Referat
Udsatterådet onsdag den 31. august 2022 kl. 14:30

Vandværket

Sagsfremstilling

Teamleder Signe Marie Angelsø deltager på mødet sammen med koordinator Christina Beringskjold, og vil fortælle om §§ 81, a og b samt 85 efter serviceloven. Baggrunden er et ønske fra Udsatterådet om at forstå paragraffernes form og indhold samt fomål og forskellen mellem paragrafferne. Der er vedhæftet ydelsesbeskrivelse for de tre paragraffer samt § 99 efter serviceloven.


Udsatterådet kan med fordel orientere sig i følgende principmeddelelser forud for mødet:


Principafgørelse 10-19: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9282

Princiafgørelse 60-15: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/10597

Principafgørelse 6-18: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/9104


Derudover er vedhæftet afgørelse fra Ankestyrelsen, som viser, hvordan Ankestyrelsen fortolker reglerne i servicelovens § 85 fsva. indkøb og ledsagelse til behandling i sundhedssektoren.

Beslutning

Oplæg ved Signe Marie. Kort gennemgang af fattigdomsbegrebet og udviklingen hen mod den servicelov, som vi kender i dag. Snitfladen mellem § 83 og § 85 forklares, Borgeren skal have hjælp efter § 83 når borgeren ikke fysisk selv kan klare opgaven – kan borgeren fysisk godt klare opgaven og f.eks. kun har behov for motivation og guidning, skal støtten fortsat gives efter § 83. Er hensigten derimod optræning af færdigheder gennem pædagogisk vejledning kan støttes gives efter § 85, udgangspunktet med § 85 er udvikling men det kan også have et vedligeholdende sigte, en hovedregel er, at den støtte der tilbydes fra vejleder ikke behøver at være fysisk til stede. Er principafgørelser over vejledninger? Ja, umiddelbart, da det handler om forvaltningens/myndighedens domme/afgørelser. Udsatterådet er stadig forvirrede over, hvornår noget kan gives efter § 85 eller § 83. Der er mange borgere, der spørger medlemmer af Udsatterådet herom, og Udsatterådet vil fremover henvise til borgerrådgiveren. Det er et komplekst område at forstå, også da det er et område, der er mange fortolkninger af. Udsatterådet opfordrer til, at man fra myndigheds side sørger for at vejlede borgerne, også hvis de fx skal ansøge om hjælp efter anden lovgivning, fx § 83 i stedet for § 85.

Bilag

Beslutning

Udsatterådet ønsker, at referatet godkendes på møderne. Samtidig hermed anmoder Udsatterådet om, at referaterne i større grad afspejler de snakke og diskussioner, der er på møderne, og ike kun beslutninger. Dette er noteret fra sekretæren.

Beslutning

Der var ikke noget nyt at berette.

Beslutning

Udsatterådet har efterfølgende fremsendt følgende høringssvar:

Udsatterådet
har følgende kommentarer til råderumskatalog og budgetforslag:

1.
Det Gule Hus: Udsatterådet er syntes det er urimeligt, at det igen er de svageste borgere, der rammes af nedskæringer i og med, at Det Gule Hus i 2023 kun har 16 timers åbningstid. Hvor skal de udsatte og handicappede borgere gå hen, når deres værested "forsvinder"? Udsatterådet anbefaler derfor, at nedskæringer på åbningstid i Det Gule Hus rulles tilbage

§ 104-tilbud: Udsatterådet undrer sig over, at huset skal være et § 104-tilbud, særligt ses i lyset af, at der skal skæres i timer. Der henvises til formålsbeskrivelsen for § 104 om meningsfulde aktiviteter.

2. § 85: Udsatterådet er bekymrede for den planlagte besparelse på § 85-området, og er ikke af den opfattelse, at § 82a (gruppeforløb) kan sættes i stedet for § 85-støtte, da dette er en tidsbegrænset ydelse, der kun kan gives en gang.

Der tales om både individuel og gruppe.
82a -b er begge ydelser der er tidsbegrænset.
Så vil man komme til at åbne og lukke sager konstant. Udsatterådet synes ikke det er ok, at man siger, at man vil bruge 82 a-b mere end 85 pga gode erfaringer med gr forløb. Guppeforløbene er sprit nyt og man kan ikke vurdere det på så tyndt grundlag.
Det er forkert billede man fremstiller.

