Referat
Ungdomsskolebestyrelsen torsdag den 10. marts 2022 kl. 17:00

IshøjUngdom, Vejledalen 7-9, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

- Formand og næstformand
- Ungerådsformand
- Øvrige medlemmer
- Siden sidst - fra ledelsen
- Møderække for Ungdomsskolebestyrelsen
 
(Bilag 1 - Medlemsliste, Bilag 2 - Vedtægter, Bilag 3 - Bestyrelsens årscyklus, Bilag 4 - Siden sidst + Mødeplan for bestyrelsen 2022/23 )

Indstilling

Indstilling:

Ungdomsskolens leder indstiller at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning...

Medlemmerne fra arbejdsmarkedets parter ønsker sig desuden en temadrøftelse om mulighederne for virksomhedspraktik/lærepladser - og om Ungdomsskolen kan spille en rolle i dette? Temaet bliver taget med til kommende møder.

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens bestyrelse skal blandt medlemmerne udpege et medlem til Folkeoplysningsudvalget og en suppleant for denne.


Flere af bestyrelsens medlemmer er medlemmer af Folkeoplysningsudvalget og kan give en kort orientering om arbejdet i udvalget.

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven og Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen

Indstilling

Indstilling:

Ungdomsskolens leder indstiller at bestyrelsen drøfter og udpeger medlem og suppleant til Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Michael Krøll Eriksen blev valgt og Mogens Hadberg-Rasmussen blev valgt som suppleant.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse giver en kort intro til Ungdomsskolen og bestyrelsesarbejdet. Denne følges op på kommende temamøde med en mere grundig introduktion.


(Bilag 5 - Powerpoint)

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Indstilling

Indstilling:

Ungdomsskolens leder indstiller at bestyrelsen tager introduktionen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Regnskab/resultat for 2021 fremlægges og drøftes.
Budgetopfølgning for 2022 fremlægges og drøftes.


(
Bilag 6 og Bilag 7)

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Indstilling

Indstilling:

Ungdomsskolens leder indstiller at bestyrelsen tager regnskab/resultat 2021 og budgetopfølgning 2022 til efterretning.

Beslutning

Regnskab/resultat 2021 og Budgetopfølgning 2022 blev taget til efterretning.

Bestyrelsen ønsker en opfølgning på hvilke tiltag fra corona-perioden, der fremadrettet kan indarbejdes i Ungdomsskolens arbejdsformer. Dette inddrages i kommende temadrøftelse med oplæg fra ledelsen.

Bilag

Sagsfremstilling

Ledelse og medarbejdere påbegyndte medio 2021 sidste etape af det nye styringsgrundlag for Ungdomsskolen - som blev vedtaget i forbindelse med at den ny ledelse tiltrådte i 2018.

Den sidste etapes indhold er en kortlægning af Ungdomsskolens faglighed. Grundlag og status for arbejdet præsenteres for bestyrelsen og drøftes.


(Bilag 8 - Notat fra tidligere behandling i Ungdomsskolebestyrelse og Udvalg.)

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Indstilling

Indstilling:

Ungdomsskolens leder indstiller at bestyrelsen tager arbejdet til sig - og giver sine input og forventninger til arbejdets sidste periode.

Beslutning

Bestyrelsen fik en grundig briefing om arbejdets status.

På temamødet bliver der mulighed for at komme mere i dybden med arbejdet - og bestyrelsen ser frem til at modtage og behandle det færdige resultat på juni-mødet.

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolen har i samarbejde med DASU faciliteret et udviklingsprojekt i åben skole-regi.

Projektet præsenteres for bestyrelsen - og ungdomsskolens ledelse præsenterer et oplæg til forankring af projektet i Ishøj Kommune under ungdomsskolens Åben Skole-tiltag.


(Bilag 9)

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven og Folkeskoleloven

Økonomi

I henhold til Budget 2022 - Skolesamarbejde løn og forbrug.

Indstilling

Indstilling:

Ungdomsskolens leder indstiller at bestyrelsen vedtager forankringen af projektet i ungdomsskolen og bevillingen på 48.000 indenfor det vedtagne budget 2022.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Hver skole får tildelt forkøbsret på 2 forløb, hvorefter eventuelle overskydende forløb fordeles efter først til mølle.

Der blev fra bestyrelsens medlemmer givet input til formidlingen af tilbuddet til skolerne, og dette vil blive indarbejdet af ledelsen.

Til efteråret - når Motorcenteret lukker - ønsker bestyrelsen en evaluering af forløbene - med særlig fokus på læring og motivation, og med feedback fra både ledelse, undervisere, skoler og unge.

Bilag