center for Voksne og Velfærd.

Driftsopgaver i værestedet kan for nuværende understøttes med 30 timers medarbejderressourcer, som dækker en ugentlig åbningstid på 15-18 timer, herunder en ugentlig aftenåbning. Administratioen foreslår med baggrund det stigende antal brugere at allokere yderligere 250.000 kr. fra det samlede budget på psykiatri til en yderligere ressource til værestedet.

Aktiviteter som fællesspisning, udflugter m.fl. vil være brugerbetalte.

Vedhæftet er notat om etablering af værested, økonomisk overslag for istandsættelse af Tranegilde Strandvej, beskrivelse af SIND-nettet, samt afrapportering vedrørende Det Gule Hus.

Indstilling

Beslutning fra SSU møde d. 13.12.21:

Social - og Sundhedsudvalget godkender, at administrationen undersøger alternative muligheder for placering af RVC og værested samt allokering af midler til yderligere ressource til værestedet med 250.000 kr. inden for budget af psykiatriområdet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 142: Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at administrationen udarbejder en oversigt over tilgang/afgang af § 85-forløb indenfor området, herunder længde af forløb. Sagen genforlægges til februar 2022. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.

Administrationen indstiller, at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

TIltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Socialtilsyn Hovedstaden har i november 2021 udarbejdet en tilsynsrapport for Spindehuset. Rapporten er baseret på et uanmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg d. 4. oktober 2021, et online interview med teamleder d. 8. oktober, samt et høringssvar fra Spindehuset i november 2021. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer samlet set, at kvaliteten i Spindehuset er tilfredsstillende og fortsat lever op til sin godkendelse.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstadens uanmeldte besøg foregik i tilbuddets fællesarealer, med deltagelse af flere borgere, samt en medarbejder. Viden herfra er trianguleret med onlineinterview med teamleder, samt tilsynskonsulenternes kendskab til tilbuddet, drift, ledelse og kompetencer samt øvrige data, som Socialtilsynet allerede er i besiddelse af.

I forbindelse med tilsynsbesøget har Socialtilsynet foretaget en konkret risikovurdering af tilbuddets samlede kvalitet, herunder sammenhæng mellem målgruppens behov, de valgte faglige tilgange og metoder, ligesom der er foretaget en aktuel risikovurdering af tilbuddets drift, ledelse og kompetencer.

Socialtilsyn Hovedstadens overordnede vurderinger:

  • Tilbuddet skaber samlet set kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer, og tilbuddet har arbejdet med tidligere udviklingspunkter. Tilbuddet er i en positiv proces med at udvikle dokumentationspraksis, omstrukturering af organisationen og kulturforandringer.
  • Ledelse og medarbejdere arbejder engageret og kompetent med at skabe udvikling for borgerne, så borgerne er i trivsel, og får redskaber til så vidt muligt at opnå selvstændighed og sociale kompetencer.
  • Tilbuddet er reflekteret omkring borgernes selv- og medbestemmelse, og sikrer, at faglige problemstillinger og dilemmaer løses med pædagogiske tiltag, uden der sker indgreb i selvbestemmelsesretten og dermed forebygges magtanvendelser og overgreb.
  • De fysiske rammer skaber mulighed for privatliv, aktivitet og samvær.

Samlet set får Spindehuset en score på 4,5 ud af 5 mulige.

Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Indstilling

 Administrationen indstiller, at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling


10-års plan for psykiatrien: Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har sammen udgivet en tiårsplan for psykiatrien. Planen indeholder en række anbefalinger og indsatser målrettet psykiatriområdet, som samlet set skal bidrage til et løft af området. Pixiudgave af planen er vedhæftet, og kan bruges som inspiration for Udsatterådet i sit virke.


Beslutning

Udsatterådet tog meddelelse til efterretning.

Bilag

Beslutning

Udsatterådet opretter Facebookgruppe for intern kommunikation.
Rådsmedlemmer er altid velkomne til kontakte Center for Voksne og Velfærd for understøttelse af initiativer.
Nøgletal distribueres kvartalsvis.
Ønske om oplysning/læring i forbindelse med forståelse af budget. Dette medtages på årshjul og vil foregå d. 25. maj.