Endvidere står der at der vil blive foretaget vurdering af alle borgere der modtager vejledning. Vi er i udsatterådet bange for at her er tale om en spareøvelse. Da forståes som om, at borgerne der modtager hjælp efter §85 risikerer at blive sat ned på §82, som afsluttes efter 6 mdr, eller at blive sat i et gruppeforløb, som måske ikke engang har relevans for den enkelte, da borgerne får meget er forskellige problematikker.
Endvidere er det af udsatterådets overbevisning at gruppe vejledning var et tilbud i tillæg til individuel...ikke i stedet for.
Husk på at § 82 a-b er ikke lovpligtig, men det er §85.

Man har i dag 5 ledelsesfunktion/administrativt/koordinatorer "ansvar" og et par og tyve medarbejder. Hvis flyttede rundt på ressourcerne, så det ikke igen rammer de svageste borger.

3.
Hjemtagelse af borgere i botilbud: Udsatterådet er bekymret for forslaget om at hjemtage borgere fra botilbud, særligt ses i lyset af de øvrige besparelser på § 85. Udsatterådet er af den holdning, at det bliver dyrere på den lange bane, når man laver sådan en øvelse.

4.
Gadeplan: Handicaprådet ønsker, at der ikke spares på gadeplan, særligt ses i lyset af den nylige rapport om utryghed i Ishøj Kommune. Men der er et behov for, at gadeplansmedarbejderne er mere synlige om aftenen.

5. Bus 16, kørsel til og fra distriktskolen.
Børnene har i forvejen lange dage og vil ved at skulle afleveres og hentes på distriktskolen få endnu længere dage, hvilket er fuldstændig urimeligt, man kan ikke i forvejen som forældre vælge at hente sit barn, når det passer, men skal pga kørsel fra andre kommuner, vælge mellem enten en tidlig tid, som ofte passer dårlig i forhold til arbejde eller en sen tid som gør at børnene har 10 timers dage, bliver forslaget vedtaget vil børnene få op til 11 timer væk fra hjemmet, vi taler om sårbare og meget trætte børn efter så lang en dag, og så vil man samtidig have de skal bruge længere tid på at komme hjem.

Det vil for mange børn være utrygt at skulle afleveres og hentes væk fra hjemmet og det kan skabe nogen rammer børnene ikke kan være i.

Og hvordan vil det være med hensyn til den tid forældre og børn skal bruge på aflevering og afhentning, ved hjemmet får vi besked 5 min før de kommer, dette interval, vil ikke kunne klares fra distriktskolen, så skal man beregne længere ventetid og hvilke konsekvenser får det for forældres arbejde ??

Det er et sølle sted at spare for børn, der i forvejen er sårbare og har lange dage, hvor forældre ikke har samme valg om afhentning som øvrige forældre


Bilag

Sagsfremstilling

CVV har udarbejdet vedhæftet notat om kompenserende besparelser på CVVs område som følge af merudgifter grundet tilgang af sager fra børne/ungeområdet.

Sagen fremlægges til orientering.


Beslutning

Der var generelt utilfredshed med den manglende høringsproces vedrørende de kompenserende besparelser. Dette er administrationen godt klar over og beklager meget. Derudover var der en drøftelse af, hvorvidt der pr. 1. januar 2023 er 16 timer eller 24 timers åbent i det gule hus? Alberte oplyste, at der som udgangunkt vil være 16 timer åbent. Dette er Udsatterådet uforstående over for, da det nuværende niveau er 24 timer. Udsatterådet ønsker en redegørelse herfor.


