Referat
Udsatterådet tirsdag den 30. august 2016 kl. 15:30

4 Nord - afbud fra Anette Rix, Kenneth Nielsen og Sean Larsen. karina Pultz indkaldt som suppleant.

Beslutning

Orientering om, at Ishøj fredag d. 15. september er vært for DM i ombold (hjemløsefodbold), hvor vi stiller med et fodboldhold med deltagelse af byrødderne.

Sagsfremstilling

Drøftelse af Fremtidens socialpsykiatri v/ konst. afdelingsleder Betina Rasmussen. En drøftelse af gruppevejledning samt hvilke aktiviteter der er behov for fremefter i Cafeen. Input fra Udsatterådet ønskes. Ligeledes en drøftelse af brugen af Syrenskuret fremefter.

Beslutning

Betina gav en præsentation af den nuværende organisering af socialpsykiatrien, samt hvilke tanker der er fremadrettet.

Gruppevejledning:

Der vil i fremtiden være mere gruppevejledning, end vi ser i dag. Det skyldes dels en øget tilgang af borgere, men også at erfaringer viser, at gruppevejledning har gode resultater ift. borgernes udvikling, da de kan drage nytte af hinanden. Udsatterådet udtrykte i den forbindelse bekymring for om alle borgere kan indgå i gruppeforløb. Det blev derfor pointeret, at det stadig er muligt at få individuel vejlening og at tildeling af støtte altid vil bero på en konkret og individuel vurdering. Der blev i den forbindelse også efterspurgt grupppeforløb rettet mod aldersgruppen 30-45, da der ikke er et tilbud til denne målgruppe.

 

Vedr. brugen af cafeen:

Cafeen bruges til mange forskelllige ting, og det kan til tider være svært at finde tidspunkter, hvor cafeen er ledig til fx. NADA og andre aktiviteter. Derudover oplever brugerne, at der mangler et sted, hvor man kan trække sig tilbage, såfremt der opstår et behov for det. Der vil blive arbejdet på at finde ud af, hvordan vi fremadrettet bedst bruger cafeen og andre lokaler til de forskellige aktiviter under socialpsykiatrien.

 

Syrenskuret:

Der er bred enighed om, at Syrenskuret ikke fungerer. Der vil derfor blive nedsat en arbejdsgruppe, der hen over efteråret/vinteren skal komme med forslag til, hvordan Syrenskuret kan anvendes fremadrettet, samt hvor Syrenskuret evt. skal placeres. Helle Madsen, Center for Socialservice er tovholder på denne opgave.

Sagsfremstilling

Oplæg om sundhedsindsatser for udsatte borgere v/ stabschef Stine Fahnøe

Beslutning

Stine Fahnøe holdt oplæg om de tanker der er inden for sundhedsfremme i Ishøj Kommune. Det belv i den forbindelse drøftet om en kommende temadag for Udsatterådet netop skal have fokus på sundhed for socialt udsatte. Formanden og næstformanden vender tilbage med forslag til rammer for en sådan temadag i løbet af efteråret.

Sagsfremstilling

Drøftelse af ramme for kommende temadag i Udsatterådet – temadagen skal sætte retning for en evt. kommende udsattepolitik / strategi

Beslutning

Se punkt 14

Sagsfremstilling

Høring af budget 2017 ( særligt side 31 – 40 i Sparekataloget ) omhandler Udsatterådets område

Beslutning

Udsatterådet har udarbejdet høringssvar til budgetforsalget. Høringssvaret er vedhæftet.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering og status vedr. tværkommunal akuttelefon på Vestegnen. Akuttelfonen etableres i regi af boltibuddet Kløverengen.

Beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde.

Beslutning

Intet til evt.