Referat
Udsatterådet tirsdag den 29. august 2017 kl. 16:00

Rådhuset, mødelokale 2 D

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Boblberg.dk, som er en borger-til-borger-portal, hvor det er muligt anonymt at møde andre borgere. Portalen kan benyttes af alle borgere bosat i Ishøj Kommune - også udsatte borgere. Der er vedhæftet en flyer.

 

Medstifter af Boblberg.dk Rasmus Stæhr vil på mødet holde et oplæg om Boblberg.dk. Der er mulighed for spørgsmål efter oplægget.

Beslutning

Medstifter af Boblberg.dk Rasmus Stæhr fortalte, at borger-til-borger-portalen Boblberg.dk er blevet til på baggrund af et ønske om at give borgere en mulighed for at have en platform, hvor de kan mødes om alt for interesser til de sværere ting i livet. Rasmus Stæhr kom med eksempler på, at to kvinder, der begge har problemstillinger i relation til angst, har mødt hinanden gennem Boblberg.dk og nu mødes og støtter hinanden. 15 kvinder i Gribskov har desuden mødt hinanden på Boblberg.dk, og de mødes nu og går ture og støtter hinanden. Rasmus Stæhr fortalte, at omkring 75 % af indlæggene (boblerne) får svar.

Rasmus Stæhr fortalte, at Boblberg.dk bruges i 18 kommuner over hele landet, og at der er mere end 30.000 medlemmer. Boblberg.dk benyttes af mange forskellige mennesker, hvoraf en del af brugerne befinder sig i en svær periode af deres liv.

For at undgå at der figurerer stødende indhold af eksempelvis racistisk eller diskriminerende karakter, har Boblberg.dk både en moderator ansat og en robot, som kigger alt indhold på Boblberg.dk igennem. Rasmus Stæhr opfordrede til, at man kontakter Boblberg.dk, hvis man som bruger oplever stødende indhold på Boblberg.dk.

Rasmus Stæhr fortalte, at Boblberg.dk oprindeligt startede på Facebook. Det blev dog tydeligt, at mange af brugerne havde et ønske om at være anonyme, hvorfor det blev besluttet at oprette Boblberg.dk på en selvstændig platform, hvor det var muligt at optræde anonymt. Brugeroplysningerne forbliver således også anonyme. Centerchef Helle Pernille Madsen tilføjede, at det netop var Social- og Sundhedsudvalgets ønske, at der findes en platform for borgerne i Ishøj Kommune, hvor det er muligt at være anonym.

Udviklingskonsulent Ida Marie Jeppesen fortalte, at Center for Socialservice, som er tovholder på implementeringen af Boblberg.dk i Ishøj Kommune, har afholdt et møde med kommunens kommunikationsafdeling, hvor formidlingen af Boblberg.dk er blevet planlagt. Der vil blive udsendt en pressemeddelelse samt reklameret for Boblberg.dk på kommunens Facebook-side. Derudover vil der blive omdelt flyers i udvalgte boligområder samt på eksempelvis biblioteket, uddannelsesinstitutioner og svømmehallen.

Rasmus Stæhr tilføjede, at man som bruger sagtens kan tilmelde sig i Ishøj Kommune, selvom man er bosat i eksempelvis Vallensbæk.

Bilag

Resume

Overtandlæge og leder af tandplejen i Ishøj Kommune Birgitte Sindrup vil på mødet fortælle om et pilotprojekt omhandlende tandsundhed for udsatte familier samt de generelle indsatser på tandsundhedsområdet for udsatte borgere. Der vil være mulighed for spørgsmål efter oplægget.

Sagsfremstilling

Tandplejen i Ishøj Kommune ønsker at igangsætte et treårigt pilotprojekt om tandsundhed for udsatte og sårbare familier. Formålet med projektet er at få kontakt til udsatte forældre som den primære målgruppe for derigennem at hjælpe forældrene til at mestre egen tandsundhed, så de dermed også bedre er i stand til at varetage deres børns tandsundhed.

Målgruppen for pilotprojektet er 25 udsatte børn i alderen 3-15 år med ringe tandsundhed samt børnenes forældre, som har uhensigtsmæssige tandplejevaner og en ringe tandsundhed, og som er ude af stand til, af fysiske eller psykiske årsager, at bruge voksentandplejesystemet i privat tandlægepraksis. I pilotprojektet gennemføres restaurerende tandbehandling af både børn og forældre. Derudover arbejdes der med at lære barnets forældre at tage vare på egen og barnets mundhygiejne og tandsundhed, så der igennem forældrenes motivation og holdning til gode tandplejevaner sker en bedring af barnets tandplejevaner og tandsundhed.

Indsatsen i pilotprojektet er tænkt som en helhedsindsats, hvorfor der samarbejdes tæt med Center for Børn og Forebyggelse, Borgerservice og Jobcenteret. Indsatsen skal således understøtte samspillet mellem de forskellige instanser i Ishøj Kommune, så der arbejdes ud fra et helhedssyn til gavn for borgerne i målgruppen.

I projektperioden foreslås det, at der ikke opkræves egenbetaling for de forældre, der deltager i pilotprojektet (kr. 510 årligt for forældre, der tilknyttes omsorgstandplejen og kr. 1895 årligt for forældre, der tilknyttes specialtandplejen).

Projektet løber fra 1. oktober 2017 til 30. september 2020. Udgifter til projektet holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme for tandplejen.

Vedhæftet er projektbeskrivelse for pilotprojektet.

 

Beslutning

Overtandlæge og leder af tandplejen i Ishøj Kommune Birgitte Sindrup fortalte om pilotprojektet vedr. tandsundhed for udsatte borgere. Lederen af tandplejen fortalte, at der i projektperioden foretages tandbehandling af deltagerne, men at projektet også har et forebyggende sigte.

Pilotprojektet er helhedsorienteret og benytter spørgeskemaer for at fastlægge deltagernes livssituation i relation til eksempelvis beskæftigelse og andre betydningsfulde forhold. På baggrund af spørgeskemaerne vurderes det, om deltagerne kan have gavn af understøttelse fra andre instanser, eksempelvis fra Center for Børn og Forebyggelse.

Lederen af tandplejen fortalte, at der i projektet også fokuseres på tandlægeskræk, og at der i denne forbindelse benyttes en motiverende samtale med henblik på at få klarlagt, hvori udfordringen ligger hos den enkelte.

Der blev desuden fortalt om specialtandplejen, der er rettet mod udsatte borgere, som ikke er i stand til at benytte de ordinære tilbud.

Lederen af tandplejen informerede om, at borgere, som kunne være relevante for pilotprojektet, er velkomne til at kontakte tandplejen direkte.

Trine Svendsen Andrä fra Ishøj Kommune efterspurgte en flyer med information om projektet. Lederen af tandplejen informerede om, at man er ved at udarbejde en flyer. Leder af Psykiatri og Handicap Betina Funch Rasmussen og Connie Kalhøj fra Novavi påpegede, at det vil være hensigtsmæssigt henholdsvis at uddele flyers til det socialpædagogiske vejlederteam og placere flyers i Novavis lokaler.

Centerchef Helle Pernille Madsen foreslog, at der bringes en opfølgning på projektet på mødet i Udsatterådet i foråret 2018.

Bilag

Resume

Formanden og Poul Rikardt Jørgensen fra DF var fraværende.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formand/næstformand:

 

Valg til nyt Udsatteråd jf. § 4 i forretningsordenen. Forretningsordenen er vedhæftet.

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten, har Ishøj Byråd på deres møde den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at alle politiske styredokumenter revideres og samles i 6 hovedpolitikker. Formålet med revideringen er at samle kommunens politikområder i 6 hovedpolitikker, så det bliver enkelt og overskueligt at se, hvilken retning der ønskes for Ishøj. Arbejdet sættes i gang med en række indledende drøftelser i de berørte stående udvalg på udvalgsmøderne i august 2017. Herefter sættes revideringen/udviklingen af de 6 politikker i gang som 6 selvstændige projekter med hver deres organisering og proces. Revidering af politikker starter fra august 2017 og afsluttes med politisk behandling i løbet af 1. og 2. kvartal 2018. Der er vedhæftet et kommissorium.

Brugernes Bazar afholdes i år onsdag d. 30. august i Odense. Udviklingskonsulent i Center for Socialservice Ida Marie Jeppesen deltager sammen med formanden, Alice Thyra Agerriis og Trine Svendsen Andrä.

Beslutning

Formanden og administrationen deltes om værtsrollen.

Connie Kalhøj er nyt medlem af Udsatterådet i Ishøj Kommune og repræsentant for Novavi, og der blev derfor indledt med en præsentationsrunde.

Centerchef Helle Pernille Madsen fortalte om valget til det nye Udsatteråd, som følger valget til kommunalbestyrelsen. Byrådet vil fortsat have to repræsentanter i Udsatterådet, som udpeges af Byrådet. Derudover vil Udsatterådet bestå af fire brugermedlemmer, som vælges blandt brugerne, og to brugermedlemmer fra lokale organisationer. Det blev besluttet, at processen omkring valg til Udsatterådet foregår på samme vis som for to år siden. Der vil derfor være konstituerende møde i januar 2018.