Derudover er det forventningen, at flere af de kompenserende besparelser, bl.a. reduktion i åbningstiden i det gule hus i 2022, rulles tilbage. Dette besluttes på byrådsmødet d. 6. september 2022.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Nærværende sagsfremstilling er administrationens forslag til organisering og åbningstider for tilbud om socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt forslag til principbeslutning omkring fremtidig ramme i Det Gule Hus. Sagen sendes til orientering ved Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Historik
Social- og Sundhedsudvalget besluttede henholdsvis d. 10. maj og d. 13. december 2021 at opdele funktionerne socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt undersøge alternative lokationer for begge. Dette med henblik på at skabe bedre rammer for vejledningssamtalerne, i forhold til GDPR samt borgerens fortrolighed og retssikkerhed. Processen med at adskille funktionerne udspringer af BDO's "Afrapportering - Det Gule Hus" fra november 2020. Socialpædagogisk Vejledningsteam flyttede derfor fra Det Gule Hus til 6. sal på Rådhuset, mens socialt samvær forblev i Det Gule Hus. Denne organisering er effektueret pr. 1. juli 2022.

Medarbejderressourcer på Det sociale udføreområde
Det sociale udføreområde har ansvaret for kommunens ydelser og tilbud efter Servicelovens § 82b (tidlig forebyggende indsats), §85 (hjemmevejledning), §99 (støtte-kontaktperson), §101 (rusmiddelbehandling) og §110 (herberg). Der er tale om lovpligtige ydelser, som den enkelte borger visiteres til, dog kan tilbud efter §§ 82b og 99 være uvisiterede, jf. beskrivelse af de enkelte paragraffer i vedhæftede bilag. Derudover har Det sociale udføreområde også ansvar for drift af Det Gule Hus.

Udover ledelse (en afdelingsleder og en teamleder) og administration (økonomimedarbejder) er der 25 ansatte og 1 studerende på Det sociale udføreområde, hvoraf 19 er ansat som socialpædagogiske vejledere. Der går 16 fuldtidsansatte, 1 studerende og 1 fleksjobansat til dækning af visiteret vejledning på 6. sal og i eget hjem, samt afholdelse af Neurogruppe (borgere med senhjerneskade) to gange om ugen. Det omfatter aktuelt 160 borgere der er bevilliget §§ 82b eller 85. Herudover bemandes Spindehuset med 2 fuldtidsansatte 7 dage om ugen, samt en fast deltidsvikar (ikke medregnet i de 25 ansatte). Det sociale udføreområde dækker endvidere Den boligsociale indsats (hjemløseboliger og herberget) med 3 fuldtidsansatte, samt rusmiddelbehandlingen med 3 fuldtidsansatte. Alle ovennævnte indsatser er lovpligtige for Ishøj Kommune og normeringen er godkendt af Socialtilsynet. Med de nuværende indsatser og normering allokeres 1 fuldtidsstilling til socialt samvær i Det Gule Hus, som ikke er en lovpligtig ydelse. Fuldtidsstillingen er fordelt på to medarbejdere og skal ses i sammenhæng med det forslag til ramme og aktiviteter, der fremlægges for Det Gule Hus.

Socialpædagogisk vejledning på 6. sal Rådhuset
Pr. 19. april 2022 opstartede Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, i form af et nyt tilbud om Åben vejledning med de nuværende åbningstider: Mandag og tirsdag 09-11.30, samt torsdag 14-17. Der er 70 borgere tilknyttet Åben Rådgivning med socialpædagogisk rådgivning. Hen over sommeren er varetagelsen af de øvrige vejledningstilbud §§ 82a, 82b, 85 og 99 i Lov om social service flyttet fra Det Gule Hus til 6. sal. En andel af forløbene varetages som altid i hjemmet af den udekørende enhed i Vejlederteamet.
Administrationen foreslår følgende åbningstider på 6. sal pr. 1. september 2022 ud fra hensyn til udekørende funktioner, møder, samt medarbejdernes indsigt i, hvornår borgerne bruger tilbuddet:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

9-12

9-12

Lukket

14-17

9-12


Forslag til åbningstider i Det Gule Hus:
Grundet sikkerhedsnormering skal der altid være to medarbejdere til stede i Det Gule Hus, hvormed der kan holdes åbent 16 timer om ugen (resttid går til møder, supervision mm.) Administrationen foreslår følgende åbningstider for Det Gule Hus pr. 1. september 2022, baseret på medarbejderes indsigt i hvornår borgerne bruger de respektive tilbud, samt med hensyn til supervision og borgeraktiviteter:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

10-14

15-19

10-14

Lukket

10-14Fremtidig ramme for Det Gule Hus
Drift af kommunens tilbud skal ske med hjemmel i lovgivningen. Med den nye organisering af Det sociale udførerområde er der behov for, at der besluttes hjemmelsgrundlag for drift af Det Gule Hus. Det er administrationens vurdering, at tilbuddet bør hjemles i Servicelovens § 104, hvorefter kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne. Administrationen vil herefter drive Det Gule Hus som en uvisiteret social café og arbejde videre med en konkret beskrivelse af indhold samt regel- og værdisæt for huset i samspil med brugerne. Målgruppen er borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, med et krav om at borger kan acceptere tilbuddets til enhver tid gældende regel- og værdisæt, samt selv kan befordre sig til og fra Det Gule Hus. Medarbejderne har det seneste år oplevet en positiv udvikling omkring involvering hos brugerne, hvilket skaber grobund for videreudvikling af tilbuddet i samspil mellem borgere, civilsamfund og frivillige organisationer. Der samarbejdes allerede med SIND, hvor der i den forbindelse kommer en fast frivillig i huset én dag om ugen.

Vedhæftet sagen er "Notat - Etablering af Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, samt fremtidig ramme for Det Gule Hus", "Høringssvar fra brugerne af Det Gule Hus", "Høringssvar fra Klubben", samt "Beskrivelse af ydelserne §§ 82ab, 85 og 99".12. oktober 2022, pkt. 42:Administrationen indstiller, 18. august 2022, pkt. 79:

at Social-og Sundhedsudvalget godkender:

- administrationens forslag til organisering og åbningstider for socialpædagogisk vejledning på 6. sal

- administrationens forslag til organisering og åbningstider for socialt samvær i Det Gule Hus

- principbeslutning om uvisiteret § 104 i Lov om social service som fremtidig ramme for Det Gule HusBeslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 18. august 2022, pkt. 79:

SSU drøftede sagen og besluttede, at Handicaprådet og Udsatterådet høres angående ændringerne, og at sagen genoptages til behandling i september.


Særindstilling: Annelise Madsen (Ishøj Demokraterne)

Støtter at sagen først sendes i høring i Handicapråd og Udsatteråd. Dette på baggrund af flg.:
PSYKISK SÅRBARHED OG UDVIKLINGSHÆMNING GÅR BARE IKKE I SPÆND FOR NOGEN AF GRUPPERNE.
Dårlig løsning at blande dem sammen og at satse på frivillige til at varetage funktioner som det kræver en uddannelse for at løfte tilfredsstillende.
Vi risikerer at flere vil blive væk fra fællesskabet, og at vi dermed skaber større ensomhed end hidtil.Beslutning fra Udsatterådet, 12. oktober 2022, pkt. 42:

Lovgrundlag

§§ 82a, 82b, 85, 99 og 104 i Lov om social service

Beslutning

Udsatterådet vil fremsende høringssvar til punktet senest d. 15. september 2022, hvormed høringssvaret kan blive behandlet på SSU d. 22. september. Høringssvaret er sendt ud til Udsatterådet.


Bilag

Resume

Godkendelsessag
Der fremlægges revideret kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Sagen fremlægges til godkendelse og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat 650.000 kr./årligt til Ekstra Rengøring. Ekstra Rengøring er en særlig ydelse, der tildeles de borgere, hvis hjem har brug for en ekstra rengøringsindsats, førend der kan foretages vedligeholdende rengøring efter servicelovens § 83. Borgeren skal desuden være visiteret til varig praktisk hjælp efter servicelovens § 83 og have omfattende begrænsning af fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Administrationen foreslår, at ændre arbejdsgangen for tildeling af Ekstra Rengøring, således at det fremover er hjemmeplejen, der tildeler Ekstra Rengøring, ud fra en vurdering af borgerens behov. Dette understøtter nærhedsprincippet mellem hjemmeplejen og borgeren. Der kan således ikke ansøges om Ekstra Rengøring, men hjemmeplejen kan kontaktes med henblik på en vurdering af behovet for ekstra rengøring. Ekstra Rengøring er ikke en årlig tilbagevendende ydelse, men gives som en engangsydelse. Der kan gives én Ekstra Rengøring pr. kalenderår.

