Referat
Udsatterådet tirsdag den 31. januar 2017 kl. 16:00

Kløverengen, Kløvervænget 72, 2625 Vallensbæk

Sagsfremstilling

Forstander på Kløverengen, Anette Rix, vil vise Udsatterådet rundt på Kløverengen, socialpsykiatrisk botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108. Rix vil derefter give en introduktion til Kløverengen, og hvordan man på Kløverengen understøtter beboerne i at mestre eget liv.

Beslutning

Anette Rix fortalte om Kløverengen, og den måde Kløverengen arbejder med at understøtte borgernes udvikling. Udsatterådet var glade for at høre om Kløverengen.

Sagsfremstilling

Ny medlemsliste for Udsatterådet: Byrådet godkendte på mødet i december 2016, at Karina Pultz indtræder som medlem af Udsatterådet. Ny medlemsliste er vedhæftet.

Årsrapport for Rådet for Socialt Udsatte: Hvert år udgiver Rådet for Socialt Udsatte en årsrapport. I rapporten er der samlet tilgængelig viden, tal og fakta om socialt udsattes situation i dagens Danmark, og der er herefter særskilte kapitler om de temaer, Rådet i særlig grad har beskæftiget sig med i det forgangne år. De fleste af kapitlerne indeholder konkrete forslag til, hvordan indsatsen kan blive bedre. I det forgangne år har Rådet særligt beskæftiget sig med temaerne: Manglen på billige boliger, alkoholbehandling til udsatte, stofmisbrugsområdet, socialt udsatte grønlandske kvinder i Danmark, de psykosociale indsatser og evidens på det sociale område. Rapporten kan dowloades via dette link: http://www.udsatte.dk/dyn/resources/Publication/file/8/78/1464350352/udsatte-arsrapport_2016_web_final.pdf

Rapportens kapitel 8 er vedhæftet. I kapitel 8 kan man læse om de anbefalinger, Rådet for Socialt Udsatte har inden for hvert af de årlige temaer. Anbefalingerne kan bruges som inspiration til Udsatterådets kommende arbejde

 

Beslutning

Novavis (tidligere Lænken) repræsentant i Udsatterådet har trukket sig pga. travlhed. Der skal derfor udpeges en ny repræsentant. Sekretariatet er i gang med dette.

Bilag

Sagsfremstilling

Udsatterådet skal vedtage et årshjul, der beskriver hvilke temaer og emner, der er på dagsordenen på rådets møder i 2017. Administrationen har lavet et forslag til mødeindhold på januar- og aprilmøderne. På mødet skal Udsatterådet drøfte temaer og emner for møderne i august og november 2017. Årsrapporten fra Rådet for Socialt Udsatte (punkt 2) kan evt. bruges som inspiration hertil.

Beslutning

Årshjulet blev godkendt.

Bilag

Resume

Social og Sundhedsudvalget skal godkende, at kvalitetsstandard for støtte til individuel befordring sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.

Sagsfremstilling

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget har afsat 50.000 kr årligt til støtte til individuel befordring efter § 117 i Lov om Socialservice.

Center for Socialservice har derfor udarbejdet en kvalitetsstandard på området.

Formålet med den er, at sikre at særligt udsatte borgere kan få betalt deres transport, så de kan komme til behandling eller udredning i offentligt regi. Disse borgere har enten ikke har råd til transporten eller de kan ikke selv varetage den. Målet er dog, at borgeren selv bliver i stand til at varetage transporten eller udgiften til denne. Målgruppen for kvalitetsstandarden er primært borgere, der bor i eget hjem eller i tilbud efter almenboligloven i alderen 18-65 år. Det er, som udgangspunkt, kun muligt at få tildelt støtte til transport, hvis sagsbehandler, socialpædagogisk vejleder eller behandler mv. ser et behov for dette. Hvis borgeren i forvejen modtager socialpædagogisk støtte efter § 85 i Lov om Service er der særligt fokus på dér, at understøtte at borgeren enten selv bliver i stand til at varetage transporten eller udgiften til denne.

For at sikre, at de afsatte midler også kommer de aller mest udsatte til gavn har Center for Socialservice udarbejdet en administrativ håndtering af tilskuddet, der gør dette muligt.

Den videre proces

Kvalitesstandarden for støtte til individuel befordring sendes i høring i hos Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd. Kvalitetsstandarden inkl. evt. høringssvar forlægges Social- og Sundhedsudvalget til endelig godkendelse 13. marts 2017

Indstilling12. december 2016, pkt. 119:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at kvalitetsstandard for støtte til individuel befordring efter § 117 i Lov om Social Service sendes i høring hos Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd med høringsfrist i februar 2017.Social- og Sundhedsudvalget, 12. december 2016, pkt. 119:

Tiltrådt.

Beslutning

Udsatterådet havde ingen kommentarer til kvalitetsstandarden.

Lovgrundlag

I Lov om Social Service § 117 fremgår det, at byrådet kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler samt at Byrådets afgørelser om dette ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Bilag

Sagsfremstilling

Handicaprådet har på baggrund af konferencen om "mere lighed i sundhed" (afholdt i oktober 2016) ønsket, at der etableres et tilbud om sundhedstjek af udsatte borgere i Ishøj Kommune. På den baggrund har administrationen i Center for Socialservice udarbejdet foreløbig beskrivelse af "sundhedstjek for udsatte borgere". På Handicaprådets møde d. 13. december 2016 redegjorde administrationen kort for beskrivelsen samt kommende proces om sundhedstjek for udsatte borgere. Handicaprådet ønskede i den forbindelse, at man i "sundhedstjek for udsatte borgere" er særlig opmærksom på målgruppen af unge, der overgår fra børneområdet til voksenområdet. Handicaprådet tilsluttede sig den foreløbige beskrivelse vedr. sundhedstjek for udsatte borgere. Handicaprådet besluttede derudover, at beskrivelsen oversendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Der vil i løbet af foråret 2017 blive udarbejdet endelig beskrivelse af "Sundhedstjek for udsatte borgere".

Indstilling9. januar 2017, pkt. 8:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager foreløbig beskrivelse af "sundhedstjek for udsatte borgere" til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 9. januar 2017, pkt. 8:

Social- og Sundhedsudvalget tiltræder, at der udarbejdes mere konkret projektbeskrivelse med tilhørende Skandia-beregning for "Sundhedstjek af udsatte borgere". Der skal rettes henvendelse til Region Hovedstaden vedrørende stigningen i antal indlæggelser for denne borgergruppe.

Beslutning

Det blev foreslået, at det undersøges, hvorvidt der er flere penge i puljen til projekt sundhedstjek. Administrationen har efterfølgende undersøgt dette, og der er ikke flere midler.

Udsatterådet var meget positive over for projektet, og synes det giver rigtig god mening med et sundhedstjek for udsatte borgere. Udsatterådet vil blive orienteret yderligere, når projektet er lidt længere fremme.

 

Bilag

Beslutning

Der blev spurgt til, hvad status er på projekt om gruppevejledning? Betina Rasmussen, afdelingsleder i Handicap og Psykiatri vil deltage på næste møde i Udsatterådet, hvor hun vil give en status på projektet.