Referat
Ungdomsskolebestyrelsen mandag den 25. november 2019 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - afbud meddeles til brlar@ishoj.dk

Resume

Under dette punkt fremlægges orientering fra Formand, Ungdomsskolens ledelse og øvrige medlemmer af Ungdomsskolens bestyrelse

 

Sagsfremstilling

Orientering på mødet. Hovedpunkter er vedhæftet som bilag

 

Nyt fra:

· Skole & Uddannelse (Bilag 1)

· Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab (Bilag 2)

 

 

Indstilling:

Ungdomskolebestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

 

 

Beslutning

Den skriftlige orientering blevet taget til efterretning uden bemærkninger

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse fremlægger den endelige version af ungdomsskolens udviklingsplan, hvor indholdet blev vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 27.marts 2019 

 

Ungdomsskolelederen indstiller at bestyrelsen godkender den endelige version, som videresendes som orientering til Fritids - og Kulturudvalget

Beslutning

Ungdomskolelederen fremlagde ungdomsskolens udviklingsplan (bilag3). Udviklingsplanen blev godkendt uden yderligere bemærkninger

Økonomi

Ungdomsskolens budgetramme

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse fremlægger på mødet en status på budget 2019

 

Ungdomsskolelederen indstiller at bestyrelsen tager status til efterretning

Beslutning

Ungdomsskolelederen fremlagde status for budget 2019 for de tre første kvartaler. (bilag4)

Derudover blev der orieneteret om ungdomsskolens anskaffelse af bus.

 

Status og orientering blev tiltrådt

 

 

Økonomi

Ungdomsskolens budgetramme

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Bilag

Resume

Ungdomsskolelederen fremlægger rammerne for budget 2020 for Ishøj Ungdomsskole

 

 

Sagsfremstilling

Budget 2020 for ungdomsskolen er udmøntet på baggrund af ungdomsskolens organisation og opgaver. 

Der gives en uddybende præsentation af hovedpunkterne på mødet.

 

Ungdomsskolen - Sekretariat

Skole & Uddannelse

Fritidsundervisning & Unges medborgerskab

Klub & Fritidsliv

 

Ungdomsskolelederen indstiller at ungdomsskolebestyrelsen drøfter og vedtager budget 2020 og giver ungdomsskolens ledelse mandat til at udmønte budgettet.

 

Beslutning

Ungdomsskolelederne gennem gik ungomskoleledelsens forslag til budget 2020. Ungdomsskolelederen kom med en uddybende orientering i forhold til budgetområderne og dets nøgletal. Dette blev drøftet af bestyrelsen.

 

 

Budgetet blev tiltrådt - uden ydeligere bemærkninger

Økonomi

Ungdomsskolens budgetramme

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Resume

I februar 2017 vedtog Byrådet en ny klubstrategi og – struktur, og i den forbindelse blev det besluttet, at der i foråret 2019 skulle gennemføres en evaluering af den nye struktur. Evalueringen er gennemført af Center for Ungdomsstudier (CUR) i perioden fra september 2018 til juni 2019. Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget holdt fælles møde den 16. september, hvor de drøftede sagen.

Sagsfremstilling

På fællesmødet besluttede de to udvalg, at bede administrationen om at arbejde videre med sagen og udarbejde et forslag til den videre proces.

Administrationen foreslår, at Børne- og Undervisningsudvalget arbejder videre med en plan for et styrkede aftenklubtilbud, der drives under folkeskoleloven, mens Kultur- og Fritidsudvalget arbejder videre med en plan for videreudvikling af Ungdomsskolens klubtilbud. I det videre arbejde inkluderer begge udvalg anbefalinger fra evalueringen af de kommunale klubtilbud.

IndstillingForslag til beslutning: 21. oktober 2019, pkt. 39:

Kultur og Fritidsudvalget vedtager indstillingen fra administrationen og anmoder ungdomsskolebestyrelsen om at drøfte mulighederne for at skabe et styrket aftenklubtilbud. Drøftelserne tager udgangspunkt i rapportens anbefalinger samt aftenklubbens økonomi og normering.

 

Ungdomsskolens ledelse fremlægger forslag til handlingsplan, til drøftelse i bestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget, 21. oktober 2019, pkt. 39:

Tiltrådt.

 

Ungdomsskolelederen indstiller at bestyrelsen giver ungdomsskolens ledelse mandat til at arbejde videre med handlingsplanen

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bestyrelsen ønsker at rapporten omdeles til gennemlæsning

Økonomi

Den videre drift af ungdomsskolens klub sker indenfor Ungdomsskolens budget.

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens souschef, giver en status på ungdomsskolens satsninger på natur og friluftsliv. Herunder de maritime nyttehaver og læringslaboratoriet

 

Ungdomsskolelederen indstiller at bestyrelsen drøfter status på arbejdet og tager den til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens afdelingsleder, giver en status på ungdomsskolens satsninger på musikområdet. Herunder Urban Girlz og Musikstarter

 

Ungdomsskolelederen indstiller at bestyrelsen drøfter status på arbejdet og tager den til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

 

Bestyrelsen foreslog at inddrage tv ishøj når vi har større arrangmenter

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens afdelingsleder, giver sammen med ungerådets forkvinde, en status på ungdomsskolens arbejde med unges medborgerskab.

 

Ungdomsskolelederen indstiller at bestyrelsen drøfter status på arbejdet og tager den til efterretning

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Der blev udtrykt begejstring for indsatsen og det blev hilst velkommen at ungerådet vil begynde dialog med foreningslivet

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsens mødeplan for 2020

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING