Referat
Ungdomsskolebestyrelsen torsdag den 27. august 2015 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - ved evt. afbud ring 2339 5659

Sagsfremstilling

 • Opsøgende aktiviteter på gadeplan; mundtlig orienterinig v/Peter Lauridsen
 • Almen undervisning; skriftlig orientering vedlagt som bilag
 • Ungdomkulturhuset; skriftlig orientering vedlagt som bilag
 • MedieOasen; skriftlig orientering vedlagt som bilag
 • Ishøj Motor Center; mundtlig orientering vedlagt som bilag
 • App; gennemgang og præsentation
 • Hjemmeside; gennemgang og præsentation
 • Program 2015 / 2016 uddeles på mødet

Beslutning

Der orienteres med baggrund i vedhæftet bilag. Vores håb er at mange af aktiviteterne kan forankres i det nye projekt

Erkan orienterede om ny App

Bestyrelsen sprøger til personalesituationen, der er brug for afklaring

I forbindelse med opsøgende gadeplansarbejde foreslår Sengül at vi fokuserer i Vildtbanegård

Hvad med de unge omkring SFO3 i Strandgårdsskolen ?

Ingen kommentarer til "status for den almene undervisning"

Ingen kommentarer til "status for ungdomsskulturhuset"

Wagas er ny medarbejder i MedieOasen.

Der bliver mulighed for månedsbetaling 250,- pr måned i MedieOasen, dette kommer i takstbladet

 

IMC:

 • Mostafa Toutounchi er sygemeldt - Kenneth Strøm har en samtale med ham, sammen med HR for at se på muligheder for en tilbagevenden
 • Hans stopper og erstattes
 • Der spørges til om elever fra TEC kan benytte IMC. Det skal ske efter aftale med Ungdomsskolens ledelse

 

Tiltrådt

 

Bilag

Resume

Det er besluttet, at der skal udarbejdes en trafiksikkerhedspolitik for Ishøj Kommune.  

Formålet med en trafiksikkerhedspolitik er, at

• fremme at trafikken afvikles sikkert ved at udforme veje, stier og pladser således, at det er sikkert og trygt at færdes i Ishøj.

• inddrage elever, forældre og skolens personale i at understøtte og udvise trafikansvarlig adfærd.

• at give medarbejdere i kommunen de bedste forudsætninger for at udføre deres arbejde på trafiksikker vis samt at færdes til og fra arbejdet på en trafiksikker måde.

Sagsfremstilling

Der er nedsat en styregruppe og en projektgruppe, som har fået til opgave at udarbejde et forslag til en trafiksikkerhedspolitik for Ishøj Kommune. Projektgruppen har fremlagt et foreløbigt udkast til en trafiksikkerhedspolitik for styregruppen den 2. juni 2015. 

I udkastet til Ishøj Kommunes trafiksikkerhedspolitik hedder det blandt andet, at politikken bygges op om tre elementer, der hver for sig og i sammenhæng skal udgøre fundamentet for trafiksikkerhedspolitikken. De tre elementer er:

• Trafiksikkerhed i forhold til veje og stier

• Sikker skoletrafik

• Trafiksikkerhed i relation til Ishøj Kommune som arbejdsplads 

Den 17. juni 2015 drøftes udkastet i koncernledelsen. Herefter færdiggøres forslaget og sendes til høring i diverse råd og bestyrelser samt til information og drøftelse i kommunens MED-system.  

Efter endt høring behandles forslaget i de relevante fagudvalg og Økonomi- og Planudvalget i september med henblik på endelig behandling i Byrådet den 6. oktober 2015. 

Da det endelige forslag til trafiksikkerhedspolitik først foreligger efter koncernledelsens behandling den 17. juni, foreslår administrationen at forslaget sendes i administrativ høring i skolebestyrelser og dagtilbuddenes forældrebestyrelser umiddelbart efter den 17. juni med høringsfrist den 7. september 2015.
Der bliver fremlagt et udkast til trafiksikkerhedspolitikken på udvalgsmødet den 15. juni 2015.

Kultur og Fritidsudvalget besluttede ved sit møde den 15. juni 2015 at, forslag til trafiksikkerhedspolitik sendes i administrativ høring i ungdomsskolebestyrelsen og Kulturskolebestyrelsen, Idræts Rådet, IBUS og Foreningsunionen med høringsfrist den 7. september 2015.

 

Beslutning

Ungdomsskolebestyrelsen har behandlet punktet og syntes at det er et godt initiativ at der sættes fokus på det

Vi betragter det udsendte som et overordnet dokument og kunne godt ønske nogle mere uddybende konkrete tiltag

 

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolen fremlægger forbrugsrapport pr. 21. august 2015.

Kopi af forbrugsrapporten udleveres på mødet.

 

Indstilling

Ungdomsskolebestyrelsen vedtager, at rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Kenneth Strøm forklarer principperne bag budgettet

Der udtales at der er behov for en forenkling af artskontien samt en realistisk fordeling der er nemmer at forstå

Bestyrelsen ønsker at der kommer en ekspert ud og uddyber budgettes opbygning

 

Tiltrådt

Sagsfremstilling

 • Ungdomsskolebestyrelsen har tidligere ønsket at bruge mødetid på at blive inspireret af arbejdet på andre ungdomsskoler
 • Forslag om besøg på en ungdomsskole

Beslutning

Der foreslås Tapperiet på Køge Ungdomsskole og Vallensbæk Ungdomsskole

Der foreslås at forfølge begge muligheder evt. et i efteråret 2015 og et i foråret 2016

Ungdomsskolen tager kontakt til Vallensbæk Ungdomsskole og indhenter datoforslag

 

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Byrådet førstebehandler budgetforslag for 2016 og overslagårene 2017 - 2018 mandag den 24. august 2015. 

I budgetforslaget er der en ubalance på 42,5 mill for budget 2016. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et inspirationskatalog, som forlægges byrådet ved 1. behandlingen. 

2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske i Byrådets møde den 6. oktober 2015. 

Direktionscentret, økonomiafdelingen har udarbejdet budgetmateriale til budget 2016 og overslagsårene.

Budgetmateriale på Kultur og Fritidsområdet vedhæftes dagsordenen.Forslag til indstilling: 

Ungdomsskolebestyrelsen indstiller, at budgetforslaget for 2016 og overslagsårene 2017 - 2019 godkendes med følgende bemærkninger:

1. at
2. at
3. at

Beslutning

 1. Studierejser: Bestyrelsen følger forslaget i inspirationskataloget
 2. Ungdomskulturhuset: Bestyrelsen følger forslaget i inspirationskataloget

 

Tiltrådt

Bilag