Centerchefen orienterede om arbejdet med udarbejdelsen af de seks nye hovedpolitikker. Beslutningen om at samle de nuværende 27 politikker i seks hovedpolitikker bunder i et ønske om skabe et bedre overblik og gøre politikkerne mere værdifulde og brugbare i det daglige arbejde i Ishøj Kommune. Etableringen af de seks hovedpolitikker medfører, at kommunens politikker på socialområdet nedlægges og i stedet i fremtiden vil indgå i den nye Velfærdspolitik, som vil blive vedtaget af Byrådet. Der vil blive inviteret til kick-off-møde i starten af oktober, hvor blandt andet Udsatte-, Handicap- og Seniorrådet inviteres ind til at komme med input til udformningen af den kommende Velfærdspolitik. Brugerdelen fra Det Gule Hus, Spindehuset, Kløverengen mv. vil også blive inviteret.

Der blev orienteret om, at formanden, udviklingskonsulent Ida Marie Jeppesen, Trine Svendsen Andrä og Alice Thyra Ageriis deltager i Brugernes Bazar i Odense d. 30. august.

Bilag

Sagsfremstilling

Processen vedrørende Ishøj Søvej 1 drøftes. Se vedhæftede referat fra det afholdte dialogmøde samt artikel bragt i Sydkysten d. 3. august 2017 om Ishøj Søvej 1.

Beslutning

Centerchef Helle Pernille Madsen fortalte, at der i slutningen af juli 2017 blev afholdt et dialogmøde, hvor det blev besluttet at nedsætte en bruger-/referencegruppe, der har til formål at rådgive i forbindelse med renoveringen og istandsættelsen af lokalerne på Ishøj Søvej 1. Referatet fra mødet er vedhæftet. Administrationen har desuden udarbejdet et kommissorium, der fastsætter bruger-/referencegruppens arbejdsopgaver. Kommissoriet blev omdelt til alle medlemmer på mødet.

Næstformanden har ved tidligere lejlighed understreget, at samlokaliseringen af tilbud på Ishøj Søvej 1 kun vedrører tilbuddene for udsatte og psykisk sårbare unge.

Helle Nees udtrykte bekymring for de kommende beboere i hjemløseboligerne, da boligerne vil blive placeret tæt på Ishøj Søvej 1, hvormed det kan blive vanskeligt at sikre rolige og trygge omgivelser for de kommende beboere. Kenneth Nielsen tilsluttede sig dette synspunkt. Formanden fortalte, at Center for Ejendomme og Byggesager skal inddrages i processen med renoveringen og istandsættelsen af Ishøj Søvej 1, så det sikres, at hjemløseboligerne afskærmes på bedst mulig vis. I forlængelse heraf udtrykte Kenneth Nielsen bekymring for stisystemerne, idet de kan være svære at få plads til. Centerchefen påpegede, at der skal tages højde for stisystemerne samt for buskøreplanerne.

Centerchefen fortalte, at de enheder, som skal flyttes til Ishøj Søvej 1, hver vil vælge en repræsentant til bruger-/referencegruppen og give besked til centerchefen herom, hvorefter der vil blive indkaldt til et møde.

Afdelingsleder for Handicap og Psykiatri Betina Funch Rasmussen informerede om, at klubben for udviklingshæmmede fremadrettet skal holde til i Det Gule Hus, når Cafeen ikke benyttes.

Bilag

Sagsfremstilling

Udsatterådet høres om budgetforslag 2018 og overslagsårene.

Beslutning

Centerchef Helle Pernille Madsen informerede om, at der ikke er noget sparekatalog til budget 2018. Der er en ubalance i budgettet, men det forventes, at Ishøj Kommune vil modtage et særtilskud. Alle råd og nævn har mulighed for at komme med bemærkninger til budgettet.

Centerchefen forslog, at der i Udsatterådets høringssvar lægges vægt på vigtigheden af, at indsatser over for kommunens udsatte borgere ikke forringes, selvom der kan være et udgiftspres på det sociale område.

Karina Pultz foreslog, at der afholdes et kort kursus i budgetlæsning, så Udsatterådets medlemmer bliver bedre klædt på til at læse budgetter. Anette Harbers van Bijlevelt Rix påpegede i forlængelse heraf vigtigheden af at have fokus på formidlingen af budgettet, så det bliver lettere tilgængeligt. Centerchefen foreslog, at der i det nye Udsatteråd kan være et tema om kommunale budgetter.

Helle Nees efterspurgte en dybere involvering fra Udsatterådet i forbindelse med høringer og foreslog, at Udsatterådet evt. afgiver et fælles høringssvar med Handicaprådet. Anette Harbers van Bijlevelt Rix foreslog, at der fremadrettet er en proces i forbindelse med afgivelse af høringssvar.

Bilag

Beslutning

Trine Svendsen Andrä fortalte om en undersøgelse om fællesskab og social eksklusion udarbejdet af SFI. Det besluttes at sætte undersøgelsen på dagsordenen til næste møde i Udsatterådet d. 29. november 2017.