Referat
Ungdomsskolebestyrelsen torsdag den 25. juni 2020 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt til brlar@ishoj.dk

Resume

Under dette punkt fremlægges orientering fra Formand, Ungdomsskolens ledelse og øvrige medlemmer af Ungdomsskolens bestyrelse

Sagsfremstilling

Orientering på mødet. Hovedpunkter er vedhæftet som bilag

 

Nyt fra:

  • Skole & Uddannelse (Bilag 1)
  • Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab (Bilag 2)

 

Indstilling:

Ungdomsskolebestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Beslutning

Ungdomsskolebestyrelsen tog orientringerne til efterretning. Derudover orienterede Forkvinden om den kommende kommunale organisationsændring, der sker i forbindelse med at Lisbet Lentz går på pension pr 1 november 2020

Bilag

Resume

Ungdomsskolens ledelse har udarbejdet forslag til program for sæsonen 2020/2021, hvori vi præsenterer de hold, fag og aktiviteter der udbydes i sæsonen (bilag 3)

Sagsfremstilling

Indstilling

 

Ungdomsskolebestyrelsen godkender programmet

Beslutning

Ungdomsskolebestyrelsen godkender programmet for sæsonen 2020/2021

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Bilag

Resume

Ungdomsskolelederen giver en redegørelse og en kort introduktion til ungdomsskolens kommunikations strategi og plan for logo opsætnng

Sagsfremstilling

Indstilling:

 

Ungdomsskolebestyrelsen tager redegørelsen til efteretning.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Ungdomskolens leder fremlægger en plan for den fremtidige møderække og årsplan

Sagsfremstilling

 

Indstilling

Ungdomsskolebestyrelsen tager indtillingen til efterreting

Beslutning

Ungdomsskolebestyrelsen tiltræder indtillingen. Følgende mødedatoer er planlag i det kommende skoleår. 26 august 2020, 11 november 2020, 24 marts 2021, 10 juni 2021 22 september 2021. Alle møder er berammet mellem 17 - 19 med efterfølgende mulighed for spisning.  

Det besluttedes i øvrigt at næste møde d 26 august skal foregå på Ungdomsskolen Motorcenter

 

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse fremlægger på mødet en status på budget 2020

 

Indstilling

 

Ungomsskolederen indstiller at bestyrelsen tager status til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ungdomsskolens budgetramme

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Bilag

Resume

Ungdomsskolens ledelse har iværksat en ændring i organisationen i forbindelse med afdelingslederen for Klub og Fritidslivs opsigelse. Ændringen er i iværksat under corona lockdown og skal endelig vedtages af ungdomsskolebestyrelsen

Sagsfremstilling

Ungdomskolelederen vil på mødet præsentere og skitserer den nye organisering og redegøre for de strategiske overvejelser der ligger bag

 

Indstilling

 

Ungdomsskolens ledelse indstiller at bestyrelsen tiltræder organisationsændringen og at ungdomsskolens ledelse udarbejder en korrigeret ungdomsskoleplan som præsenteres på næstkommende møde.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomskolelederen fremlægger indledende drøftelser vedrørende budget 2021

 

Indstilling

 

Ungdomsskolelederen indstiller at bestyrelsen tager oplægget til efterretning

Beslutning

til efteretning

Sagsfremstilling

Maja orienterede om de sommerferie aktiviteter som bliver afviklet i løbet af sommeren bilag

Beslutning

til efterretning

Bilag