Administrationen har derfor tilrettet den eksisterende kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Der er ikke foretaget ændringer i indholdet af ydelsen eller tildelingskriterier. Det er præciseret i standarden, at Ekstra Rengøring er en særlig ydelse, der ikke kan ansøges om, samt at det er hjemmeplejen, der har tildelingskompetencen.


Vedhæftet er kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 24. marts 2022, pkt. 26:

Social- og Sundhedsudvalget godkender tilrettet kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring og sender sagen til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. marts 2022, pkt. 26:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Beslutning

Sagen flyttes til næste møde.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Den 23. marts 2022 udkom der en ny regional sundhedsprofil, som beskriver borgernes trivsel, sundhed, og sundhedsadfærd. Administrationen har udarbejdet notat, som opsummerer resultaterne fra sundhedsprofilen 2021 for Ishøj kommune (se bilag).

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaer, der har været udsendt til ca. 100.000 borgere i Region Hovedstaden, hvoraf ca. 56.000 svarede. Sundhedsprofilen giver således et bredt og dybdegående indblik i borgernes selvvurderede helbredstilstand. Resultaterne viser desværre, at sundhedstilstanden på de fleste områder er gået den forkerte vej i forhold til borgernes selvvurderede helbredstilstand. Dette billede gør sig også gældende for borgerne i Ishøj Kommune.

Hovedresultater for Ishøj Kommune:

Rygning og brug af elektroniske cigaretter:

  • 19 % af borgerne i Ishøj ryger dagligt. Det er den højeste procentvise andel i Region Hovedstaden.

Svær overvægt og moderat overvægt:

  • Andelen af borgere med svær overvægt i Ishøj er 25 %, som er den højeste procentvise andel i Region Hovedstaden.
  • 35 % af borgere i Ishøj er moderat overvægtige. Dette er højt, på trods af et mindre fald i andelen af ishøjborgere med moderat overvægt (38 % i 2013). Til gengæld er der er en markant stigning i andelen af ishøjborgere med svær overvægt.

Ensomhed:

  • I 2021 er 13 % af borgere i Ishøj Kommune ensomme. Det samlede gennemsnit i Region Hovedstaden er ligeledes 13 %. Fra 2017 (8 %) til 2021 (13 %) ses en stigning på 5 pct. i andelen af ishøjborgere som føler sig ensomme.

Høj score på stresskala:

  • 33 % af borgere i Ishøj scorer højt på stresskalaen. I 2017 var dette tal 30 % og i 2013 29 %. Der ses derfor en stigende tendens i antallet med en høj score på stresskalaen for borgere i Ishøj Kommune.

Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd:

  • 28 % af borgerne i Ishøj Kommune har lav fysisk aktivitet i fritiden. Til sammenligning ligger regionsgennemsnittet på 18 %.
  • 53 % af borgerne i Ishøj Kommune har i alt mere end 8 timers stillesiddende tid på en typisk hverdag, og 41 % af borgerne har mindst 4 timers skærmtid i fritiden.

Usundt kostmønster:

  • 20 % af borgerne i Ishøj Kommune har et usundt kostmønster. I størstedelen af regionens kommuner er forekomsten af borgere med usundt kostmønster steget fra 2013 til 2021. Fra 2017 til 2021 ses dog ingen signifikant ændring i regionens kommuner. Dette gælder ligeledes for Ishøj Kommune.

Alkohol:

  • 5 % af borgerne i Ishøj Kommune drikker over 14/21 genstande på en typisk uge. I Region Hovedstaden drikker 7,2 % af borgerne over de anbefalede antal ugentlige genstande. Andelen, som drikker over 14/21 genstande om ugen, er faldet gradvist fra 7 % i 2013 til 5 % i 2021 blandt borgerne i Ishøj Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 23. juni 2022, pkt. 69:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Sagen flyttes til næste møde.

