Dagsorden
Ungdomsskolebestyrelsen mandag den 22. marts 2021 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj

Resume

Under dette punkt fremlægges orientering fra Formand, Ungdomsskolens ledelse og øvrige medlemmer af Ungdomsskolens bestyrelse.

Indstilling

Ungdomsskolens leder indstiller at bestyrelsen tager status til efterretning

Sagsfremstilling

Status fra Ungdomsskolens ledelse er vedhæftet skriftligt - Bilag 1

Øvrige orienteringer fra medlemmer af bestyrelsen gives mundtligt på mødet.

Bilag

Økonomi

Corona-finansieret på bevilling fra Byrådet

Indstilling

Ungdomsskolens leder indstiller at bestyrelsen tager indsatsen til efterretning

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse fremlægger midlertidig organisation for podningsindsatsen på skoleområdet i Ishøj – en opgave byråd og koncernledelse har betroet Ungdomsskolen.

Organisationen er administrativt clearet og efterfølgende vedtaget i Byrådet. Bilag 3 er vedlagt.

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Bilag

Sagsfremstilling

Ledelsen fremlægger procesplan for planlægningen af den kommende sæson 2021/22. Bilag 2 vedlagt.

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Indstilling

Ungdomsskolens leder indstiller at bestyrelsen vedtager den fremlagte procesplan

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse vedlægger regnskabsafslutningen 2020 (bilag 4) og seneste budgetopfølgning for 2021 (bilag 5).

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Indstilling

Ungdomsskolens leder indstiller at Ungdomsskolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag