Referat
Ungdomsskolebestyrelsen torsdag den 17. marts 2016 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt aftentelefonen: 23395686

Sagsfremstilling

  1. Beskrivelser fra de forskellige afdelinger (bilag) - herunder Ishøj Motor Center, Medieoasen, Ungdomskulturhuset og den Almene Undervisning
  2. Orientering om Ishøj Ungeråd (bilag)
  3. Orientering om Vestegnens kulturuge
  4. Orientering om året 2015 - økonomisk resultat
  5. Orientering om arbejdet med at sikre unge optagelse på ungdomsuddannelse
  6. Orientering om Ungdomsskolens engagement vedr. Helhedsplanen (Urban Academy og lektiecafé)
  7. Orientering om eventuelt samarbejde med Vejleåparken om værkstedsfaciliteter
  8. Orientering og praktisk samarbejde med Vallensbæk Ungdomsskole og Glostrup Ungdomsskole

Beslutning

1.Rasmus orienterer om MedieOasen som led i tanken om at ledere af de enkelte afdelinger deltager og forklarer om deres sted/aktivitet. Der efterlyses holdlistetal på status for den almene undervisning.

2. Delia fortalte lidt om ungerådet og deres aktiviteter. Byrådsdagen, samarbejde med AD media omkring ungerådets blad/program. Der spurgtes til aldersgrænse, men der er ikke nogen konkret aldersgrænse. Der blev spurgt til folkemødet på Bornholm. Forberedelserne skal så småt til at starte.

3. Ungdomsskolen står klar til Vestegnens kulturuge, men det ligger endnu lidt i luften med det praktiske og hvad der reelt skal foregå. Erkan ytrer ønske om noget konkret fra højere i systemet.

4. Overskud med ca. 150.000, men det ser i virkeligheden bedre ud. Som et resultat af dette er der stillet forslag om 250.000 til en ”ny” bus til Ungdomsskolen. Spørgsmål til om regnskabet kommer bestyrelsen i hænde, eller som et punkt på fremtidig dagsorden. Der kommer et punkt om regnskab på næste bestyrelsesmøde.

5. Gunnar orienterede om arbejdet. Michael Hansen fortalte om CphWest og noget grundforløb så unge kan komme ind på en uddannelse. Michael K ønsker en bredere diskussion om emnet, gerne som et fremtidigt punkt til dagsorden.

6. Erkan orienterede om Urban Academy. UA inspireret af Street Mekka, udgangspunkt i gadelivet. Musik og lydindspilning. Rap, hip hop dans. Performance/skuespil aktivitet stoppet igen. Erkan underviser i musik. 5-7 unge pr. uge indspiller musik. Spillested over varmecentral måske en fremtidig mulighed.

7. Gunnar orienterede. Helhedsplanen leverer værksted og facilitet og ungdomsskolen står for undervisningen. Michael K orienterede om selve værkstedet da han har stået for oprettelsen af det. Michael K er betænkelig ved forholdene på værkstedet. Manglende udsugning nævnes. Arbejdsmiljøforpligtigelse er ikke i orden til knallertværksted. Stedet skal gøres i orden før vi sender medarbejdere til aktiviteten. Bjarne indskyder bekymring om hvorvidt undervisere hjælper med ulovligheder ved en sådan aktivitet, eks. en knallerts egenskaber. Erkan forklarer om tidligere overvejelser om det samme ved projekt Basen og problematikken ved kontrol. Vagn, formand for AAB boligselskab, skal kontaktes ang. miljøforpligtelsen i værkstedets nuværende stand.

8. Gunnar orienterer om muligt samarbejde. Mulighed for at fylde hold op på tværs. Udgiftsneutralt. Allerede et samarbejde med Vallensbæk ungdomsskole om værksted på IMC, samt knallertundervisning (knallertkørekort).

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger notat af 23. februar 2016 om indsats for gadeorienterede unge.

Indsatsen er et samarbejde mellem Ishøj Ungdomsskole og stabsenheden for kriminalitetsforebyggelse. Projektet finansieres af midler af den nedlagte klubfunktion. Notatet vedhæftes dagsordenen.

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsen har udtrykt ønske om at besøge andre ungdomsskoler for at hente inspiration til det lokale arbejde og eventuelt indlede samarbejde på relevante områder. Der ønskes en drøftelse af emnet.

Beslutning

Bestyrelsen synes det er en god ide med besøg på andre ungdomsskoler. Ungdomsskolen kan bruge ideer efter behov, så jo bedre initiativ/ide desto hurtigere afvikling lokalt. Besøg på Køge ungdomsskole. Gunnar og Ebbe finder et tidspunkt og informerer bestyrelsen af udfaldet. En længerevarende tur til Randers Ungdomsskole ligger i støbeskeen til efteråret.

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Ungdomsskolen får jævnligt henvendelser vedr. muligheden for at etablere forskellige tilbud i Ishøj landsby. I forvejen er Ishøj Motor Center et nærliggende og muligt fritidstilbud for de unge i landsbyen, og der har ydermere været forsøgsmæssige aktiviteter som skønhedspleje og fester i klublokalerne i IMC. Der ønskes en debat om der skal gøres en ekstra indsats i området, og hvilken økonomisk ramme der kan handles indenfor.

Beslutning

Michael H nævner vante ungdomsskoleaktiviteter bare med lokation i Ishøj Landsby. Michael K ser det vigtigt at vi er spredt i hele byen. Erkan nævner at de unge er afgrænsede af deres placering, så aktiviteterne skal tættere på dem. Bjarne spørger om Torslunde da det ligger endnu længere ude, så de heller ikke går i glemmebogen. Ebbe nævner puljen fra DFK kan komme i spil til aktiviteter, evt. buskørsel for de unge. Bestyrelsen er enig om at der skal tilbydes aktiviteter i landsbyerne.

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Programmet for Ungdomsskolens aktiviteter udarbejdes i løbet af foråret 2016. Ungdomsskoleinspektøren ønsker en principiel drøftelse af indholdet således at rammerne for Ungdomsskolens konkrete tilbud afspejles i program 2016 – 17, der udsendes via postvæsenet til alle unge i målgruppen i august 2016

Beslutning

Arbejdet med det nye program sættes i værk i starten af april. Først af de unge, derefter af Kenneth og Rasmus hvorefter Gunnar slutter forløbet af. Skema for ungdomsskolens program for 2015/2016 med tema og undervisning / hold blev vist frem.

Der er bred enighed om at de større ture bør bevares. Michael K ønsker også at bevare ture, men ønsker at få argumentationen på plads via drøftelser i bestyrelsen. Delia nævner at mange unge snakker rigtigt positivt om turene, og det absolut ikke er badeferier. Men har fagligt indhold, uanset destinationen. Der skal laves en ramme for udlandsture. Punktet kommer med på næste bestyrelsesmøde.

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt. Møderne planlægges med skyldigt hensyntagen til møderne i Kulturelt Udvalg. Der har været ønsker fremme om at øge antallet af møder i ungdomsskolebestyrelsen. Der ønskes en drøftelse af dette. Møderækken for 2016 bliver herefter fastlagt efter drøftelsen. Næste møde er dog allerede fastsat til torsdag den 19. maj 2016 kl. 17.

Beslutning

Torsdag d. 19.maj fastholdes.

Der er muligvis opstået komplikationer med møder om torsdagen for 2 af bestyrelsens medlemmer. Den fortsatte møderække og antallet heraf behandles på næste bestyrelsesmøde.

Tiltrådt