Bilag

Resume

Administrationen ved Center for Voksne og Velfærd foretog i uge 6 den årlige opgørelse over hjemløse i Ishøj Kommune. Den indsamlede dokumentation forelægges her Social-og Sundhedsudvalget. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Antallet af hjemløse i Ishøj Kommune opgøres årligt for at følge udviklingen i antallet af hjemløse, samt hvilken kategori af hjemløshed borgerne befinder sig i. Grundet COVID-19 blev hjemløsetællingen ikke gennemført i 2021. Kategoriseringen af hjemløshed følger VIVE's definition (se bilag).

Af opgørelsen over hjemløse fra uge 6, 2022 fremgår følgende informationer:

- 59 Ishøj borgere var registreret uden fast bopæl.

- Derudover var der 10 Ishøj borgere på eksterne forsorgshjem/herberg, samt 9 (heraf 4 Ishøj borgere), der opholdt sig på intern forsorg på De fleksible afklaringspladser i Ishøj Kommune. Samlet set udgør det 78 borgere uden fast bopæl.
- Aldersfordelingen blandt de 78 uden bopæl er:

- 18-30 år = 41 %

- 31-67 = 57,7 %

- Over 67 år = 1,3 %

- Ud af de 78 kunne 32 borgere vurderes til at være hjemløse jævnfør VIVE's definition. Der er et mørketal på 40 borgere, som kategoriseres "ved ikke", idet der ikke kunne findes oplysninger nok til at afklare en eventuel hjemløsestatus. De resterende 6 ud af de 78 er udvist/udrejst, fængslet eller ikke hjemløse.

- Derudover vurderedes 3 Ishøj borgere med registreret bopæl at være funktionelt hjemløse, hvilket betyder at der i alt blev optalt 35 hjemløse borgere med ophold i/tilknytning til Ishøj Kommune.

- Aldersfordelingen blandt de 35 hjemløse er:

- 18-30 år = 31,5 %

- 31-67 år = 68,5 %

Til sammenligning var der i uge 48, 2020 i alt 93 borgere uden fast bopæl, hvoraf 56 vurderedes hjemløse. Center for Voksne og Velfærd samarbejder med relevante centre og afdelinger om opfølgning på de indsamlede oplysninger, for at minimere mørketal, samt med henblik på forebyggelse af hjemløshed og socialt bedrageri.
Vedhæftet sagen er "Opgørelse over hjemløse i Ishøj Kommune, 2022".12. oktober 2022, pkt. 46:Administrationen indstiller, 18. august 2022, pkt. 83:

at Social - og Sundhedsudvalget tager orienteringen om hjemløseopgørelsen fra uge 6 til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 18. august 2022, pkt. 83:

Tiltrådt.

Sagen sendes til Udsatterådet.Beslutning fra Udsatterådet, 12. oktober 2022, pkt. 46:


Beslutning

Sagen flyttes til næste møde

Bilag

Resume

Administrationen orienterer om Socialtilsyn Hovedstadens anmeldte driftstilsyn ved De fleksible afklaringspladser d. 6. april 2022 og den deraf følgende tilsynsrapport fra 25. maj 2022. Tilbuddet lever fortsat op til sin godkendelse og der er ikke givet nogle påbud. Sagen sendes til orientering ved Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden har d. 6. april 2022 gennemført et anmeldt driftsorienteret tilsyn hos De fleksible afklaringspladser, med fokus på alle temaer i Socialstyrelsens kvalitetsmodel. Forud for besøget blev arbejdstidsskema, medarbejderoversigt og borgerrettet dokumentation fremsendt tilsynet. Ved tilsynsbesøget blev borgerjournal gennemgået og der var dialog med ledelsen, medarbejdere og tre borgere.
Tilbuddet er fortsat godkendt til 9 pladser i henhold til § 110 i Lov om social service. Målgruppen er hjemløse borgere over 18 år, som samtidig har andre sociale problemer og et ønske om at skabe en positiv forandring i deres liv. Borgerne skal selv kunne tage ansvar for at opnå denne forandring. Tilbuddet modtager ikke borgere, der har et aktivt overforbrug af alkohol og/eller andre rusmidler, eller fysiske eller psykiske problemer der medfører behov for døgnbemanding eller sygeplejefaglig indsats.
Tilsynet vurderer i tilsynsrapporten at:
- Tilbuddets faglige tilgange og metoder er relevante i forhold til tilbuddets formål og målgruppens behov.

- Tilbuddets indsats er fokuseret på tilbuddet mens borgeren er hjemløs, samt på efterforsorg når borgeren er flyttet i egen bolig.

- Tilbuddet har en dokumentationspraksis med fokus på, at alle borgere får udarbejdet en opholdsplan med konkrete og individuelle mål.

- Tilbuddet inddrager eksterne aktører for at understøtte at borgernes forskellige udfordringer afhjælpes. Der er i mindre grad praksisnære indsatser i tilbuddet.

- Medarbejdere har deltaget i relevante kompetenceudviklende forløb.

Idet tilbuddet ligger i forbindelse med andre af Ishøj Kommunes tilbud målrettet udsatte borgere, er det muligt for tilbuddets borgere at benytte faciliteterne, der ligger i disse andre tilbud.
Der er ikke givet nogle påbud i forbindelse med tilsynet.

Vedhæftet sagen er tilsynsrapporten.

I uge 29 blev der foretaget et uanmeldt tilsyn. Vi afventer rapport fra dette tilsyn.

IndstillingAdministrationen indstiller, 18. august 2022, pkt. 82:

at Social -og Sundhedsudvalget tager orienteringen om driftsorienteret tilsyn med De fleksible afklaringspladser til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 18. august 2022, pkt. 82:

Tiltrådt.

Beslutning

Sagen flyttes til næste møde.

Bilag

Resume

Administrationen orienterer om Socialtilsyn Hovedstadens anmeldte tilsynsbesøg ved det ambulante rusmiddelbehandlingstilbud Pitstop d. 8. april 2022 og den deraf følgende tilsynsrapport fra maj 2022. Tilbuddet lever fortsat op til sin godkendelse og der er ikke givet nogle påbud. Sagen sendes til orientering ved Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Ved tilsynet blev alle Pitstops lokaler besigtiget og medarbejdere, borgere og ledelse blev interviewet. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer at det ambulante behandlingstilbud Pitstop, forankret i § 101 i Lov om social service, opfylder betingelserne for fortsat godkendelse. Pitstop er godkendt til 10 pladser for børn og unge, samt 30 pladser for voksne borgere. Af tilsynsrapporten fremgår desuden at:

- Tilbuddets behandling er helhedsorienteret, og tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og medvirker til at skabe trivsel og udvikling hos borgerne.

- Ledelsen har fokus op at sikre relevant efteruddannelse for medarbejdere i den metakognitive metode. Grundet stor udskiftning i personale ligger der en opgave i forhold til forankrignaf metoden i praksis.
- Medarbejderne fremstår fagligt kompetente i forhold til behandlingsindsatsen, såvel som i koordinering med eksterne aktører.

- Tilbuddets resultatdokumentation vurderes relevant og der er blevet arbejdet med udviklingspunkterne fra seneste tilsynsrapport.

- Ledelsen af tilbuddet varetages kompetent og ledelsesteamet besidder relevant erfaring samt faglig kompetence i forhold til målgruppen.

- Grundet den høje medarbejdergennemstrømning opfordres ledelsen til at fokusere på tiltag der sikrer stabilitet i den borgerrettede indsats.

- Det økonomiske tilsyn var ved tilsynsbesøget ikke færdigbehandlet. Temaet vil blive behandlet senere og lagt på Tilbudsportalen.

Der er ikke givet nogle påbud i forbindelse med tilsynet.
Vedhæftet sagen er tilsynsrapporten.

I Uge 29 blev der foretaget et uanmeldt tilsyn. Vi afventer rapport fra dette tilsyn.

IndstillingAdministrationen indstiller, 18. august 2022, pkt. 81:

at Social - og Sundhedsudvalget tager orienteringen om driftsorienteret tilsyn med Pitstop til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 18. august 2022, pkt. 81:

Tiltrådt.

Beslutning

Sagen flyttes til næste møde.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen orienterer om nøgletal. Sagen sendes til orientering i Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 23. juni 2022, pkt. 72:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. juni 2022, pkt. 72:

Tiltrådt.

Beslutning

Sagen flyttes til næste møde.

Bilag

Beslutning

Der var ikke noget til eventuelt.